Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adatok hitelessége Adatok Validitás...? ISKOLAI FELMÉRÉ-SEK?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adatok hitelessége Adatok Validitás...? ISKOLAI FELMÉRÉ-SEK?"— Előadás másolata:

1 KUTATÁSI EREDMÉNYEK (ESPAD, HBSC) JOGOS KÉRDÉSEK DROGPOLITIKAI ÁTTEKINTÉS ELLÁTÓRENDSZER

2 Az adatok hitelessége Adatok Validitás...? ISKOLAI FELMÉRÉ-SEK?
Hatósági (rendőrség, határőrség, VPOP, SZEB, titkos szolgálat stb.) Egészségügyi (kórházak, rehabilitációs otthonok, halálozási statisztikák) Nemzetközi (ESPAD) Validitás...?

3 Ki mondja meg, hogy mennyi drogos van?
Mire jók az adatok? Hatósági adatok a hatóság eredményességét méri Egészségügyi adatok az intézményes ellátást igénybe vevők számát jelöli Ki mondja meg, hogy mennyi drogos van?

4 Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószer-fogyasztók számának alakulása 1995-2001 között

5 Az ismertté vált kábítószerrel visszaélés bűncselekmények alakulása 1990-2000 között

6 Az ESPAD kutatás ESPAD: Európai összehasonlító vizsgálat a középiskolások alkohol- és drogfogyasztásáról

7 Különböző drogok életprevalencia értéke Magyarországon 1995, 1999 (16 éves középiskolások, %)

8 A tiltott drogfogyasztás struktúrája
A tiltott drogfogyasztás struktúrája. Összesített és szerenkénti életprevalencia értékek a 9-10 évfolyamos középiskolások körében

9 Tiltott szerek életprevalencia értéke 1999-ben az egyes ESPAD országokban (a 16 éves tanulók százalékában)

10 Az inhaláns használat életprevalencia értéke az egyes ESPAD országokban (a 16 éves tanulók százalékában)

11 HBSC ISKOLÁSKORÚ GYERMEKEK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA

12 HBSC- Európai ifjúságkutatás
Az 1980-as évek elején informális együttműködésként indult (Norvégia, Finnország, Ausztria és Anglia) 1987 óta kiemelt kutatási program 1995-ben csatlakozott Magyarország a kutatáshoz Azóta hazánkban 5 országosan reprezentatív adatfelvétel történt (1985, 1990, 1993, 1997, 2002) Ma 35 európai és észak-amerikai országban végeznek adatfelvételt

13 A nemzetközi kutatás célja
A serdülőkorú (11-15 éves, hazánkban 17 évesek is) fiatalok önminősített egészségi állapotának, közérzetének és egészségmagatartásának monitorozása Az egészséggel, a közérzettel és az életmóddal összefüggést mutató tényezők mind szélesebb körben való feltárása A kutatás eredményeinek gyakorlatban valói hasznosítása A nemzetközi kiterjedés módot ad a különböző fejlettségű, különböző társadalmi és kulturális viszonyokkal bíró országokban élő fiatalok önminősített egészségi állapotuk, életmódjuk, közérzetük összehasonlítására

14 MINTA 246 iskola 252 osztályának 5958 tanulója vett részt a vizsgálatban, képviselve a főváros és az ország minden megyéjének különböző típusú iskoláit

15 Néhány eredmény Az életkor emelkedésével, különösen a lányok között növekszik a tanítási napokon rendszertelenül étkezők aránya (15-17 éves korban a lányok 40 %-a nem reggelizik) A válaszolók fele tartja megfelelőnek testalkatát, 26 % fogyókúrázik, a lányok testképe és alkatukkal való elégedettség kevésbé felelt meg egymásnak – fogyni szeretnének, de nem tartják magukat kövérnek A lányok sokkal kevesebbet mozognak, ez életkorral még inkább csökken – 1/3-ad mozog elfogadható mennyiséget

16 Néhány eredmény Jelentős a televíziózásra, videózásra fordított idő, mind a tanítási napokon, mind a hétvégén (hét közben 43 % 2-3 órát, hétvégén 57 % legalább napi 4 órát tölt ezzel; a 7. osztályosok tévéznek a legtöbbet) A fiúk 70%-a, a lányok 51%-a használja napi szinten a számítógépet (hétköznap lányok 1/10-e, fiúk több mint 1/3-a napi 1-2 órát tölt ezzel) 18 % kevés időt (semmit vagy 1 órát) készül másnapra, a tanulók fele 1-2- órát, lányok többet tanulnak

17 Néhány eredmény Az 5. osztályosok között 18,8% , míg a 17 évesek körében 80% gyújtott már rá életében (az életkor emelkedésével egyre inkább eltűnik a különbség lányok és fiúk között); 7. és 9. osztályosok körében a rendszeresen dohányzó tanulók száma háromszorosára emelkedik; 11. osztályban a fiúk 40%-a, a lányok 35%-a dohányzik (szülői minta, barátok hatása!)

18 Néhány eredmény 17 éves korban 92% már ivott alkoholt; életkorral emelkedik a részegségek száma is, 11. osztályban a fiúk 64%-a, a lányok 41%-a); a serdülőkorúakra nem elsősorban a napi fogyasztás, hanem hetente/kéthetente, havonta előforduló „bulizós nagyivás” jellemző; évesek 80%-a gyakran a baráti társaságban fogyaszt alkoholt

19 Néhány eredmény A tanulók több mint egynegyede fogyasztott már valamilyen tiltott szert és/vagy inhalánst életében; 60-80% csak kipróbálta, nem problematikus drogfogyasztó; a leggyakrabban a használt szer a marihuána és hasis; 40-60% 16-éves kora körül találkozik a szerrel; szakmunkástanulók, szakiskolák tanulói inkább fogyasztanak ilyen szereket, azon belül is főleg a fiúk, és Budapesten élők

20 Néhány eredmény A 9. osztályos fiúk 28%-a, lányok 19%-a vallotta, hogy volt már szexuális kapcsolata, a 11. osztályosok 49%-a, lányok 53%-a; 26 % vallotta, hogy 14 évesnél fiatalabb volt az első kapcsolat létesítésekor, 27% 15 éves volt); a szexuálisan aktív tanulók 85%-a jelölte, hogy a legutóbbi szexuális aktus során védekezett a teherbeesés ellen; 60% kondommal, 1/3 tablettával, 18% megszakított közösüléssel)

21 Néhány eredmény Az élettel való elégedettség átlagosan 7,34 egy 10 fokozatú skálán; az életkorral való előrehaladással csökkenő tendenciát mutat Önértékelés skálán a fiúk jelentősen magasabb pontszámokat értek el, lányoknál 7. és 9. osztályosok között csökkenés, fiúknál 9. és 11. osztályok között emelkedés

22 Néhány eredmény A szomatikus tünetek mellett (melyek gyakori előfordulása általánosnak mondható) serdülőkorban az érzelmi problémák, s így a depressziós hangulat, súlyosabb esetben a depresszió előfordulása is ugrásszerűen növekszik; a lányok közel 30%-a, a fiúk 18%-a depresszív hangulatot jelzett

23 Néhány eredmény Általánosságban a fiúk jobb egészségi állapotról, az élettel való nagyobb elégedettségről, magasabb önértékelésről, ritkább tünet-előfordulásról számolnak be, mint a lányok. A lányok érzékenyebbek a szomatikus és emocionális zavarokra, és szocializációjuknál fogva is hajlamosak a panaszok „vállalására” és kommunikálására.

24 A teljes riport letölthető az Országos. Gyermekegészségügyi Intézet
A teljes riport letölthető az Országos Gyermekegészségügyi Intézet honlapján: – kutatások - HBSC

25 Melyik a legveszélyesebb drog?

26 Halálozási adatok szerfajtánként

27 Becsült társadalmi költségek Magyarországon szerfajtánként (milliárd Ft) 1997-ben

28 Társadalmi költségek aránya a Cseh Köztársaságban

29 Mikro- és makrotársadalom

30 Normaalkotás és normaszegés
IDEÁLKE-RESÉS IDENTITÁS-ZAVAR NORMA-ALKOTÁS DEVIANCIA-FOGALOM LÁZADÁS ÖNAZONOSSÁG ERŐSÖDÉSE TRANSZ-CENDENS IGÉNY NORMA-SZEGÉS

31 Film!!! előítéletek

32 Keresleti és kínálati oldal
Elterelés, (diverzió) KERESLETI OLDAL KÍNÁLATI OLDAL Fogyasztói bűnözés

33 Drogpolitika

34 A kábítószer-fogyasztás jogi szabályozása
A MEGKÖZE- A DROGPROBLÉ- A DROGHASZ- A DROGPOLITIKA A DROGPOLITI- LÍTÉS NEVE MA LÉNYEGE NÁLAT MA- SÚLYPONTJAI TIKA BUKÁSÁ- GYARÁZATA NAK KÖVET- KEZMÉNYEI HÉJÁK A droghasználók Önzés, a társa- Szigorú jogal- Erőszak és eladók erkölcs- dalmi értékek kotás telensége hiánya BAGLYOK Betegség Társadalmi fel- Prevenció, terápia, A problémák tételek prohibíció megmaradnak GALAMBOK A prohibíció A droghaszná- Legalizálás, felvi- A kábítószerrel káros hatása lattal járó élve- lágosítás való visszaélés zet terjedése1 Peter Reuter: Hawks Ascendant – The Punitive Trend of American Dug Policy (1992)

35 Drogpolitikai megközelítések
LEGALIZÁCIÓ PROHIBÍCIÓ DEKRIMINALIZÁCIÓ A kábítószer-fogyasz-tást azért utasítja el a társadalom, mert az bűncselekmény. A-mennyiben nem lesz bűncselekmény, maga a probléma is megszűnik. (Lsd. nikotin!) A kábítószer-probléma visszaszorításánál éles kü-lönbséget kell tenni a ke-resleti és kínálati oldal kö-zött. A terjesztőket bün-tetni kell, a fogyasztókat pedig a gyógyulásban segíteni. A kábítószer-probléma elsődlegesen bűncselek-mény, így azt elsődle-gesen büntetőjogi úton lehet kezelni.

36 Fejezetek a kábítószerek történetéből
VII. század Bevezetésre kerül az iszlám alkoholtilalom. X. század Al-Biruni leírja a mekkai zarándokok között tapasztalható visszaélésszerű ópiumhasználat tüneteit XIII. század Megjelennek korlátozó intézkedések a hasis fogyasztásával szemben 1536 A spanyolok meghódítják Perut. A hittérítők szeretnék megszüntetni a kokalevél kultuszhoz kötődő szerepét (ti. az indián vallási életben annak komoly szimbolikus jellege volt), mivel az akadályozta a keresztyén hit térítését. A társadalmi változások, és a vallási tabuk felszámolása egyben a kokalevél hozzáférhetőségét, és a visszaélésszerű használatot is eredményezte. 1691 Lunebergben Federovics Mihály cár kivégeztet mindenkit, akinél drogot találnak 1604 I. Jakab angol király 4000-szeres vámot vet ki a dohánytermékekre. 1638 IV. Murád szultán erélyesen fellép az ópiumevés szokása ellen. (Halála után utódai nem folytatják kábítószer-politikáját.) 1620 Az első jelentések a kínai nikotinfogyasztásról 1628 Ming kínai császár tiltó rendelkezéseinek bevezetése a nikotinfogyasztás ellen.

37 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1636 Az európai pestisjárvány idején elterjedt terápiás és prevenciós módszerré vált – az illatszerek használata mellett – a dohányzás. 1642 A pápa kibocsát egy bullát, amelyben kiátkozással fenyeget mindenkit, aki az egyházban dohányzik. A mise alatt dohányzó papot örök kárhozattal fenyegeti. 1650 Betiltják a dohányfogyasztást Bajorországban, Szászországban és Zürichben. IV. Murad szultán elrendeli a dohányzásért járó halálbüntetést. IV. Murad kormányzásának öt éve alatt 25 ezer embert végeztetett ki! 1685 Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem háziorvosa szerint: „Életünk és egészségünk szempontjából semmi nincs, mi olyan hasznos lenne, és annyi szolgálatot tenne, mint a dohány”.Németország) a dohányzást halálbüntetéssel sújtják 1725 A szigorú tiltó intézkedések után a Vatikán a Szent Péter Bazilikában ismét engedélyezi a dohányzást.

38 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1736 Hatályossá válik az angliai „Gin törvény”, amely árnöveléssel kívánja csökkenteni az alkoholfogyasztást 1792 Kínában az ópiumárusokat megfojtás általi kivégzésre ítélik 1800 A napóleoni háborúkból hazatérő egyiptomi seregek megismertetik Franciaországgal a cannabist. (1844-ben párizsi avantgárd művészek megalapítják a Hasisélvezők Klubját. 1804 Megjelenik az első orvosi vélemény, mely szerint az „iszákosság az elme betegsége” (Thomas Trotter eningburghi orvos) 1845 New Yorkban törvény által betiltják az alkohol nyilvános értékesítését 1848 Németországban a forradalom befejezésével befejeződik a dohányzás elleni tilalom is. Ettől az évtől a nikotin itt legális drogként szerepel. 1851 A Vatikán a dohányzással kapcsolatos ellenző írások szerzőit fogházzal fenyegette.

39 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1884 Megjelenik Freud „Über Coca” című tudományos közleménye, amely népszerűsíti a kokaint, mint a pszichoterápiában sikeresen alkalmazott szert. 1906 Életbe lép az első olyan törvény az USA-ban, amely az akkor már átláthatatlan és ellenőrizetlen gyógyszerpiacot (melynek termékei javarészt kábítószereket is tartalmaztak) felügyelete alá vonja. 1907 Az amerikai kábítószer-ellenes intézkedések következtében a népszerű Coca-Colából ki kellet hagyni a kokaint. Azóta kokaintól mentesített kokalevél-kivonatot használ a gyár. 1909 Az első amerikai kábítószer-törvény megalkotása, amelynek hátterében külpolitikai okok, és a bevándorlók életkörülményeinek romlása állt. 1910 Eddig az évig Németországban egészen legálisan voltak forgalomban olyan nikotinos cigaretták, amelyek cannabist is tartalmaztak. 1912 Az első nemzetközi ópiumkonferencia Hágában. Az ún. Hágai Nemzetközi Ópiumegyezmény alapelvei ma is érvényesek. ezek a következők: Ä     az ópium- és kokainszármazékok kereskedelmét kizárólag gyógyászati és tudományos céllal szabad engedélyezni Ä     a visszaélésre alkalmas ópium gyártását fokozatosan be kell vonni Ä     a kormányok kötelesek a gyártás és elosztást ellenőrző nemzeti hatósági szervet létesíteni

40 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1916 Az USA gyógyszerkönyve leveszi a tiltott drogok listájáról a whiskyt és a brandyt. 1917 Az Amerikai Orvosi Szövetség egyaránt ellenzi az alkohol közforgalomba-hozatalát és orvosi felhasználását 1920 Az USA egész területén alkoholtilalmat rendelnek el. 1925 Létrejön a második Nemzetközi Ópiumegyezmény Genfben. Az elsődleges célkitűzés a kábítószer-kereskedelem nemzetközi ellenőrzésének megszervezése. Az egyezmény részét képezi az: Ä     egységes engedélyezési rendszer Ä     a kábítószer-tranzakciók regisztrációjának bevezetése Ä     a nemzetközi rendszer működését ellenőrző hivatalt (amelynek jogutódja a mai INCB) 1928 Létrejön az iráni ópiummonopólium, így ettől az évtől az ópiumot már nem lehet szabadon termelni.  es évek Komoly maffiaszervezetek alakulnak, amelyek hálózatot képeznek. E szempontból kiemelkedő Olaszország térsége és az USA.

41 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1931 Genfben aláírják a Kábítószerek gyártásának korlátozására és elosztásuk szabályozására vonatkozó egyezményt, amely arra kötelezi az aláírókat, hogy előre jelezzék gyógyászati és tudományos célú kábítószer-szükségletüket 1936 Genfben aláírják az Illegális kábítószer-kereskedelem elleni egyezményt, amely lehetővé teszi a nemzetközi fellépést a bűnözők ellen lefolytatott eljárásrend és kiadatási egyezmény révén. 1938 A Szovjetunió 50 tonna ópiumot vásárol Afganisztántól, ezzel a legjelentősebb legális kereskedelmi tranzakciót bonyolítja le. 1941Csang-Kai-sek kínai tábornok elrendeli a mákültetvények 100%-os felszámolását, és az ellenszegülők kivégzését 1945 A Második Világháború után megjelennek az első illatosított cigarettafajták. Eddig a nikotinos cigaretta alig-alig szívható drog. A Camel viszont „élvezetesebbé” teszi a droghasználatot. Ekkortól számít a nikotin igazán veszélyes szernek. 1953 Nemzetközi megállapodás a mák termesztéséről és kereskedelméről New Yorkban. Ez az egyezmény tett először kísérletet mezőgazdasági tevékenység ellenőrzésére. Az egyezményben Afganisztán is kérte, hadd lehessen legális ópiumexportőr (Bulgária, Görögország, India, Irán, Jugoszlávia, Törökország és a Szovjetunió mellett).Indoka az volt, hogy a parasztság 90%-a (!) ópiumtermelésből él

42 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1955 Az iráni sah betiltja az évezredes hagyományú ópiumtermelést és -felhasználást. (1969-ben a tilalmat – mivel lehetetlenség volt betartatni – feloldják, és az ópium termelését ismét állami felügyelet alá vonják. 1958 Afganisztán ópiumtilalmat vezet be, amelynek semmilyen hatása sincs. 1961 Aláírják a New-Yorik Egységes Kábítószer-egyezményt, amely Ä     egységesíti a korábbi ellenőrzési rendszereket; Ä     tilalmazza valamennyi nem gyógyászati és tudományos céllal történő kábítószer-termelést, -felhasználást és –kereskedelmet; Ä     a tilalmat kiterjeszti a kokalevélre és cannabisra is; Ä     szabályozza az engedélyezési rendszert; Ä     rendszabályokat fogalmaz meg az illegális kereskedelem ellen; Ä     meghatározza a nemzetközi kábítószer-ellenőrző szervez kötelezettségeit Ä     létrehozzák az INCB intézményét. 1962 Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondja, hogy a kábítószer-függő – hasonlóan az elmebeteghez – kényszer hatása alatt áll, nem képes ügyeinek intézésére, ezért nem büntethető. Mindkettő beteg, és betegként is szükséges kezelni.

43 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1964 A Terry Reportban megjelenik az első orvosilag megalapozott elemző cikk a nikotinfogyasztással kapcsolatban, amely kimutatja a szerhasználat orvosi ártalmait. 1965 Az első metadonkísérletek az USA-ban. 1967 Elindul a New-Yorki kábítószer-függést szabályozó program, melynek keretében a bíróságoknak módjukban áll a drogfüggőt maximum 5 évig terjedő kényszer-gyógykezelésre kötelezni. 1969 Az ENSZ egy felmérése kimutatja, hogy a nikotin minden egészségkárosításra figyelmeztető kampány ellenére a cigarettafogyasztás évente 70 milliárd cigarettával nő. 1969 New-York polgármestere választási kampányában ígéretet tett a metadonkezelés bevezetésére, ami nem is maradt el. Az USA-ban a Gallup felmérése szerint 1969-ben a főiskolások 9%-a próbált ki marihuánát, míg 1970-re ez az arány 30% (egy másik tanulmány szerint 43%) lett.

44 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1970 A Szovjetunióban 1968 és 1970 között 50%-kal emelkedett a cigarettakereskedelem Franciaországban a drogfüggőséget fertőző betegségként kezelik, úgy, mint az alkoholizmust vagy nemi betegséget. Megszületik az új amerikai drogtörvény, amely egyes államokban a mairhuána személyes használatát szabálysértésnek minősíti. 1972 Az olasz kormány jóváhagyja, hogy a kábítószer-függőket betegként, és nem bűnözőként kell kezelni. 1979 Komeini imám megfogalmazza az új iráni politikai irányelveket: 1.) Függőséget okozó anyagok nem gyógyászati célú felhasználása tilos. 2.) A toxikománokat kötelezni kell szenvedélyük felhagyására. 1979 A Szovjetunió afganisztáni offenzívája következtében a CIA és a pakisztáni titkosszolgálat (ISI) által szervezett segélyakciók kiemelkedő szerepet játszanak a kiemelkedő mennyiségű és minőségű afgán ópium Pakisztánba szállításában. 1985 A Lengyelországban bevezetett új kábítószer-törvény szerint az országnak csak egy szűk részében lehetett mákot termeszteni. A döntés hátterében az ijesztően növekvő visszaélésszerű mákfogyasztás állt.

45 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1986 Közel 200 titkos laboratórium működik Pakisztánban, amelyek az afgán ópium feldolgozásán tevékenykednek 1988 A bécsi Kábítószerek és Pszichotrop Anyagok Illegális Kereskedelme Elleni Egyezmény a következő előírásokkal igyekszik elősegíteni az alábbi előírásokat: Ä A kábítószer-bűnözés fogalmainak korszerűsítése Ä Az ilelgális kereskedelemből származó vagyontárgyak elkobzására vonatkozó előírások Ä A nemzetközi kábítószer-rendészet korszerűsítése Ä Az illegális gyártáshoz használt kellékek, szerek kereskedelmi felügyelete Ä A bűnüldöző szervek közötti nemzetközi együttműködés 1988 Oroszországban és Ukrajnában a rendészeti szervek elkezdik irtani az ekkor már illegális házi mákültetvényeket, amelyeket étkezési céllal veteményeztek. 1990 A Szovjetunió felbomlása után kialakulnak, ill. megerősödnek az addig a KGB által felügyelt országok illegális kábítószer-kereskedelme.

46 Fejezetek a kábítószerek történetéből
1992 Irán 1 milliárd dolláros beruházással 840 km hosszú falat épít annak érdekében. hogy elzárja a csempészútvonalat. 1994 Afganisztán a világ első ópiumtermelő országa. 1995 A „Balkán-út” Törökország felől az európai piac 30%-át látja el. 1998 Az Európai Unió felnőtt lakosságának 5-30%-a próbálkozott cannabisszívással, míg az ifjúság 40%-a. 2001 Az afganisztáni terrorcselekmények következtében – amelynek legfőbb anyagi bázisát az afgán mákültetvények jelentették – kialakult háborús helyzet várhatóan jelentősen megnöveli a heroin árát. (Afganisztán a világ illegális heroin piacának 2/3-át látja el!) Várhatóan az illegális drogpiacon újabb szereplők kérnek majd helyet.

47 A holland drogpolitika
Hollandiában nincs legalizáció! Hollandia egyfajta dekriminlaizációs politikát folytat A drogszcéna jelenléte Az ifjúság drogfogyasztása A deviáns fiatalok társadalmi integrációja Betartható törvények meghozatala Különbségtétel az „elfogadható és elfogadhatatlan kockázattal járó drogok” között Keretet szabni a lehető legkisebb kockázattal járó fogyasztásnak A kipróbáló fiatalok megóvása a kriminalizációtól, a függők korszerű gyógykezelése, a terjesztők büntetése A konfliktus EREDMÉNY Az ún coffee-shopokban megengedett bizonyos mennyiségű (5 gramm) THC birtoklását. (A coffee-shopok árukészlete nem haladhatja meg a 100 grammot.)

48 A hazai drogpolitika története
AZ 1970-ES ÉVEK VÉGÉIG A kábítószerrel történő visszaéléssel kapcsolatos első prohibíciós törekvéssel Magyarországon az 1930-as években találkozunk. Az 1960-as években (1956 után!) a drogos kultúra egyfajta passzív ellenzékiséget is jelentett. A 70-es években megszaporodott az okirat-hamisítások száma (recepthamisítások: Coderit, Hydrocodin, Noxiron, Gracidin, stb.) Az július 1-jén hatályba lépett Btk És 283. §-a a „nulla tolerancia” elvét valósította meg. (A kábítószerrel való visszaélés azóta bűncselekmény hazánkban.)

49 A hazai drogpolitika története
AZ 1980-AS ÉVEK VÉGÉIG A 80-as évek elejétől növekvő kereslet mutatkozik a kábítószerek iránt, így érezhetően emelkedik a kábítószer-fogyasztók és –kipróbálók száma. Magyarországon, a Kádár-korszak idején komoly – nemzetközileg is körözött – bűnözők élveznek szabad vendéglátást (pl. Carlos) 1985-ben az MSZMP már nem hallgathatja el a problémát. Minisztertanácsi határozat sürgeti az ellátórendszer és a prevenció létrehozását, erősítését. 1985 után megjelennek az első egyházi programok (1985: Gorkij-fasori Református Egyházközség drogos programja, 1986: Református Iszákosmentő Misszió – Dömös, Bükkszentkereszt, 1987: A MRE Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthona, 1988: Az EPK dunaharaszti drogrehabilitációs otthona, stb.)

50 A hazai drogpolitika története
AZ 1990-ES ÉVEK VÉGÉIG 1989-es rendszerváltás 1990-es évek eleje ENSZ Kábítószer-ellenes Bizottságának vizsgálata: a posztkommunista régiót a volt Szovjetunió maffiaszervezetei felügyelik. A keresleti és kínálati oladal különválasztása látható az 1993-as Btk.-módosításban. Bevezetik az elterelés (diverzió) jogintézményét a fogyasztók (kipróbáló, alkalmi és rendszeres fogyasztó, valamint a függő) részére. Megalakul a Kábítószerügyi Tárcaközi bizottság, majd 1996-ban az ún. Eseti Bizottság. (Kialakulóban van egy nemzeti startégiai munkaprogram.) 1998-ban megkezdődik a Btk.-módosítás előkészítése. A törvénymódosítás március 1-jén lép életbe. A törvény szerint elterelésben csak a kábítószer-függők részesülhetnek.

51 A hazai drogpolitika története
A 21. SZÁZAD ELEJÉN 1999-ben megalakul az Ifjúsági és Sportminisztérium, amely kormányzati szinten végzi a nemzeti drogkoordinációt ben elkészül a Nemzeti drogstratégia, amit egyhangúlag fogadott el a hatpárti Parlament, ám amely szemléletében és struktúrájában élesen eltér a prohibíciós kormánytörekvéstől 2003. március 1. a Btk.-módosítás tervezett időpontja, amely inkább az 1993-as törvényhez igazodik.

52 Az új Btk. A Btk.-módosítás ∽ elterelés (1993)
Cél: a fontosabb társadalmi érdek élőnyben részesítése (Csak a fogyasztók egy részénél!) - gyógyulás - társadalmi beilleszkedés - költséghatékonyság - szakmai szempontok érvényesülése

53 Az új Btk. Btk.-módosítás ∽ elterelés Legfontosabb változások:
Az egyszeri kipróbáló is esélyt kap a társadalmi szabályok elfogadására ( ig az elterelés hasonlóan történt). Nemcsak egészségügyi intézmények vesznek részt az elterelésben, így a kezelés és a társadalmi segítés szélesebb körben lehetséges. A Btk.-módosítás ∽ elterelés Az elterelésben a terheltek a drogkarrierjük szakaszai szerint külön kezelésben részesülnek.

54 Az új Btk. Az elterelésben a terheltek a drogkarrierjük szakaszai szerint külön kezelésben részesülnek. egészségügyi civil problémás használó függő kipróbáló

55 Az Alkotmánybíróság „visszadobja” az elterelésről szóló jogszabályi részeket

56 Közoktatási törvény ~ 2. melléklet A TITOKTARTÁS

57 A pedagógus és a feljelentés
Van-e a pedagógusnak feljelentési kötelezettsége???!

58 Film!!! Vekerdy Duna tv

59 Ellátás, intézményrendszer

60 Az ellátórendszer KÍNÁLAT-CSÖKKENTÉS KERESLET-CSÖKKENTÉS rendőrség
határőrség APEH VPOP operatív eszközök, stb. MAGASKÜSZÖBŰ INTÉZMÉNYEK ALACSONYKÜSZÖ-BŰ INTÉZMÉNYEK absztinencia anonimitás időtartam Terapeuta és a kliens/paciens kapcsolata ÁRTALOM-CSÖKKENTÉS

61 Film!!! KIMM Erdős Eszter

62 Az ártalomcsökkentés TŰCSERE-PROGRAMOK SZUBSZTITÚCIÓS KEZELÉSEK
Alacsonyküszöbű intézmények Utcai megkereső programok Mobil tűcserebusz Tűcsere-automata Gyógyszertárak Metadon terápia

63 Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására
Film!!! Drogkoordinátorok topolánszky

64 Köszönöm figyelmüket! fzms@freestart.hu zoltan.ferenczi@sulinova.hu
30/


Letölteni ppt "Az adatok hitelessége Adatok Validitás...? ISKOLAI FELMÉRÉ-SEK?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések