Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

-1- Katasztrófavédelmi hozzájárulás, bírság, és igazgatási szolgáltatási díj SZAKMAI KONFERENCIA 2012. február 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "-1- Katasztrófavédelmi hozzájárulás, bírság, és igazgatási szolgáltatási díj SZAKMAI KONFERENCIA 2012. február 22."— Előadás másolata:

1 -1- Katasztrófavédelmi hozzájárulás, bírság, és igazgatási szolgáltatási díj SZAKMAI KONFERENCIA 2012. február 22.

2 -2- Jogszabályi háttér 1.A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 79. § 2.a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (R.) 1-4. § 3.A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

3 -3- Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. §): (1) Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni a Kat. szerinti üzemeltetők veszélyes árut (2) Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie: tároló, gyártó, feldolgozó gazdálkodó szervezetek állami és önkormányzati szervek kizárólag kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tárolást végző gazdálkodó szervezetek üzemeltetők és a gazdálkodó szervezetek: tárgyévet megelőző év éves nettó árbevétele < 50 millió forint közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatók nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók

4 -4- Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. §): összege Kat. hatálya alá tartozó üzemek esetében: a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett – éves nettó árbevételének 0,1%- a. összege a gazdálkodó szervezetek esetében: a) saját tulajdonban lévő vagy egyéb, nem visszterhes jogviszony alapján tárolt veszélyes áru esetén a veszélyes áru értékesítéséből keletkező, b) nem saját tulajdonban lévő veszélyes áru tárolása esetén a tárolási szolgáltatásból származó, c) gyártás esetén a veszélyes áru mint termék értékesítéséből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a.

5 -5- Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. §): összege a veszélyes áru feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek esetében: a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a. amennyiben a gazdálkodó szervezet több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb. A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek kötelesek tevékenységükr ő l a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bejelentést tenni.

6 -6- Katasztrófavédelmi hozzájárulás (Kat. 79. §): Ha a hozzájárulás mértékét a kötelezett bizonyítani nem tudja: összege a teljes tevékenységből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. Meg nem fizetése esetén: adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A katasztrófavédelmi hozzájárulás egynegyede felhasználható az üzemeltető veszélyes tevékenysége által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló m ű szaki intézkedésekre. A katasztrófavédelmi hozzájárulás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bevétele.

7 -7- Katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetési eljárása (R. 1. és 2. §): ! június 30-ig egyben 40% megfizetése és iratok, igazolás beküldése október 31-ig december 31-ig

8 -8- Katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetési eljárása (R. 1. és 2. §): A kötelezett, amennyiben a bejelentett adataiban változás történik, arról a hatóságot a változást követő 30 napon belül tájékoztatja. A bejelentést a tárgyévet követő évben kell megtenni, ha a veszélyes áru a gazdálkodó szervezet telephelyén csak március 31-ét követően van jelen. Amennyiben a kötelezett a tárgyév március 31. napja előtt a jogutód nélküli megsz ű nés mellett dönt, a bejelentést e döntést követő 30 napon belül kell megtenni.

9 -9- Katasztrófavédelmi hozzájárulás felhasználása és visszatérítése (R. 3. és 4. §): A kockázat szintjének csökkentését szolgáló m ű szaki intézkedésre 25% felhasználható, ennek minősül: az üzem által okozott veszélyeztetettség csökkentését szolgáló megelőzési vagy következménycsökkentő m ű szaki intézkedés, a külső védelmi tervezésnél alkalmazott, feltételezett súlyos baleset által veszélyeztetett területet csökkentő üzemi beruházás, a lakosságvédelmet szolgáló veszélyes anyag monitoring, lakossági riasztó és tájékoztató rendszer kiépítése és üzemeltetése.

10 -10- Katasztrófavédelmi hozzájárulás felhasználása és visszatérítése (R. 3. és 4. §): A megvalósított m ű szaki intézkedés esetén az üzemeltető a befizetett hozzájárulás egynegyedének visszatérítését kérelmezheti a hatóságtól. A hozzájárulás visszatérítése iránti kérelmet 6 hónapon belül kell a benyújtani. Csatolni kell a megvalósult m ű szaki intézkedés költségvetési fejezettel alátámasztott részletes m ű szaki dokumentációját. A hatóság a hozzájárulás visszatérítésére irányuló kérelem tárgyában 45 napon belül dönt. A hatóság túlfizetés esetén a tudomásszerzést követő 15 napon belül hivatalból intézkedik a többletösszeg visszatérítése iránt. A többletösszeg visszatérítését a teljesítéstől számított 15 napon belül - a befizetést igazoló irat csatolásával egyidejűleg – a kötelezett is kérheti.

11 -11- Katasztrófavédelmi bírság (Kat. 35 § (5)): A hatóság katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult: a) katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése esetén, b) a IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén, c) a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén.

12 -12- Katasztrófavédelmi bírság (Kat. 35 §): legkisebb összege 300.000 forint, legmagasabb összege 3.000.000 forint; összegét a jogsértés veszélyességével arányos mértékben, igazodva a jogsértés súlyához és ismétlődéséhez kell meghatározni; egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható; a jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül; a katasztrófavédelmi bírság a központi költségvetés központosított bevétele.

13 -13- Katasztrófavédelmi bírság (R. 2. melléklet): Ssz.Bírságolással érintett szabálytalanság A bírság összege forintban 1.Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása3.000.000,- 2.Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása2.000.000,- 3.Üzemazonosítás nem megfelelő adattartalommal történő benyújtása500.000,- 4.Biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben valótlan adatok feltüntetése 2.000.000,- 5.A hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása2.000.000,- 6.6.A hatósági döntésben foglalt egyéb, külön nem nevesített (adminisztratív, dokumentációs stb.) előírás elmulasztása 500.000,- 7.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának elmulasztása1.000.000,- 8.8.Súlyos káresemény elhárítási terv határidőre történő benyújtásának elmulasztása500.000,- 9.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálatának elmulasztása 1.000.000,- 10.Védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés benyújtásnak elmulasztása 300.000,- 11.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása1.000.000,- 12.Súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása500.000,-

14 -14- Katasztrófavédelmi bírság (R. 2. melléklet): 13.Belső védelmi terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása500.000,- 14.Üzem vagy veszélyes létesítmény bezárása bejelentésének elmulasztása500.000,- 15.Üzemben, veszélyes létesítményben, tároló berendezésben, technológiai eljárásban vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerében jelentős változtatás bejelentésének, engedélyezésének elmulasztása 1.000.000,- 16.Üzemben jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének, fizikai tulajdonságának jelentős változása bejelentésének elmulasztása 800.000,- 17.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása1.000.000,- 18.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 500.000,- 19.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés határidőre történő benyújtásának elmulasztása 500.000,- 20.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és helyreállító intézkedések elmulasztása 3.000.000,- 21.Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása1.500.000,- 22.Belső védelmi terv gyakorlat időpontjáról szóló értesítés megküldésének elmulasztása300.000,- 23.Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének elmulasztása300.000,- 24.Dominóhatásban érintett üzem adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása500.000,-

15 -15- Katasztrófavédelmi bírság (R. 5-7.§): több különböző szabálytalanság esetén a bírság összege az egyes bírságtételek összege: legfeljebb 5.000.000 Ft bírság kiszabására irányuló eljárás: 3 hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül, ügyintézési határidő 45 nap a bírságot az annak kiszabásáról rendelkező határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megfizetni határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre a hatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet a befizetés tényét a teljesítést követő 8 napon belül igazolni kell a befizetési határidő elmulasztását követő 8 napon belül a hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot

16 -16- Igazgatási szolgáltatási díj 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet Tevékenység Hivatkozás Szolgáltatási díj összege 1. Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemépítéshez Kat. 25. § (1); 1.1 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem R. 10. § (1) 285 000 Ft 1.2 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 240 000 Ft 2. Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építéséhez Kat. 25. § (1); R. 10. § (1) 240 000 Ft 3. Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység végzéséhez Kat. 25. § (1); 3.1 felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Kat. 28. § (1)-(2); 335 000 Ft 3.2 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem R. 10. § (1) 285 000 Ft 3.3 küszöbérték alatti üzem Kat. 40. § (1)-(3); Kat. 27. § (3) b); Kat. 27. § (4), R. 35. § (1) 135 000 Ft 4. Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem jelentős változtatásához Kat. 27. § (3) b); Kat. 27. § (4) 285 000 Ft

17 -17- Igazgatási szolgáltatási díj 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet Tevékenység Hivatkozás Szolgáltatási díj összege 5. Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység ismételt folytatásához Kat. 27. § (3) a); Kat. 27. § (4) 145 000 Ft 6. Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata Kat. 28. § (4); 115 000 Ft 7. Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata R. 11. § (3) 115 000 Ft 8. Belső védelmi terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata Kat. 38. §; R. 20. § (3) 75 000 Ft 9. Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata, Kat. 41. § d); R. 38. § 75 000 Ft 10. Veszélyes tevékenység azonosítása, Kat. 40. § (1), R. 7. §; R. 33. § (1) 100 000 Ft

18 -18- Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "-1- Katasztrófavédelmi hozzájárulás, bírság, és igazgatási szolgáltatási díj SZAKMAI KONFERENCIA 2012. február 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések