Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona1 Az uniós támogatások könyvvizsgáló ellenőrzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona1 Az uniós támogatások könyvvizsgáló ellenőrzése."— Előadás másolata:

1 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona1 Az uniós támogatások könyvvizsgáló ellenőrzése

2 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona2 A támogatások ellenőrzési rendszere  Kedvezményezettek  Közreműködő Szervezetek,Irányító Hatóságok  Kifizető Hatóság  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal  EU szervezetei(Számvevőszék, OLAF,DG-k)

3 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona3 EU FINANSZÍROZÁS FORMÁI I. Közvetlen EU források II. Közvetett EU források (Strukturális alapok)

4 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona4 PROJEKTEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A projekre általában jellemző,hogy: –nem sorolható a hagyományos szervezeti egységek megszokott tevékenységei közé; –A megvalósítás feltétele egy szervezeti keretek felett átnyúló irányítási modell –Az adott (elfogadott) cél érdekében megtervezett és végrehajtott tevékenység; –A végrehajtás meghatározott idő alatt kell történjen; –a célok eléréséhez meghatározott (humán és anyagi) erőforrásokat rendel.

5 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona5 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazása 4400. Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására

6 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona6 A projektre vonatkozó megállapodás szerinti vizsgálati munka legfontosabb szakaszai I.A megbízás elfogadása II.A projekt vizsgálatának tervezése III.A helyszíni vizsgálat elvégzése IV.A könyvvizsgálói jelentés elkészítése

7 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona7 A megállapodás szerinti megbízás Célja: a támogatást kapó kedvezményezett adja a megbízást arra, hogy a támogató által a szerződésben meghatározott feltételrendszernek megfelel-e a projekt pénzügyi elszámolása. A vizsgálat ténymegállapításait a támogató és a megrendelő használja fel. A támogató kéri a felülvizsgálatot.

8 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona8 I.A megbízás elfogadása Az elfogadásnál figyelembe kell venni az általános etikai szabályokat amit az Etikai Szabályzat rögzít. II. A projekt felülvizsgálatának tervezése A projekt megismerése általános tájékozódással: A már kész projekttervnek a megismerése az elnyert támogatásnál a támogatást nyújtó (pályáztató) szervezet elvárásainak megfelelően. A pályázat azonosítása a megkötött szerződés alapján: – Azonostó adatok (a pályázó és partnerei) – Projektleírás (a projekt megvalósítás teljes folyamatának áttekintése) –Költségvetés ( a projekt finanszírozásához elnyert támogatási összeget tartalmazza és részletezi)

9 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona9 A pénzügyi lebonyolítás szabályai Az adott projektre vonatkozó pénzügyi útmutató és a jogszabályi feltételek áttekintése A támogatások ellenőrzési követelményrendszerének biztosítása, melyet egy független ellenőrzési rendszer és egy ellenőrzési nyomvonal is elősegít. A szabályozás definiálta a különböző ellenőrzésben szereplők kötelezettségeit és az ellenőrzések tipusait ( szabályszerűségi pénzügyi, teljesítmény-ellenőrzés, rendszerellenőrzés, megbízhatósági ellenőrzés, informatikai rendszerek ellenőrzése) A vizsgálatot a standard szerint úgy kell megtervezni, hogy a megbízást hatékonyan tudjuk teljesíteni.

10 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona10 Kockázatelemzés Kockázati tényezők felmérése a kedvezményezett szervezetre vonatkozóan: az egyes szervezeti egységek működésének és azok kockázatának hatását elemezve az egész szervezetre A szervezeti egységek kockázatainak hatása a pályázati cél megvalósítására

11 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona11 Kockázatelemzés Projekt alapú kockázat értékelés a végrehajtás folyamatának értékelése abból a szempontból, hogy a megvalósítás kockázatainak valószínűsítése hogyan hathat a pályázati cél elérésére

12 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona12 Ellenőrzési program A tervezés során elvégzett kockázat elemzés alapján az ellenőrzési program elkészítése A kockázati tényezők hatása a könyvvizsgálati célra: elegendő és megfelelő bizonyosság a támogatások elszámolásának helyességéről és szabályosságáról Teljeskörü vizsgálat vagy mintavétel

13 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona13 A vizsgálati programban legalább az alábbiakra kell kitérni: –a kiadások jellegének, jogszerűségének és rendszerességének ellenőrzése; –az előlegek felhasználásának ellenőrzése; –a harmadik féllel kapcsolatos elszámolások könyvvizsgálói ellenőrzése; –a kiadások egyeztetése az elkülönített nyilvántartásokkal, elszámolásokkal és a projekt költségvetésével; –a projekt bevételeinek ellenőrzése (beleértve az Európai Közösség által folyósított előlegeket, az előlegek után beszedett kamatokat, a társfinanszírozási összegeket, valamint a projekt kapcsán keletkező egyéb bevételeket);

14 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona14 III. A helyszíni vizsgálat elvégzése Könyvvizsgálati cél bizonyítékok szerzése a következőkre: A támogató által kitűzött céloknak való megfelelésre A jogszabályoknak való megfelelésre, a számviteli alátámasztottságra A kiadások számlákkal és egyéb dokumentumokkal, pénzforgalmi tételekkel történő alátámasztottsága

15 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona15 A vizsgálat ütemezése Általában a támogatott projekt végrehajtásának az időtartama alatt évente, de sok esetben csak a futamidő végén szükséges a könyvvizsgálói jelentés. A jelentés a támogatott szerződő félnek, azaz a kedvezményezettnek szól a projekt lezárását követően. Fontos a folyamatos kapcsolat a projekt végrehajtása során.

16 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona16 TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSAINAK SZABÁLYSZERŰSÉGI VIZSGÁLATA a kedvezményezetteknek A támogatási szerződés általános feltételeiben foglaltak szerint a kedvezményezetteknek saját nyilvántartásaik részeként, vagy azok mellett nyilvántartást és elszámolást kell vezetniük: – a támogatott projekt megvalósításáról, – pénzügyi folyamatairól, –az elszámolásnak, nyilvántartásnak az adott szakterületen alkalmazott eljárásokat kell követnie, –amennyiben egy kedvezményezett adott időszak alatt több projektet is megvalósít, akkor minden egyes támogatott projektről külön elszámolást kell vezetni, és ezekben részletezni kell az összes bevételt és kiadást.

17 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona17 A kedvezményezettek kötelezettsége biztosítani: Az ellenőrzést végző szervezetek, személyek meglátogathassák a támogatott projekt megvalósítási helyszínét, hozzáférhessenek a projekt pénzügyi és szakmai irányításával kapcsolatos számítógépes adatállományokhoz és egyéb dokumentumokhoz, a dokumentumok nyilvántartását, rendszerezését, hogy azok könnyen ellenőrizhetőek legyenek, a dokumentumok tárolásának pontos helyéről, annak esetleges változásairól a kedvezményezetteknek tájékoztatniuk kell a Támogatót.

18 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona18 Támogatások vizsgálatánál Az ellenőrzést végzőknek minden esetben a külső harmadik felek vonatkozásában szigorúan bizalma- san kell kezelniük vizsgálataikat. Általános szabály: A támogatási feltételek alapján a támogatásban részesülő projektek költségvetése terhére elszámolható a könyvvizsgálat díja. (Nem a megrendelő fizeti.)

19 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona19 TÁMOGATÁSOK VIZSGÁLATA A könyvvizsgáló a projekt ideje alatt folyamatosan vizsgálja a megfogalmazott célok megvalósulását, ellenőrzi a vonatkozó hazai és EU szabályok betartását, nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítését, és egyben segítője is az elszámolási folyamatnak. A könyvvizsgáló az a szakértő, akihez kérdésekkel is fordulhatnak a kedvezmé- nyezettek az elszámolási rendszer szabályossági kérdéseiben.

20 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona20 TÁMOGATÁSOK VIZSGÁLATA A vizsgálatoknak legalább az alábbi dokumentumokra kell kiterjedniük: 1. Beszerzések (építési kivitelezések, eszközbeszerzések és szolgáltatások igénybevétele) esetén:  benyújtott ajánlatok, a lefolytatott közbeszerzési eljárás iratanyaga;  szerződések vagy megrendelések;  számlák, és a számlákhoz kapcsolódó teljesítésigazolások, a vonatkozó szerződés szerint a szállító által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga, a számlák ellenértékének kifizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy házipénztár bizonylat.

21 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona21 TÁMOGATÁSOK VIZSGÁLATA 2. Személyi jellegű költségek, kiküldetési költségek: –a projekt keretében foglalkoztatottak, alkalmazottak szerződései, –munkaidő nyilvántartások, a kifizetések alapját képező egyéb teljesítésigazolások, –Napidíjak, úti jelentések, kiküldetési rendelvények, –számlák, banki és pénztári okmányok, –a bér és bér jellegű költségekhez kapcsolódó adó és járulék jellegű befizetési kötelezettségek összegéről egyértelmű kimutatás, –a kifizetés, átadás tényét igazoló dokumentumok.

22 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona22 Bizonyítékszerzésnél alkalmazott eljárások A dokumentumok alapján: az információk egyeztetése, tartalmi és formai megfelelősége, a számítások számszaki ellenőrzése, elemzése Megfigyelés,szemrevételezés Nyilatkozatok beszerzése Dokumentálás: amennyi a jelentést alátámasztja A jelentés a megszerzett bizonyítékok áttekintésén és összegzésén alapul

23 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona23 A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló jelentés célja A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló jelentés célja az, hogy a könyvvizsgáló azt a megbízási szerződésben vállalt feladatot végezze el, amelyben a könyvvizsgáló és a kedvezményezett, valamint bármely érintett harmadik fél megállapodott, és számoljon be ténymegállapításairól.

24 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona24 A ténymegállapításokról szóló jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: (a)a jelentés megnevezése (b)címzett (rendszerint az az ügyfél, aki megbízást adott a könyvvizsgálónak a megállapodás szerinti vizsgálat elvégzésére) (c)azon pénzügyi-számviteli vagy egyéb információk pontos meghatározása, amelyekre vonatkozóan a megállapodás szerinti vizsgálatot le kellett folytatni (d)nyilatkozat arról, hogy azt a vizsgálatot hajtották végre, amiben az megrendelővel megállapodtak

25 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona25 (e)nyilatkozat arról, hogy a megbízást a 4400. számu kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására cimű standard előírásaival összhangban hajtották végre (f)ha az adott esetben aktuális, nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgáló a gazdálkodótól független-e (g)a megállapodás szerinti vizsgálat céljának megnevezése (h)a szerződés szerint elvégzett eljárások leírása

26 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona26 (i)a könyvvizsgáló ténymegállapításainak leírása, beleértve a megállapított hibák és kifogások megfelelően részletes kifejtését is (j)nyilatkozat arról, hogy a végrehajtott vizsgálat nem könyvvizsgálat vagy átvilágítás, és mint ilyen, a beszámolóra vonatkozóan bizonyosságot nem szolgáltat (k)nyilatkozat arról, miszerint ha a könyvvizsgáló kiegészítő eljárásokat, könyvvizsgálatot vagy átvilágítást végzett volna, akkor más tények kerülhettek volna napvilágra, amelyekről jelentést tett volna

27 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona27 (l)nyilatkozat arról, hogy a jelentés felhasználása azokra a felekre korlátozódik, akikkel a végrehajtandó feladatokról megállapodtak (m)szükség esetén nyilatkozat arról, hogy a jelentés csak a meghatározott elemekre, számlákra, tételekre vagy pénzügyi-számviteli és egyéb információkra vonatkozik, valamint hogy nem terjed ki a gazdálkodó pénzügyi kimutatásainak egészére (n)a jelentés keltezése (o)a könyvvizsgáló cég neve és címe (p)a könyvvizsgáló aláírása, kamarai tagszáma.

28 2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2009.január 27.Pappné dr. Nagy Ilona1 Az uniós támogatások könyvvizsgáló ellenőrzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések