Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Enklitikus partikulák. Alaki változások %l,m, ~ykil'm. Wnykel'm. %l,M,h; Wnykel'm.li ~r'a] ykel.m;l.W király királyok királyaink a király királyainkhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Enklitikus partikulák. Alaki változások %l,m, ~ykil'm. Wnykel'm. %l,M,h; Wnykel'm.li ~r'a] ykel.m;l.W király királyok királyaink a király királyainkhoz."— Előadás másolata:

1 Enklitikus partikulák

2 Alaki változások %l,m, ~ykil'm. Wnykel'm. %l,M,h; Wnykel'm.li ~r'a] ykel.m;l.W király királyok királyaink a király királyainkhoz és Arám királyaihoz

3 h; + kettőzés = a, az %l,m, - rb'D' → %l,M,h; - rb'D'h; h x virtuális kettőzés miatt nem tesszük ki a pontot ds,x, → ds,x,h; a nem kettőzhető mássalhangzók ( a [ r ) és a hangsúlyos h' és [' előtt pótlónyújtás (patahból kamec) x;Wr → x;Wrh ' ~[' → ‘~['x ' x\['x'h'‘ előtt, ~k'x' → ~k'x'h,

4 h] = -e; vajon? awOl → awOlh] vajon nem? swa előtt kettőzés és nyújtás (hatef patahból patah) %r,d,B. → %r,d,B.h; vajon úton? a nem kettőzhető mássalhangzók ( a [ r ) és a virtuálisan kettőzött h és x előtt pótlónyújtás (hatef patahból patah) hT'a; → hT'a;h; vajon te? x\['x'h'‘ előtt, ~k'x' → ~k'x'h, vajon bölcs?

5 w> = és %v,xo sötétség #r,a'h' a föld → %v,xow> #r,a'h'w> bumaf betűk ( b w m p ) és swa előtt: W ab' → ab'W és ment az összetett swa előtt a megfelelő rövid magánhangzót kapja d\w" - d/w< - d]w: tAml'[]w: és szüzek wI = y> + w> yhiy> → yhiywI és legyen imperfectum consecutivumban kamec vagy patah és kettőzés yhiy>w: és lett rm,aYOw: és mondta

6 B. = -ba(n); l. = -nak; K. = mint dwId' tyIb; hv,mo a l. kifejezhető önálló prepozícióval is la, → dwId'l. tyIb;B. hv,moK. hv,mo-la, Mózeshez, Mózesnek swa előtt: Bi li Ki hmol{v. → hmol{v.li Salamonnak az összetett swa előtt a megfelelő rövid magánhangzót kapja d\B' - d/K, - d]l; rv,a]K; mint ami Bi Ki li = y> + B. K. l. !WtWdy> → !WtWdyli névelős szavak előtt a névelőt kiejti és annak a magánhangzóját veszi fel %l,m,l. + %l,M,h; = %l,M,l;

7 mi + kettőzés = -ból; -tól Szamaria → Szamariából, Szamariától !Arm.vo → !Arm.Vomi főleg névelő előtt kifejezhető önálló névmással is: !mi ~['h'-!mi a népből a nem kettőzhető mássalhangzók (és néha h és x ) előtt pótlónyújtás : [me - ame - rme ~['me népből %l,M,h;me a királytól ymi = y> + mi ydey> → ydeymi kezeiből h és x virtuálisan kettőzött %v,xo → %v,xomi sötétségből

8 Névmások

9 Személyes névmások ykinOa' vagy ynIa] én hT'a; te (hímnem) m T.a; te (nőnem) f aWh ő (hímnem) m ayhi ő (nőnem) f Wnx.n:a] mi ~T,a; ti (hímnem) m !T,a; ti (nőnem) f ~he vagy hM'he ők (hímnem) m hN"he ők (nőnem) f

10 Vonatkozó névmás aki, ami, amely: rv,a] (nem ragozható) létezik enklitikus formája is: v, + kettőzés: WhnUyWIQiv, amit vártunk

11 Kérdő névmások ymi ki? ^l. dyGIhi ymi ki mondta neked? -hm, mi? hy"h'-hm, mi volt? -hm' mi? hZ<h; hf,[]M;h;-hm' mi ez a dolog? kettőzés + -hm; mi? rg"h' %L'- hm; Mi (van) veled, Hágár?

12 Mutató névmás hz< ez (hímnem) m tazO ez (nőnem) f hL,ae ezek hN"he§~he ayhi aWh A személyes névmás 3. személyű alakjai távolra mutató névmásként használatosak

13 Névszók

14 Hímnem, nőnem, egyesszám, többesszám sWs ló hs'Ws kanca ~ysiWs lovak twOsWs kancák ~yIs;Ws (két) ló ~yIt;s'Ws (két) kanca

15 Status absolutus, status constructus sWshs'Ws %l,M,h; sWs a király lova %l,M,h; ts;Ws a király kancája ~ysiWstwOsWs %l,M,h; yseWs a király lovai %l,M,h; twOsWs a király kancái ~yIs;Ws~yIt;s'Ws %l,M,h; yseWs a király (két) lova %l,M,h ytes.Ws a király (két) kancája

16 Birtokos személyragok lólovakkancakancák lovamlovamlovaimlovaimkancámkancámkancáimkancáim lovad lovaid kancád kancáid lova lovai kancája kancái lovunklovunklovainklovainkkancánkkancánkkancáinkkancáink lovatok lovaitok kancátok kancáitok lovuk lovaik kancájuk kancáik

17 Birtokos személyragok sWs~siWs hs'WstwOs Ws ysiWsys;Wsytis'Ws( yt;wOsWs ^s.Ws(^s.Ws( %seWs%seWs ^ys, Ws %yI s;W s ^t.s" *Ws %tes'Ws%tes'Ws ^yt,w OsW s %yIt; wOs Ws wO sW s Hs' Ws wys' Ws h'ys,Ws wOt s'W s( Ht's' Ws( wyt' wOs Ws h'yt,w OsW s WnseW s WnyseW s Wntes'Ws ( WnytewO sWs ~k,s.Ws !k,s. Ws ~k,y seW s !k,ys eWs ~k,t.s ;Ws( !k,t.s ;Ws( ~k,yte wOsW s !k,yte wOs Ws ~s' Ws !s' Ws ~h,y seW s !h,ys eWs ~t's' Ws !t's' Ws ~h,yte wOsW s !h,yte wOs Ws

18 Melléknevek Képzése és ragozása a főnévvel egyező Saját képzője: y i (hn), ty i (nn) Nemben, számban egyezik a főnevével Jelzőként mögötte áll –ha a főnévnek névelője vagy suffixuma van, vagy ha status constructusban áll, akkor a melléknév is kap névelőt Fokozni nem lehet, csak körülírással

19 Elöljárószók ragokkal B. bennem l. nekem K. mint én !mi belőlem tae engem tae velem ~[i velem l[; rajtam la, hozzám Sg 1 yBiyliynI Am K' yNI M,m i ytia o yTia i yMi [i yl;['yl;ae Sg 2m ^B.^B. ^l.^Am K' ^M. mi ^t.a o ^T.a i ^M. [i ^yl,['^yl,a e Sg 2f %B'%B' %l'%l'%A mK' %M emi %t' ao %T' ai %M '[i %yIl ;[' %yIl ;ae Sg 3m ABABAlAlWh Am K' WN M,m i Ata o ATaiAM[ i wyl'[ ' wyl' ae Sg 3f HB ' Hl'h'A mK' hN" M,m i Ht'a o HT' ai HM' [i h'yl, [' h'yl, ae Pl 1 W nB ' W nl' Wn Am K' WN M,m i Wnt 'ao Wn T'ai Wn M'[i Wn yle[' Wny leae Pl 2m ~k, B' ~k, l' ~k,K ' ~K, mi ~k,t.a, ~k,T.ai ~k, M'[i ~k,yl e[] ~k,yl ea] Pl 2f !k, B' !k,l'!k,K'!K,m i !k,t. a, !k,T. ai !k,M '[i !k,yl e[] !k,yl ea] Pl 3m ~h, B' ~h, l' ~h,K ' ~h, me ~t'a o ~T'a i ~M'[ i ~h,y le[] ~h,yl ea] Pl 3f !h, B' !h,l ' !h,K'!h,m e !t'a o !T'ai!M'[ i !h,yl e[] !h,yl ea]


Letölteni ppt "Enklitikus partikulák. Alaki változások %l,m, ~ykil'm. Wnykel'm. %l,M,h; Wnykel'm.li ~r'a] ykel.m;l.W király királyok királyaink a király királyainkhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések