Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az együttnevelés jogszabályi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az együttnevelés jogszabályi háttere"— Előadás másolata:

1 Az együttnevelés jogszabályi háttere
Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó OKM

2 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
Oktatás – közoktatás Oktatás: minden olyan tevékenység, ami ismeretet, tudást, tapasztalatot ad át. Közoktatás Bárki igénybe veheti, de egy meghatározott életkoron belül az igénybevétel kötelező. Az oktatás megszervezése közpénzen és az állam által meghatározott - jogszabályok formájában közzétett - szabályok szerint történik. a) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei; b) A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei; c) Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. Együtt: Közoktatási intézmény Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

3 A közoktatásról szóló törvény meghatározza, hogy
kinek mi a feladata a közoktatás rendszerének működtetésében, ki milyen feltételekkel vehet részt a közoktatás feladatainak megvalósításában, ki és mikor köteles részt venni a feladatok teljesítésében, ki és mikor köteles igénybe venni a közoktatás szolgáltatását, ki milyen esetben és feltételek mellett igényelhet a kötelező szolgáltatások mellett további ellátást, melyek a közoktatás egyes szereplőinek jogai és kötelezettségei, melyek a konfliktusmegoldás törvényes formái és keretei. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

4 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
A közoktatási törvény meghatározza azokat a kérdéseket is, amelyek szabályozását a Kormányra - pl. a Nemzeti alaptanterv a Miniszterre pl.: az közoktatási intézmények működését szabályozó rendeletek kiadása a fenntartókra pl.: az intézmények alapító okiratainak kiadása (azaz ellátandó feladatainak meghatározása – pl. : az integrált nevelés, oktatás ellátása), az intézmények ellátási körzetének meghatározása, a térítési díjak, szociális juttatások kérdéseiben történő döntés az intézményekre pl.: intézmény készíti el belső szabályzatait bízza. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

5 A feladatellátáshoz szükséges feltételek
A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel: - állandó saját székhely, - állandó saját alkalmazotti létszám, - a jogszabályban meghatározott eszközök, szabályzatok és a működéséhez szükséges pénzeszközök. AZ INTÉZMÉNY FELADATAIT ALAPÍTÓ OKIRATA HATÁROZZA MEG. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

6 A különleges gondozásra jogosultak köre :
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók (BTM) sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók (SNI) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.” 1990: a Miniszterek Tanácsa határozatot fogadott el a közös oktatási integrációs politikáról. A tagállamok itt kötelezték el magukat egyértelműen és határozottan az integráció mellett. Itt fogalmazódott meg először, hogy a speciális oktatás területén meglévő pedagógiai tudást át kell vinni a főáramba. Ebből konkrét intézményi változások is fakadtak. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

7 1. A sajátos nevelési igényű tanulók Kt. 121. § (1) 29.pont
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.” Hatályba lépett: szeptember 1-jén. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

8 A különleges gondozásra jogosultak fenti két körére vonatkozóan azonosságok és különbségek egyaránt találhatóak a jogszabályokban néhány fontos azonosság: 1.Szakvélemény alapozza meg a jogosultságot: nevelési tanácsadás tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység beilleszkedési, tanulási, sajátos nevelési igény magatartási nehézség 2.Mindkét pedagógiai szakszolgálat jogosult javaslatot tenni : - valamely tantárgyból vagy tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól mentesítésre, - a tankötelezettség magántanulóként történő teljesítésére . Az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő vagy három gyermekként, tanulóként kell számításba venni az érintett gyermeket, tanulót. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

9 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
fontos különbség: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása a lakóhelyi vagy a választott iskolában történik, elkülönítésük, az arra való törekvés jogszabályellenes! A nevelési tanácsadó szakvéleménye értelemszerűen nem tartalmaz intézmény kijelölésére vonatkozó javaslatot, az intézményben és/vagy a nevelési tanácsadóban történő fejlesztési javaslatokat tartalmazza. Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye tartalmazza a nevelési, oktatási intézményre történő javaslatot, DE : Ha a sajátos nevelési igény megállapítására a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt kerül sor, a szakértői vélemény kijelölt iskolaként olyan iskolát jelölhet meg, amelyben a tanuló a többi tanulóval közösen vesz részt az iskolai nevelésben, oktatásban. [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 14. § (7)] Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

10 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
A fejlesztés keretei BTM: tanóra, tanórán kívüli foglalkozás, a közoktatási törvény 52. § (7) és (11) bekezdésében meghatározott órakeret egy része, valamint a nevelési tanácsadás keretében biztosított fejlesztés, terápiás gondozás. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 23. § A nevelési tanácsadó szakvéleményének tartalmaznia kell: d) annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló a tanulmányi kötelezettségének magántanulóként tehet eleget, illetve javaslatot a nevelési-oktatási intézmény által biztosítandó egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra, felzárkóztatásra vagy fejlesztő foglalkoztatásra, e) annak előírását, hogy a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadás keretében biztosított fejlesztő foglalkozáson kell részt vennie, ennek időkeretét, Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

11 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
SNI - a A Kt. 52. § (6) bekezdése : - a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére a tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. - a tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges; - a heti órakeretet nyolc fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az azonos ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal; - a heti időkeret az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

12 SNI - b Kt. 35. § (4) bekezdés 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 26/B §
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók - a Kt. 52. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott időkeretben – iskolai fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak, melynek megszervezéséért a nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős. A heti időkeretet nyolc fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal; A csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló; A foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

13 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
Az SNI – a és az SNI – b tanulók közös csoportban történő fejlesztésének lehetősége Az SNI - b tanulók részére szervezett iskolai fejlesztő foglalkoztatás, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNI - a) tanuló részére biztosított egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás - a meghatározott fejlesztési cél elérését szolgáló fejlesztő terápia, valamint az annak végzésére jogosult szakember végzettségének és szakképesítésének azonossága esetén - közös csoportban is megszervezhető. Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az iskola a fejlesztő foglalkozásokat központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

14 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
A habilitációs, rehabilitációs, és az iskolai fejlesztő foglalkoztatásra fordítható órák számítása A közoktatási törvény 52.§ (6) bekezdése (és a 35.§ (4) bekezdése, továbbá a 14/1994. MKM rendelet 26./B pontja) nem az egyes tanuló számára fejlesztésre előírt órát adja meg közvetlenül a százalékos értékek kiszámításából, hanem annak a heti időkeretnek a mértékét lehet az említett paragrafusok alapján kiszámítani, amit a fenntartó minimálisan köteles biztosítani az együttnevelt SNI tanulók habilitációs, rehabilitációs foglalkozásaira iskolai szinten összesen. A rehabilitációs célú tanórákra – valamint az SNI - b tanulók iskolai fejlesztő foglalkoztatására fordítandó órakerettel tehát a kötelező tanórák száma intézményi szinten emelkedik meg. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

15 Az „azonos ellátásra jogosultak” meghatározásának kérdéséhez
A Kt. 52. § (6) bekezdése – a rehabilitációs célú – tanórára fordítandó idő meghatározásánál sorolja különböző csoportba az érintett tanulókat. A szakmai munka tervezésénél, szervezésénél ennél konkrétabb és bővebb eligazítást – és jogszabályi alapot – nyújt a 2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. számú melléklete, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, mely dokumentum a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékossági típusonként a rehabilitációs célú feladatokat meghatározza. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

16 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
Dokumentáció A rehabilitációs célú órakeret terhére, valamint az SNI – b tanulók számára biztosított iskolai fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett foglalkozások dokumentálását szolgáló egyéni fejlődési lap: A.Tü.356 r.sz. Az egyéni fejlődési lap az együtt oktatott - integrált nevelésben, oktatásban részesülő - sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú, illetve az iskolai fejlesztő foglalkoztatásának dokumentálására szolgál, vezetése a 2/2005.(III.1.) OM r.2.§ (2), illetve a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26/B § (3) bekezdése alapján kötelező. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

17 Az integrált oktatásban közreműködő intézményekkel szemben támasztott elvárások:
Az intézmény alapító okirata konkrétan - azaz az ellátott tanulók fogyatékossági típus szerinti meghatározását is nevesítve - tartalmazza. Pedagógiai programja tartalmazza a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó elemeket; Óratervében a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációra fordítandó órák megjelennek; A fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű gyógypedagógiai tanár/terapeuta segíti a munkát; Az osztályok átlaglétszámának meghatározása a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A 2005/2006. tanévtől az együtt oktatott – integrált nevelésben, oktatásban részesülő - sajátos nevelési igényű tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon kell dokumentálnia az iskoláknak (Tü. 356 r.sz, Tü. 357 r.sz . )

18 Az egyéni fejlesztési terv
Oktatás és Képzés » Kiadványok Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Letöltés Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

19 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
Gyakorlati segítség a befogadást szolgáló pedagógiai munka tervezéséhez, megvalósításához. Oktatás és Képzés » Kiadványok Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Letöltés Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

20 Hasznos információk 1. www.kir.hu
Közérdekű adatok című, jobb oldalon található oszlop választási lehetőségei közül: - Sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat integráltan nevelő, oktató intézmények listája - Sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat gyógypedagógiai tanterv szerint nevelő, oktató intézmények listája Sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat a ………… tanévben integráltan nevelő, oktató intézmények listája  Válassza ki a fogyatékosság jellegét: - gördülő sávból valamennyi fogyatékossági típus választható - (Ténylegesen ellátó intézmények előző tanévi statisztikai adatszolgáltatása alapján) Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

21 Hasznos információk 2. www.kir.hu
Intézménytörzs → Intézményi adatok megtekintése   OM azonosító: Intézménynév: Irányítószám: Helység: Többcélú intézmény: …………………………………………… ↓ Ellátott feladat: ………………………………………………….. ↓ Megye: ……………………………………………………………… ↓ Fenntartó típusa: …………………………………………………. ↓ Fenntartó: ……………………………………………………………↓ a gördülősáv segítségével történt kiválasztás után KERESÉS  Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

22 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
Hasznos információk 3. suliNova Kht Sajátos nevelési igényűek együttnevelése Adatbank » SNI ajánlások a kompetencia alapú programcsomagokhoz A jelen digitális adathordozón közzétett tananyagok az NFT HEFOP es központi program keretében létrejött fejlesztési folyamat termékei. …. A közzététel célja továbbá, hogy a fejlesztés eredményeiről a legszélesebb szakmai közvélemény részletesen tájékozódhasson. …. Ajánlások sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez 1. Matematika 2. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 3. Szövegértés-szövegalkotás 4. Óvodai nevelés 5. Idegen nyelv 6. Életpálya építés Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

23 Kecskemét 2009. 12. 01. Nagy Gyöngyi OKM
Hasznos információk 4. suliNova Kht Sajátos nevelési igényűek együttnevelése Adatbank » Eszköztár » Sérülésspecifikus eszköztár Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók; beszédfogyatékos gyermekek, tanulók , értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók , gyengénlátó gyermekek, tanulók , hallássérült gyermekek, tanulók , mozgássérült gyermekek, tanulók , pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók , tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók , vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM

24 Figyelmük megtisztelő volt, köszönöm!
Nagy Gyöngyi Mária Kecskemét Nagy Gyöngyi OKM


Letölteni ppt "Az együttnevelés jogszabályi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések