Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tamaga Ferenc Elnökhelyettes, főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL Visegrád, 2012. november 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tamaga Ferenc Elnökhelyettes, főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL Visegrád, 2012. november 22."— Előadás másolata:

1 Dr. Tamaga Ferenc Elnökhelyettes, főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL Visegrád, 2012. november 22.

2 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Kovács Pál államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Kovács Pál államtitkár Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Eötvös Loránd Geofiz ikai Intézet Magyar Állami Földtani Intézet MBFH - MFGI Együttműködési keretmegállapodások  koncessziós feladatok  ásványi nyersanyag potenciál felmérése  bányamérési feladatok  zagytározók, bezárt bányászati hulladékkezelők, földtani veszélyforrások felmérése  adattári, nyilvántartási, térinformatikai szolgáltatások MBFH - MFGI Együttműködési keretmegállapodások  koncessziós feladatok  ásványi nyersanyag potenciál felmérése  bányamérési feladatok  zagytározók, bezárt bányászati hulladékkezelők, földtani veszélyforrások felmérése  adattári, nyilvántartási, térinformatikai szolgáltatások Munkavédelmi Információs Szolgálat Budapesti Bányakapitányság Szolnoki Bányakapitányság Veszprémi Bányakapitányság Pécsi Bányakapitányság Miskolci Bányakapitányság

3  Bt. 43. § (3) A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében - az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott - műszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon- gazdálkodási, piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki.  Külön jogszabály alapján munkaügyi és szabálysértési hatóság hatásköröket is gyakorol.

4 Ú J SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről.  Hatályba lép: 2012. április 15.  Fő célja: a szabálysértési eljárás hatékonyabbá és gyorsabbá tétele.  Kettős szankcionálás megszüntetése: közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó igazgatási jellegű cselekmények a törvény hatálya alól kikerülnek.  A bányafelügyelet szabálysértési hatósági jogköre megszűnik.

5 Szabálysértési tényállások közigazgatási szankcióvá alakítása a bányatörvényben – már hatályos tényállások  A munka egészséges és biztonságos végzésére vagy annak ellenőrzésére vonatkozó szabályok megszegése.  A foglalkozási megbetegedéssel vagy munkabalesettel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesítése.  A munkavédelmi képviselő a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában való akadályozás.  Súlyos üzemzavarral, valamint bányászati munkabalesettel kapcsolatos azonnali bejelentési munkáltató kötelezettség megszegése.

6 Szabálysértési tényállások közigazgatási szankcióvá alakítása a bányatörvényben - már hatályos tényállások  Tűzvédelmi szabályok megsértése.  Nyomástartó berendezés vagy tartály jogellenes üzemben tartása.  Földgáz, a kőolaj, a kőolajtermék, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetére vonatkozó szabályok megsértése.  Feloldó szabály A biztonsági övezet ingatlantulajdonos által történő megsértése esetén. A bírság akkor alkalmazható, ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője, haszonélvezője) a földgáz, a kőolaj, a kőolajtermék, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezeték tulajdonosát vagy üzemeltetőjét a jogellenes állapot megszüntetésében akadályozza

7 B ÁNYATÖRVÉNY TERVEZETT KIEGÉSZÍTÉSE  Bányafelügyelet hatáskörébe tartozó villamos biztonsági szabályokkal kapcsolatos szabályszegés.  A felelős műszaki vezetőre és helyettesére vonatkozó szankció.  Polgári robbantási tevékenységre vonatkozó szabályok megszegésével kapcsolatos tényállás.  A bányászati hulladékok kezelését végző illetékes személy feladatainak elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók.  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések használatbavétele bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos esetkörök.

8  Bányatörvény végrehajtási rendelete  Közigazgatási szankciók beépítésével egyidejűleg a bírság mértékének növelése a visszatartó erő: első körben 500 ezer forintig, második alkalommal egymillió forintig.  Nyomvonal jellegű létesítmények biztonsági övezet belüli feltárás céljából végzett földmunkákra vonatkozó szabályok szigorítása: a földmunkák beruházó vagy építtető által megbízott irányító személy, illetve az üzemeltető szakmai felügyelete mellett történjen.

9  A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása.  Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása  Hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása  Bányatérképekről szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása  12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása (jelentős munkakörök)  Súlyos baleset és súlyos üzemzavar kivizsgálásáról szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet új miniszteri rendelettel történő kiváltása  Felelős műszaki vezetőről és helyetteséről szóló 25/1994. (X. 14.) GKM rendelet új miniszteri rendelettel történő kiváltása.  Célkitermelőhelyekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések szigorítása  A Föld Alatti Bányászati Biztonsági Szabályzat hamarosan kihirdetésre kerülhet

10  Cseppfolyó propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet kiváltása új miniszteri rendelettel.  Célkitermelőhelyekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések szigorítása.  A Földalatti Bányászati Biztonsági Szabályzat hamarosan kihirdetésre kerülhet.

11  A kapcsolat évek óta kifogástalan és gyümölcsöző.  Szállítóvezetéki Szakági Bizottság  Elosztóvezeték Szakági Bizottság  Szállítói, illetve elosztói engedélyesek minőségbiztosítási rendszerének jóváhagyására, ellenőrzésére kidolgozott kérdéslista összeállítása (DWGV mintára).  Továbbképzési tematika javaslat kidolgozása a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet végrehajtása érdekében.  Számtalan szakmai állásfoglalás.  Mindezek az MBFH honlapján megtalálhatók.  Jogszabálytervezetek véleményezése, részvétel az előkészítésben.

12  Bejelentés helyett engedély: csak olyan személy alkalmazható, akinek a tevékenységét a bányafelügyelet engedélyezte, és a nyilvántartásban szerepel  A felelős műszaki vezető a bányavállalkozó képviselőjének minősül  Felhatalmazás a felelős műszaki vezetőre vonatkozó szabályok miniszteri rendeletben történő új alapokra helyezése érdekében

13 Nyersanyag-csoport BányatelkekKutatási területek dbkm 2 dbkm 2 Szénhidrogének2164 868,864457 408,89 Szén, lignit76413,76401830,03 Bauxit3038,0446,39 Egyéb érc (Mn, színesfém)1092,7217590,98 Ércek összesen40130,7621597,37 Ásványbányászati nyersanyag5426,9125146,07 Építő- és díszítőkő18754,4277195,24 Kavics, homok683242,66136211,50 Agyag11335,8665,59 Tőzeg3225,1921,41 Nemfémes nyersanyagok összesen 1069385,03246559,82 Mindösszesen14015 798,4135160 396,10

14 Bányák száma termelési volumen szerinti bontásban Termelési volumen m 3 /év Kavics és homok kitermelőhelyek száma db Kő kitermelőhelyek száma db Összesen Kitermelést végző bányák száma összesen 545 141686 Nem termel18330213

15 Munkabalesetek számának alakulása súlyosság szerint Év/megoszlás2010.2011.Előző év %-a Összesen175153- 12 Súlyos összesen02+200 Ebből Halálos01+100 Csonkulásos10- 100 Kiemelendő, hogy a 2012. évben a bányászat baleseti statisztikája már most nagyon romló képet mutat az eddig bekövetkezett 4 halálos baleset miatt!

16

17 Szakágazat2008.2009.2010.2011.Szénbányászat126916367 Uránérc-bányászat3050 Fémtartalmú ércek bányászata 34303936 Egyéb szilárdásvány-bányászat 26283015 Kőolaj- és földgázbányászat 155315 Szállítóvezeték építés, üzemeltetés 134134 Gázelosztó-vezeték ép., üzemeltetés és PB gázellátás 8867* Föld alatti gáztároló üzemeltetés 1500 Bányászati módszert alkalmazó tevékenység 123522 Geotermikus energia hasznosítása 100 Egyéb310147 Összesen:241217175153

18 MUNKAVÉDELEM 15 összevont közös ellenőrzés MUNKABIZTONSÁG Bányakapitányság 46 komplex ellenőrzést, 431 üzemi célellenőrzést, továbbá 1312 eseti ellenőrzést tartottak. MUNKAEGÉSZSÉGÜGY Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerve [Munkavédelmi felügyelőségek]

19 K ÜLSZÍNI BÁNYÁSZAT  A külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenységet folytatók több mint 90%- a továbbra is mikro-, kis- és középvállalkozás, amelyeknél a kockázatok alakulása a földalatti bányákénál kedvezőbb, azonban a kis termelési volumen, és árbevétel miatt a kiadással járó jogszabályi kötelezettségek betartása több esetben jelentős terhet jelent.  A munkaeszközök műszaki színvonala – a munkáltató pénzügyi helyzetének megfelelően – nagyon változó. A jelenlegi recessziós időszakban a vállalkozások igen kis hányada tud fejleszteni, azok közül is inkább a nagy múltú, tőkeerősebb cégek, amelyek a piacon is stabilabbak. A kisebb termelő kapacitással rendelkező bányavállalkozók egy részénél a munkaeszközök, elsősorban a rakodó és anyagmozgatógépek elavultak, nem megfelelő műszaki biztonsági állapotuk miatt több esetben intézkedni kellett.

20  A kőolaj- és földgáz-bányászat, földalatti gáztárolás, szénhidrogén szállítás és elosztás, és a PB töltő üzemek  magas műszaki színvonal, korszerű technológia  munkavédelmi irányítási rendszer,  tanúsított minőségbiztosítási rendszerek,  csővezeték építésénél alvállalkozók igénybevétele (szakmai ismeretek hiánya, a fegyelmezetlenség, a szabályoktól eltérő munkavégzés).

21  A polgári robbanóanyag gyártás és felhasználás terén a megfelelő színvonalú munkavédelmi helyzet ellenére 2011. évben egy súlyos üzemzavar történt, amelynek oka robbanóanyag nem szándékolt felrobbanása volt.  A polgári robbanóanyag gyártás és felhasználás terén a megfelelő színvonalú munkavédelmi helyzet ellenére 2011. évben egy súlyos üzemzavar történt, amelynek oka robbanóanyag nem szándékolt felrobbanása volt. A termékselejt megsemmisítést végző dolgozó az üzemzavar során balesetben megsérült, nem azonosítható tárgyat dobott a termékselejt égetéssel történő megsemmisítésére szolgáló vashengerbe (égetőtér), amely után 15 másodperc elteltével az abban felhalmozott anyag felrobbant.  A súlyos üzemzavart közvetett módon az okozta, hogy a dolgozó jogosulatlanul és nem a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte a robbanóanyag a megsemmisítését.

22 A táblázat adatait diagramon ábrázolva az alábbi eloszlást kapjuk

23  Együttműködés célja:  A hatásköri összeütközések elkerülése.  A felügyeleti tevékenységek hatékony ellátása.  Az egységes jogalkalmazás.  A bányafelügyelet 2009. év óta az OMMF (jelenleg: részvételével közös ellenőrzéseket végzett.  A bányafelügyelet 2009. év óta az OMMF (jelenleg: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság) regionális felügyelőségei részvételével közös ellenőrzéseket végzett.  A kiválasztott bányászati munkahelyek műszaki-biztonsági, munkaegészségügyi vizsgálata

24 A két hatóság hatáskörének értelmezése, a hatáskörök egyértelműsítése  a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,  a bányászatról szóló1993. évi XLVIII. törvény (Bt.),  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kvtv),  az e törvények alapján kiadott egyes Kormány rendeletek, illetve Biztonsági Szabályzatok előírásai alapján.

25 A HAZAI SZABÁLYOZÁS A HAZAI SZABÁLYOZÁS ALAPJA  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE, az ezt módosító 2003. december 16-i 2003/105/EK IRÁNYELV, 2015-től alkalmazandó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv

26 KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÁSKÖRE Kivétel a kivételben: „ „ásványi nyersanyagok feltárásával, kitermelésével és feldolgozásával kapcsolatos föld alatti, külszíni vagy fúrólyukas bányászati tevékenységekre, kivéve az ásványi nyersanyagok vegyi vagy termikus feldolgozását, tárolását, ha annak során a külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségű veszélyes anyag jelen van,”

27  Jelenleg a Kvtv. a földalatti gáztárolók esetére kivételt nem tesz és a következő irányelv (2012/18/EU IRÁNYELVE) pedig egyértelműen, külön nevesítve is a hatálya alá vonja ezeket a létesítményeket.

28  A Magyar Energia Hivatal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egyeztetést tartott a Get. szerint engedélyköteles tevékenységek és a Bt. szerinti gázüzemi tevékenységek kiszervezésével kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről.  A MEH a kiszervezéssel kapcsolatban a működési engedélyek és egyedi kiszervezést engedélyező határozatokban rendelkezik.  A bányafelügyelet a gázüzemi tevékenységek kiszervezése esetén a konkrét tevékenységet végző személyt (vállalkozást) vizsgálja, hogy a személyi és tárgyi feltételek tekintetében a kiszervezendő tevékenység végzésére alkalmas-e.

29


Letölteni ppt "Dr. Tamaga Ferenc Elnökhelyettes, főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL Visegrád, 2012. november 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések