Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztóvédelemről szóló törvény évi módosítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztóvédelemről szóló törvény évi módosítása"— Előadás másolata:

1 A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2012. évi módosítása
Dr. Suhajda Zsuzsanna Relevancia Tanácsadó Iroda

2 Fogalmak Hatályos fogalom Módosított fogalom
2. § a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje 2. § a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje h) közüzemi szolgáltatás h) közszolgáltatás n) egységár: a termék egy kilogrammjára, egy literére vagy milliliterére, egy méterére, egy négyzetméterére vagy egy köbméterére vonatkozó ár n) egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár

3 Termékazonosító jelölés (4/A. §)
Hatályos rendelkezés Kiegészítés 4/A. § (2) A gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsolatos kockázati tényezőket felmérni, és megtenni a megelőzésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket, így különösen a) a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni, (…) 4/A. § (3) Ha a gyártó nem tesz eleget a (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének, a forgalmazó – a gyártó által rendelkezésére bocsátott azonosító jelölések felhasználásával – köteles azt pótolni. A termék azonosítására alkalmas a típus-, tétel-, sorozat- vagy modellszám, illetve a cikkszám. A vonalkód – korábbi elnevezésén EAN kód, ETK szám, mai elnevezésén GTIN kód – bizonyos esetekben alkalmas a termék azonosítására. (Forrás: NFH)

4 A panaszkezelés általános kérdései (17/A. § (1)-(2) és (8) bek.)
Nem módosult: Panaszkezelés elérhetősége 17/A. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás l7/B . § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni. Szóbeli vagy írásbeli panasz (2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. Panasz elutasítása (8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét."

5 A szóbeli panaszkezelés lépései (17/A. § (3)-(4) bekezdés)
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. 2. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni 2. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, 3. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

6 Az írásbeli panaszkezelés (17/A. § (6)-(7) bekezdés)
Hatályos rendelkezés Módosuló rendelkezés 17/A. § (4) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 17/A. § (6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg . A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles . (7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7 A közérdekű igényérvényesítés (38. §) és a közérdekű kereset (39. §)
Közérdekű keresetindítás Ki indítja? fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület Európai Gazdasági Térség bármely más tagállamának joga alapján létrejött feljogosított szervezet ügyész Ki ellen? akinek az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezésekbe ütköző tevékenységét a fogyasztóvédelmi hatóság jogerősen megállapította ha a vállalkozás jogszabálysértő tevékenysége miatt indított eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik Kinek érdekében? a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz

8 A közérdekű igényérvényesítés és a közérdekű kereset közös szabályai
Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár összege, illetve a követelés tartalma egyértelműen megállapítható, az eljárás megindítására jogosult szerv kérheti, hogy „B” „A” a bíróság állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal a bíróság ítéletében kötelezze a vállalkozást a követelés teljesítésére a vállalkozás köteles a fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa a jogsértő ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását.

9 A közérdekű igényérvényesítés és a közérdekű kereset közös szabályai
A jogosult fogyasztók köre A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az azonosíthatóságukhoz szükséges adatokat, akik tekintetében a jogsértés tényét megállapította, illetve akik jogosultak az ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére. Közlemény A bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére ítéletében elrendelheti, hogy a vállalkozás saját költségére közlemény közzétételéről gondoskodjon. A közlemény szövegéről és a közzététel módjáról a bíróság dönt. Közzététel alatt érteni kell különösen az országos napilapban és az Internet útján történ ő nyilvánosságra hozatalt. Polgári jogi igény A fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület, illetve az ügyész általi igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan érvényesítse.

10 A közérdekű igényérvényesítés és a közérdekű kereset eltérő szabályai
Közérdekű keresetindítás A jogsértés bekövetkezésétől számított három év eltelte után perindításnak nincs helye. Az igény érvényesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának időtartama. A keresetindításra jogosultak keresetükben a vállalkozás kötelezése vagy a jogsértés megállapítása mellett a következőket is követelhetik: a) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, b) a sérelmes helyzet megszüntetését és a jogsértést megelőző állapot helyreállítását.

11 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása
Új rendelkezés Hatóság értesítése A 47. § (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények (pl. bírság) alkalmazása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. (47. § (2) bekezdés) Eljárási bírság (kivétel: Fttv.) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására a vállalkozás az adatokat nem közli, vagy valótlan adatot közöl, vele szemben eljárási bírság kiszabásának van helye. (47. § (9) bekezdés) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során kiszabott eljárási bírság adók módjára behajtandó köztartozás. (48. § (7) bekezdés) Laborvizsgálat ideje A laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzésének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be. (47. § 12. bek.) Végrehajthatóvá nyilvánítás A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú határozatát az alábbi esetekben, illetve okokból is fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja e) a fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének védelme érdekében, továbbá f) jogsértő tartalmú kereskedelmi kommunikáció vagy internetes honlap esetén. (49. § (2) bek.)

12 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása
Új rendelkezés Felhívás a jogsértés megszüntetésére A fogyasztóvédelmi hatóság a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből eredő feladatainak teljesítése során, az Fgytv. 45/A (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének alapos gyanúja esetén jogosult a hatósági eljárás megindítása előtt a jogsértő vállalkozást előzetesen, határidő tűzésével felhívni a hibák, hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a vállalkozás a felhívásban foglaltakat a fogyasztóvédelmi hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem teljesíti, a fogyasztóvédelmi hatóság lefolytatja az e törvény szerinti fogyasztóvédelmi eljárást. (47. § (14) bek.) Bírság Bekerült a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvényre való hivatkozás a bírság mértékéről (47/C. § (1) bek. a) pont) és a kötelező bírságkiszabásról (47/C. § (5) bek.) szóló rendelkezések közé.

13 Javaslatok 1. A jogalkotás és a jogalkalmazás ellentmondásai
2008. óta számos jogszabályi változás történt a fogyasztóvédelem területén Az eljáró hatóságok hatásköri és eljárási szabályai tekintetében: Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Anyagi jogszabályok vonatkozásában: Élelmiszer-törvény Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok Célszerű minden eljárás során az eljárási szabályok gondos megvizsgálása.

14 Javaslatok 2. Hatósági szerződés kezdeményezése: 47. § (6)-(7) bek.
A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy magatartását a hatósági szerződés szerint összhangba hozza a fogyasztóvédelmi szabályokkal. felhagy a jogsértő magatartással, és Nincs helye egyéb szankciónak a szerződésben megállapított teljesítési határidőn belül elkövetett olyan jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a szerződés megkötésére sor került.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.relevancia.hu


Letölteni ppt "A fogyasztóvédelemről szóló törvény évi módosítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések