Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szabálysértés és büntetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szabálysértés és büntetése"— Előadás másolata:

1 A szabálysértés és büntetése
Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék

2 A közigazgatási jogi szankció
Mindig jogellenes magatartás esetén Hátrányokozás Adekvát hátrány Címzett személyét érintő hátrány Jogi hátrány Kikényszerítés lehetősége Mindig arra feljogosított szervek alkalmazzák Hiányzik a szankció szubjektív oldala

3 Funkciórendszere Jogérvényesítés Speciális és generális prevenció
Kikényszerítő Eltiltó Korrekciós Speciális és generális prevenció Represszió Kártérítés Jogsértés ára

4 Speciális anyagi jogi szankciók
Igazgatási korlátozások Engedély visszavonása Szervezet működésének felfüggesztése Tagsági viszony felfüggesztése Eltiltás tevékenység gyakorlásától Intézmény bezáratása

5 Bírságok Felügyeleti bírság Ágazati bírság
Köztestületeknek a saját tagjaira kiszabható bírságai

6 Anyagi jogi bírságok Ágazati törvények és rendeletek
Nem tartoznak a Ket. végrehajtási szankciói közé Személyi hatály: szervezetek és természetes személyek Maximumok és a minimumok Általában Ket., de sok speciális eljárás is Hatáskör: általában dekoncentrált szerv, ritkán önkormányzat Többször kiszabhatók Elkülönített állami alapokba fizetik

7 A szabálysértési felelősség
Szabálysértés: jogellenes, tevésben vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartás, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet azzá nyilvánít Kísérlet: csak meghatározott tényállásoknál büntetendő

8 Területiség elve: főszabály: belföldön elövetett
Személyi hatály: magyar, külföldi Időbeli hatály

9 Felelősségrevonás akadályai
Kizáró okok Gyermekkor (14 év) Kóros elmeállapot (elmebetegség, gyengeelméjűség, tudatzavar) Kényszer, fenyegetés Tévedés, megtévesztés Jogos védelem, végszükség Magánindítvány hiánya Egyéb tv-i okok

10 Megszüntető okok Büntethetőség elévülése Felelősségrevonás mellőzése Elkövető halála Kegyelem

11 Elévülés Büntethetőség Kiszabott büntetés
Relatív: 6 hó az elkövetéstől Abszolút: 2 év Kiszabott büntetés Relatív: 1 év a jogerős határozattól

12 Büntetések I. Önálló elzárás
Csak törvény Alternatív büntetési forma Csak bíróság Tárgyalás 1 nap – 60 nap; halmazat: 90 nap Mellette lehet: elkobzás, kiutasítás nem lehet elzárás: fiatalkorú, aránytalanul súlyos teher (pl. fogyatékos, kórházi fekvőbeteg)

13 Büntetések II. Pénzbírság
az állam javára fizetendő 1000 – 150 000 Ft (önk. rendelet: max 30e) pénzbírság meg nem fizetése: fokozatosság elve közvetlen letiltás adók módjára behajtás közérdekű munka (5000 Ft/6 óra, fiatalkorú is) elzárás (kivételek), 1 nap=1-3e Ft

14 Helyszíni bírság 500 -10 000 Ft tettenért elkövető
formális bizonyítási eljárás nélkül alacsonyabb összegű bírság ha átveszi, jogorvoslatnak nincs helye ha vitatja: feljelentés elzárásra átváltoztatható

15 Intézkedések Büntetés helyett vagy mellett Figyelmeztetés
Kitiltás (6 hó - 2 év, sportrendezvény) Járművezetéstől eltiltás (önálló vagy pénzbírság mellett) (1 hó – 1 év) Elkobzás

16 Elkobzás Mindig dolog, a helyébe lépő érték nem
Tulajdonjog az államra száll Önállóan vagy büntetés vagy intézkedés mellett Kötelező: Szabálysértés eszköze Közbiztonságot veszélyezteti Amely a szabálysértés útján jött létre Amit az elkövetésért kapott Méltányosságból mellőzhető, arányosság Lehet: amire a szabálysértést elkövették

17 A szabálysértési eljárás
Eljáró hatóságok Általános szabálysértési hatóság: jegyző Rendőrség Vám- és pénzügyőrség Felügyeletek (pl. ÁNTSZ, fogyasztóvédelmi felügyelőség, nemzeti park igazgatóság)

18 Bíróság mint jogorvoslati fórum: helyi bíróság
a szabálysértési határozat ellen benyújtott kifogást bírálja el a szabálysértési határozat ellen benyújtott ügyészi óvást bírálja el, ha a hatóság nem ért vele egyet mint ügydöntő szerv: elzárással is sújtható szabálysértések esetén: 1. fok: helyi, 2. fok: megyei bíróság mint végrehajtási fórum: pénzbírság átváltoztatása: helyi bíróság

19 Ügyész kényszerintézkedések ellen benyújtott panaszok elbírálása az eljárásban (a bíróság előtt nem támadható meg) szabálysértési büntetés (önálló elzárás) esetén spec. felügyeleti jogosítványok

20 Eljárás alá vont személy
Elkövető, felbújtó, bűnsegéd Ártatlanság vélelme megismerheti, mivel gyanúsítják kérdéseket tehet fel, indítványozási jog iratokba betekinthet, másolatot készíthet jogorvoslathoz való jog védőt vehet igénybe Védelemhez való jog (ügyvéd, nagykorú hozzátartozó, törvényes képviselő)

21 sértett: akinek jogát, jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette
közreműködhet a tényállás tisztázásban kárigényét érvényesítheti magánindítvány joga feljelentő: nem gyakorolhatja a sértetti jogokat (pl. jogorvoslati jog)

22 Illetékesség általános: az eljárás alá vont személy lakóhelye
kivételes: az eljárás alá vont személy tartózkodási helye munkahelye, szolgálati helye cselekmény felderítésének helye megelőzésen alapuló illetékesség központosított illetékesség

23 Bizonyítási eszközök szabad bizonyítási rendszer: a tényállás tisztázása a hatóság feladata Tanúvallomás: tanúskodni kötelező!, korlátozott tanúvédelem Szakvélemény, tolmács Tárgyi bizonyítási eszköz Okirat Szemle Elkövető vallomása (megtagadhatja)

24 Kényszerintézkedések
Feltartóztatás és előállítás A szabálysértés megszakítása Azonnali felelősségrevonás Bizonyíték beszerzése Személyazonosság megállapítása

25 Szabálysértési őrizet
Elzárással is sújtható Tettenérés Gyorsított bírósági eljárás Legfeljebb 72 óra

26 Elővezetés (útbaindítás) Ruházat, csomag, jármű átvizsgálása
Lefoglalás Tárgyi bizonyíték Ami elkobozható Rendbírság: Ft

27 Eljárás megindítása Feljelentés Hivatalos észlelés

28 Tényállás tisztázása további adatok közlésére felhívás, tanúk szakvélemény beszerzése iratok, tárgyi bizonyítékok beszereztetése más szervek felhívása adatközlésre Kártérítés megállapítása: nem kötelező

29 Eljárás megszüntetése
a cselekmény nem szabálysértés a szabálysértést nem az eljárás alá vont személy követte el nem állapítható meg a szabálysértés elkövetése, az eljárás alá vont személy kiléte, tart. helye eljárás alá vont személy meghalt felelősséget kizáró ok fennállta büntetőeljárás van folyamatban ellene emiatt olyan kötelesség, amelyet jogerős egyedi államigazgatási határozat állapított meg elévülés elkobzás alkalmazása felelősségre vonás nélkül

30 Panasz sértett 8 napon belül teheti
3 napon belül továbbítja ügyészségre, ha nem ad helyt a panasznak 8 napon belül ügyész elbírálja: elutasítja határozatot hatályon kívül helyezi és a szab.sért. hatóságot új eljárásra utasítja

31 Érdemi határozat 30 napon belül egyszer 30 nappal meghosszabbítható

32 Kifogás pénzbírság intézkedések járművezetéstől eltiltás elkobzás
egyes kártérítések ellen benyújtás: a határozat közlésétől számított 8 napon belül eljárás alá vont személy, törvényes képviselője, védő, a kártérítést illetően a sértett döntés: aki a határozatot hozta: határozat módosítása, visszavonása vagy a kifogás elutasítása ismételt kifogás esetén: helyi bírósághoz teszik át az iratokat

33 Felettes közigazgatási szerv jogköre
csak (!) törvényességi ellenőrzés, közig. jogorvoslat: megszűnt információkérés törvényességi ellenőrzés jogszabálysértés esetén felhívja a szabálysértési hatóság vezetősének figyelmét érdemi határozat törvényessége aggályos → illetékes ügyészhez fordul

34 Ügyészi törvényességi felügyelet
óvás végrehajtásra halasztó hatálya van súlyosítási tilalom: az elkövető terhére határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül van csak helye óvásnak

35 Bíróság előtti eljárás
Első fokú bíróság egyesbíró a bíróságot a szabálysértési hatóság határozata sem ténybeli, sem jogbeli kérdésekben nem köti! hátrányosabb rendelkezést csak új bizonyíték esetén hozhat (relatív súlyosítási tilalom), ha ez alapján olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minősítést, vagy jelentősen súlyosabb büntetést kell alkalmazni

36 Intézkedések a kifogás alapján
ügy áttétele eljárás felfüggesztése eljárás megszüntetése hatályon kívül helyezi a szabálysértési hatóság határozatát, ha: törvényben kizárt személy hozta nem a hatáskörében járt el vagy túllépte azt

37 A kifogás elintézése 30 napon belül tárgyalás nélkül, az iratok alapján dönt a szabálysértési hatóság határozatát hatályban tartja, ha a kifogás alaptalan megváltoztatja, ha a jogszabályt helytelenül alkalmazták végzés ellen fellebbezés nincs, de 8 napon belül tárgyalás tartása kérhető (halasztó hatály) sértett: kizárólag kártérítést érdemi elbíráló rendelkezéssel kapcsolatban kérheti a tárgyalást

38 Szabálysértési tárgyalás szabályai
ha tárgyalást kértek, akkor bíróság zárt ülésen határoz, és azonnal nyilvánosan kihirdeti határozatát ügydöntő határozat: a tárgyalás mellőzésével hozott végzést hatályban tartja, megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti

39 Perújítás bírósági végzésekre mint rendkívüli jogorvoslat
elkövető hátrányára nem változtatható meg az eredeti határozat

40 Végrehajtás Alapelve: fokozatosság Pénzbírság
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni közvetlen letiltás adók módjára történő behajtás (ha nincs mód közvetlen letiltásra) közérdekű munka (ha nincs mód a behajtásra) - jogorvoslat nincs, max. 30 nap elzárás (ha nem végzi el a közérdekű munkát) – helyi bíróság végzi az átváltoztatást

41 Méltányossági kérelem
pénzbírság ellen járművezetéstől eltiltás ellen elkobzott dolog visszaszerzése


Letölteni ppt "A szabálysértés és büntetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések