Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ELŐZMÉNYEK ALAPELVEK A MEREK CÉLJA A PROJEKT CÉLJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ELŐZMÉNYEK ALAPELVEK A MEREK CÉLJA A PROJEKT CÉLJA"— Előadás másolata:

1 AZ ELŐZMÉNYEK ALAPELVEK A MEREK CÉLJA A PROJEKT CÉLJA
Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat TÁMOP /1-2008/0001 AZ ELŐZMÉNYEK ALAPELVEK A MEREK CÉLJA A PROJEKT CÉLJA

2 PHARE ACCES 2003 Kerekedj Felül! Overcoming Boundaries! programja
A projekt célja: olyan modell értékű tevékenységek meghonosítása szociális és egészségügyi területen, melyek a társadalom perifériájára szorult emberek, kiemelten a fogyatékos emberek integrációs igényeire irányulnak, hozzájárulva ezáltal társadalmi beilleszkedésükhöz, valamint a fenntartható egészségügyi és szociális szolgáltatások biztosításához.

3 PHARE ACCES 2003 Kerekedj Felül! Overcoming Boundaries! programja
Elsősorban a fogyatékos emberek önálló életvitelének, életminőségük javításának, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi esélyegyenlőségük, integrációjuk segítése, Egyéni szintfelméréseken alapuló, egyéni igényekre és lehetőségekre adaptált, segédeszköz szolgáltatás biztosítása a fogyatékos emberek számára, Kiemelten fontos cél a társadalom, illetve a döntéshozói szintek szemléletformálása, befolyásolása a fogyatékos emberek egyenlőségének elismerése, az életminőségük javításához elengedhetetlen támogatások biztosítása érdekében.

4 PHARE ACCES 2003 Kerekedj Felül! Overcoming Boundaries! programja
További célkitűzésünk a magyarországi nagy múltra visszatekintő és kiemelten elismert rehabilitációs tudás, illetve segéd -, és sporteszköz fejlesztés tapasztalatait tovább fejlesszük, A tapasztalatok átadása nemzetközi szinten is, Ezáltal is erősítve a Kelet - európai országok civil kezdeményezéseit, és a szervezetek közti együttműködést.

5 PHARE ACCES 2003 Kerekedj Felül! Overcoming Boundaries! programja
Konkrét célok és tevékenységek: Segéd -, és sporteszköz szerviz létrehozása. Mozgásterapeuták, rehabilitációs és ortopédiai szakemberek közreműködésével szükségletfelmérés, egyéni szükségletre, állapotfelmérésekre alapozott segédeszköz és sportszerfejlesztés, gyártás és szerviz létrehozása. Az eszköz szolgáltatás csomagként (állapot -, és szükségletfelmérés, eszközhasználat megtanítása, nyomon követés) történő forgalmazása. Segéd -, és sporteszköz forgalmazó cégek hiányzó szerviz hátterének biztosítása.

6 PHARE ACCES 2003 Kerekedj Felül! Overcoming Boundaries! programja
Konkrét célok és tevékenységek: Együttműködés kialakítása rehabilitációs intézményekkel, fogyatékos emberek szervezeteivel, sport egyesületeivel, a fogyatékos emberek megfelelő tájékoztatása a program célkitűzéseiről és várható eredményeiről. az FNO elterjesztése a szakemberek körében képzés és gyakorlati betanítás által. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó joganyagok összegyűjtése, értelmezése.

7 ALAP ELVEK The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 3. Szabály: rehabilitáció A tagállamok biztosítsanak a fogyatékos emberek számára rehabilitációs szolgáltatásokat, hogy elérjék, vagy fenntarthassák önállóságuk és tevékenységük optimális szirtjét. A Tagállamok dolgozzanak ki országos rehabilitációs programokat a fogyatékossággal élők minden csoportja számára. Alapozzák a programokat a fogyatékossággal élők egyéni igényeire és a teljes részvétel és egyenlőség elvére. Minden rehabilitációs szolgáltatás legyen elérhető abban a helyi közösségben, ahol a fogyatékossággal élő lakik.

8 ALAP ELVEK The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 4. Szabály: segítő szolgáltatások A Tagállamok biztosítsák a segítő szolgáltatások fejlesztését és juttatását, beleértve a fogyatékossággal élők segédeszközeit, hogy ezáltal segítsék őket, önállósági szintjük növeléséhez a mindennapi életben és jogaik gyakorlásában. 1. A Tagállamok biztosítsák a segédeszközöket, és felszereléseket, a személyi segítő és tolmácsszolgáltatásokat, ahogyan arra a fogyatékossággal élő személyeknek szüksége van, mert ezek fontos eszközök az esélyegyenlőség elérése terén. 2. A Tagállamok támogassák a segédeszközök és felszerelések kifejlesztését, gyártását, terjesztését és javítását, és az ezekkel kapcsolatos ismeretek terjesztését. 4. A tagállamok ismerjék fel, hogy minden fogyatékos embernek, akinek szüksége van segédeszközre, megfelelő módon hozzá kell jutnia, és annak anyagilag is elérhetőnek kell lenni számára.

9 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Egyesült Nemzetek keretében december 13-án, New Yorkban elfogadott, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére. 2. § (1) Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. 1. cikk Cél A jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.

10 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről Általános kötelezettségek a részes tagállamok kutatásokat és fejlesztéseket valósítanak meg, vagy segítenek elő a fogyatékossággal élő személyek számára alkalmas új technológiák, és segédeszközök elérhetőségének és használatának előmozdítására, elsőbbséget biztosítva az elérhető költséggel járó technológiáknak; 19. cikk Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás Az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és másokkal egyenlő szabad döntéshez való jogát; minden szükséges és hatékony intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben élvezhessék e jogaikat és a teljes közösségi befogadást és részvételt, beleértve a következők biztosítását:

11 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről Személyes mobilitás A részes államok a fogyatékossággal élő személyek függetlenségének a lehető legnagyobb mértékű biztosítása mellett hatékony intézkedéseket hoznak a személyes mobilitás biztosítására, beleértve az alábbiakat: b) a fogyatékossággal élő személyeknek a minőségi mobilitási támogatásokhoz, eszközökhöz, segítő technológiákhoz, valamint a személyes segítségnyújtás különböző formáihoz és a közvetítőkhöz való hozzáférésének megkönnyítése, beleértve azok elérhető áron történő rendelkezésre bocsátását;

12 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL
3.4. AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT BIZTOSÍTÓ (SEGÉD) ESZKÖZÖK A fogyatékos személyek önálló életvezetésükhöz speciális eszközöket és segédeszközöket vagy személyes segítséget vesznek igénybe. Az önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése és birtoklása a társadalmi életben való részvétel esélyének és az önrendelkezés elve érvényesülésének alapfeltétele. Ezek köre tágabb, mint a gyógyászati segédeszközöké. Felül kell vizsgálni a gyógyászati segédeszköz-ellátást, a hozzájutás és a forgalmazás feltételrendszerét, valamint azt, hogy a gyógyászati segédeszköz-ellátás területén a fogyatékos emberek esetében a fokozott igénybevétel függvényében milyen megoldások biztosíthatnak kedvezőbb ellátási feltételeket.

13 A Fogyatékosság definíciói Európában Foglakoztatási és Szociális Ügyek Szociális biztonság és Társadalmi integráció A Bizottság azt kérte, hogy készüljön elemző leírás a diszkrimináció ellenes törvények a foglalkozatási intézkedések juttatási rendszerekben használatos fogyatékosságot meghatározó definíciókról

14 Az elemzés alapján két modell alakult ki Tradicionális modell:
A Fogyatékosság definíciói Európában Foglakoztatási és Szociális Ügyek Szociális biztonság és Társadalmi integráció Az elemzés alapján két modell alakult ki Tradicionális modell: a fogyatékosság személyes probléma amelyet betegség,baleset vagy egészségügyi körülmény okozott amely orvosi beavatkozással, rehabilitációval enyhíthető

15 A Fogyatékosság definíciói Európában Foglakoztatási és Szociális Ügyek Szociális biztonság és Társadalmi integráció Társadalmi modell: a fogyatékosság nem elválaszthatatlan attribútuma a személynek olyan produktum, amelyet az ember társadalmi körülményei környezete, annak fizikai struktúrái a társadalom szerkezete a fogyatékos emberekkel szembeni diszkriminációhoz vezető hiedelmek állítanak elő

16 hogy felhívja a politikacsinálók figyelmét
A Fogyatékosság definíciói Európában Foglakoztatási és Szociális Ügyek Szociális biztonság és Társadalmi integráció A modell lényege, hogy felhívja a politikacsinálók figyelmét a társadalom képesség növelő eszköztárainak lehetséges bővítésre

17 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK
“A szociális szolgáltatások tekintetében, a fogyatékos emberek ellátásában a szolgáltatások korszerűsítéséhez kapcsolódva elsősorban új szakmai módszerek, szervezeti megoldások és új típusú szolgáltatások fejlesztése és bevezetése a cél, melyek döntően a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtást valósítják meg.” (Forrás: Közös memorandum a társadalmi befogadásról)

18 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK
A szakmai program megszületésének fő oka, hogy az Intézet eddigi története során – beleértve a szociális törvény megszületése óta eltelt időszakot is – nem fogalmazódott meg pontosan a MEREK feladata. Emellett fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szociális törvény és a vonatkozó rendeletek szabályai által megszabott keretek, feltételek nem felelnek meg a klienskör változó igényeinek, nem tükrözik azt a szemléletváltozást ami, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjához szükséges, a belőlük kiolvasható elképzelések nem felelnek meg az uniós alapelveknek.

19 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK
Célunk, hogy fejlesztéseink és a szakmai stáb rendszeres továbbképzése révén modern szolgáltató intézménnyé váljunk. ennek érdekében kiemelt feladatunknak tekintjük a fogyatékos emberek integrációját szolgáló programok kidolgozását, (TÁMOP 1.4.2) valamint a fogyatékossághoz vezető helyzetek elemzését, a kidolgozott programok, módszerek elterjesztését.

20 A projekt célja: A MEREK törekvése, hogy országos módszertani központi funkciót töltsön be a mozgássérült emberek komplex rehabilitációja tekintetében. Ennek érdekében évek óta folytatja szolgáltatásfejlesztési tevékenységét, a bentlakásos rehabilitációs intézet keretén túllépve tevékenységét kiterjeszti többek között a nappali ellátásokra, szállítószolgálatra, foglalkoztatásra + A mozgássérült emberek önálló életvitelének, illetve munkaerő- piaci integrációjának elősegítése érdekében nyújtottuk be programot A TÁMOP keretén belül. A project célja a fogyatékos emberek integrációs lehetőségeinek bővítése, a módszertani és fejlesztő központ kialakításával, az FNO módszertan adaptálásával a segédeszközök adekvát használatával.

21 A projekt fenntarthatósága:
A program megvalósítása, annak folyamatos monitorozása, majd a gazdasági elemzések és a döntéshozók számára elkészített elemzések, javaslatok lehetőséget biztosítanak a kormányzat számára, egy olyan modell kialakítására, amely sokkal hatékonyabbá formálhatja a jelenlegi pazarló, számos diszfunkcionális elemet magán hordozó gyógyászati segédeszköz ellátó rendszert.

22 A projekt fenntarthatósága:
A mai rendszer hibája, fő fogyatékossága, a rehabilitációs célokat, az önálló életvitelt, és a munkavállalás céljait nem szolgálja hatékonyan. Továbbá véleményünk szerint nem felhasználó, fogyasztó orientált, sokkal inkább forgalmazó orientált.

23 A projekt A projekt eddigi története röviden:
2 éve dolgozunk az előkészítésen, elkezdtük a megvalósítást Projekt gazda szerepe: a program gazdája, az esélyegyenlőség, és a szakmai minőség biztosítója

24 Nem lankadó figyelmüket
Köszönöm Nem lankadó figyelmüket

25


Letölteni ppt "AZ ELŐZMÉNYEK ALAPELVEK A MEREK CÉLJA A PROJEKT CÉLJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések