Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános forgalmi adó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános forgalmi adó"— Előadás másolata:

1 Általános forgalmi adó

2 ÁFA VÁLTOZÁSOK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ VÁLTOZÁSOK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK
JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ PONTOSÍTÁSOK MAGYAR SAJÁTOSSÁGOK

3 Jogharmonizációs célú módosítások
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (HÉA-irányelv) módosításainak átültetése 2009/162/EU irányelv: Vezetékes földgáz, villamos energia, távfűtés- és távhűtés teljesítési helye értékesítésekor az adót alapvetően ott kell megfizetni, ahol az azt beszerző személy, szervezet letelepedett. Közösség területén található vezetékrendszerben lévő energia értékesítésére vonatkozik. Közösségi intézményekre vonatkozó mentesség az általuk történő beszerzés mentes az adó alól

4 Jogharmonizációs célú módosítások
2010/23/EU irányelv Fordított adózás bevezetése a szén-dioxid kibocsátási kvóták értékesítésére Az irányelv adta lehetőséggel élve, az Áfa-tv. előírja a fordított adózást az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása esetében

5 MAGYAR SAJÁTOSSÁGOK Fordított adózás kerül bevezetésre a használt akkumulátorok és használt elemek értékesíté-sére az adócsalás visszaszorítása érdekében célszerű kiterjeszteni ezen termékek értékesítésére Fordított adózás kerül bevezetésre a felszámolási vagy más, fizetésképtelenséget jogerősen megálla-pító eljárás hatálya alatt álló adóalany által történő 100 ezer forintot meghaladó értékben nyújtott szolgáltatásokra az értékhatárt nem termékenként (szolgáltatásonként), hanem ügyletenként kell számolni

6 Jogharmonizációs célú módosítások
2008/8/EK tanácsi irányelv Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások teljesítési helye szétválik a szabályozás attól függően, hogy a szolgáltatás igénybe vevője -adóalany, akkor főszabály szerint adózik (37. §), az igénybe vevő gazdasági célú letelepedettsége lesz az irányadó vagy - nem adóalany, a szabályozás nem változott Kivétel a felsorolt események belépőinek értékesítése, ez esetben a teljesítés helye az a hely ahol az eseményt tartják. Ez esetben nem lényeges, hogy adóalanynak vagy nem adóalanynak nyújtják a szolgáltatást.

7 Jogharmonizációs célú módosítások
2009/69/EK irányelv Az adómentes importhoz (ún. 42-es eljáráshoz) kapcsolódó ellenőrzési feltételek összehangolása. Magyar közösségi adószám megadása kötelező Adócsalások visszaszorítása 2010/66/EU irányelv Más tagállamban letelepedett adóalany számára történő áfa visszatérítésnél a kérelem kivételesen március 31-éig nyújtható be.

8 Jogharmonizációs célú módosítások
HÉA-irányelv Együttműködő közösség (költségmegosztó csoport) működése. Belföldön letelepedett adóalany, nyilvántartási kötelezettsége van, nyereségre nem törekedhet, tagjaival szemben nem adóalanyi minőségében jár el. Ilyen szervezet lehet a PJT és az egyesülés vagy európai gazdasági egyesülés. A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK rendelet hivatkozásának lekövetése. A rendelet száma változott, tartalmi változás nem történt.

9 Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció esetei
Egyéb módosítások Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció esetei - adómentes ügyletek ellenértékének utólagos csökkenése esetén, amelyik időszakban a módosító számla a rendelkezésre áll /Közösségi adómentes értékesítés/ - vagyoni értékű jogok átengedésekor (eddig bérlet és lízing esetén a vevő hibájából), most már bármely félnek felróható vagy a feleken kívül álló okból bekövetkezett meghiúsulás miatt is

10 Egyéb módosítások Utazásszervezőkre vonatkozó szabályozás
Az eddigi szabályozáshoz képest lényeges módosítás nem történt, csak pontosítás Nyilatkozattételi kötelezettség szankció kilátásba helyezésével történő kikényszerítése Levonási tiltás pontosítása

11 Egyéb módosítások Hangoskönyvek és kották kedvezményes adómértéke 5%, de a digitális maradt 25% K + F motorfejlesztéshez felhasznált motorbenzin áfa-ja levonható, AUDI Külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeni adomány áfa-jának visszatérítése, ha az adómányozó kifejezetten e feltételhez köti az adományt

12 Jogalkalmazást segítő pontosítás
Ingyenes termékátadás adóalapja adóalapként a termék teljesítéskor megállapított beszerzési árát kell figyelembe venni. A jogalkotó itt az élethez igazodott. Belföldön nem letelepedett EU-n kívüli adóalany áfa visszatérítési kérelmének benyújtása az adóhatóság bármely szervezeti egységéhez benyújtható, papír alapon, de az illetékes továbbra is a KAIG.

13 Jogalkalmazást segítő pontosítás
Egyszerűsített számla adattartalmának kiegészítése kötelező feltüntetni a vevő, az igénybe vevő adószámát, közösségi adószámát is az olyan ügyleteknél, ahol Ő az adófizetésére kötelezett A 24/1995 (XI.22.) PM rendelet módosítása Héa irányelvhez képest a számtech. útján előállított számla többlet előírást tartalmazott, így től nem kell tartalmaznia: eredeti vagy másolati megkülönböztetést, illetve az első, eredeti példány újra nyomtathatóságát. A korábbi számlák önként továbbra is használhatók!

14 Évközi változás Adomány
nem minősül termék értékesítésnek és szolgáltatásnyúj-tásnak, ha a törvényi feltételeknek megfelel - közhasznú, kiemelten közhasznú szervezet, egyház - közhasznú tevékenység vagy besorolást megalapozó közfeladat - adományozónak és környezetének vagyoni előnye nem származhat - igazolással kell rendelkeznie

15 Évközi változás Adomány
az adomány áfa-ja levonható, ha azt nem az adományo-zás miatt szerezte be!!! az adomány áfa-ja nem vonható le, ha azt kizárólag az adományozás miatt szerezte be!!! De ekkor adófizetési kötelezettség sem terheli!

16 Társasági Adó

17 Adóalanyok új adóalany => európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC). A 723/2009/EK (2009. június 25.) tanácsi rendeletben szabályozott ERIC elsődleges feladata egy kutatási infrastruktúra létrehozása és annak nem gazdasági alapon való működtetése. Az ERIC elsődleges feladatának kiegészítéseként (korlátozott jelleggel) gazdasági tevékenységet is folytathat. A külföldi szervezet társasági adókötelezettsége 2011. január 1-jétől megszűnik a külföldi szervezet kamat, jogdíj és szolgáltatási díj fizetésével összefüggő adókötelezettsége. Az adókötelezettség megszűnése nem érinti a 2010-ben keletkezett adókötelezettségek teljesítését. Amennyiben a külföldi személy december 31-ig belföldi illetőségű adózótól kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat kap, ezen jövedelmek után a 30 százalékos mértékű társasági adót meg kell fizetnie.

18 Adókulcs 2011 2011-től 500 millió forint adóalapig a 10 százalékos adókulcs feltétel nélkül alkalmazható, az adóalap 500 millió forintot meghaladó részére a társasági adókulcs továbbra is 19 százalék. 2013 2013. január 1-jétől általános jelleggel a 10 % az adókulcs.

19 Feltöltési kötelezettség
Változás december 16-ától a évi adókötelezettségre is alkalmazható. Az adóelőleg-kiegészítés árbevételi értékhatára 50 millió forintról 100 millió forintra nő. Az új árbevételi határt már a december 20-át követően teljesítendő adóelőleg kiegészítési kötelezettségre is alkalmazni kell azon adózóknak, amelyeknek a adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. A módosított előírást a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók is alkalmazhatják a december 16-át követően esedékessé váló feltöltésre.

20 Egyéb változások Ellenőrzött külföldi társaság
Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmában a külföldi személy fizetendő adójára vonatkozó minimum 10 százalékban kerül meghatározásra. Ez alapján ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi társaság minősülhet, amely nem fizetett legalább 10 százalék társasági adónak megfelelő adót, vagy – nulla vagy negatív adóalap és eredmény esetén – a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adó mértéke nem éri el a 10 százalékot. Bejelentett részesedés A bejelentett részesedés apportálásakor, a részesedés kivezetése miatt elszámolt ráfordítást meghaladó bevétel után is érvényesíthető az adóalap-kedvezmény. A további feltétel változatlan maradt. Korábban csak az értékesítésre lehetett alkalmazni.

21 Egyéb változások Szokásos piaci ár meghatározása
A szokásos piaci ár meghatározására szolgáló módszerek köre kiegészül az ügyleti nettó nyereségen alapuló és a nyereség megosztásos módszerrel. A korábbi módszerek is változatlanul alkal-mazhatóak az adott ügylet szokásos piaci árának meghatáro-zására, egyéb módszer is alkalmazható, ilyen esetben azonban mindig indokolni kell, hogy miért nem volt megfelelő az elismert módszerek egyike sem

22 Egyéb változások Magyar Kármentő Alap
A Magyar Kármentő Alap részére nyújtott támogatás után, a kiemelkedően közhasznú szervezetek támogatásához kapcsolódó adóalap-kedvezménnyel megegyező mértékű kedvezmény érvényesíthető, így a Kármentő Alap által kiadott igazolás birtokában, a támogatás 50 százalékával csökkenthető a társasági adóalap. Az adóalap-kedvezmény már a 2010-ben adott támogatásokra, juttatásokra is alkalmazható. A Kármentő Alapnak adott támogatás, juttatás miatt keletkező költség, ráfordítás nyilatkozat nélkül is elismert költségnek minősül.

23 Egyéb változások Előadó-művészeti szervezet támogatása Bábszínház
- A szervezetnek adott támogatás, juttatás miatt keletkező költség, ráfordítás elismert költségnek minősül. - A szervezet támogatási igazolásában szereplő összegig adókedvezmény érvényesíthető, döntése szerint az adóévben illetve a követő három évben - Vas megyében ilyen támogatható szervezet pl.: Savaria Szimfonikus Zenekar Bábszínház

24 Egyéb változások Várhatóan az osztalék utáni adó már a évben kifizetett osztalék után is % lesz.

25 EVA Evás egyéni vállalkozó,ha szünetelteti évben a vállalkozását, a bankszámlát akkor is fent kell tartania. Feltétel vizsgálatnak része! 2011. évben már nem kell fenn tartania a bankszámlát. Átmeneti intézkedés erre vonatkozóan nincs.

26 Egyéb változások Előadó-művészeti szervezet támogatása Bábszínház
- A szervezetnek adott támogatás, juttatás miatt keletkező költség, ráfordítás elismert költségnek minősül. - A szervezet támogatási igazolásában szereplő összegig adókedvezmény érvényesíthető, döntése szerint az adóévben illetve a követő három évben - Vas megyében ilyen támogatható szervezet pl.: Savaria Szimfonikus Zenekar Bábszínház

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Általános forgalmi adó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések