Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kifizetések és pénzügyi ellenőrzések folyamata a Közreműködő Szervezetnél Knapné Hanyecz Tünde KIKSz pénzügyi főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kifizetések és pénzügyi ellenőrzések folyamata a Közreműködő Szervezetnél Knapné Hanyecz Tünde KIKSz pénzügyi főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 A kifizetések és pénzügyi ellenőrzések folyamata a Közreműködő Szervezetnél
Knapné Hanyecz Tünde KIKSz pénzügyi főosztályvezető

2 Témavázlat Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KIKSZ) szerepe a kifizetési folyamatokban KA projektek kifizetési tapasztalatai KözOP projektekre vonatkozó várható kifizetési eljárásrend főbb elemei Várható jogszabály módosítások

3 Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet
NFT I. ISPA/Kohéziós Alap, Schengen Alap, TEN-T, Átmeneti támogatások, Környezetvédelem és Infrastruktúra fejlesztési OP, ÚMFT Közlekedésfejlesztési OP, Közép-Magyarország OP

4 KSZ pénzügyi folyamatait meghatározó legfontosabb jogszabályok
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról NFT I. 360/2004.(XII.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

5 KSZ pénzügyi folyamatait meghatározó legfontosabb jogszabályok
ÚMFT 255/2006. (XII.8. ) Korm. rendelet a programozási időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről, 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól

6 Kohéziós Alap projektek pénzügyi lebonyolítási tapasztalatai
Az eredeti ütemtervekhez képest jelentős műszaki és pénzügyi csúszások, Tervek, dokumentációk nem megfelelő minősége, Jelentős költségtúllépések, Tapasztalat, kellő számú szakember hiánya, Jogszabályok és eljárásrendek megfelelő szintű ismeretének hiánya, Bonyolult, sok szereplős folyamat,

7 Kohéziós Alap projektek pénzügyi lebonyolítási tapasztalatai
EMIR okozta problémák, Feladatfinanszírozás rendje, Közbeszerzési törvény és egyéb jogszabályok közötti ellentmondások (pl. fizetési határidő), Jelentős fizetési késedelmek, Területmegszerzések lassú és költséges folyamata

8 KözOP várható finanszírozási forrásai a 2007-2013 programozási időszakban
SA KA Összesen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen SA+KA

9 KözOP várható legfontosabb pénzügyi lebonyolítási szabályai
Jelentős változások a KA-hoz képest: lebonyolítás rendje inkább az NFT I. SA projektekhez hasonló, nem feladat finanszírozott, Szállítói, utó-, vagy vegyes finanszírozás, előleg nyújtható a Kedvezményezett részére, EMIR számla betöltő program használata, pályázati információs rendszer működtetése, Hitelesítési jelentés készítése minden hónap 10. napjáig, Elektronikus működési kézikönyv (

10 Támogatási előleg Az irányító hatóság döntésének és a pénzügyminiszter egyetértésének megfelelően előleg nyújtható. A támogatás előleg folyósítására az Ámr.-ben nevesített esetekben, és mértékben kerülhet sor. A maximálisan igénybe vehető előleg mértéke a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben kerül pontos meghatározásra. Az előleget hazai és közösségi forrásból, az adott intézkedés, illetve projekt szerinti finanszírozási arányban kell nyújtani. Főszabályként előleget kizárólag a tisztán utólagos finanszírozási formát alkalmazó kedvezményezettek esetében lehet nyújtani.

11 Támogatási előleg részletes szabályai
A támogató – a pénzügyminiszter egyetértésével – a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerződésben lehetővé tette a kedvezményezettnek az előleg igénybevételét. A kedvezményezett a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül benyújtja az előlegigénylési dokumentációt és a kedvezményezett az előlegigénylést megelőzően nem nyújtott be kifizetési igénylést (időközi, vagy záróegyenleg kifizetési igényt) a támogatónak. Az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból is megfelelő.

12 Támogatási előleg részletes szabályai
4. A kedvezményezett kizárólag utólagos megtérítés alapján számolja el a projekt keretében felmerült költségeit A kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési dokumentáció benyújtásakor igazolja a biztosíték(ok) rendelkezésre állását (amennyiben biztosítékadás szükséges). A kedvezményezettnek nincs köztartozása. A projekt esetében támogatás-halmozódás nem állapítható meg.

13 Támogatási előleg részletes szabályai
A kedvezményezett nem áll végelszámolási-, felszámolási-, vagy csődeljárás alatt. Támogatási előleg indokolt esetben nyújtható , amely nem haladhatja meg a támogatás 25 %-át, de max. 300 MFt-ot. Kiemelt projektek esetén az előleg nagyságának legmagasabb összegére vonatkozó értékhatárt az IH vezetője a Pénzügyminiszter egyetértésével figyelmen kívül hagyhatja.

14 Időközi kifizetési igénylés
Elszámolás a projekt keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. A támogatások folyósítása az alábbi formákban történhet: Utófinanszírozással (számlák utólagos megtérítése a kedvezményezett bankszámlájára), amennyiben a kedvezményezett a már kifizetett számlákkal kíván elszámolni. Feltétele a fizikai és a pénzügyi teljesítés is. Szállítói számlák közvetlen kifizetésével, a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolni. Engedményezéssel, a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése az engedményes (a támogatást megelőlegező intézmény) bankszámlájára történik.

15 Közreműködő Szervezet által végzett helyszíni ellenőrzések
A KSZ által végzett kockázatelemzés alapján kerülnek kiválasztásra az éves munkatervben szereplő projektek, az ellenőrzések gyakorisága Legfontosabb ellenőrizendő területek: Eredeti pénzügyi ütemtervnek való megfelelőség Pénzügyi eljárásrend szerint történik a számlák kezelése, feldolgozása és ellenőrzése (ellenőrzési lista alkalmazása) a Kedvezményezettnél Az elszámolhatóság ellenőrzése és igazolása a kedvezményezettnél

16 Közreműködő Szervezet által végzett helyszíni ellenőrzések
Legfontosabb ellenőrizendő területek: A számlák, bizonylatok EMIR rögzítésének szabályozottsága, a rögzítés megbízhatósága, A számlák, bizonylatok fellelhetősége, megőrzésük szabályozottsága, A projektre vonatkozó adatok elkülönített kimutatása a Kedvezményezett könyvelésében, A támogatott beruházás aktiválása megfelel a Számviteli törvény és a Kedvezményezett Számviteli Politikájában foglaltaknak.

17 Várható jogszabályi változások
281/2006. korm. rendelet várható módosítása (kedvezményezett-megvalósító) 217/ 1998 korm. rendelet ÁMR (előleg és időközi kifizetések összege jelenleg nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80 %-át, kivéve központi költségvetési szerv esetén, ahol 100%)

18 Köszönöm figyelmüket! Elérhetőség: Knapné Hanyecz Tünde Tel: 3368-263
Mail:


Letölteni ppt "A kifizetések és pénzügyi ellenőrzések folyamata a Közreműködő Szervezetnél Knapné Hanyecz Tünde KIKSz pénzügyi főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések