Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécsi Törvényszék Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Jogképesség, holtnak nyilvánítás, cselekvőképesség, gondnokság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécsi Törvényszék Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Jogképesség, holtnak nyilvánítás, cselekvőképesség, gondnokság."— Előadás másolata:

1 Pécsi Törvényszék Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Jogképesség, holtnak nyilvánítás, cselekvőképesség, gondnokság alá helyezés, a gondnokkal kapcsolatos gyámhatósági feladatok, a támogatott döntéshozatal 2014. január 10. Dr. Gelencsér Zoltán 1

2 Az új Ptk. Második Könyvének szerkezete
ELSŐ RÉSZ: A JOGKÉPESSÉG I . CÍM: A jogképesség kezdete, megszűnése II. CÍM: A holtnak nyilvánítás MÁSODIK RÉSZ : A CSELEKVŐKÉPESSÉG III. CÍM: A cselekvőképesség általános szabályai IV. CÍM: A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség V. CÍM: A nagykorú cselekvőképességének korlátozása VI. CÍM: A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések VII. CÍM: A gondnokság alá helyezés VIII. CÍM: A gondnokrendelés; a gondnok jogai, kötelezettségei IX. CÍM: A cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal X. CÍM: Rendelkezés a cselekvőképesség jövőbeni korlátozása esetére

3 A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések I.
Gyámhatósági hatáskör: zárlat és ideiglenes gondnok rendelése A zárlat elrendelésének feltételei: - a gondnokság alá helyezés törvényi feltételei fennállnak, - sürgős beavatkozás szükséges a gondnokság alá helyezendő személy vagyonának védelme érdekében.

4 A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések II.
Az ideiglenes gondnokrendelés feltételei: kivételesen, csak nagykorú személynek, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak látszik (pszichiáteri szakorvosi vélemény) vagyoni, személyi érdekek védelme más módon (például zárlat elrendelésével) nem lehetséges. halasztást nem tűrő, azonnali intézkedés szükséges

5 A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések III.
Garanciális szabály: szükségesség - arányosság elve - csak a legszükségesebb ideig állhat fenn bírói kontroll nélkül a zárlat, az ideiglenes gondnok kirendelése a gyámhatósági határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, nyolc napon belül szükséges a gyámhatósági döntések bírósági felülvizsgálata, a bíróság feladata: 30 napon belül hivatalból felül kell vizsgálnia a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést.

6 A gondnokság alá helyezés I.
A gondnokság alá helyezés kezdeményezése: a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a kiskorú törvényes képviselője, (2014. január 1-jétől: nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi gyámja) a gyámhatóság (tudomást szerzést követő 60 napon belül meg kell indítania, ha más jogosult nem tesz meg), az ügyész.

7 A gondnokság alá helyezés II.
Garanciális szabály: a gondnokság alá helyezés nem határozatlan időre szól! a bíróság meghatározza a kötelező felülvizsgálat időpontját a részleges és teljes korlátozás esetén is, a felülvizsgálati eljárást a gyámhatóság hivatalból indítja meg, a per megindítására jogosult személyek bármikor kérhetik megszüntetését vagy módosítását.

8 A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata
2013. éviCLXXVII. Tv. - a Ptk hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről Minden általánosan korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú személyt felül kell vizsgálni az új Ptk. szabályai szerint a kötelező felülvizsgálat öt éven belül való kezdeményezése, perindítási kötelezettség - a gyámhatóság feladata a 14. életévét már betöltött kiskorú cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezése iránt a Ptk. hatálybalépése előtt benyújtott keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, a folyamatban levő eljárást pedig a kiskorú 17. életévének betöltéséig meg kell szüntetni. a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban az új szabályokat kell alkalmazni - folyamatban van az az eljárás, amelyben a Ptk. hatálybalépésének időpontjában a bíróság határozata még nem emelkedett jogerőre

9 A gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata
A kereset irányulhat: a gondnokság alá helyezés fenntartására, megszüntetésére, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítására, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítására, a választójogból való kizárásra, valamint a választójogból való kizárás megszüntetésére.

10 A gondnokrendelés I. Újdonság:
a gondnok rendelésével, tevékenységével, a tisztség megszüntetésével összefüggő alapvető, garanciális jellegű szabályokat – új Ptk., a részletszabályokat külön jogszabály, a 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet (Gyer.) tartalmazza.

11 A gondnokrendelés II. Gondnok: a gyámhatóság által kirendelt nagykorú, cselekvőképes személy, aki a gondnoki tisztséget elvállalta Gondnokolt döntési autonómiája sorrend! az előzetes jognyilatkozatában megjelölt, vagy az eljárás során megnevezett személyt kell kirendelni, ha ez a gondnokolt érdekeivel nem ellentétes ha a gondnokolt nem nyilatkozik, vagy nyilatkozatát nem lehet figyelembe venni, a gondnoki teendők ellátására alkalmas más személy 3. hivatásos gondnok kirendelése - ha a gyámhatóság jogi személyt (civil szervezetet) rendel gondnokul, a jogi személy köteles megnevezni azt a természetes személyt, aki felelős a gondnoki teendők ellátásáért.

12 A gondnokrendelés III. Nem lehet gondnokul rendelni azt,
akit a gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatában kizárt a gondnokul jelölhető személyek közül vagy akinek személye ellen egyéb módon kifejezetten tiltakozik; vagy akinek gondnokul rendelése a gondnokság alá helyezett személy érdekeivel ellentétes a gyámhatósági eljárás során személyes meghallgatás (gondnokság alá helyezendő személy, gondnokul kirendelhető személyek), környezettanulmány, egyéb bizonyítékok

13 A gondnokrendelés IV. Többes gondnokrendelés Újdonság: feladatok megosztása Pl. ha két szülő, két közeli hozzátartozó a gondnok jogkörük azonos, együtt és külön is eljárhatnak, de kérelmükre a gyámhatóság megosztja feladataikat, Vagyonkezelés vagy más ügyek intézése szakértelmet követel gyámhatóság hivatalból meghatározza a feladataik megoszlását

14 A gondnokrendelés V. Helyettes gondnokrendelés: távol lévő vagy más okból akadályozott gondnok esetén, szükség szerint, azonnali intézkedést igénylő ügyekben járhat el. A gyámhatóság mérlegeli a szükségességet.

15 A gondnok feladata azon ügycsoportok tekintetében képviseli a gondnokoltat, amelyekre a gyámhatóság kirendelte, a gondnokolt véleményének figyelembe vétele, nem köteles a gondnokolt gondozására, azt gondnok azonban önként vállalhatja azt, vagyonkezelés a gondnokolt érdekében, gyámhatósági jóváhagyással (átadott vagyon), felelőssége, ha jogkörét túllépi – szerződésen kívül okozott kárért felel

16 Gyámhatósági felügyelet a gondnok tevékenysége felett
Eseti, rendes és végszámadás (gondnokolt kérelmére is) Beszámolási kötelezettség – bármikor – a gondnokolt állapotáról, a gondnok működéséről Számadási kötelezettség alapján támasztható követelés egy év alatt évül el

17 A gondnoki tisztség megszűnése
A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből felmenti, elmozdítja (rosszallás), elmozdítást megelőzően felfüggeszti (gondnokolt érdekeinek megóvása miatt azonnali intézkedés szükséges). Új gondnok kirendelése egyidejűleg szükséges, ha a gondnokság alá helyezés még fennáll!

18 Szünet

19 A támogatott döntéshozatal (2:38. §)
Cselekvőképesség korlátozása nélküli döntési segítség a belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy számára A támogatott döntéshozatalról külön törvényi szabályozás, a évi CLV. törvény tartalmazza: a gyámhatósági feladatokat, a támogató feladatkörére vonatkozó rendelkezéseket.

20 A támogató kirendelése
A támogató kirendelésére kétféle módon kerülhet sor: a támogatott személy kérelmére, vagy a bíróság megkeresése alapján. A támogató kirendeléséhez a támogatott személy egyetértése mindig szükséges! A támogató kirendelése – gyámhatósági hatáskör - történhet: általános jelleggel, vagy meghatározott ügycsoport tekintetében. Azon ügycsoportra nem lehet támogatót kirendelni, amelyre a gondnokság alá helyezés vonatkozik! Támogató: a támogatott által megjelölt személy, ha vállalja a feladat ellátását. Legfeljebb 2 fő rendelhető ki támogatóként.

21 A támogató kirendelésére irányuló eljárás
A gyámhatóság feladata: a támogatott és a támogató személy meghallgatása, a belátási képesség kisebb mértékű csökkenésének vizsgálatára a gyámhatóság mérlegelése alapján kerülhet sor, ha a támogató kirendelésének indokoltsága kétséges. Segíti a gyámhatósági döntés meghozatalát: a belátási képesség csökkenésének mértékét vizsgáló szakértői vélemény, a családsegítő szolgálat véleménye . Ötévenként felülvizsgálat. Végrehajtási szabályai a Gyer-ben!

22 A támogató tevékenysége
közigazgatási, polgári és büntető eljárási cselekményeknél is jelen lehet, amelyekben a támogatott személy érintett, támogatottjával az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet, jelen lehet a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor, és tanácsaival, tájékoztatásával a támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegítheti, de nem veheti át a döntést támogatottjától a támogatott személy kérelmére vagy a gyámhatóság felhívására írásba kell foglalnia, hogy miben segítette és milyen tanáccsal látta el támogatottját – alkalmasság, érdekellentét megítélése a hivatásos támogatónak évente jelentést kell készítenie a gyámhatóság számára, amelyben bemutatja, hogy miben segítette a támogatottját.

23 A hivatásos gondnok és a hivatásos támogató I.
Hivatásos gondnok és a támogató - a Kormány által kijelölt szervvel ( fővárosi/megyei Szociális és Gyámhivatal) a hivatásos támogatói, gondnoki feladatok ellátására kirendelhető: kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, vagy mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy lehet – meg kell neveznie természetes személyt!

24 A hivatásos gondnok és a hivatásos támogató II.
Hivatásos gondnoki, támogatói feladatokat egyidejűleg legfeljebb 30 fő támogatott,gondnokolt személy tekintetében, 5 fővel magasabb a létszám, ha az nem veszélyezteti a feladatok ellátását, figyelembe véve a támogatott, gondnokolt személyek igényeit, a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló hivatásos gondnok, támogató - legfeljebb 45 fő támogatott, gondnokolt

25 Támogatott döntéshozatal bevezetése
A évi CLV. törvény záró rendelkezései: a támogatott döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések március 15-én lépnek hatályba a hivatásos támogatók képzésére vonatkozó egyes rendelkezések már január 1-jén hatályba lépnek, hogy a képzések szervezését meg lehessen kezdeni. a Gyvt. módosítása tartalmazza: - a személyes nyilatkozattételt a támogatott döntéshozatalra irányuló gyámhatósági eljárások során, - a támogató, hivatásos támogató gyámhatósági eljárásokban történő részvételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket.

26 A hivatásos gondnokokra vonatkozó szabályozás
A Gyvt.-ben szabályozandó kérdések a hivatásos gondnokokkal kapcsolatban (T/ számú örvényjavaslat): a szociális és gyámhivatalokkal a jelenlegi három helyett kétféle jogviszonyban állhatnak: kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az ellátható gondnokság alá helyezett személyek számát törvényi szinten szükséges meghatározni, - rugalmasság az eltérő helyzetek megoldására: 30, fő, 35 fő, 445 fő legfeljebb a díjazás közelítése a minimum megjelölésével, a kialakult gyakorlat figyelembevételével, (jelenleg nincs semmilyen jogszabályi rendelkezés): összege gondnokoltanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 10%-át elérje.

27 Az új szabályozás céljai
az egyéni körülményekhez jobban alkalmazkodjon, a cselekvőképesség korlátozása csak a szükséges mértékben és időtartamra, törvényi szintű szabályozás garanciális kérdésekben, cselekvőképesség megtartásának elősegítése, gondnokság alá helyezés alternatívája

28 Előzetes jognyilatkozat (2:39. §)
Rendelkezés a cselekvőképesség jövőbeni részleges vagy teljes korlátozásának esetére. Formája: - közokiratban - ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban - gyámhatóság előtt személyes jognyilatkozatban Alanya: nagykorú, cselekvőképes személy Tárgya: - egy vagy több személy gondnoki megnevezése a jövőre nézve - gondnokok köréből kizárás - egyes ügyekben a gondnok eljárásának módja

29 Az előzetes jognyilatkozat hatályossá válása, felülvizsgálata
A bíróság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyező határozatában elrendeli az előzetes jognyilatkozat alkalmazását, kivéve, ha az abban foglaltak teljesítése a gondnokság alá helyezett személy érdekeivel kifejezetten ellentétes; A gondnokként megnevezett személy az előzetes jognyilatkozatban foglaltakat nem vállalja, vagy vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn. A gyámhatóság a gondnok kirendelése és feladatainak meghatározása során a jognyilatkozat szerint jár el.


Letölteni ppt "Pécsi Törvényszék Az OBH támogatásával megvalósuló helyi képzés az új Polgári Törvénykönyvről Jogképesség, holtnak nyilvánítás, cselekvőképesség, gondnokság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések