Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó és osztalékadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó és osztalékadó"— Előadás másolata:

1 Társasági adó és osztalékadó

2 A társasági adó alanyai
belföldi illetőségű adózó pl. a gazdasági társaság a szövetkezet a közhasznú társaság az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület az egyház az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár külföldi illetőségű adózó a külföldi vállalkozó: az a külföldi személy, aki belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet

3 Nem alanyai a társasági adónak
pl. Magyar Nemzeti Bank Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek a felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók pártok az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősül

4 Társasági adóalap  adózás előtti eredmény
– adózás előtti eredményt csökkentő tételek + adózás előtti eredményt növelő tételek  adóalap

5 Céltartalék Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a kettős könyvvitelt vezető adózónál a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg Az adózás előtti eredményt növeli: kettős könyvvitelt vezető adózónál a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg következtében az adóévben elszámolt ráfordítás

6 Értékcsökkenési leírás
Az adózás előtti eredményt csökkenti: értékcsökkenési leírásként a társasági adótörvény előírásai szerint az adóévre megállapított összeg Az adózás előtti eredményt növeli: az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg

7 Tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartásból való kikerülése
Az adózás előtti eredményt csökkenti: az eszköz számított nyilvántartási értéke Az adózás előtti eredményt növeli: az eszköz könyv szerinti értéke

8 Tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartásból való kikerülése
A számított nyilvántartási érték: az immateriális jószág, a tárgyi eszköz bekerülési értéke csökkentve az adóalapnál érvényesített értékcsökkenési leírással, növelve az adóalapnál érvényesített terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével A könyv szerinti érték: csökkentve a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolt összegével, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével

9 Értékvesztés Az adózás előtti eredményt növeli:
az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege

10 Bírságok Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a bírságnak, továbbá az Art-ban és a TB törvényekben előírt jogkövetkezménynek az elengedése miatt az adóévben bevételként elszámolt, az előző adóévekben az adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe vett összeg Az adózás előtti eredményt növeli: a jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Art., és a TB törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik

11 Elhatárolt veszteség Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből – a törvényi előírások figyelembevételével – az adózó döntése szerinti összeg

12 Veszteségelhatárolás
Főszabály: a keletkezett veszteség korlátlanul elhatárolható De! A keletkezett veszteség az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben az adóhatóság engedélye alapján határolható el, ha az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát, vagy az adózó adóalapja a megelőző két adóévben is negatív volt. Az engedély feltétele: a veszteség elháríthatatlan külső ok miatt következett be az adózó a negatív adóalap elkerülése, mérséklése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható

13 Tőkepiacon folytatott ügylet nyeresége
Az adózás előtti eredményt csökkenti: az adózó által a tőkepiacról szóló törvény szerinti elismert (szabályozott) piacon kötött ügylet alapján az adóévben elszámolt ráfordítást meghaladóan elszámolt bevétel 50 százaléka

14 Kapott jogdíj Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a kapott jogdíj alapján az adóévi adózási előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 százaléka

15 Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat
Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaságok és külföldi vállalkozók Az adózás előtti eredményt csökkenti: a kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján az adóévben elszámolt ráfordítást meghaladóan kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján elszámolt bevétel 50 százaléka Az adózás előtti eredményt növeli: a kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) kamat alapján az adóévben elszámolt bevételt meghaladóan kapcsolt vállalkozásnak fizetett (fizetendő) kamat alapján elszámolt ráfordítás 50 százaléka (NEM KÖTELEZŐ!!!)

16 Helyi iparűzési adó Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a helyi iparűzési adó 100 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege, feltéve, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs köztartozása

17 Fejlesztési tartalék Az adózás előtti eredményt csökkenti:
az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 25 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint

18 Fejlesztési tartalék Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel, kivéve, ha a feloldott rész után a társasági adót megállapítja, és – késedelmi pótlékkal növelten – a feloldást követő 30 napon belül megfizeti. Az adózó a fejlesztési tartaléknak a lekötése adóévét követő negyedik adóév végéig beruházásra fel nem használt része után a társasági adót a negyedik adóévet követő adóév első hónapjában megállapítja, és késedelmi pótlékkal növelten megfizeti. A fejlesztési tartalék nem használható fel: a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulásra térítés nélkül átvett eszköz címen elszámolt beruházásra olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést Ha az adózó a beruházást fejlesztési tartalékból valósítja meg, akkor a felhasznált (feloldott) fejlesztési tartalék összegét az adózás előtti eredmény csökkentéseként már elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni.

19 Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye
Az adózás előtti eredményt csökkenti: a korábban még használatba nem vett ingatlan (ide nem értve az üzemkörön kívüli ingatlant) üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke ingatlan (ide nem értve az üzemkörön kívüli ingatlant) bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás, átalakítás értéke immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke A csökkentő tétel nem haladhatja meg: az adózás előtti eredményt 30 millió forintot

20 Kapott osztalék Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel (egyszeres könyvvitelt vezetőnél az ennek megfelelő adóköteles bevétel) kivéve: az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt bevételt (adóköteles bevételt)

21 Szakképzés, foglalkoztatás elősegítése
Az adózás előtti eredményt csökkenti: a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés esetén tanulónként minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12 százaléka sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló után folyamatos továbbfoglalkoztatása esetén, de legfeljebb 12 hónapon át a befizetett társadalombiztosítási járulék

22 Szakképzés, foglalkoztatás elősegítése
Az adózás előtti eredményt csökkenti: korábban munkanélküli személy után foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett társadalombiztosítási járulék szabadulást követő hat hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy után a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át a befizetett társadalombiztosítási járulék legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, feltéve, hogy az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt

23 Foglalkoztatás ösztönzése
Az adózás előtti eredményt csökkenti: az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez, előző adóév hiányában nullához viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő és az adózónak az adóév végén nincs köztartozása

24 Adomány Az adózás előtti eredményt csökkenti:
közhasznú szervezet, egyház támogatása és közérdekű kötelezettségvállalás esetén: A csökkentő tétel mértéke: az adomány teljes összege tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől az adomány további 20 százaléka A csökkentő tétel felső határa: az adózás előtti eredmény 20 százaléka kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén: A csökkentő tétel mértéke: az adomány másfélszerese egyidejűleg kiemelkedően közhasznú szervezet, közhasznú szervezet, egyház támogatása, és közérdekű kötelezettségvállalás esetén: Az adományok együttes összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 25 százalékát.

25 Vállalkozási tevékenységgel össze nem függő ráfordítások
Az adózás előtti eredményt növeli: az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg – ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is –, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel

26 Véglegesen adott, kapott támogatások, juttatások
Az adózás előtti eredményt növeli: a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás a véglegesen átadott pénzeszköz a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adó az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke

27 Véglegesen adott, kapott támogatások, juttatások
Az adózás előtti eredményt csökkenti: a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénzügyileg rendezett – támogatás, juttatás a véglegesen átvett pénzeszköz a térítés nélkül átvett eszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel az átvállalt tartozás az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg

28 Társasági adó alapja külföldi vállalkozó esetén
Az adózás előtti eredményt csökkenti: a székhelyén és bármely telephelyén az adóévben felmerült üzletvezetési és általános ügyviteli költségből, ráfordításból (kivéve a külföldön felmerült adót) a telephelyre arányosan jutó összeg, azzal, hogy ez az arány nem haladhatja meg a telephely által elszámolt összes árbevételnek, bevételnek a külföldi vállalkozó összes árbevételéhez, bevételéhez viszonyított arányát Az adózás előtti eredményt növeli: a telephelynél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás az adóévben a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka

29 Társasági adó alapja külföldi vállalkozó esetén
Minimális adóalap: Ha az általános szabályok szerint meghatározott összeg kisebb, mint az adóévben elszámolt költségek, ráfordítások együttes összegének 12 százaléka, az utóbbi összeget kell a társasági adó alapjának tekinteni.

30 Társasági adó mértéke A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 16 százaléka.

31 Adókedvezmények beruházási adókedvezmények fejlesztési adókedvezmény
kisvállalkozói adókedvezmény

32 Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
Az adókedvezményt a hitelszerződés megkötésének teljes adóévében kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók vehetik igénybe. Az adókedvezmény megállapításánál figyelembe vehető hitel: Az adókedvezmény a december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után vehető igénybe. Az adókedvezmény mértéke: Az adókedvezmény a hitel után az adóévben fizetett kamat 40 százaléka. Az adókedvezmény adóévenként nem haladhatja meg az 6 millió forintot.

33 De minimis támogatások
A társaság adó alanyai által érvényesített alábbi kedvezmények csekély összegű, ún. de minimis támogatásnak minősülnek: kis- és középvállalkozói kedvezmény foglalkoztatási kedvezmény a szabadalom, a használati- és formatervezési mintaoltalom kedvezménye kisvállalkozási adókedvezmény A de minimis támogatások összege nem haladhatja meg a 100 ezer euro összeget bármely hároméves időszak alatt.

34 Mérleg szerinti eredmény
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – Fizetendő társasági adó ADÓZOTT EREDMÉNY – Osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY


Letölteni ppt "Társasági adó és osztalékadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések