Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Választható vizsgatárgy

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Választható vizsgatárgy"— Előadás másolata:

1 Választható vizsgatárgy
Közigazgatási szakvizsga Választható vizsgatárgy ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS A diasort hatályosította: dr. Csalló Krisztina

2 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON

3 1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer
1.1 Az önkormányzati rendszer története 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 1.4 Alaptörvényi alapok 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

4 1.1 Az önkormányzati rendszer története
A magyar polgári önkormányzati rendszer: község, város, főváros polgári vármegyei közigazgatás törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői: tanácstörvények képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 1.2 Európai önkormányzati rendszerek
Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Kontinentális rendszer Francia Vegyes Skandináv

6 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája
Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye Aláíró tagállam köteles: Chartában foglaltakat betartani és magára nézve legalább húsz szakaszt kötelezőnek elismerni, amelyek közül tízet a Charta által meghatározott cikkekből kell kiválasztani

7 1.4 Alaptörvényi alapok Helyi önállóság (autonómia) Rendeletalkotás Szervezetalakítás Társulási szabadság (de társulás alakítása törvényben kötelezővé tehető) Gazdasági önállóság Petíciós jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybíróság Bírói jogvédelem Nyilvánosság

8 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai
Helyi népi kezdeményezés Helyi népszavazás Közmeghallgatás Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar. A helyi népszavazás jogorvoslati rendje! Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön?

9 A helyi önkormányzati rendszer Ellenőrző kérdések
Ismertesse a helyi önkormányzatok Európai Chartájának lényegét, soroljon fel legalább három célkitűzését és fejtse ki, hogyan érvényesülnek a magyar jogrendben! Ismertesse a helyi önkormányzatok Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköreit! Hasonlítsa össze a helyi önkormányzás gyakorlásának követett és közvetlen formáját! Hasonlítsa össze a helyi népszavazást és nép kezdeményezést! Hasonlítsa össze a közmeghallgatás és a falugyűlés intézményét az önkormányzati rendszerben!

10 2. fejezet A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk
2.1 A helyi önkormányzatok típusai 2.2 Nemzetiségi önkormányzatok 2.3. Társulások Magyarországon 2.4. Együttműködések Európában

11 2.1 A helyi önkormányzatok típusai
Települési Területi = község, nagyközség város megyei megyei jogú város főváros és kerületei Új község alapítása Várossá nyilvánítás

12 2.2 Nemzetiségi önkormányzatok
Települési Területi Országos megye főváros A három fajta kisebbségi önkormányzat jogállása különböző. A kisebbségi települési önkormányzat hatásköre megegyezik a települési önkormányzat hatáskörével. A három fajta kisebbségi önkormányzat közül legjellemzőbb gyakoriság a közvetlenül megválasztott helyi kisebbségi önkormányzat. község város főváros kerületei

13 2.3 Társulások Magyarországon
Alaptörvény Ötv. Ttv. Tft. Tkt. szabad társulás elve (de törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.) hatósági igazgatási, intézményi társulás, körjegyzőség, társult képviselő-testület megbízás egyes feladatok ellátására intézmény vagy más szervezet fenntartására közös döntéshozó szervvel rendelkező társulás jogi személyiséggel rendelkező társulás területfejlesztési társulás többcélú kistérségi társulás

14 2.4 Együttműködések Európában
Franciaország Önkéntes Kötelező Típusai: Községi Városi Kistérségi Hollandia Finnország Magyarország Önkéntes (szabad társulás elve) Kötelező (Alaptörvény 34. Cikk (2) bek.)

15 A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk
Ellenőrző kérdések Ismertesse a feladatátvállalás legfontosabb szabályait a települési önkormányzatok között, továbbá a főváros önkormányzati rendszerén belül! Indokolja meg a főváros és kerületi önkormányzatok különbözőségének okait jogállás, feladat-és hatáskörök tekintetében! Mutassa be a várossá nyilvánítás folyamatát és feltételeit! Vázolja fel a településrészi önkormányzat lényegét és hasonlítsa össze fő vonásait a települési önkormányzat funkciójával! Mutassa be a nemzetiségi önkormányzati rendszer felépítését és feladatait! Ismertesse, hogy milyen társulási formákat ismer Magyarországon! Ismertesse az önkormányzatok közötti együttműködések legfontosabb szabályait legalább két európai országban!

16 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere
3.1 Feladat- és hatáskörök csoportosítása 3.2 Kötelező feladatok 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján 3.4 Kötelező feladatok törvények alapján 3.5 Önként vállalt feladatok 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása Feladatok – közszolgáltatások feltételrendszerének megteremtése Helyi közhatalom gyakorlásának feltételrendszerének megteremtése

17 3.1 Feladat- és hatáskörök/Döntéshozók
Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Polgármester megyei közgyűlés elnöke Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője Hatósági ügyek: Államigazgatás c. köt. tárgy Önkormányzati hatósági ügyek: Közhatalmi: szociális segély kérelem elbírálása Tulajdonosi: vagyonhasznosítás, gazdálkodás, rendelkezés a vagyon fölött Polgármester kisebbségi önkormányzat bizottság részönkormányzat testülete társulás

18 3.1 Feladat- és hatáskörök
Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önként vállalt/ Fakultatív feladat Önkormányzati hatósági ügy Ötv. alapján Egyéb TÖRVÉNY alapján

19 Törvény állapítja meg: Önkormányzati törvény; Más (ágazati) törvények
3.2 Kötelező feladatok Törvény állapítja meg: Önkormányzati törvény; Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről. Arányosság!!! Az Ötv.tkp. Kötelezettséget állapít meg. AB: az önkormányzat teljes bevételi rendszerén keresztül kell támogatni, nem jelent feladatfinanszírozást Charta: arányos támogatás elve A gyakorlat az, hogy az Országgyűlés támogatást állapít meg a kötelező feladatokhoz a mindenkori költségvetésben.

20 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján
Gondoskodás: az egészséges ivóvízellátásról; az óvodai nevelésről; az általános iskolai oktatásról és nevelésről; az egészségügyi és szociális alapellátásról; a közvilágításról; a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; 7. parkolás biztosítása 8. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 1990-ben ágazati törvények még nem részletezhették az egyes feladatokat. Ezért az Országgyűlés a minden településen minimálisan ellátandó feladatok körét szabta meg.

21 4.4 Kötelező feladatok törvények alapján
Példák: Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Közoktatási feladatok Szociális gondoskodás Területrendezés Közgyűjtemények fenntartása Szakiskolai képzés

22 3.5 Önként vállalt feladatok
Feltételei : Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi kórház, rendelőintézet; művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi múzeum fenntartása.

23 3.6 Önkormányzati hatósági ügy
Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet: Országgyűlés törvényben Képviselő-testület rendeletében Címzett: Képviselő-testület Bíróság Felülvizsgálat Ket. Képviselő-testület Fellebbezés Átruházható Bizottság Polgármester Polgármester Társulás

24 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása
Differenciált telepítés Feladatátvállalás Települések között Fővároson belül (kerületek–főváros) Differenciált: pl. oktatási törvény Települések közötti feladatok átvállalása: megállapodással Főváros: kerületek egymás között, ill. kerület–főváros között

25 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere
Ellenőrző kérdések Határozza meg a helyi közügy fogalmát! Mondjon legalább két példát! Határozza meg az önkormányzati hatósági ügy telepítésének szabályait, és ismertesse, hogy ki jogosult döntéshozatalra önkormányzati hatósági ügyben, valamint milyen jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésre! Hasonlítsa össze a megyei és a települési önkormányzatok kötelező feladatait, ismertesse a fakultatív feladat-vállalás szabályait! Hasonlítsa össze a főváros és kerületeinek feladatait! Mutassa be az önkormányzati feladat és hatáskör átruházás szabályait, soroljon fel legalább tíz át nem ruházható hatáskört! Fejtse ki, hogy mit jelent az önkormányzati feladat- és hatáskörök differenciált telepítése!

26 4. fejezet Szervezeti és működési szabályok
4.1 Helyi önkormányzati képviselő 4.2 A képviselőtestület működése 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 4.4 Tisztségviselők 4.5 A polgármester 4.6 A jegyző

27 4.1 Helyi önkormányzati képviselő
Jogállása Mandátum keletkezése Mandátum jellege Mandátum megszűnése Szabad mandátumgyakorlás Jogai Felvilágosítás kérése Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok Releváns jogszabályok: Ötv., választójogi tv., 1994:LXIV. tv., 2000: XCVI. tv.

28 4.2 A képviselő-testület működése
A képviselő-testület ülései Összehívás Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) Határozatképesség Határozathozatal Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás Szervezeti és működési szabályzat alapján alapvetően

29 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok
Kötelezően létrehozandó bizottságok Szabadon választott bizottságok alakítása Összetétel Jogkörök Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok Szerepe, létrejötte Összetétele Hatáskörök

30 4.4 Tisztségviselők Választott
Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) Alpolgármester(-ek) Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.) Kinevezett Jegyző, aljegyző Körjegyző Polgármester és alpolgármester viszonya! Jelölése, feladatainak meghatározása

31 4.5 A polgármester Megválasztás módja Összeférhetetlenség
okok csoportosítása eljárás Testület működésével kapcsolatos feladatok A hivatal irányítása önkormányzati hatáskörök államigazgatási hatáskörök Érdemes kiemelni a polgármester szerepeit a képviselők munkájának (képzésének) segítésében, a civil szervezetekkel, a kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatok fenntartásában és a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásban.

32 4.6 A jegyző Kinevezése, képesítési követelmények A hivatal vezetése
körjegyzőség vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörök címzettje Különösen körzetközponti igazgatás esetén: Okmányiroda Kiemelt építésügyi hatáskörök Egyes gyámügyi hatáskörök Közlekedésigazgatási feladatok A jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok esetében polgármesteri egyetértési jogok érvényesülése!

33 4. fejezet Szervezeti és működési szabályok
Ellenőrző kérdések Mutassa be a helyi önkormányzati képviselő jogait, a tisztség keletkezésének, megszűnésének szabályait és az összeférhetetlenség eseteit! Ismertesse a képviselőtestület ülésére vonatkozó szabályokat! Ismertese az önkormányzati képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi és alaki kellékeit! Ismertesse röviden a képviselő-testület ülésén a nyílt és a titkos szavazás eseteit! Röviden fejtse ki, mi az általános indoka annak, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános! Ezt követően ismertesse a zárt ülés tartásának szabályait és eseteit! Vesse össze a polgármesteri hivatal és a körjegyzőség szerepét, fejtse ki a körjegyzőség jellemző vonásait! Mutassa be az önkormányzati képviselő-testület határozatképességének, illetőleg döntéshozatalának főbb szabályait! Ismertesse a helyi jogalkotás menetének szabályozását, az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket! Hasonlítsa össze a polgármesteri hivatallal kapcsolatban a jegyző és a polgármester jogosítványait! Milyen bizottságokat köteles létrehozni a képviselő-testület? Vesse össze a képviselő-testületet megillető felterjesztési jog, valamint az önkormányzati képviselő kérdezési joga (esetleg interpelláció) lényegét, különbözőségeit!

34 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.5 A minisztériumok feladatai 5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése 5.7 A törvényességi felügyelet 5.8 A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

35 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alaptörvény Önkormányzati törvény Ágazati törvények

36 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
Törvényalkotás Ötv. (sarkalatos) Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás Területszervezés Költségvetési szabályozás

37 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
Választások kitűzése Területszervezési döntések Köztársasági biztos kinevezése Biztos kinevezésére az elmúlt 12 évben egy esetben került sor, Tiszaderzs képviselőtestülete feloszlatásához kapcsolódóan.

38 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
önkormányzatok törvényességi felügyelete; feloszlatási javaslat előterjesztése; helyi közszolgálati képesítési előírások; államigazgatási feladatok ellátásának irányítása; dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában.

39 5.5 A minisztériumok feladatai
A miniszterek feladatai: államigazgatási feladatok szakmai szabályozása; önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai; ellenőrzés; tájékoztatás; pénzügyi támogatás nyújtása. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai: jogszabály előkészítés; településfejlesztéssel kapcsolatban. Az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter: területszervezési döntések előkészítése; a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtásának kezdeményezése MEH feladatai változtak 2002-ben! Más minisztériumok feladatai Miniszterelnöki Hivatal (területfejlesztésért felelős politikai államtitkár ir. alatt Területfejlesztési Hivatal) Kiemelten szóljon erről, mert ez változás a jegyzethez képest.

40 5.6 Az önkormányzatok ellenőrzése
Állami Számvevőszék Fővárosi és megyei Kormányhivatal Gazdálkodás jogszerű célszerű Működés, döntéshozatal jogszerű Jelentés Törvényességi felhívás (+ egyéb felügyeleti eszközök) Észrevétel Rendes- / Alkotmánybíróság

41 5.7. Törvényességi ellenőrzés/felügyelet
Törvényességi felügyelet Magyarországon Tartalma Eljárása Szervezete Törvényességi ellenőrzés/felügyelet Európában Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet Angolszász Német Francia Román Skandináv modell

42 5.8 A fővárosi/megyei kormányhivatal feladatai
Felépítése: törzshivatal + ágazati szakigazgatási szervek Koordinációs és ellenőrzési feladatok a területi államigazgatási szervek tekintetében Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú hatósági jogkörök Másodfokú jogorvoslati fórum Speciális feladatok döntés-előkészítés, javaslattétel, - a szakigazgatási szerveket érintő funkcionális feladatok, hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, ügyfélszolgálat működtetése (Kormányablak), választásokkal, népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok, - jogszabályban meghatározott egyéb feladatok. Köztisztviselők képzése

43 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
Ellenőrző kérdések Fejtse ki részletesen, hogy melyek az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben! Milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik a köztársasági elnök az önkormányzatok tekintetében ? Ismertesse az önkormányzatokra vonatkozó törvényességi felügyelet eljárási szabályait! Hasonlítsa össze az Állami Számvevőszék és a fővárosi és megyei kormányhivatal által folytatott, a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő ellenőrzési, illetve felügyeleti tevékenységet! Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet szabályait legalább három európai országban!

44 6. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételi szerkezete
6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 6.4 Az átengedett központi adók 6.5 A normatív hozzájárulások 6.6 Az állami támogatások 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 6.8 Az önkormányzat költségvetése 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 6.10 Az önkormányzat vagyona

45 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető)
Központi alrendszer Önkormányzati alrendszer

46 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai
Saját bevétel Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Állami támogatások

47 6.3 Az önkormányzat saját bevételei
Helyi adók Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek Illetékek Átvett pénzeszközök Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) Pl. árbevételre: szemétszállítási díj lehet ilyen, helyiségbérleti díj. Privatizációs bevételekre: gázközmű Vagyon hozadékából származó bevétel: kötvény, értékpapír, kamat

48 6.4 Az átengedett központi adók
Magánszemélyek jövedelemadója Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság Várhatóan a gépjárműadó teljesen helyi bevétel lesz. A környezetvédelmi bírság jegyző által kiszabott része helyben marad, a környezetvédelmi felügyelőség által kiszabott bírság 30 %-a (2002) az önkormányzatot illeti meg. SZJA - megosztás elvei adóerő-képesség

49 6.5 A normatív hozzájárulások
Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. Megállapítás módja: Településre jellemző mutatók alapján Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók Hozzájárulási jogcímek alakulása

50 6.6 Az állami támogatások Címzett támogatások Céltámogatások
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok A jövedelemkülönbségek mérséklése A többcélú kistérségi társulások támogatása Példák egyenként

51 6.7 Gazdálkodási sajátosságok
Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása Hitel, kötvény Adósságrendezési eljárás 13 ezer önkormányzati költségvetési intézmény

52 6.8 Az önkormányzatok költségvetése
A költségvetés tervezése Előkészítési és koncepció-szakasz Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet összeállítása A költségvetés elfogadása Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

53 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai
Belső Felügyeleti Külső Állami Számvevőszék Jegyző Magyar Államkincstár Belső ellenőr Könyvvizsgáló* Pénzügyi bizottság

54 6.10 Az önkormányzatok vagyona
Vagyontárgyak típusai Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyontárgyak Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter példák

55 6. fejezet Az önkormányzatok gazdálkodása
Ellenőrző kérdések Mutassa be az önkormányzatok bevételeinek rendszerét! Fejtse ki a helyi adó megállapításának szabadságát és korlátait az önkormányzati döntéshozatalban! Az önkormányzatokra vonatkozó törvény többféle helyi adót, adónemet ismer (építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó,). A helyi önkormányzatnak milyen körülményekre kell figyelemmel lennie, amikor dönt a helyi adók kivetéséről, hogyan rendelkezik a törvény a többféle helyi adó egyidejű megállapításáról azonos ügyfél terhére? Mutassa be a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának folyamatát! Írja le a helyi önkormányzat költségvetési rendelete alkotásának menetét! Mutassa be az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének rendszerét!

56 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai
7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

57 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása
A csatlakozás előtt: jogharmonizáció A csatlakozás időpontjában: dereguláció A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszeréhez illeszkedő jogalkotás A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége

58 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében
Eljárások egyszerűsítése Egyablakos ügyintézési pontok A letelepedés szabadsága A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága Hatóságok közötti együttműködés

59 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei
Hulladékgazdálkodás Vízügy Közszolgáltatások Hatályos hazai szabályok e területeken Önkormányzati feladatok közül hozhat olyan példát, amelyikben az uniós szabályozás konfliktusokat okozhat.

60 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai
Ellenőrző kérdések Hogyan alakult a helyi jogalkotási kötelezettség az Európai Unióhoz való csatlakozás után? Mutassa be, hogy milyen kötelezettségeket jelent az önkormányzatok számára a belső piaci irányelv végrehajtása! Milyen uniós alapelveket kell figyelembe venni az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi jogalkotás során?


Letölteni ppt "Választható vizsgatárgy"

Hasonló előadás


Google Hirdetések