Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti hatásvizsgálat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti hatásvizsgálat"— Előadás másolata:

1 Környezeti hatásvizsgálat
Tárgyfelelős: Dr. Fleit Ernő Fetter Éva, BME VKKT Környezeti hatásvizsgálat

2 Előadásvázlat- amiről szó lesz
Alapfogalmak Jogszabályok KHV eljárás rendje KHT elkészítésének módszertana Hatások értékelésének módszerei-áttekintés Az előzetes vizsgálat tartalmi követelményei A KHT tartalmi követelményei Adatigény

3 Alapfogalmak

4 Alapfogalmak I. KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT (KHV): Előrejelzési módszer, amelynek célja valamilyen tervezett emberi tevékenység következtében várható lényeges környezeti állapotváltozások becslése és értékelése, és ezen keresztül a tevékenységre vonatkozó döntés befolyásolása. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY (KHT): A hatástanulmányok a KHV folyamán készülő szakmai dokumentumok, amelyek a döntéshez szükséges információkat tartalmazzák. Lényege az, hogy feltárja egy tervezett létesítménynek az érintett környezet fizikai-kémiai, ökológiai, esztétikai, társadalmi stb. tényezőire gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait, ezek kölcsönhatásait, a rövid és a hosszú távú hatásokat, annak érdekében, hogy a várható környezeti hatások – a megfelelő alternatívák kiválasztásával valamely cél érdekében optimalizálhatok legyenek.

5 Alapfogalmak II. HATÓTÉNYEZŐK: A változások kiváltó okai, mint a folyamatok elindítói, minden esetben anyag- és energiakibocsátások és/vagy elvonások. Ezek például: szennyezőanyag-kibocsátás zaj- és rezgéskibocsátás, sugárzás élőhelyek megszűntetése, felszabdalása természeti erőforrások készletének változása környezeti elemek létének megszűntetése művi elemek létesítése mozgó környezeti elemek áramlásának, terjedésének, mozgási lehetőségeinek megváltoztatása területhasználat változás KÖRNYEZETI HATÁS: Az emberi tevékenység okozta olyan állapotváltozás, amely értelmezhető és értékelhető környezetvédelmi szempontból.

6 Alapfogalmak III. HATÁSVISELŐ: Az a környezeti elem vagy rendszer, amely állapotában a változás bekövetkezik. HATÁSFOLYAMAT: A hatótényezőkből kiinduló folyamat, amely egy vagy több környezeti elem vagy rendszer állapotváltozását okozza. HATÁSTERÜLET: Lehatárolható terület, amelyre a tevékenység által előidézett hatásfolyamat kiterjed. HÁTTÉRHATÁS: A hatásterület tevékenységtől független adottsága, olyan állapotjellemző, amely kimutathatóan befolyásolja az állapotváltozások alakulását. KONTROLLKÖRNYEZET: A hatásterület tevékenység megvalósítása nélküli állapotát jelenti, a változások értékelésénél ez az állapot képezi az összehasonlítás tárgyát.

7 Alapfogalmak III. Hatásfolyamat

8 Alapfogalmak III. Hatásterület

9 Jogszabályok

10 Jogszabályok A KHV-ra vonatkozó, hatályban lévő jogszabályok:
Környezetvédelmi Törvény (LIII./95) 314/2005. (XII.25) Korm. Rendelet (20/2001. (II. 14.) –régi rend.) Uniós jogi aktusoknak való megfelelés 85/337/EGK irányelv (1985. június 27.) és 97/11/EK irányelv ( március 3.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 96/61/EK irányelv (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

11 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet felépítése
Általános rendelkezések Előzetes vizsgálat KHV eljárás IPPC eljárás A KHV és IPPC eljárás összevonásának szabályai A KHV és IPPC eljárás összekapcsolásának szabályai Jogkövetkezmények Mellékletek KHV köteles tevékenységek IPPC köteles tevékenységek KTVF döntésétől függő KHV köteles tevékenységek Előzetes dokumentáció tartalma KHV szükségességének szempontjai KHV tart. követelményei Hatásterület meghatározása IPPC kérelem tart. követelményei BAT meghat szempontjai Kibocsátási hatért. szenny. Egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei Közreműködő hatóságok

12 KHV eljárás rendje

13 Környezeti hatásvizsgálati eljárás
A várhatóan jelentős környezeti hatású tevékenységeknél szükséges. Kvt. 68. § (1) mindig kell a rendelet 1. mellékletében felsoroltaknál az előzetes vizsgálatban hozott döntéstől függően kell a 3. mellékletben felsoroltaknál Kvt. 68. § (2), R. 1. § (3) a), b), d), e) pont

14 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 1
Kérelem benyújtása R. 7. § (1) Közlemény közzététel Ket. 29. § (6) , R. 8. § (1)-(3) Felügyelőségi közzététel (napilap és honlap) Közlemény és iratok megküldése az önkormányzatoknak Önkormányzati közzététel (közterület és helyben szokásos egyéb mód) KHT közzététel 311/2005 Korm. rendelet 3. § e) Szakhatóságok bevonása R. 8. § (4), 12. melléklet

15 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 2
Tájékoztatás a közmeghallgatásról értesítés R. 9. § (4) felügyelőségi közzététel és közzétételre megküldés az önkormányzatoknak R. 9. § (6) önkormányzati közzététel R. 9. § (6) Közmeghallgatás R. 9. § (1)-(3) Jegyzőkönyv készítése, megküldése R. 9. § (9)-(10)

16 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 3
Észrevételek vizsgálata R. 10. § (1) Döntés - határozat: környezetvédelmi engedély kiadása vagy a kérelem elutasítása Kvt. 71.§ (1), (2), R. 10.§ (2), (7) - végzés R. 10. § (2) c) pont, 25. § (3) Döntés közzététele Ket. 80. § (3)-(5), 81. § (8), Kvt. 71.§ (3), R. 5. § (6), 10. § (3)

17 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 3.1
Döntés környezetvédelmi engedély kiadása Kvt. 71. § (1) b) pont, R. 10. § (2) a) pont, tartalma: R. 10.§ (4)-(5) kérelem elutasítása Kvt. 71. § (2), R. 10. § (2) b) pont, (7) végzés, ha az összekapcsolt eljárás hatásvizsgálati szakaszában a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel R. 10. § (2) c) pont, 25. § (3) A végzés ellen önálló fellebbezésre nincs lehetőség.

18 Környezeti hatásvizsgálati eljárás folyamata 3.2
Döntés közzététele felügyelőségi közzététel a határozatról, illetve végzésről (hirdetőtábla, honlap) Ket. 80. § (3)-(5) a határozatról, illetve a végzésről szóló közlemény megküldése az önkormányzatoknak R. 5. § (6), 10. § (3) önkormányzati közzététel R. 5. § (6), 10. § (3) jogerős határozat felügyelőségi nyilvánosságra hozatala Ket. 81. § (8), Kvt. 71. § (3)

19 Környezeti hatásvizsgálati eljárás
Ügyintézési idő 90 nap, országhatáron átterjedő hatás esetén 90 napos felfüggesztési lehetőség Kvt. 91. § (1), R. 15. § (2) b) pont szakhatósági közreműködés 30 nap Kvt. 92. § (1)

20 A KHV elkészítésének módszertana

21 KHV elkészítése A teljeskörű környezeti hatásvizsgálat keretében a munka a következő mozzanatokat foglalja magában: a hatások identifikálása, a hatások meghatározása, lehetőleg méréssel, a hatások figyelemmel kísérése monitoring hálózat segítségével, a hatások értékelése, a hatásokra vonatkozó adatok, információk rendszerezése, és továbbítása a döntés-előkészítés és a nyilvánosságra hozatal céljára. A környezeti hatástanulmány kidolgozásának fő lépései: helyzetfeltárás, a környezeti helyzet előrejelzése, a beruházás nélküli jövőbeni állapotra, a beruházás megvalósulásának esetére a különböző beruházási változatokra. Javaslatok kidolgozása a környezeti helyzet javítása érdekében.

22 A tevékenység, amelyet vizsgálni kell
Telepítés A telepítés gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése: területfoglalás építkezés berendezések felszerelése Megvalósítás A tevékenység tényleges gyakorlása, a létesítmény: működtetése üzemeltetése használata Felhagyás A tevékenység megszűntetése A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek A telepítés miatt megnyitott anyagnyerő vagy -lerakó helyek létesítése és üzemeltetése A telepítéshez és megvalósításhoz szükséges szállítások, raktározás, tárolás A megvalósítás során keletkező hulladék és szennyvíz kezelése Energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó rendszerrel vagy vízvétellel történik

23 Hatások és állapotváltozások
A hatások értékelésének szempontjai: a hatás időbelisége a hatás térbeli kiterjedése a határértékek betartásának biztosíthatósága a várható hatások mérséklésének lehetősége a károsított értékek és azok pótolhatósága A hatások értékelése történhet egészségügyi ökológiai településkörnyezeti tájhasználati szempontból Az állapotváltozások típusai ideiglenes változások egyszeri, de végleges változások tartós, stabil intenzitású változások halmozódó, kumulatív jellegű változások periodikusan ismétlődő állapotváltozások szinergikus, anergikus hatások csökkenő intenzitású változások

24 Hatások értékelésének módszerei

25 Hatások értékelése Ad-hoc módszerek ellenőrző jegyzékek, mátrixok,
átfedések módszere (a terület-felhasználási térképek szuperpozíciója), hálózatok, rendszerdiagramok, kvantitatív vagy index módszerek, modellek.

26 Ellenőrző jegyzékek Előrelépés az ad-hochoz képest (módszertan)
Katalógusszerűen felsorolja a környezeti, társadalmi, gazdasági tényezőket Hatások tipizálása (azonos jellegű beruházásoknál) Bizonyos környezeti elemek nagyobb hangsúlyt kapnak Reverzibilis és irreverzibilis hatások Lehet egyszerű, leíró és kérdőív jellegű

27 Ellenőrző jegyzékek-példa
Egyszerű ellenőrző jegyzék

28 Ellenőrző jegyzékek-példa
Leíró jellegű ellenőrző jegyzék

29 Ellenőrző jegyzékek-példa
Kérdőív jellegű jegyzék

30 Leopold- féle hatásmátrix

31 Leopold- féle hatásmátrix
Az eredeti Leopold mtxban hatást lehet identifikálni (szükségtelenül sok tényező, terjedelmes), ebből ált fontos Sok változata ismert: pl. egy elem kibontása, pontozás (időbeli változás, nagyság vs. jelentőség) Hibája: diszkrét egységekre bontja a környezeti elemeket, egymásra hatásokat, közvetett hatásokat nem veszi figyelembe; szubjektív NEM a környezet állapotát, hanem a hatást jellemzik

32 Hálózat, rendszerdiagramok

33 Kvantitatív vagy index módszerek
Környezeti hatások relatív fontosságának figyelembe vétele Egyetlen index jellemzi a hatások káros v kedvezőtlen mivoltát, így ezt a rendszer valamennyi elemére elvégezve, kiválasztható a legkedvezőbb alternatíva Példa: hatás jellemzése 0-1 közötti számmal (1 jelenti a kedvező környezeti minőséget) Az egyes tényező relatív hatásának figyelembe vétele súlyozó tényezőkkel Hibája: nincs rendszerszemlélet

34 Havária elemzés HAZOP Eseményfa Hibafa

35 Az előzetes vizsgálat tartalmi követelményei

36 Az előzetes vizsgálat tartalmi követelményei
a tervezett tevékenység célja a tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai (volumen, időtartam, területigény, létesítmények, technológia, kapcsolódó műveletek, stb.) a számításba vett változatok összefüggése olyan döntésekkel, tervekkel, koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése számításba vett változatok környezetterhelése és környezet- igénybevétele a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése

37 Az előzetes vizsgálat tartalmi követelményei
Egyebek Az engedélykérő azonosító adatai Üzleti titkok megjelölése Ha a tevékenység minősítése korábban már megtörtént, okiratot csatolni Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége Összevont v összekapcsolt eljárás-e

38 A KHT tartalmi követelményei

39 A KHT tartalmi követelményei
1. Az előzmények összefoglalása a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalásai, a nyilvánosság észrevételei az előzetes vizsgálatban; KHT kidolgozásának menete; Változatok és azok kiválasztásának indoklása; azok környezeti hatásai

40 A KHT tartalmi követelményei
2. A tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak részletes leírása az előzetes vizsgálati dokumentáció szerinti alapadatok, esetleges változások az egyes hatótényezők részletezése a hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése, a tevékenység mely szakaszába, milyen környezeti elemet érintve jelenik meg; Haváriák (az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből származó hatótényezők)

41 A KHT tartalmi követelményei
3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása Hatásfolyamatok elemzése önmagukban és rendszerként, közvetett folyamatok A hatásterületek kiterjedésének meghatározása, térképes Nulladik változat esetén a környezet állapota (csak arra tényezőre,ami fontos lehet; a környezeti állapot várható változása; új telepítés esetén tartalmaznia kell a természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását és a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését

42 A KHT tartalmi követelményei
4/1. A várható környezeti hatások becslése és értékelése a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta, a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz, az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása, a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása, tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása, a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága, a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága, a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésének lehetőségei;

43 A KHT tartalmi követelményei
4./2 A várható környezeti hatások becslése és értékelése ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni: a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait, a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését, amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét, az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható mértékűre való csökkentésének lehetőségeit; környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és társadalmi következmények becslése: a bekövetkező károk és felmerülő költségek, a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változások.

44 A KHT tartalmi követelményei
5. Nemzetközi KHV esetén külön fejezetben : a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját; az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket; az országhatáron átterjedő hatásfolyamatokat; e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint azok várható állapotváltozásait; az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását; az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket; a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

45 A KHT tartalmi követelményei
6. Környezetvédelmi intézkedések a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása; a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység folytatása során; az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően.

46 A KHT tartalmi követelményei
7. Egyéb adatok Felhasznált források, korlátok, bizonytalanságok a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz való hozzáférés módja; Üzleti, szolgálati v állami titok; szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok.

47 A KHT tartalmi követelményei
8. Közérthető összefoglaló a tevékenység lényegének ismertetése; a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása; a környezeti hatások becslése, értékelése; a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások; a környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések.

48 Adatigény

49 Adatigény Általános dokumentumok
Helyszínrajz a telephelyről (lehetőleg méretarányos), digitalizált formában, ha van: légifelvétel(ek), városrendezési tervek a telepről és környezetéről Tulajdoni lap(ok) a beruházási területről Működési engedély, az összes (legutóbbi néhány évre szóló) környezetvédelmi, ÁNTSZ, VIZIG, és egyéb hatósági stb. engedély, kötelezés, határozat, stb. Rövid leírás a telephely történetéről

50 Adatigény Légszennyezés
Éves hatóságnak továbbított bejelentő lapok (5 évre visszamenően); összesítés a jelenlegi emissziókról (VOC, CO2, NOx, stb. légszennyező anyagok) (pl. Excell formátumban) Hatósági bírságok, kötelezések Ha történt levegőminőség védelmi intézkedés, beruházás a vállalat. részéről a területen, annak tervdokumentációja (és monitoring eredményei, hatósági ellenőrzések és önkontroll mérések jegyzőkönyvei, stb.) A jelenleg működő levegőminőség védelmi berendezések tervdokumentációja, illetve ha vannak az emissziós mérések jegyzőkönyvei, adatai

51 Adatigény Vízminőség védelem Jelenlegi vízforgalmi adatok
Mennyiségi és minőségi adatok a szennyvízkezelésről – szennyvíztisztító berendezések rövid (max. 3-5 oldalas) leírása, vázlatos rajza, folyamatábrája Hatósági bírságok, kötelezések, megszabott határértékek, stb. Csapadékvíz elvezetés helyzete a beruházási területen Közmű térképek a beruházási területről (víz, csatorna, gáz, elektromos vezetékek, sűrített levegő, stb.) Tervezési adatok a területről származó vizek minőségére és mennyiségére Vízjogi engedélyek másolatai (üzemelési, létesítési) Ha van felszínalatti vízkivétel is (saját, gyári kutak) úgy azok adatai (mélység, kataszterszám, stb.)

52 Adatigény Talaj, felszínalatti vizek
Talajvíz monitoring kutak adatai (lehetőleg vízminőségi adatokkal kiegészítve) a beruházási területen Talajmechanikai vizsgálatok eredményei, jegyzőkönyvei, fúrásszelvények adatai (beruházási terület) Ha volt más céllal (mély)fúrás a területen annak rétegszelvényei, jegyzőkönyvei, talajmechanikai szakvélemények Talajszennyezettség vizsgálatok jegyzőkönyvei (fúrási és analitikai jegyzőkönyvek) Hatósági kötelezések a felszínalatti szennyeződésekkel kapcsolatban A beruházási területen található (és/vagy tervezett) föld feletti és földalatti tartályok adatai (helye, falanyag, műszaki védelem, benne tárolt anyag, tartálytérfogat, stb.) A beruházási területen található és tervezett térburkolatok (állag, borítottság %)

53 Adatigény Egyéb kérdések és szükséges információk:
Öntötte el valaha – tudomásuk szerint – árvíz a telephely bármely részét? Ha igen mikor és mekkora területet? Veszélyes hulladék és anyagok átmeneti tárolásával kapcsolatos összes tervdokumentáció Kommunális hulladékok sorsa, tervezett mennyisége Lakossági panaszok, peres ügyek (környezetvédelemmel kapcsolatban) dokumentációja a teleppel kapcsolatosan (elmúlt 5 év) Zaj- és vibrációs mérések jegyzőkönyvei a telepen/tervezési adatok A telephely megközelíthetősége, utak, vasút, stb.: rövid 1-2 oldalas leírás, és rajzvázlat

54 Köszönöm a figyelmet! Következő óra
Kovács Ádám: Térbeli adatok feldolgozása, megjelenítése


Letölteni ppt "Környezeti hatásvizsgálat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések