Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai kamarák jogosultságok megállapításával, névjegyzékvezetéssel, etikai és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatai, a szakmagyakorlási jogosultság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai kamarák jogosultságok megállapításával, névjegyzékvezetéssel, etikai és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatai, a szakmagyakorlási jogosultság."— Előadás másolata:

1 Szakmai kamarák jogosultságok megállapításával, névjegyzékvezetéssel, etikai és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatai, a szakmagyakorlási jogosultság ellenőrzése Vargáné Fekete Mónika

2 A témához kapcsolódó legfontosabb jogszabályok:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény (továbbiakban: Kamtv.) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: J.r.) Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX.15)Korm. rendelet (továbbiakban: Ép.szakm.r.)

3 A Kamtv. kötelező kamarai tagsághoz köti az Étv-ben meghatározott építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri, településtervezési,építésügyi műszaki szakértői,településrendezési szakértői tevékenységet (mérnöki, ill. építészeti tevékenység) Az építésüggyel összefüggő, egy adott tevékenységet szabályozó külön törvény is rendelkezhet az adott, engedélyezéshez kötött tevékenységet folytató személy kötelező kamarai tagságáról Kamarai tagság nélküli tervezés(kivételes esetben saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói számára építészeti- műszaki tervet készítsen; szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek, akik szakmájukat határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni)

4 Területi kamarák Területi mérnöki, ill. építész kamarákat a megyékben (több megyére kiterjedően vagy megyénként) és a fővárosban a törvényben szabályozott kamarai tagsági feltételeknek megfelelő természetes személyek hozták létre Területi kamarák nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat– és hatáskörrel rendelkező köztestületek Alapszabályukban meghatározott módon és feltételek szerint helyi csoportokat alakíthatnak, melyek ellátják az átruházott feladatokat. Helyi csoportokat jogi személyiséggel ruházhatja fel. Jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára Területi kamara tagja jogosult a hivatalos irataiban kamarai tagságának tényét feltüntetni

5 Országos kamarák Területi kamarák a törvényben szabályozott módon hozták létre az országos mérnöki kamarát (MMK), ill. az országos építész kamarát (MÉK) Országos kamarák országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestületek, amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők Jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára

6 Szakterületek MMK Építési,tartószerkezeti,épületgépészeti,közlekedési, hírközlési,vízgazdálkodási,vízépítési,környezetvédelmi,földmérő és térképészeti, erdészeti és faipari, mezőgazdasági, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai, munkabiztonsági szakterületek, ill. a jogosultságokhoz kötött egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületek MÉK Terület- és településrendezési, táj- és kertépítészeti, belsőépítészeti és műemlékvédelmi szakterületeken szakmai tagozatokat hoz létre

7 Közfeladatok Első fokon engedélyezi a mérnöki, ill. építészeti és egyéb szakmagyakorlási tevékenyég folytatását, névjegyzékvezetés Figyelemmel kíséri , hogy a tevékenységet csak arra jogosultak végezzék Ellenőrzi, hogy a tagjainak tevékenysége és annak minősége megfelel-e Kivizsgálja a szakmagyakorlókat érintő szakmai és etikai panaszokat Együttműködik az illetékes hatóságokkal, helyi önkormányzati szervekkel Közreműködik a tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában és működtetésében Igazolja az építésügyi műszaki szakértői jogosultság meglétét Értesíti az igazságügyért felelős minisztert az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatban (felfüggesztés, megszűnés, ok) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal

8 Önigazgatási feladatok
Megalkotja a területi alapszabályt Tagjaival első fokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le Nyilvántartást vezet Egyéb szolgáltatást nyújt

9 Közigazgatási hatóság
Területi kamarák Ket. szerint közigazgatási hatóságként jár el mérnöki, ill. építészeti tevékenység engedélyezése, engedély visszavonása ügyében az előbbiekkel összefüggő névjegyzékbevétel, névjegyzékből való törléssel kapcsolatban tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállításánál továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításánál egyéb igazgatási ügyekben

10 Titkár feladatai Tevékenység engedélyezéséről egyszerűsített határozattal dönt, névjegyzékbe felveszi, névjegyzéki jelöléssel ellátva Tevékenységet folytató személyekkel szembeni szankciók Névjegyzékből törlés (aki maga kérte, elhalálozott, kizártak, továbbképzési kötelezettségét nem igazolta, olyan tény vagy adat merült fel, mely nem tette volna lehetővé a tevékenység engedélyezését) Törli azt az építészeti-műszaki tervezőt vagy építésügyi műszaki szakértőt, akivel szemben a szakmai kamarai tagságot kizáró ok merült fel Felfüggesztés (építészeti-műszaki tervező, építésügyi műszaki szakértő- fél vagy egy év)

11 Etikai-fegyelmi eljárás
Területi kamarák tagjaikkal szemben, választott bizottságuk útján folytatják le az eljárást a törvény é az országos kamara szabályzata alapján Kezdeményezheti: természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (panaszos), területi kamara szerve, tisztségviselője, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok Fegyelmi vétséget az követ el, aki a szakmagyakorlási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, és kamarai szabályzatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi Első fokon a területi (elnök+ 2 tag), míg a másodfokon (elnök+2 tag vagy 5 tag) az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa jár el Fegyelmi vétség ( figyelmeztetés, pénzbírság, kamarai tisztség viselésétől való eltiltás,kizárás) Eljárási költségek( első fok- területi kamara,másodfok- országos kamara)

12 Köszönöm a figyelmüket! Jó tanulást és sikeres vizsgát kívánok!


Letölteni ppt "Szakmai kamarák jogosultságok megállapításával, névjegyzékvezetéssel, etikai és fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatai, a szakmagyakorlási jogosultság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések