Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében"— Előadás másolata:

1 A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében
Kotschy Beáta

2 Az előadás témái A pedagógusok munkájának értékelése:
tanfelügyelet, szaktanácsadás, minősítés Az értékelés-minősítés forrásai A portfólió fogalma, fajtái A portfólió funkciói a minősítési folyamatban, az értékelés szempontjai A portfólió tartalma

3 Tanfelügyelet-szaktanácsadás-minősítés
Funkciója: az intézmény működésének és az egyes pedagógusok munkájának ellenőrzése és értékelése Gyakorisága : 5 évenként Szaktanácsadás Funkciója: a pedagógusok egyéni támogatása, szakmai segítése Gyakorisága: folyamatos Minősítés Funkciója: a pedagógusok szakmai fejlettségi szintjének minősítő értékelése Gyakorisága: 4 alkalom a teljes életpálya során

4 Ellenőrzés-értékelés-minősítés
Segítő értékelés Minősítő Motiváló ellenőrzés Szelektáló

5 Az értékelés/minősítés forrásai
Az elmúlt időszak hiányosságai, pedagógusi ellenérvek : A látogatás pillanatnyi helyzetet mutat be. Az értékelő szűk információs forrásra támaszkodik. Az értékelésben sok a szubjektív elem. Javítási törekvések: Az értékelés egyik forrása a portfólió, amely a pedagógus munkáját folyamatában, fejlődésében mutatja. Az információk legfőbb forrása maga a pedagógus és az általa elért eredmények (portfólió, óra/foglalkozás megtekintése, tanulói eredmények, szakmai beszélgetés a portfólió és a látottak alapján), ehhez járulnak a különböző értékelések (igazgatói, tanulói-szülői, tanfelügyelői stb.). Az értékelés azonos kritériumrendszer alapján történik, amelynek központi elemei a pedagógusok kompetenciái (KKK).

6 A portfólió fogalma, funkciói a minősítés folyamatában
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Papíralapú portfólió - e-portfólió Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója

7 A portfólió funkciói a minősítésben
A portfólió a pedagógus fejlődésének folyamatát bemutató információk forrása! A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg. A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

8 A portfólió tartalma Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján tartalmazhat bármilyen írott, képi, hanganyagot, amely pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi szinten áll. A pedagógus reflexiói mutatják be pedagógiai nézeteit, szakmai tudatosságát, problémaérzékenységét, problémamegoldó képességét, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét, az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb.

9 A portfólió struktúrája, javasolt tartalmi elemei
Szerző: - Fénykép, név Pedagógus OM-azonosítója Szak Munkahely Dátum TartalomjegyzéK Mappák: Pedagógiai portfólió Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása/dokumentumai Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai Az intézmény rövid bemutatása A szakmai életút értékelése Külső szakemberek értékelése

10 Portfólió tartalma részletezve
A Nevelő-oktató munka dokumentumai 2.a) Pedagógiai alaptevékenységek dokumentumai és önreflexiói A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák /óvodai csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy téma feldolgozásához kapcsolódó, összefüggő óratervek megvalósításának dokumentumai Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának dokumentumai A tanulás támogatása Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása, tanulásszervezés elemei, A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos fejlesztési tervek A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői tevékenység, pl. tanórán kívüli aktivitás

11 A portfólió tartalma részletezve - folytatás
A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,0 pl. saját értékelési módszer bemutatása Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás pl. jegyzőkönyvek, konfliktuselemzések, beszámolók, esetelemzés, együttműködések dokumentumai szülőkkel, mentorral, kollégákkal, részvétel az intézmény innovációs tevékenységében, bekapcsolódás az intézmény éves munkatervében szereplő feladatok megvalósításába Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért pl. továbbképzések, önképzés rövid bemutatása és a szakmai fejlődésre tett hatása

12 A portfólió tartalma részletezve-folytatás
Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai Pl.: pályázati tevékenység, a kutató-fejlesztő munka elemző-értékelő bemutatása és dokumentálása; szakírói feladatok, publikációk; szakértői, szaktanácsadói tevékenységek; intézményen kívüli szakmai tevékenység leírása, értékelése és dokumentálása A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása Pl.: szakmai - közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság egyéb közéleti tagság Önálló alkotói/művészeti tevékenység bemutatása Minimum 1- maximum 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló művészeti/alkotói tevékenységéről, munkáiról/esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva Az intézmény rövid bemutatása Az intézmény típusa, sajátos pedagógiai programja, elhelyezkedése, gyerekek összetétele stb. - maximum 1 oldalas összefoglaló A szakmai életút értékelése Összefoglalás a pedagógus pedagógiai szemléletéről, szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődést segítő és gátló tényezőkről, erősségeiről és hiányosságairól, további szakmai céljairól - maximum 3 oldal

13 A portfólió dokumentumainak elemzése, értékelése
Az értékelés kritériumai Az életpálya egyes szakaszainak követelményei A pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK): tudás, képességek attitűdök (felelősség, autonómia) Az egyes kompetenciák fejlettségét bemutató indikátorok Az ezek alapján kidolgozott értékelési eszközök

14 Szakirodalom a tájékozódáshoz
A portfólióról Falus Iván−Kimmel Magdolna A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna Az e-portfólió science fiction vagy realitás? Pedagógusképzés, 4.sz A reflektív gondolkodásról Falus Iván Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In Báthory Z. − Falus I. szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Szivák Judit A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Kimmel Magdolna A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz

15 Szakirodalom a tájékozódáshoz
A képzési és kimeneteli követelményekről 15/2013 EMMI-rendelet. In Magyar Közlöny január 30. A pedagógus szakmai fejlődésének útjáról Falus Iván A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest Kotschy Beáta szerk A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger, EKF

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések