Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Akkreditációs aktualitások Bazsa György, a MAB elnöke Eötvös József Főiskola, Baja, 2008. szeptember 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Akkreditációs aktualitások Bazsa György, a MAB elnöke Eötvös József Főiskola, Baja, 2008. szeptember 16."— Előadás másolata:

1 Akkreditációs aktualitások Bazsa György, a MAB elnöke Eötvös József Főiskola, Baja, 2008. szeptember 16.

2 Az európai háttér A magyar Bologna Minőség – MAB – intézmények

3 Miről szól, merre megy Bologna (Prága, Berlin, Bergen, London, Leuven …)? Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) – önkéntes harmonizáció, élő kapcsolatrendszer: Európa 2 ill. 3 végzettség összehasonlítható rendszerben a különböző végzettek alkalmazhatósága hallgató (nem tanár) központú képzés mobilitás (hallgatói, oktatói) eszközök: ECTS, DS, QF, közös képzések minőség: ESG (Quality Assurance) szoros kapcsolat a kutatással (ERA) szociális dimenziók, esélyegyenlőség, LLL az EHEA társadalmi és nemzetközi vonzereje

4 Merre halad Európa és a világ? általános globalizáció, verseny mindenütt a FO nyitott társadalmi alrendszer legyen, erős társadalmi támogatottsággal; figyel a társadalmi és korkihívásokra: nyelvek, kommunikáció, informatika, kompetenciák vs. ismeretek; pálya-változtatás képessége (LLL), (nem termelni, eladni nehéz!) esélyegyenlőség – általános hozzáférési esély a felsőoktatáshoz: tömegek a kapuk előtt és a kapukon belül is; szelekció a szférán belül: sokaknak rövidebb képzési idő, kevesebbeknek (jobbaknak) magasabb képzés, végül szakmai elitképzés;

5 minőség-orientáltság; megszorítások a közpénzekben, közvetlenül és közvetetten érintettek hozzájárulás-kényszere; megszorítások a közpénzekben, közvetlenül és közvetetten érintettek hozzájárulás-kényszere; elszámoltathatóság, átvilágíthatóság, cost/be- nefit elemzés; elszámoltathatóság, átvilágíthatóság, cost/be- nefit elemzés; felelős(ségre vonható) menedzsment; felelős(ségre vonható) menedzsment; gyors reagálás a munkaerőpiac igényeire; gyors reagálás a munkaerőpiac igényeire;

6 A magyar képzési rendszer: horizontális metszet  14 képzési terület (agrár, bölcsészet, társadalom tudományok, informatika, jog, nemzetvédelem, gazdaság, műszaki, orvostudomány., tanárképzés, sport, term. tudományok, művészet, műv.-átadás). vs. Az Ftv. 8 tudományterületet deklarál  ~ 50 képzési ág (pl. a bölcsészeten belül: magyar, történelem, modern és antik filológia, pszichológia, szabad bölcsészet). vs. A MAB/MRK 48 tudományágat deklarál  141 alapszak (a szakokon további szakirányok)  > 400 mesterszak (lassan kialakulóban – irreálisan sok szakirány).

7 A bolognai képzési szerkezet: vertikális metszet „piramis” Alap (B): zömmel 180 vagy 180+ 30*(gyakorlati) ritkán 210/240 kredit + szakirányok. Mester (M): zömmel 120, ritkán 90, néhány manager szakon csak 60 kredit. + igen sok szakirány! B+M: minimum 300 kr. kell (nincs kivétel!) Osztatlan M: orvosok (360), fogász, gyógyszerész, állatorvos, építész (300) – szakirányok nélkül!!! Doktori képzés & PhD fokozat: formálisan 180 kredit oktatásra és kutatásra (3 éves állami ösztöndíjjal) & disszertáció és védés (1993 óta így megy).

8 Kiegészítő elemek  Felsőfokú szakképzés: ebből egy alapszak 30 vagy 60 kreditet elismer. Nem ad felsőfokú végzettséget! Nincs intézményrendszere! Két szék között?  Szakirányú továbbképzés: min. 60 – max. 120 kredit (2 – 4 félév). Nem emeli a végzettséget!. Pedagógusképzés: - óvodapedagógusok: alapképzés – 180 kredit - tanítók: 1-4. o.alapképzés – 240 kredit - tanárok: 5-12. o.mesterképzés – 300 + 30* 1 tanári mesterszak – 2 szakképzettség

9 Alapképzés (6-8 félév) Mesterképzés (2-5 félév) A képzési piramis szerkezete Főiskolát végzettek Szakirányú továbbképzés

10 A hallgatói piramis arányai F.f.szk. ~12.000 Főiskolát végzettek ? % Munkaerőpiac

11 A piramis építésének szakaszai (1) Alapképzési szakok Szaklétesítések: 141 alapképzési (Bachelor) szaklétesítést akkreditált a MAB (kkk), ezek a 15/2006. OKM rendeletben. Egy ciklusra le- zárt! De felülvizsgálata máris elkezdődött. Szakindítások: közel 1100 szakindítási bead- ványt értékelt a MAB – minden felsőoktatási intézmény kezdeményezett és kapott indítási jogot (2005-ben 82 MAB támogatás nélkül, 2 éves vagy hosszabb miniszteri engedéllyel).

12 Alapképzés Beér- kezett IgenNem Storno+ vissza Folya- matban Létesítés (kkk) 1621416103 Indítás1.0787992381823

13 A piramis építésének szakaszai (2) Mesterképzési szakok Szaklétesítések: > 400 mesterképzési szaklétesítést akkreditált a MAB, ezekkel fokozatosan bővül a kormányrendelet (kkk). Szakindítások: > 800 szakindítási beadványt értékelt a MAB – majd minden felsőoktatási intézmény kezdeményezett és részben kapott indítási jogot. Tanári mesterszak: 1 M szak – 2 szakképzett- séggel – a 83 szakképzettség közül.

14 Mesterképzés Beér- kezett IgenNem Storno+ vissza Folya- matban Létesítés (kkk) 437309632144 Indítás78741413613224

15 A piramis építésének szakaszai (3) Doktori képzésben a létesítés és az indítás egy aktus: a doktori iskolát a MAB akkreditálja, ennek alapján a Szenátus létesíti. A magyar rendszer eleve Bologna-konform volt és maradt: van képzés és van fokozatszerzés. 160 folyamatosan működő DI volt van:elsőkörös tájékoztató felülvizsgálatuk most zárult, 2009-ben jogkövetkezményes akkreditáció lesz. A 10 új DI tervezetből 5-öt akkreditált a MAB. Létrehoztuk a www.doktori.hu nyilvános adatbázist!

16 A piramis építésének szakaszai (4) Alsó, felső és belső (be-, ki- és át-) járatok: - felsőfokú szakképzés: mostohagyerek (kevés FOI, több szakközépiskola végzi), népszerűsége lassan nő, évek óta keretszámai kb. felét „sikerül” betölteni. - szakirányú továbbképzés: piaci igények szerint. Vannak beállt/bevált rendszerek (orvos, jogász, mérnök-továbbk.), vannak „szétmálott”-ak (tanártk.). - szakirányok: jogilag rendezetlen, kaotikus – a MAB rendteremtési szándéka rendre megbukik (FOI/OKM). Talán 1000-2000 is lehet?! Mindhárom intézményi (azaz nem MAB) hatáskör.

17 Minőségügy a magyar felsőoktatásban Szereplők – feladatok – dokumentumok OKM (+ egy 9 tagú bizottság) MRK (FO Minőségirányító Testület, FMT) FO intézmények (jelentős autonómia, ennek kis része a MAB-nál van) MAB (független szakértői testület + titkárság) + szakértők Társadalmi háttér (munkaerőpiac, közvélemény) Nemzetközi háttér (ENQA – 2008. szept. 4. újabb 5 éves MAB tagság; INQAAHE, CEE Network)

18 Feladatok, hatáskörök: OKM: ágazati minőségpolitika + döntések FO-i Minőségi Díj MRK: a FO minőségirányítási (Q management) rendszere; + ágazati minőségpolitika kidolgozása FOI: minőségbiztosítási (Q assurance) rendszer + minőségfejlesztési program MAB: minőséghitelesítés (akkreditáció, accreditation) + minőségértékelés (Q assesment or evaluation) Társ.: professional accreditation (USA: erős hatás) Nk.: European Higher Education Aerea (EFT), EKT

19 Dokumentumok: Eu: Bolognai Nyilatkozat, ESG (Európai Sztenderdek és Irányelvek, Bergen, 2005) – ENQA – EQAR (Register) Magyar Köztársaság: Felsőoktatási törvény, kormány /OKM rendeletek FOI: intézményi minőségfejlesztési program, minőségbiztosítási kézikönyv, önértékelés MAB: kormányrendelet; MAB alapító okirat és SZMSZ; akkreditációs útmutató és mellékletei – www.mab.hu

20 MAB szerepek 5 esetben a szakértői vélemény döntő következ- ménnyel bír. Ezek: (állami) intézménylétesítés [ex ante: „előakkreditáció”], kihelyezett képzés létesítése külföldön [ex ante], alap- és mesterszak létesítése (képzési és ki- meneti követelmények meghatározása), doktori iskola (DI) létesítése [ex ante] „Kiválósági hely” odaítélése.

21 3 esetben a miniszter a MAB (adott esetben a FvB) szakvéleményét felülbírálhatja, illetve *mérlegelhet. Ezek:  alap- és mesterszakok indítása [ex ante],  karlétesítés [ex ante],  *egyetemi tanári pályázatok. 3 esetben a MAB szakértői véleményének nincs jogkövetkezménye:  doktori szabályzatok véleményezése,  külföldi FOI hazai működésének véleményezése  jogszabályok véleményezése (kivéve a doktori és a kutatóegyetemi rendeleteket: MAB egyetértés kell).

22 Rendszeres (8 évenkénti) intézményi és program akkreditáció (képzés, kutatás, minőségbiztosítás): ex post akkreditáció. Első körben együtt vizsgáltuk e kettőt. Második körben (2007-2015): külön párhuzamos programakkreditáció külön intézményi (menedzsment, minőségügy) akkreditáció. Minden doktori iskola (170, 2400 törzstaggal) egyidejű értékelése: 2008: törvényességi megfelelés 2009: jogkövetkezményes akkreditáció

23 Szaklétesítések (KKK):  Bologna kívánalom: a diplomákat fogadja a munkaerőpiac és a következő felsőoktatási fokozat is! (Nálunk nincsenek külön academic és professional irányultságú szakok. – Vagy burkoltan mégis lesznek? A sok M-ek indulásakor kiderül?!)  Ideális eset: a képzési és kimeneti köv-ek közül - a képzésit a felsőoktatás, - a kimenetit a munkaerőpiac határozza meg.  Németországban a gazdaság (40 nagy cég) kiadott egy „Bachelor welcome!” nyilatkozatot.

24 Szakindítások (útmutatók):  Szakmai szempontok: - megfelelés a kkk-nak - korszerűség, teljesség, arányosság - tansegédletek  A személyi feltételek szempontjai - minőség (beosztás, PhD, kompetencia) - az oktatói terhelés (max. 25, ill. 35 kredit) - munkajog [Ftv. 84. § (5)]  Infrastrukturális feltételek - kapacitás akkreditáció - IT, könyvtár, labor stb.

25 Általános működési elvek és gyakorlat a kétkarú mérlegtől egy hármas egyensúly felé mozduljunk el: [FO intézmények – OKM – társadalom]: a MAB egyensúlyt biztosít; ki kell alakítsuk a minőségügy közös felfogá- sát e 3 szférában: jó előterjesztések jöjjenek, → jó MAB vélemények készülhessenek → jó OKM (vagy MAB) döntések szülessenek → jó legyen a „termék” minősége (oktatásban, kutatásban, szolgáltatásokban egyaránt); ekkor tudunk elmozdulni a meta-akkreditáció irányába;

26 az akkreditáció súlypontját a bemeneti jellem- zők → folyamatértékelés → kimeneti minő- sítés (visszacsatolás) irányába mozdítsuk; a magyar FO-ban a mennyiség helyett a minőség legyen a meghatározó fejlődési elem (lásd: a bor minősítése); hasznos és fontos lenne egy új elem bevonása a minőségügybe (akkreditációba): a felsőokt. intézmény gazdálkodásának minősége, ennek elemzése, mert ez meghatározó munkafeltétel; a magyar FO minőségügyében - „gazdálkodók ”, - nem csak „könyvelők ” vagyunk;

27 indokolt az akkreditációs eljárások - egyszerűsítése, - gyorsítása, - jobb kiszámíthatósága – a minőségi követelmények betartása mellett; fontos: a testületek/bizottságok, tagok/szakértők függetlensége, szakértelme, objektivitása, következetessége, felelőssége és hitele; Alap: a magyar felsőoktatás minősége az intézményekben dől el, a MAB ezt a maga törvényes eszközeivel segíti és értékeli.

28 .

29 Az európai háttér A magyar Bologna Minőség – MAB Bologna vonzatok A piramisok

30 Bologna-vonzatok – 1: intézmények Lesz-e egyetem és lesz-e főiskola? Lesz-e egyetem és lesz-e főiskola? Egyetem: az új tudás létrehozásának és továbbadásának (a képzésnek) universitasa – nemzetközi szinten. Kerete: az eredményes kutatásra-fejlesztésre alapozott alap, mester és doktori képzés – és fokozatadási jog. Egyetem: az új tudás létrehozásának és továbbadásának (a képzésnek) universitasa – nemzetközi szinten. Kerete: az eredményes kutatásra-fejlesztésre alapozott alap, mester és doktori képzés – és fokozatadási jog. Főiskola: a korszerű szaktudás megszerzése, fejlesztése, alkalmazása és továbbadása – alap- és mesterképzésben. Főiskola: a korszerű szaktudás megszerzése, fejlesztése, alkalmazása és továbbadása – alap- és mesterképzésben. Közös funkció: társadalmi szolgáltatások. Közös funkció: társadalmi szolgáltatások.

31 Részben eltérő funkciók – a minőség nem ennek függvénye. Vannak/lesznek kiváló főiskolák és gyenge egyetemek – és fordítva! Részben eltérő funkciók – a minőség nem ennek függvénye. Vannak/lesznek kiváló főiskolák és gyenge egyetemek – és fordítva! A minőség fontosabb (legyen), mint a cím. A minőség fontosabb (legyen), mint a cím. Ismertek college+university (USA, NL, D) rendszerek és – ritkábban – csak egyetemből álló hálózatok (GB, CH). Ismertek college+university (USA, NL, D) rendszerek és – ritkábban – csak egyetemből álló hálózatok (GB, CH). A besorolás alapja nem saját döntés – hanem objektív törvényi kritériumok teljesítése és értékelése (ha egyetem akar lenni a főiskola). A besorolás alapja nem saját döntés – hanem objektív törvényi kritériumok teljesítése és értékelése (ha egyetem akar lenni a főiskola).

32 Bologna-vonzatok – 2: oktatók a munkakör és cím nem válik külön; a munkakör és cím nem válik külön; a mai oktatói besorolási rend eltérő funkció- és követelményrendszerre épül; az új képzési rend konvergálást indikál: az új képzési rend konvergálást indikál: egységes tanársegédi, adjunktusi besorolás; külön egyetemi ill. főiskolai docens/tanár; egységes tanársegédi, adjunktusi besorolás; külön egyetemi ill. főiskolai docens/tanár; [az egységes besorolási (előléptetési) rendszer csak egységes követelményrendszerre épülhet: ennek érvényesítése ma komoly feszültségeket generál(na) mindkét helyen; sok helyen nincs igény és feltétel az egyetemi tanári/docensi követelmények teljesítéséhez;]

33 Bologna vonzatok – 3: a rendszer  A mesterszakok nagy számban, túl specializáltan jelennek meg. Érezhető főcél, a 35%-nyi finan- szírozott mesterszak keretszámok elnyerése.  (Szinte) minden főiskola mesterszak indítására törekszik: presztízs és ezzel hallgatók oda- vonzása és megtartása.  Ez fékezi a kívánatos (angolszász típusú) mobilitást.  Összességében még nincs törekvés funkcio- nális kiválóságra. Ezt is segítené a kutató- egyetemi cím realizálása.

34 És akkor a piramisok átfedése

35 Hallgató /év /Szak = / FOI PhD 1.000 / „1.000” → 6000 témavez. M 16.000 / 400 = 400 / 20 = 20 A 45.000 / 150 = 300 / 10 = 30 hallg/év/szak/FOI

36 Minőség Mennyiség →

37 Érték Érdek →

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Akkreditációs aktualitások Bazsa György, a MAB elnöke Eötvös József Főiskola, Baja, 2008. szeptember 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések