Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatás- köznevelés 1985 – ……………………………………………………….

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatás- köznevelés 1985 – ………………………………………………………."— Előadás másolata:

1 Közoktatás- köznevelés 1985 – 2012. ……………………………………………………….
Fábry Béla Budapest, november 30.

2 - IDEOLÓGIAILAG BEFOLYÁSOLT
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. A magyar közoktatási rendszer a Ratio Educationis-tól a múlt szá-zad 80-as éveinek közepéig - CENTRALIZÁLT - UNIFORMIZÁLT - IDEOLÓGIAILAG BEFOLYÁSOLT (valamilyen politikai célnak vagy eszmének alárendelt, befolyásolt tanítás jellemezte) Fábry Béla 2

3 A DECENTRALIZÁCIÓS FOLYA- MAT KEZDETE
Köznevelés – közoktatás – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1985. I. tv. a közoktatásról a társadalom demokratizálódá- sának megjelenése az iskolák- ban a szakmai önállóság lehetőségének megjelenése az iskolákban A DECENTRALIZÁCIÓS FOLYA- MAT KEZDETE Fábry Béla

4 A nevelés stratégiai kérdés, viták, de megegyezés
Köznevelés – közoktatás – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1989/90. – RENDSZERVÁLTÁS A nevelés stratégiai kérdés, viták, de megegyezés ideológiamentes nev-okt munka önkormányzatiság megjelenése az is- kolák fenntartásában – megosztott felelősség (állam-helyi társadalom) szabadságjogok érvényesülése a nev- okt munkában Fábry Béla

5 gazdaság - szakképzés átalakulása
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… – AZ ÁTMENET ÉVEI az iskolarendszer spontán átalakulása, egy szelektív iskolarendszer kia- lakulása (közfinanszírozott szféra) sokszínű iskolai világ kialakulása – közfinanszírozott, felekezeti, magán gazdaság - szakképzés átalakulása tartalmi szabályozás: már nem – még nem állapot – a NAT, mint igény Fábry Béla

6 oktatáspolitikai kvázi konszenzus
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1993. törvény az oktatásról a rendszerváltozás eredményei iskolai következményeinek jogi keretbe foglalása oktatáspolitikai kvázi konszenzus humanista-demokratikus értékek, mint alap + értéksokszínűség az iskolák világában a gyerekek mindenek felett való érdeke Fábry Béla

7 Köznevelés – közoktatás 1985 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAT, PePo Az iskolák önállósága kötelezettség = nevelési cél definiálása = helyi tanterv kidolgozása = legitimáció – szerződés az iskola, a szülő, a pedagógus és a fenntartó vonatkozásában – HELYI DÖNTÉS, FELELŐSSÉGGEL EGYÜTT! Fábry Béla

8 1998. - minőségbiztosítás meg- jelenése a közoktatásban
Köznevelés – közoktatás – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. minőségbiztosítás meg- jelenése a közoktatásban előtt – tanfelügyelet után - szakfelügyelet 1998 után -- ?? Ha minden iskola egyszeri és megismé-telhetetlen, akkor a nev-okt munka eredményességének fejlesztése csak belső eszközzel segíthető. (partneri elvárások - nevelési cél - pedagógiai folyamatok – nev-okt eredmények – partneri elégedettség - visszacsatolás) Fábry Béla

9 élethosszig tartó tanulás kompetencia alapú nevelés
Köznevelés – közoktatás – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… EZREDFORDULÓ Eu-csatlakozás (2004) – az oktatás nem Eu-normatív szakpolitika, de határozott szakmai koordináció (vö. lisszaboni program, , Eu 2020.) élethosszig tartó tanulás kompetencia alapú nevelés intézményes nevelés expanziója (középisk, egy-főisk, felnőttokt, képzés) Fábry Béla

10 átalakuló világ - folyamatosan változó oktatási rendszer
Köznevelés – közoktatás – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hogy éltük meg? átalakuló világ - folyamatosan változó oktatási rendszer megváltoztak a gyerekek is, megvál- tozott a nev-okt munka tartalma is új problémák, melyek választ követel- tek: (1)leszakadó térségek, (2)a szelektív iskolarendszer következ- ményei, (3)IKT robbanás, (4)gyer- meki jogok érvényesülése, (5)szak- képzés (!) Fábry Béla

11 centralizáció - decentralizáció
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1985 – 2010. centralizáció - decentralizáció az iskolai nev-okt munka lényeges kér- déseiről ott döntenek, ahol a kom- petencia adott az iskolarendszer fenntartási és ér- tékszempontok szerint is sokszínű a változásokra a válaszadás rendszer szinten is, lokális szinten is, iskolai szinten is adott Fábry Béla

12 2. uniformizáltság - egyéni megjelenés
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1985 – 2010. 2. uniformizáltság - egyéni megjelenés A központi szabályozás keretei között minden iskola egyszerisége és megismétel-hetetlen adottságai alapján dönt az iskolai nevelés lényeges kérdéseiről, és ennek megfelelően szervezi munkáját. Az iskolák közötti különbség az adottságok (gyerekek, objektív feltételek, nevelőtestület, egyéb erőforrások) alapján a nevelési célokban, feladatokban és a gyakorlatban is megjelenik. Fábry Béla

13 3. ideológiai meghatározottság – világnézetileg el nem kötelezettség
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1985 – 2010. 3. ideológiai meghatározottság – világnézetileg el nem kötelezettség - TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT - HUMANISTA – DEMOKRATIKUS - TOLERÁNS A TÉTELES-NORMATÍV VILÁGNÉZETEKKEL SZEMBEN Fábry Béla

14 Eredmények 1. Minden változás ellenére stabilan működő rendszer.
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Eredmények 1. Minden változás ellenére stabilan működő rendszer. 2. PISA %-os eredményjavulás. 3. Új szakmai kultúra elemeinek megjelenése és beépülése az iskolák munkájába (kompetencia alapú nevelés, minőségfejlesztés, IKT eszközök használata). 4. Viták, de ennek ellenére társadalmi, szakmai kiegyensúlyozottság. 5. Új kihívások, megoldandó feladatok. Fábry Béla

15 Köznevelés – közoktatás 1985 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
gazdasági és társadalmi viszonyok abszolutisztikus átalakításának kezdete – az oktpol a Fidesz-hatalom hosszú távú bizto-sításának egyik eszköze (1)fékek és ellensúlyok alkotmányos rendjének megszüntetése, (2)társadalmi párbeszéd rendsze-rének megszüntetése, (3)voluntarista gazdaság-politika, (4)új tulajdonviszonyok, tulajdonosi szerkezet, elosztási viszonyok kialakítása, (5)a társadalom végletes megosztása (ideológia-, vagyon-, tudás alapján) (6)vazallusi rendszer kialakítása (lásd állami földek), (7)valóság és a kormánypropaganda külön válása, (8)szakpol-ok Fábry Béla

16 visszaforgatják az idő kerekét
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2011. köznevelési törvény visszaforgatják az idő kerekét centralizálás - államosítás uniformizálás – egy kerettanterv ideológiai indoktrináció* – lásd alap- törvény, NAT, felekezeti iskolák finanszírozása, hittan-erkölcstan, szakképzés gebinben *valamilyen politikai célnak vagy eszmének alárendelt, befolyásolt tanítás Fábry Béla

17 Köznevelés – közoktatás 1985 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2011. köznevelési törvény A köznevelés ismételten a politika közvetlen kiszolgálójává, hatalomtech-nikai eszközzé vált. a politikai akarat felülírja a szakmai sza- bályokat, törvényszerűségeket a változtatás előkészítetlen, erőltetett, nincs megfelelő szakmai és társadalmi támogatottsága a változás eredményre viteléhez nincsenek meg a szükséges források Fábry Béla

18 A magyar köznevelés a káosz pe-remére került.
Köznevelés – közoktatás – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2012. november vége A magyar köznevelés a káosz pe-remére került. - nincs elegendő pénz az intézményfenn- tartásra, működtetésre - nincs pénz az életpálya-modellre nincsenek kész a rendszer különböző elemei működésének szabályai (kerettanterv, magániskolák, szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, …) fenntartás - működtetés kettőssége Fábry Béla

19 Köznevelés – közoktatás 1985 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2013. – A magyar iskola működni fog, mert gyerek van, iskola van, pedagógus van. Csak azt nem tudjuk, - mi lesz ennek az ára, - ki fogja a következményeket „gondozni”, - ki fog e következményekért fe- lelni. Fábry Béla

20 Köznevelés – közoktatás 1985 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jobb PISA-eredmény, nagyobb GDP-növekedés  Az alacsony oktatási teljesítmény magas költsége című kötet feketén-fehéren kimutatta, hogy az alkalmazható tudás növelése szinte sokkoló mértékű gazdasági növe-kedést eredményezne.  Ha a következő 20 évben összesen 25 pontos növeke-dést tudna elérni a PISA-teszteken Magyarország, ak-kor ez a javulás a 2010-ben születettek teljes élet-tartama alatt 587 milliárd dollár (nagyságrendileg ez milliárd forint) többletet eredményezne. Ösz-szevetésként: 2009-ben a magyar GDP összege 26 ezer milliárd forint volt. Ha a következő 20 évben elérnénk az állandó „éltanuló” finn PISA-szintet, az a GDP 584 szá-zalékos emelkedését jelentené ahhoz képes, mintha nem javítanánk az eredményeinken. Fábry Béla 20

21 Köznevelés – közoktatás 1985 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sem az európai tendenciák, sem a tudományos ered-mények nem támasztják alá a szelektív iskolarend-szerek eredményességét. Az elit-oktatás preferálása és a szegregáció olyan történelmileg igazolt hátrá-nyokkal jár, mint a Dél-Afrikai apartheid: ha az iskolarendszer képtelen integrálni a leszakadó ré-tegeket, képtelen mobilitási csatornaként működni, akkor a demográfiai háborúban vesznek el az isko-lázás győztesei, s végül a magasan képzett elit kénytelen elmenekülni az országból a tanulatlan tár-sadalmi közeg elviselhetetlensége miatt. TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. Lásd: 4. old. Fábry Béla 21

22 „…RÉGI KOR ÁRNYA FELÉ VISSZAMEREGNI, MIT ÉR?
Köznevelés – közoktatás – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… A tét nem kisebb, mint a jövőnk. Nem csak a holnap, és még csak nem is a holnap-után. Az oktatás világának szűklátókörű po-litikai szempontok alapján történő antimoder-nizációs átalakítása évtizedekre meghatározza a magyarság jövőjét. „…RÉGI KOR ÁRNYA FELÉ VISSZAMEREGNI, MIT ÉR? MESSZE JÖVENDŐVEL KOMOLYAN VESS ÖSSZE JELENKORT …” Fábry Béla 22


Letölteni ppt "Közoktatás- köznevelés 1985 – ………………………………………………………."

Hasonló előadás


Google Hirdetések