Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I. TÁRGYI ESZKÖZÖK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I. TÁRGYI ESZKÖZÖK."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F
ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeli gazdasági hasznok valószínű beáramlása - értékelhetőség FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok valószínű jövőbeli kiáramlása TŐKE: maradványérték Tárgyi eszközök © Deák István

3 A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve!
ESZKÖZÖK BESOROLÁSA MÉRLEGKÉPESSÉG (MIT) TARTÓSSÁG (MENNYI IDEIG) BETÖLTÖTT SZEREP (MIRE) FAJTA, JELLEG (MILYEN) A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve! Tárgyi eszközök © Deák István

4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA NEM ANYAGI ANYAGI AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Tárgyi eszközök © Deák István

5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FOGALMA: rendeltetése szerint a tevékenységet, a működést tartósan (több termelési perióduson keresztül) szolgálja, ugyanabban a formában Csoportjai Immateriális javak (Pénzügyi számvitel II.) Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök © Deák István

6 TÁRGYI ESZKÖZÖK fogalma
Megfelelnek az eszközök (általános) fogalmának Több termelési perióduson keresztül használt eszközök, amelyeket eladásra szánt termékek, szolgáltatások előállítására, vagy bérbeadás céljából vagy igazgatási célokból tartanak Tárgyi eszközök © Deák István

7 Tárgyi eszközök az sztv-ben
Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi, üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét A mérlegben a tárgyi eszközök között (elkülönítetten) kell kimutatni az ezen eszközökre adott előlegeket, a beruházásokat is, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését (Sztv. 26. § (1) bekezdés) Tárgyi eszközök © Deák István

8 felszerelések, járművek
CSOPORTOSÍTÁS 1. ÜZEMBE HELYEZETT (befejezett, aktivált) a) ingatlan (föld + felépítmény + ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) b) ingó műszaki egyéb tenyészállat 2. ÜZEMBE NEM HELYEZETT a) beruházás b) felújítás c) beruházásra adott előlegek + Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (üzembe helyezetthez kapcsolódó értékkorrekció) gépek, berendezések felszerelések, járművek Tárgyi eszközök © Deák István

9 TÁRGYI ESZKÖZÖK A MÉRLEGBEN
A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök © Deák István

10 Az elemek fogalmi meghatározása
Ingatlan: rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek + a bérbe vett ingatlanokon végzett beruházás, felújítás + kapcsolódó vagyoni jogok (bérleti jog, használati jog, koncessziós jog, közműfejlesztési hozzájárulások stb.) Műszaki tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök (sztv. tételes fajta szerinti felsorolást is tartalmaz) Egyéb tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett eszközök, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztésük, a tartásuk során leválasztható terméket (szaporulatot, más állati terméket) termelnek, és ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás (iga, őrzés, lovagoltatás) biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét Tárgyi eszközök © Deák István

11 Az elemek fogalmi meghatározása
Beruházások: új tárgyi eszköz létrehozására irányuló tevékenység (rendeltetésszerűen használatba nem vett, előző dián részletezett eszközök) Felújítás: meglévő, üzembe helyezett és elhasználódott tárgyi eszközön végzett beavatkozás, amelyből pótlólagos (üzembe helyezéskor nem becsülhető) gazdasági hasznok származnak: hasznos élettartam növelés javuló termékminőség korszerűsítés Tárgyi eszközök © Deák István

12 Az elemek fogalmi meghatározása
Beruházásokra adott előlegek: a (beruházási) szállítónak ilyen címen kifizetett, a levonható áfa összegét nem tartalmazó összeg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: értékkorrekció az átértékelési modell feltételei szerint Tárgyi eszközök © Deák István

13 TÁRGYI ESZKÖZ ÉLETPÁLYÁJA
BERUHÁZÁS INGATLAN, GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS tszécs tszécs tszécs tszécs tszécs LÉTREHOZÁS MŰKÖDÉS (HASZNÁLAT) F O R D U L Ó N A P O K Eseti értékkorrekciók (tfécs, ví, éh) Üzembe helyezés (aktiválás) tszécs=terv szerinti értékcsökkenés tfécs=terven felüli értékcsökkenés (értékvesztés) ví=visszaírás éh=értékhelyesbítés KIVEZETÉS (könyv szerinti érték) Bekerülési érték Tárgyi eszközök © Deák István

14 TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKELÉSE
Bekerülési érték (bruttó érték) TSZÉCS Évközi kivezetések Nettó érték (KSZÉ) a fordulónapon TFÉCS (értékvesztés) + Visszaírás (VÍ) Mérlegérték (MÉ=NÉ=KSZÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ) KSZÉ = könyv szerinti érték NÉ = nettó érték Tárgyi eszközök © Deák István

15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Általános szabályok (üzembe helyezésig felmerülő, eszközhöz hozzárendelhető tételek): Bekerülés jogcímének megfelelő kezdő/alapérték Szállítási, rakodási, közvetítői, bizományosi díjak, beszerzéshez kapcsolódó le nem vonható adók, vámok stb. Eszköz-specifikus tételek + Finanszírozási forrás megszerzése, igénybevétele miatt fizetett összegek +/- Devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözetei (devizás tételek értékelésének kivételes szabálya!) + Tervezés, kivitelezés, betanítás, próbaüzem, üzembe helyezés - Próbaüzem során keletkezett STK - Adott előleg, elkülönített betét után kapott kamat (max. fizetett kamat összegéig) A kapott támogatás nem csökkenti a bekerülési értéket (lásd támogatások elszámolása!) Halasztott bevétel, amelynek feloldása a hasznos élettartam alatt Tárgyi eszközök © Deák István

16 BERUHÁZÁS ÉS FINANSZÍROZÁS A bekerülési értékre gyakorolt hatás
Igénybevétel díjai (kamat, rendelkezésre tartási díj) BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Devizás kötelezettség NEM realizált árfolyamkülönbözete Megszerzés költségei Devizás kötelezettség realizált árfolyamkülönbözete FINANSZÍROZÁSI FORRÁS FUTAMIDEJE BERUHÁZÁS (KIVITELEZÉS) IDŐSZAKA Üzembe helyezés fordulónap Tárgyi eszközök © Deák István

17 ÜZEMBEHELYEZÉST KÖVETŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA
Rendszeresen felmerülő → FOLYÓ KÖLTSÉG működési költség, karbantartás, javítás: a használatba vett tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló tevékenység (nem feltétlenül évente) Esetileg felmerülő (felújítás) → AKTIVÁLÁS, mert Többlet gazdasági haszon Nagyobb élettartam Kapacitás növelés Termék minőségének javulása Korszerűsítés Stb. Tárgyi eszközök © Deák István

18 KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS Bekerülési érték (bruttó érték)
- Értékcsökkenés (ÉCS) + Visszaírás (VÍ) Nettó érték (KSZÉ vagy MÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ) Tárgyi eszközök © Deák István

19 ÉRTÉKCSÖKKENÉS TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: rendszeres (szokásos) használatból eredő (időszakra vonatkozó) elszámolás Csak értékkorrekció TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: eseti, egyszeri kiigazítás Lehet csak értékkorrekció (értékvesztés), de Okozhatja az eszköz kivezetését is (káresemény, selejtezés, hiány) Tárgyi eszközök © Deák István

20 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
a tárgyi eszközök pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja, mértéke AKTIVÁLÁSKOR ELVÉGZETT BECSLÉS Meghatározása: számviteli politika (értékelési szabályzat) keretében Könyvelése: költségként (évközben vagy év végén) Tárgyi eszközök © Deák István

21 HASZNOS ÉLETTARTAM azon időszak, amely alatt kifejezhető
az amortizálható eszközt használják, és értékét az eredmény terhére elszámolják, figyelemmel a fizikai elhasználódásra, az erkölcsi avulásra, a jogi és egyéb korlátozó tényezőkre kifejezhető IDŐTARTAM (függetlenül a teljesítménytől) TELJESÍTMÉNY (függetlenül a használat idejétől) Tárgyi eszközök © Deák István

22 MARADVÁNYÉRTÉK Az üzembe helyezés időpontjában (az akkor rendelkezésre álló információk alapján) a hasznos élettartam függvényében meghatározott érték, amely a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható Oka: Hasznos élettartam ≠ műszaki-gazdasági (teljes) élettartam Nulla is lehet, ha összege nem jelentős Leírás alapja bekerülési érték – maradványérték Számviteli politika! Tárgyi eszközök © Deák István

23 Részletes kifejtést lásd az Értékeléstan jegyzetben!
LEÍRÁS MÓDJA IDŐARÁNYOS Lineáris (évente azonos összegű) Degresszív (évente csökkenő összegű) Állandó leírási alap és csökkenő leírási kulcsok (pl évek száma összeg módszer) Csökkenő leírás alapja és állandó leírási kulcs (pl. nettó érték alapján történő leírás) Progresszív (évente növekvő összegű) Kombinált Egyösszegű: kisértékű ( Ft egyedi bekerülési érték alatti) eszköz a használatba vételkor leírható (számvitelpolitikai kérdés) TELJESÍTMÉNYARÁNYOS Részletes kifejtést lásd az Értékeléstan jegyzetben! Tárgyi eszközök © Deák István

24 Nem számolható el tszécs (tételes tiltás)
Beruházás Nullára leírt, maradványértéket elért Föld, telek, erdő, képzőművészeti alkotás, régészeti lelet Tárgyi eszközök © Deák István

25 Nem szabad elszámolni tszécs-t (gazdálkodói mérlegelés alapján)
Olyan eszköz esetében, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy egyedi mivoltából, különleges helyzetéből adódóan értéke növekszik Ilyenek tipikusan a befektetési célból tartott ingatlanok Tárgyi eszközök © Deák István

26 Terv szerinti écs. megváltoztatása
Az üzembe helyezéskor figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása miatt: felújítás használat módja, jellege maradványérték terven felüli leírás visszaírás Tárgyi eszközök © Deák István

27 FORDULÓNAP SZEREPE A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉLETÉBEN
Eseti korrekciók elszámolása Kapcsolódó alapelvek Összemérés elve Óvatosság elve Valódiság elve Egyedi értékelés elve Teljesség elve Tárgyi eszközök © Deák István

28 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Használatból eredő: bármely tárgyi eszköz esetében Feleslegessé válás Megrongálódás, megsemmisülés, hiány Hatása: eszköz kivezetése Elszámolás: esemény bekövetkezésekor Esetleg képződő visszanyert hulladék → készlet Piaci érték megváltozásából eredő: csak az aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ < NÉ (tartósan és jelentősen) Hatása: eszköz könyv szerinti értéke csökken Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Egyéb ráfordítás Számviteli politika! PÉ = piaci érték, NÉ = nettó érték (könyv szerinti vagy mérlegérték is) Tárgyi eszközök © Deák István

29 VISSZAÍRÁS Piaci érték megváltozásából ered: csak aktivált tárgyi eszköz esetében lehet, ha PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ – TSZÉCS - TFÉCS Hatása: eszköz könyv szerinti értéke nő Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Visszaírás összegét befolyásolja Piaci érték Korábban elszámolt tfécs Visszaírás (max) = tfécs Könyvelése: Egyéb bevétel Számviteli politika! Tárgyi eszközök © Deák István

30 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Piaci érték megváltozásából eredő: aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ - TSZÉCS Hatása: könyv szerinti érték nem változik Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Tárgyi eszköz számlához kapcsolódó kiegészítő számlán az Értékelési tartalékkal szemben Bemutatása: önálló mérlegtételként Számviteli politika! Tárgyi eszközök © Deák István

31 Ne felejtsük el, hogy… Az értékhelyesbítés alkalmazása nem kötelező (számvitelpolitikai döntés), de a képzett ÉH-t évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell A visszaírás nem kötelező (számvitelpolitikai kérdés) az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó esetében A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítők eseti értékkorrekciókat nem alkalmazhatnak! (A terv szerinti leírásnál nem számolhatnak maradványértékkel!) Tárgyi eszközök © Deák István

32 Ugyanazon eszköznél egy időpontban
ÖSSZEFÜGGÉSEK PIACI ÉRTÉK NÖVEKEDÉSE Visszaírás, ha … Értékhelyesbítés, ha … PIACI ÉRTÉK CSÖKKENÉSE Értékhelyesbítés megszüntetése, ha … Terven felüli értékcsökkenés, ha… Ugyanazon eszköznél egy időpontban nem lehet TFÉCS és ÉH Tárgyi eszközök © Deák István

33 ALKALMAZÁSI SEGÉDLET PÉ – NÉ > 0 PÉ – NÉ < 0
VÍ, ha TFÉCS > 0, de VÍmax = TFÉCS 1 PÉ – NÉ > 0 2 KÉPZÉS, ha VÍ előzte meg ÉH MÓDOSÍTÁS, ha ÉH előzte meg ÉH megszüntetés (ha van) 1 PÉ – NÉ < 0 2 TFÉCS Tárgyi eszközök © Deák István

34 Összefüggés a TE számlák között
Épületek Épületek TSZÉCS Épületek TFÉCS Épületek ÉH Bruttó érték KSZÉ = NÉ = MÉ Ha TFÉCS > 0, akkor ÉH = 0 Ha ÉH > 0, akkor TFÉCS = 0 Tárgyi eszközök © Deák István

35 Összefüggések Bekerülési érték = bruttó érték
ez kerül a megfelelő tárgyi eszköz számlára Könyv szerinti érték = nettó érték Nettó érték = bruttó érték – halmozott (terv szerinti és terven felüli) értékcsökkenés Piaci érték – könyv szerinti érték = ÉH Tárgyi eszközök © Deák István

36 TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVVITELE
ANALITIKA (elengedhetetlen!) Egyedi Csoportos Minden, ami az eszköz azonosításához szükséges SZINTETIKA Számlakeret tagolása: többszámlás elszámolás Bekerülési érték (alapvető számla) Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Értékhelyesbítés Üzembe helyezés napja előtt: Beruházás Üzembe helyezéskor: Tagolásnak megfelelő számlára Kivezetés a könyvekből Helyesbítő számlák Tárgyi eszközök © Deák István

37 Állománynövekedés elszámolásának a lényege
Bekerülési jogcíme szerinti számla 16. BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZ Folyamatosan a felmerüléskor, de legkésőbb az üzembe helyezéskor Üzembe helyezés (aktiválás, tenyésztésbe állítás) napjával Tárgyi eszközök © Deák István

38 TÁRGYI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS BEKERÜLÉSI TÉTELEK KÖNYVELÉSE
Aktiválás előtt (felmerüléskor) Aktiváláskor (számított összeg) Aktiválás után Beruházási hitel kamata 16. – 38. 16. – 479. 87. – 38./48. Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete 16. – 44/454. vagy 44/ mert kifizettük, vagy a fordulónapi átértékeléskor Nincs árfolyam különbözet elszámolás Általános szabályok szerint (eredménnyel szemben) Tárgyi eszközök © Deák István

39 Az előző diához! A beruházáshoz kapcsolódó finanszírozási forrás kamatterhét időarányosan mindig figyelembe kell venni (függetlenül attól, hogy tényleges kifizetés történt vagy sem), az üzembe helyezés napján (ill a fordulónapon) ki kell számítani a kamatfizetéssel le nem fedett beruházási időszakra eső kamatot és azzal növelni kell a bekerülési értéket (kötelezettséggel – lásd 479. számla – szemben, de nem növelhető meg ezzel a hitel/kölcsön mérlegértéke!) Árfolyamkülönbözettel csak akkor kell korrigálni a bekerülési értéket, ha a beruházás időszakában a beruházáshoz tartozó devizás kötelezettségnél felmerült realizált vagy nem realizált árfolyamkülönbözet (vagyis az üzembe helyezés napján nincs árfolyamkülönbözet-korrekció, hacsak nem éppen a fordulónapon vagy a kifizetés napján történt az aktiválás)! Tárgyi eszközök © Deák István

40 Állománycsökkenések elszámolása
Kivezetések: könyvelés az esemény bekövetkezésekor Értékesítés, apport, térítés nélkül, káresemény, selejtezés, hiány Lásd az „Általános áttekintés” sillabuszban Értékkorrekciók Év közben: TSZÉCS Fordulónapon: TFÉCS, VÍ, ÉH Sajátos események Átsorolások más eszközcsoportba (mert már nem tárgyi eszközként hasznosítjuk) Bérbeadás, bérbevétel, lízing (lásd következő diákon) Tárgyi eszközök © Deák István

41 Tulajdon(jog) és használat(i jog) kapcsolata
Jellemző Ügylet igen Saját tulajdon, saját használat Beruházás nem Saját tulajdon Idegen használat Beruházás és Bérbeadás Idegen tulajdon Saját használat Bérbevétel lehet Korlátozott tulajdon Pénzügyi lízing Tárgyi eszközök © Deák István

42 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése
Átengedő (jogalapító) Könyveiben szerepel egy tárgyi eszköz (tipikusan ingatlan), amelynek használatát átengedi másnak Az eszköz a jogot átengedő tulajdonában marad, nem vezeti ki a könyveiből Átengedésért kapott, egyszeri (megváltási) díj Elszámolása árbevételként, majd halasztott bevétel, amelynek feloldása az átengedési (szerződés szerinti) időszak alatt (határozatlan idejű szerződés esetében 5 vagy több év alatt) Tárgyi eszközök © Deák István

43 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése
Átvevő (jogszerző) A tartós használatba átvett eszköz nem kerül az átvevő tulajdonába A használat jogának megszerzésért fizetett, egyszeri díj Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Elszámolása értékcsökkenésként a szerződés szerinti időszak alatt (határozatlan idejű esetén a gazdálkodó által meghatározott hasznos élettartam alatt) Idegen ingatlanon végzett beruházás Elszámolása a beruházások általános szabályai szerint Tárgyi eszközök © Deák István

44 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elszámolása (5 év határozott időre szóló)
ÁTVEVŐ Érték ÁTADÓ 126. – 454. 100 31. – – 483. 57. – 129. 20 483. – Tárgyi eszközök © Deák István

45 Költség (ig.vett szolg.)
TÁRGYIESZKÖZ-BÉRLET Bérleti díj: amely a szerződés szerinti időszak alatt folyamatosan, rendszeresen fizetendő bérbeadó bérbevevő Kapott bérleti díj Fizetett bérleti díj árbevétel Költség (ig.vett szolg.) AIE, ha … PIE, ha … utólag esedékes előre esedékes Tárgyi eszközök © Deák István

46 LÍZINGKONSTRUKCIÓK PÉNZÜGYI LÍZING OPERATÍV LÍZING
A bérleti és az adásvételi szerződés jegyeit együttesen tartalmazó atipikus szerződés, amely keretében a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonába kerülő eszközt lízingdíj fizetése ellenében, rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja OPERATÍV LÍZING Ami nem pénzügyi lízing Tárgyi eszközök © Deák István

47 Pénzügyi lízing jellemzői
Lízingbeadónál tulajdonjog Lízingbevevőnél használati jog Az eszköz a lízingbevevő könyveiben szerepel Használatból eredő költségek, kockázatok lízingbevevőt terhelik, de jogosult a hasznok szedésére is Az ügylet futamideje ≈ eszköz hasznos élettartam A finanszírozási forrás fedezete = ügylet tárgya Futamidő végén lízingbevevő tulajdonjogot szerez(het): Zárt végű: biztos tulajdonszerzés Nyílt végű ügylet: vételi opció A számviteli elszámolás azonos Tárgyi eszközök © Deák István

48 Pénzügyi lízing modellje
Hosszú lejáratú követelés + kamatbevétel Árubeszerzés és eladás: árbevétel = ráfordítás LÍZINGBEADÓ számla Teljes vételár kifizetése Fizetés részletekben számla LÍZINGBEVEVŐ SZÁLLÍTÓ eszköz Eszközbeszerzés és Hosszú lejáratú kötelezettség Törlesztés + kamatfizetés Eszközeladás: Árbevétel és ráfordítás Tárgyi eszközök © Deák István

49 Szállító könyvelése Értékesítés (lízingbe adónak) 31. – 91. 2.000
31. – 31. – 81. – 26. vagy 581/81. – 38. – Tárgyi eszközök © Deák István

50 Lízingbeadó könyvelése
Árubeszerzés (szállítótól) 26. – 466. – 454. – Értékesítés (lízingbe vevőnek) 31. – 91/ – 2.000/400 81. – Követelés átsorolása 19. – Befolyó törlesztő részletek 38. – 38. – Tárgyi eszközök © Deák István

51 Lízingbevevő könyvelése
Beszerzés 16. – 466/16. – Kötelezettség átsorolása 454. – Törlesztő részletek kifizetése 448. – 87. – Aktiválás – (vagy 2.400) Értékcsökkenés elszámolása 57. – 1x9. Tárgyi eszközök © Deák István

52 LÍZINGKONSTRUKCIÓK OPERATÍV LÍZING: ami nem pénzügyi lízing
elszámolása, mint a bérlet Mi a különbség a (klasszikus) bérlet és az operatív lízing között? Tárgyi eszközök © Deák István

53 LÍZINGKONSTRUKCIÓK VISSZLÍZING:
Tulajdonunkban lévő eszköz eladása, és rögtön utána lízingszerződés keretében „visszaszerzése” Tárgyi eszközök © Deák István


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI SZÁMVITEL I. TÁRGYI ESZKÖZÖK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések