Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség"— Előadás másolata:

1 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régió évi pályázati lehetőségeiről Tóth Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Decentralizált keretek 2008-2009.
Megnevezés 2008. (millió Ft) 2009. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. számú melléklet 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (TEUT) 598,7 616,0 10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) 184,845 1 138,1 Területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF CÉDE) 816,99 Helyi önkormányzatok decentralizált vis maior feladatainak támogatása 111,8 104 XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 12. Cím, 3. alcím, 4, jogcímcsoport Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok (TRFC) 262,942 292,8 LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. cím Hazai innováció támogatása 459,3 457,6 Összesen: 2 434,577 2 608,5

3 2008. évi benyújtott és támogatott pályázatok
Támogatási program megnevezése Benyújtott pályázatok száma (db) Befogadott pályázatok (db) Támogatott pályázatok (db) Támogatás összege (millió Ft) Megkötött támogatási szerződések (db) Támogatás lehívása előtti helyszíni ellenőrzés (db) HÖF CÉDE 418 408 185 816,874 150 80 HÖF TEKI 112 108 55 184,843 46 20 TEÚT 197 196 128 598,699 92 45 VIS MAIOR 64 50 118,042 - 58 TRFC 49 272,319 34 Összesen: 855 820 457 1990,777 322 203

4 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Ütemezés
Rendeletalkotás folyamata: 2009. február 20: közigazgatási egyeztetés 2009. március 4-10: kihirdetés Pályáztatás folyamata: 2009. március 16: pályázati felhívás megjelentetése 2009. április 30: pályázatok beadása 2009. június 15: döntés

5 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Pályázók köre
HÖF CÉDE HÖF TEKI TEUT TRFC helyi önkormányzatok területi kötöttségek nélkül (helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások) helyi önkormányzatok, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségekből ( a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet és a 240/2006. (XI.30.)Korm. rendelet alapján) települési önkormányzatok területi kötöttségek nélkül a nyugat-dunántúli régióban fiókteleppel, telephellyel rendelkező jogi személy, egyházi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

6 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok
HÖF célok a) Az épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló projektekre, amelyek keretein belül támogatható tevékenységnek minősül aa) zöldterületek (pihenőparkok, ökológiai folyosó elemei, szabadidős célú területek) rekreációs célú megújítása ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése (pl.: illegális hulladék-lerakók, szennyvíz-iszappal borított területek felszámolása); ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén; ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása; ae) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); af) a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztése, meglévő létesítmények rekonstrukciója (kiemelten az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében);

7 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok
HÖF célok a) Az épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló projektekre, amelyek keretein belül támogatható tevékenységnek minősül ag) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója; ah) zárt rendszerű szennyvíz-elvezetés előkészítő munkáinak (tervezés) támogatása; ai) az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása; aj) energiatakarékos közvilágítás és a középületek energiatakarékos megvilágítása; ak) a közterületek akadálymentesítése; al) a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi - kapacitást nem növelő - szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából);

8 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok
HÖF célok b) A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását szolgáló projektekre, amelynek keretein belül támogatható tevékenységnek minősül ba) az alapfokú oktatás, nevelés infrastruktúrájának fejlesztése; bb) az egészségügyi és szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése; bc) a közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerékpárút, járda); bd) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása; be) a tájjellegű hagyományokat és kulturális örökséget jelentő épületek és műemlékek megőrzése, bemutathatóvá tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történő megtöltése; bf) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás; bg) a teleházak kialakítását szolgáló fejlesztések;

9 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok
HÖF célok c) A helyi gazdaság élénkítését szolgáló projektek, amelyek keretében támogatható tevékenységnek minősül ca) a helyi termelő infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek; cb) helyi és térségi közmunkaprogramok megvalósítása; d) A helybeli, főiskolai vagy egyetemi tanulmányaik elvégzése után a térségbe visszatérő, a kistérség területén munkát vállaló fiatalok számára tanulmányi ösztöndíj nyújtására irányuló ösztöndíjprogramok kialakítását és legfeljebb december 31-ig történő működtetését szolgáló projektek; e) Mobil egészségügyi szűrőakciók kiegészítő támogatása, amelynek keretein belül támogatható tevékenység kisértékű eszközbeszerzés, valamint egészséges életmódra nevelő programok lebonyolítása; f) Térség- és településmarketing, amelynek keretein belül támogatható tevékenység a térséget vagy a települést bemutató kiadványok készítése, terjesztése valamint médiamegjelenések.

10 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok
TEUT cél Települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi – kapacitást nem növelő – közutak felújítása, korszerűsítése A támogatás a szilárd burkolatú utak felújításhoz és közvetlenül kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat, amelyek a következők: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbeemelése, forgalomtechnikai létesítmények: burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák, árkok, padkák felújítása. Elszámolható költségek keretében figyelembe vehető továbbá a közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpársáv, meglévő buszöblök felújítása, a forgalmi sáv/útpálya területének növelését nem eredményező forgalombiztonsági célú burkolatszélesítés. Poros utak felújítása, korszerűsítése nem támogatható. A támogatás szempontjából a felújítás bekerülési összege nem tartalmazhatja a terület-igénybevételi és közmű-létesítési (pl. közvilágítás, szennyvízcsatorna) költségeket, utóbbinál kivételt képez a gyalogos-átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése.

11 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok
TRFC cél térségi és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogathatóak, amelyek keretein belül támogatható tevékenység a) szociális földprogram megvalósítása, a program keretében megtermelt termékek piacra jutását is támogatva; b) a beruházások vonzását segítő szolgáltatások támogatása; c) a távmunka elterjesztésének és bővítési lehetőségének támogatása.

12 Legnagyobb adható támogatás
2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Támogatás, saját forrás mértéke Program Legnagyobb adható támogatás Támogatás intenzitás TEKI, CÉDE mFt 60% TEUT 50% TRFC mFt Minden pályázónak legalább 10% saját forrással kell rendelkeznie. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekből pályázó önkormányzatok és társulások esetén a minimális saját forrás mértéke 5%.

13 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Pályázati biztosítékok
Jövedelemtermelő projektek esetében legalább a támogatás 100%-ának megfelelő összegű ingatlan jelzálogjog bejegyzésével, bank vagy más, garanciavállalásra jogosult intézmény kell biztosítékot nyújtani. Ingatlan jelzálogjog formájában nyújtott biztosíték esetén a támogatás kapcsán bejegyzésre kerülő jelzálogjog és az esetlegesen azt megelőző ranghelyekre bejegyzett jelzálogjogok összege együttesen nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át.

14 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Támogatás folyósítása
A decentralizált előirányzatok forrásaiból megítélt támogatásokból legfeljebb a projekt összes költségének 40%-ig nyújtható támogatási előleg. A támogatások folyósítását a kedvezményezetteknek legkésőbb a projekt befejezését követő 60. napig kezdeményezniük kell, és a pénzügyi teljesítésnek legfeljebb HÖF TEKI, HÖF CÉDE, TRFC esetén december 31-ig meg kell történnie, TEUT esetén a pénzügyi teljesítés végső határideje november 30.

15 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Ellenőrzés
Amennyiben a benyújtott igénylés alapján az igényelt támogatás egyszeri, vagy halmozott összege eléri a megítélt támogatás 50%-át, az igazgatóság és az ügynökség közbenső helyszíni ellenőrzést folytat le. A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül az igazgatóság és az ügynökség közösen együttműködve utóellenőrzést végez. Amennyiben a támogatási szerződés keretében a kedvezményezett fenntartási vagy egyéb kötelezettséget vállalt, az igazgatóság és az ügynökség ezen kötelezettségek időtartama során évente ellenőrzi a támogatási szerződésben vállaltak teljesítését.

16 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - RTOP
A miniszter, az önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a tanács egyetértése esetén megállapodást köthetnek arról, hogy a decentralizált keret felhasználása eltérő jogcímek mentén történjen. Ez esetben a támogatási célok a regionális fejlesztési tanács által előkészített regionális területfejlesztési operatív program (RTOP) alapján kerülnek meghatározásra.

17 Innovációs pályázatok
2008: 5 pályázati felhívás 68 beérkezett pályázat 62 befogadott 45 nyertes 2009: Várhatóan március Stratégia elfogadása Várhatóan május Pályázati kiírások Várhatóan július Beadás Várhatóan: szeptember Döntés

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tóth Gábor programvégrehajtási igazgató Telefon: 99/ – Fax: 99/ Mobil: 30/ 18


Letölteni ppt "Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések