Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az erdők megelőző tűzvédelme Magyarországon (aktualitások, tervek)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az erdők megelőző tűzvédelme Magyarországon (aktualitások, tervek)"— Előadás másolata:

1 Az erdők megelőző tűzvédelme Magyarországon (aktualitások, tervek)
Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy Hatósági Főigazgató-helyettes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „Az erdőtüzek és oltásuk tapasztalatai 2010” című szakmai konferenciához Pécel, május 13.

2 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Az OKF szakmai feladatai az erdők tűzvédelmével kapcsolatban: I. Szabályozás II. Tűzmegelőzés III. Adatgyűjtés IV. Szakmai felügyelet V. Kommunikáció, tájékoztatás Az OKF tevékenységét erdők tűz elleni védelmében 5 fő területen fejti ki: A szabályozások előkészítésében, így elsősorban a jogszabályok kidolgozásában történő közreműködésben, ide tartoznak a szakmai munkát elősegítő tájékoztató szakmai háttéranyagok közreadása is. Az erdőkkel kapcsolatos tűzmegelőzési feladatokat koordinálj. Az adatgyűjtés a legkevésbé látványos, ám annál lényegesebb tevékenység melyet országosan egységes szempontok alapján kell végezni. Ennek eszközei a statisztikától kezdve az egyes tűzesetekkel kapcsolatos tanulmányokig terjed. Az így gyűjthető tapasztalatot kell a szabályozás és a szakmai munka során felhasználni a lehető legmagasabb szinten. A megfelelő szintű adatgyűjtés hiányában a veszélyeztetettség hitelt érdemlő módon nem alátámasztható, ami a kárcsökkentések során forintosíthatóvá válik. A szakmai felügyelet ellátása során, az OKF szakmai felügyeletének keretében a Megyei Igazgatóságok és a HÖT szakmai tevékenységét hivatott felügyelni. A felügyelet során szerzett tapasztalatokat felhasználni szabályozások előkészítésében, módosításában, illetve a fennálló általános problémák megoldásához segítséget nyújtani. Kommunikációs tevékenységével segíti a tűzvédelmi érdekek érvényre juttatását az erdővédelem területén.

3 I. Szabályozás EU szabályozás
2158/92 EGK rendelet az európai közösség erdeinek tűzvédelméről Hazai jogforrások: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet Az általános világméretű folyamatoknak megfelelően az EU-ban és hazánkban is felértékelődött az élhető környezet fenntartásának igénye, a környezetvédelem. Az unión belül fontos szerepet játszik az élhető környezet fenntartása mint a közösség elé tűzött cél. Ennek egyik lényeges eleme a tűzoltó szakmát érintően az erdő és vegetációtüzek megelőzése és a bekövetkezett tüzek hatásainak csökkentése. Szabályozásunkat ezekhez az irányelvekhez kellett hangolni. Az alapvető szabályrendszerünkben fontos szerepet játszik az EU csatlakozás óta az egységes európai célok megjelenítését hordozó jogszabályi keret. A hazai jogszabályi környezet az eu szabályozására épül, melynek alapját a közösség erdeinek tűzvédelméről szóló 2158/92 EGK rendelet adja. A hazai jogszabályok rendszerében a tűzvédelmi törvény és az erdőtörvény az alapvetően meghatározó két elem. Ezen alaptörvények mentén az OKF a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságával együttműködve kidolgozta a erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (IV. 26.) BM rendelet módosítását, mely azonos címmel a 4/2008. (VII. 1.) ÖM rendelettel jelent meg és lépett hatályba. A rendelet számos pontjában lényeges változásokat vezetett be a korábbi szabályozáshoz képest és szemléletbeli különbséget is hozott az erdőtüzek elleni védekezésben.

4 Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM r.
Főbb elemei: Erdők besorolása Megelőzés, (előrejelzés) Gazdálkodók feladatinak meghatározása a megelőzésben és a tűzoltásban Adatgyűjtés A megjelent új szabályozás teljes egészében az EU előírásokkal harmonizál. Főbb elemeiben eltér az eddigiekben megszokott normáktól. Létrehozza a hazai körülményekhez igazodó veszélyeztetettségi besorolást. Az erdők veszélyeztetettségi besorolása az erdők tűz elleni védelmének rendszerében olyan helyet és szerepet tölt be mint a tűzvédelemben egyébként a "tűzveszélyességi osztály"-ba sorolás. Kiindulási alapja a tűzmegelőzési intézkedéseknek. A besorolás rendjét egész EU rendelet határozta meg. Azonban az EU rendeletben megfogalmazottak nem alkalmazhatók minden további részletes szabályozás nélkül a hazai viszonyokra, így további részletszabályok megalkotása vált szükségessé. Így alakult ki a rendeletben megfogalmazott EU előírásainak megfelelő és a hazai viszonyokhoz alkalmazkodó besorolási rend, amely ugyanakkor szükség esetén rugalmasan megváltoztatható. A rendelet a megelőzési intézkedéseket is korszerűsíti. A gazdálkodók számára előírt kötelezettségek meghatározásánál figyelembe veszi az erdőterület nagyságát és veszélyeztetettségét. Az EU kötelezettség és szakmai elvárásoknak megfelelően módosítja az adatgyűjtést. Így az EU kompaktibilissé válik, összemérhetővé válik más tagországok adataival.

5 II. Tűzmegelőzés Három szintű tervezés: Országos Erdővédelmi terv
Megyei Védelmi Tervek Gazdálkodói védelmi tervek A korábbi (12/1997) jogszabály komoly hiányossága volt, amely végrehajthatatlan feladat elé állította az erdőgazdálkodókat, hogy a gazdálkodóra differenciálatlanul szabott kötelezettségeket, úgy a megelőzésben, mint a tűzoltásban való közreműködés során. A megelőzési tevékenység elősegítése, és az alapinformációk rögzítése érdekében létrehozásra került a jogszabályban eddig nem szereplő Országos Erdővédelmi Terv mely közzétételre került. A tervezés következő szintje a Megyei Védelmi Terv, mely megyei szinten tartalmazza a szükséges információkat, amelyek felhasználhatók a megelőzésben, a hatósági munkában és a beavatkozás időszakában is. A megyei tervek folyamatosan készülnek a megyék veszélyeztetettségének sorrendjében. Előreláthatóan az összes megyére készül terv, nem csak a nagymértékben és közepesen veszélyeztetett megyék esetében. A 4/2008. ÖM rendelet új alapokra helyezte a gazdálkodók számára meghatározott megelőzési feladatokat azzal, hogy a kezelt erdőterület veszélyeztetettségétől és a terület nagyságától teszi függővé pl: a védelmi terv készítését. A „tűvédelmi szabályzathoz” hasonlóan a jogszabály kötelezővé teszi a gazdálkodók meghatározott körének a védelmi terv készítését. Az elkészített védelmi tervet – a korábbiaktól eltérően – nem kell jóváhagyásra benyújtani a megyei igazgatóságnak. A gazdálkodó által készített védelmi tervet meg kell küldeni a megyei igazgatóságnak, amely a HÖT-nek történő továbbítással elősegíti a hatósági munka végzését, valamint a nagy kiterjedésű tüzek felszámolása során az abban foglalt információkat felhasználhatja (pl.: segítségnyújtásra igénybe vehető eszközök)

6 III. Adatgyűjtés Országos Erdőtűz Adattár alapadatinak biztosítása
Phare program keretében EU szakértők segítségével kidolgozott adatgyűjtés 2007. Január 1-től új alapokra helyezett adatgyűjtési rendszer a tűzoltóságoknál (Központi Ügyeleti Információs Rendszer/Káreseti Adatszolgáltatási Program) Az Országos Erdőtűz Adattár alapadatait a tűzoltóságok által gyűjtött adatok szolgáltatják. A jelenlegi adatgyűjtés alapvető követelményeit a EU előírások határozzák meg. A kötelezettség megfelelő teljesítése érdekében a hazai viszonyokhoz illeszkedő adatgyűjtés létrehozása során Phare program keretében EU szakértők bevonásával került kialakításra az adatgyűjtés rendszere és az adatlapok tartalma. Az új adatgyűjtés először a január 1-től kísérleti jellegel bevezetett KÜIR/KAP adatgyűjtéssel jelent meg, majd január 1.-óta a kötelezően kitöltendő Erdő és Vegetációtüzes adatlappal. Az adatgyűjtésünk tekintetében jellemző, hogy a mai napig nem működik tökéletesen a rendszer, értendő ez alatt, hogy az elmúlt 2 hónapban végzett elemzések szerint az adatgyűjtési számszerűen még mindig csak kb 90 % -os.

7 IV. Hatósági, szakmai felügyelet
Hatósági tevékenység: A fokozott ellenőrzés alá vont gazdálkodói kör meghatározása Tűzoltás: Képzési tematikába foglalt tűzoltás taktikai ismeretek A védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók az erdészeti nyilvántartás alapján meghatározhatók, a nyilvántartás alapján a megyei védelmi terveknek részét képezi a védelmi terv, és az egyszerűsített védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók listája. A hatósági tevékenység végzésének érdekében nyilvános adatokat a erdészeti igazgatóságok, a tűzoltóságok rendelkezésére bocsátják. Információink szerint , a védelmi terv készítésének kötelezettségére a gazdálkodók (megyénként kb. 4-5 öt jelent) figyelmét felhívják az erdészeti igazgatóságok. Az említett Phare program és az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága és az OKF együttműködésének eredményeként a KOK tűzoltás taktikai képzésében az erdőtüzek oltásával kapcsolatos ismeretek oktatása a korábbiaknál nagyobb teret kapott.

8 Felmerült aktuális problémák
A közutakon kívüli területekről a HÖT-ök megfelelő térképekkel nem rendelkeznek. A HÖT-ök által használt EDR rendszer helymeghatározása WGS alapú koordináta rendszert használ, ami a fellelhető térképekkel, GPS-t támogató programokkal nem kompatibilis. Így ellehetetlenül a pontos adatszolgáltatás. A beavatkozás során nem lehet kihasználni a technika adta lehetőségeket. Az adatszolgáltatás nem megfelelősége, a feltöltés hiánya. A jogszabály által előírt adatszolgáltatás során a HÖT-ök több problémával szembesültek: A közutakon kívüli területekről a HÖT-ök megfelelő térképekkel nem rendelkeznek. A HÖT-ök által használt EDR rendszer helymeghatározása WGS alapú koordináta rendszert használ, ami a fellelhető térképekkel, GPS-t támogató programokkal nem kompktibilis. Így ellehetetlenül a pontos adatszolgáltatás. Továbbá a beavatkozás során nem lehet kihasználni a drága technika adta lehetőségeket. További probléma, az adatszolgáltatás nem megfelelősége, a feltöltés hiánya, ami veszélyezteti a rendszer megfelelő működését. Így nem valós adatokon alapuló adatszolgáltatást nyújt Magyarország az EU felé, ami komoly támogatás csökkenést, esetleg megvonást vonhat maga után, ami súlyosan sérti az ország érdekeit.

9 A megoldásokról Megoldás: Az Erdészet, a HÖT-ök és az OKF által egyeztetett térkép készítése. Az egyeztetés folyamatban van. A végleges minta lapján elkészülhet az ország teljes területére a használható térkép. Minden fórumon fel kell hívni a figyelmet az adatszolgáltatás fontosságára, illetve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a mulasztókkal szemben. Megoldás: Az Erdészet, a HÖT-ök és az OKF által egyeztetett térkép szükséges készíteni, amely tartalmazza a szükséges anyagokat. A térkép végleges formájának egyeztetés folyamatban van. A végleges minta lapján elkészülhet az ország teljes területére a használható térkép, ami megoldást jelent a feltárt problémákra. Az adatszolgáltatással kapcsolatban: Minden fórumon fel kell hívni a figyelmet az adatszolgáltatás fontosságára, illetve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a mulasztókkal szemben.

10 Az egyeztetés eredménye
A jelenleg még egyeztetés alatt álló térképről néhány szót: A szelvények A4-es méretűek, így egy hajtogatós mappába is betehető a teljes térképsorozat. Tervezet szerint, az első lapon egy áttekintő térkép lesz. Utána jönnek az A4-es lapokon a térképek. A méretarány M=1:25000 A kereten kívül látszik a kétféle koordináta rendszer. Piros felirat és piros őrkeresztek az EOV koordináta. (a piros számok km-ben értendők, tehát két piros felirat és két piros őrkereszt közti távolság 1 kilométer) Fekete felirat és fekete őrkereszt a WGS (EDR által használt) hossz-szélesség koordináták. A térkép többek között tartalmazza az utakat, az erdőrészletek határait, azok veszélyeztettségét.

11 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Az előzőekben felsorolt szakmai munka során az OKF szorosan együttműködött az MGSZH Erdészeti Igazgatóságával, az igen hosszúra nyúlt jogszabály előkészítési fázis alatt. Ennek eredményeként reményeink szerint a gyakorlati életben jól hasznosítható szabályozást sikerült megalkotni, amelyet jó ideig nem kell módosítani. Az adatgyűjtés gyermekbetegségeinek gyógyítása után szakmailag jól hasznosítható információkhoz jutunk, mely az EU Erdészeti Bizottságának is megfelelő lesz.


Letölteni ppt "Az erdők megelőző tűzvédelme Magyarországon (aktualitások, tervek)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések