Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 „ AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, MINT A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ERÓPAI UNIÓBAN” Helyszín: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA EURÓPA- TANULMÁNYOK INÉZETE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 „ AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, MINT A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ERÓPAI UNIÓBAN” Helyszín: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA EURÓPA- TANULMÁNYOK INÉZETE."— Előadás másolata:

1 1 „ AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, MINT A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ERÓPAI UNIÓBAN” Helyszín: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA EURÓPA- TANULMÁNYOK INÉZETE Szombathely, Berzsenyi tér 2. Időpont: 2001. március 20. Előadó: ERDEINÉ HORVÁTH KLÁRA ügyvezető REGINNOV Tanácsadó Kft.

2 2 VÁZLAT §AZ EURÓPAI UNIÓ §AZ EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA §AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP /ESZA/ §AZ ESZA, MINT A STRUKTURÁLIS ALAPOK RÉSZE §AZ ESZA 5 TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE §AZ ESZA KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK §EQUAL- KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS A HUMÁN ERŐFORRÁSOK TERÜLETÉN §FELKÉSZÜLÉS AZ ESZÁRA

3 3 AZ EURÓPAI UNIÓ Az 1999. május 1-én hatályba lépett módosított alapszerződés szerint az Európai Unió célként tűzi maga elé, hogy előmozdítsa : §a gazdasági és társadalmi fejlődés, §a magas szintű foglalkoztatottságot, §a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést, §egy belső határok nélküli térség létrehozásával, §a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésével, §a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása által, §közös pénz kialakításával.

4 4 AZ EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1997. július, Amszterdam - egy új foglalkoztatáspolitika kezdete: §a munkahelyteremtés az európai politika középpontjába kerül, §összehangolják a nemzeti foglalkoztatás- és gazdaságpolitikákat Célja: az emberek jobb felkészítése a munkavégzésre, munkanélkülivé válásuk megelőzése és teljes társadalmi kirekesztődésük megakadályozása. Az Európai foglalkoztatási Stratégia a stabilitást és növekedést célzó európai gazdaságpolitikákat konkrét munkahely-teremtési tevékenységekkel kapcsolja össze.

5 5 FOGLALKOZTATÁSI IRÁNYELVEK Európai Bizottság és a tagországok minden évben prioritásokat kijelölő foglalkoztatási irányelveket fogadnak el. Ezek az irányelvek rendelkeznek az Európai Foglalkoztatási Stratégia gyakorlati megvalósításáról. A 2000. évre 21 ilyen irányelvet határoztak meg.

6 6 NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERV Az európai foglalkoztatási irányelvek gyakorlati megvalósítására a tagországok - a megfelelő partnerek bevonásával és nemzeti sajátosságaiknak megfelelően - évenként nemzeti foglalkoztatási akciótervet dolgoznak ki. A Bizottság és az Európai Unió Tanácsa ezeket a terveket áttekinti és összehasonlítja, s a további teendőket illetően ajánlásokat fogalmaz meg a tagország számára. A nemzeti foglalkoztatási akciótervek az Európai Foglalkoztatási Stratégia részét képezik.

7 7 A FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA PILLÉREI Az Európai Foglalkoztatási Stratégia irányelvei 4 pillér köré csoportosíthatók: I. pillér: A foglalkoztathatóság javítása 1-9. irányelv II: pillér: A vállalkozások és a vállalkozói készségek fejlesztése 10-14. irányelv III. pillér: A vállalatok és dolgozóik alkalmazkodóképességének növelése 15-17. irányelv IV. pillér: Az esélyegyenlőség megteremtése férfiak és nők számára 18-21. irányelv

8 8 AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP /ESZA/ Az Európai Unió humán beruházásokat finanszírozó pénzügyi eszköze. A Római Szerződés hozta létre 1957-ben, valódi megalakulása 1960 szeptemberében történt meg. Küldetése, hogy §segítséget nyújtson a munkanélküliség megelőzéséhez és leküzdéséhez, §az európai munkaerőt és vállalatokat jobb helyzetbe hozva képessé tegye őket arra, hogy meg tudjanak felelni az új kihívásoknak, §miközben biztosítja, hogy az emberek ne veszítsék el kapcsolatukat a munkaerőpiaccal.

9 9 AZ ESZA FOGALMA A foglalkoztathatóság, a vállalkozói szellem, az esélyegyenlőség támogatásával, valamint a humán erőforrásokba történő beruházásokkal elősegíti a foglalkoztatás fejlesztését. Az ESZA a társfinanszírozás elve alapján pénzügyi támogatást nyújt az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításához.

10 10 AZ ESZA, MINT A STRUKTURÁLIS ALAPOK RÉSZE Az ESZA egyike az EU négy strukturális alapjának, melyek közös küldetése az emberek, valamint régiók közötti életszínvonal-különbségek csökkentése. 1. EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP - ESZA 2. EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP - ERFA 3. EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI ORIENTÁCIÓS ÉS GARANCIA ALAP ORIENTÁCIÓS SZEKCIÓJA -EMOGA-O 4. HALÁSZATI ORIENTÁCIÓS PÉNZÜGYI ESZKÖZ - HOPE

11 11 A STRUKTURÁLIS ALAPOK CÉLKITŰZÉSEI 2000-2006 KÖZÖTT §1. Célkitűzés: A fejlődésben lemaradt régiók támogatása l költségvetés: 135,9 milliárd Euró, kb. 69,7% l közreműködő alapok: ERFA, ESZA, EMOGA-O, HOPE §2. Célkitűzés: A strukturális nehézségekkel szembesülő területek gazdasági és társadalmi átalakításának támogatása l költségvetés: 22,5 milliárd Euró, kb. 11,5% l közreműködő alapok: ERFA, ESZA §3. Célkitűzés: Az oktatási, szakképzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek korszerűsítésének és átalakításának támogatása l költségvetés: 24,05 milliárd Euró, kb. 12,3% l közreműködő alapok: ESZA

12 12 A ESZA ÖT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE 1. Tevékenységi terület: Aktív munkaerő-piaci politikák kidolgozása és támogatása, melyek célja: l a munkanélküliség leküzdése és megelőzése; l férfiak és nők tartós munkanélküliségének megelőzése; l a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációjának megkönnyítése; l a fiatalok és a munkaerőpiacról átmenetileg kivonult, de visszatérő személyek munkába történő beilleszkedésének támogatása; 2. Tevékenységi terület: A munkaerő-piacra való belépés egyenlő esélyeinek támogatása, különös tekintettel a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyekre

13 13 AZ ESZA ÖT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE III. Tevékenységi terület: Az élethosszig tartó tanulás politikájának részeként a szakképzés, az oktatás és a tanácsadás támogatása és fejlesztése az alábbi célok érdekében: a munkaerőpiacra jutás és a munkaerő-piaci integráció megkönnyítése, feltételeinek javítása a foglalkoztathatóság fenntartása és javítása, a munkahelyi mobilitás támogatása az oktatási illetve szakképzési intézmények és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok erősítése

14 14 AZ ESZA ÖT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE IV. Tevékenységi terület: A szakmailag jól képzett, gyakorlott és alkalmazkodó- képes munkaerő, valamint a munkaszervezetek innovációs és alkalmazkodó képességének támogatása, a vállalkozói készségeket és a munkahelyteremtést elősegítő feltételek kialakítása, továbbá a tudomány, a kutatás és a technológia terén az ismeretek és a humán potenciál erősítése.

15 15 AZ ESZA ÖT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE V. Tevékenységi terület: §a nők munkaerő-piacra történő belépését és munkaerő- piaci részvételét javító konkrét intézkedések, §ide értve szakmai érvényesülésüket, új álláslehetőségekhez jutásukat, új üzleti vállalkozás beindításának lehetőségeit megteremtő, §illetve a nemek szerinti vertikális vagy horizontális munkaerő-piaci szegregáció mérséklését szolgáló intézkedéseket.

16 16 AZ ESZA ÖT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE Az öt területen belül az Alapnak az alábbi 3 célkitűzést figyelembe kell vennie: §a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, különös tekintettel a helyi és regionális foglalkoztatási paktumokra; §az információs társadalom szociális és munkaerő piaci vetületei a munkahely-potenciál hasznosítása céljából, és hogy mindenki számára biztosítani lehessen az ebből származó előnyöket és lehetőségeket; §a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség minden területen történő érvényesítése.

17 17 AZ ESZA KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉLKENYSÉGEK 1. HUMÁN ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE §A/ OKTATÁS és SZAKKÉPZÉS: §tanoncképzés §előképzés, különösen az alapismeretek §foglalkoztatási rehabilitáció §foglalkoztathatóságot javító munkaerőpiac-politikai intézkedések §pályaorientáció §tanácsadás §folyamatos továbbképzés

18 18 AZ ESZA KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉLKENYSÉGEK B/ Foglalkoztatási támogatások és önfoglalkoztatók támogatása, C/ A tudomány, a kutatás és a technológiai fejlesztés terén posztgraduális képzések a kutatóhelyek és a vállalatok vezetőinek, a műszaki személyzetnek, D/ A foglalkoztathatóság új lehetőségeinek fejlesztése, ideértve a szociális gazdaságot is. 2. STRUKTÚRÁK ÉS RENDSZEREK §tanárok, szakoktatók képzése §munkaerő-piaci szolgáltatások korszerűsítése §a munka világa, a képzési és kutatási intézmények közötti kapcsolat fejlesztése §a munka világában várható változások előrejelzése

19 19 AZ ESZA KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉLKENYSÉGEK 3. KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK §a kedvezményezetteknek biztosított szolgáltatások támogatása; §a munkaerő-piaci integráció érdekében alkalmazandó egyénre szabott módszerek, egyéni bánásmód elterjesztéséhez nyújtott támogatás; §a közvélemény figyelmének felkeltése, tudatosítása és a nyilvánosság biztosítása

20 20 EQUAL: KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS A HUMÁN ERŐFORRÁSOK TERÉN §A közösségi kezdeményezések /4 van összesen/ ugyanazon gazdasági és társadalmi kohéziós célok érdekében működnek, mint a strukturális alapok programjai, de eltérő munkamódszereket alkalmaznak. §Céljuk az érdekeltségi területükhöz tartozó úttörő jellegű innovatív megközelítések támogatása, §az egyének és szervezetek transznacionális hálózatainak létrehozása, §annak érdekében, hogy a tapasztalatokat megosszák a régiók illetve a tagállamok között. §a 4 közösségi kezdeményezésre a strukturális alapok költségvetésének kb. 5.35%-át, kb. 10,3 milliárd EURÓ-t fordítanak 2000-2006-os programozási időszakra.

21 21 EQUAL: KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS A HUMÁN ERŐFORRÁSOK TERÉN A EQUAL célja: a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek és diszkriminációk bármely formája elleni, új eszközökkel folytatott küzdelmet támogatja 2000. áprilisában hozták életre az EQUAL-t a az előző ADAPT és EMPLOYMENT tapasztalataira építve Az ESZA finanszírozásában működtetik, mely kb. 2, 847 milliárd EURO-t biztosít erre a célra 2000-2006-os időszakra.

22 22 FELKÉSZÜLÉS AZ ESZÁ-RA A PHARE 2000-2006 Program beruházási része kizárólag a strukturális alapok működésével /tervezés, adminisztráció és tevékenységek/ kapcsolatos feladatokra való felkészülésben segíti a tagjelölteket. Ez az a terület, ahol a PHARE támogatásával ESZA- típusú tevékenységeket és prioritásokat lehet megvalósítani. 2001-ben elkezdődött a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása.

23 23 FELKÉSZÜLÉS AZ ESZÁRA A Nemzeti Fejlesztési Tervben be kell mutatni az Európai Foglalkoztatási Stratégia alkalmazására való felkészüléshez kapcsolódó terveket is. A felkészülésben kulcsfontosságú lesz a: „Közös foglalkoztatáspolitikai áttekintés” című dokumentum, ami a Bizottság és a tagországok közös munkaerő-piaci helyzetelemzését tartalmazza, ez lesz a kiindulópontja minden jövőbeni foglalkoztatással kapcsolatos tevékenyégnek, beleértve az ESZA-akciókat.

24 24 ÖSSZEFOGLALÁS §AZ EURÓPAI UNIÓ §AZ EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA §AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP /ESZA/ §AZ ESZA, MINT A STRUKTURÁLIS ALAPOK RÉSZE §AZ ESZA 5 TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE §AZ ESZA KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK §EQUAL- KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS A HUMÁN ERŐFORRÁSOK TERÜLETÉN §FELKÉSZÜLÉS AZ ESZÁRA


Letölteni ppt "1 „ AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, MINT A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ERÓPAI UNIÓBAN” Helyszín: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA EURÓPA- TANULMÁNYOK INÉZETE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések