Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt JÓ GYAKORLATOK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE A SAJÁT INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ LEHETSÉGES TARTALMA ÉS KÖZZÉTÉTELE A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ALAPJÁN Krauszné Simon Nóra Jó gyakorlatok disszeminációjáért felelős regionális munkatárs BMTK – TÁMOP 3.2.2

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Regisztrált jó gyakorlatok

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Nyilvános jó gyakorlatok

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt JÓ GYAKORLATOK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE AJÁNLÁS, JAVASLAT, MINTA -Szolgáltatási szerződés „Jó gyakorlat” nyújtásáról - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet www.bmtk.hu

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt JÓ GYAKORLATOK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TARTALMA 1.Szerződést kötő felek 2.Előzmények 3.Szerződés tárgya, időtartama - megrendelő az alábbi szolgáltatás elvégzésével bízza meg a szolgáltatót: - A jó gyakorlat átadásának határideje 4. A felek jogai és kötelezettségei 5. Teljesítés igazolása 6. Díjazás 7. A szerződés hatálya és megszűnése 8. Záró rendelkezések

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 1.Számú melléklet: - Jó gyakorlat megnevezése (költségek mindösszesen) - Szolgáltatás elemei: ● hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés (x óra) ● tevékenységek leírás Jó gyakorlat ára, tervezett hospitálási időpontok JÓ GYAKORLATOK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE 2. Számú melléklet - a megadott tevékenységeken résztvevők: ● név, szakok, e-mail, telefonszám Jelenléti ív

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Z INNOVÁCIÓ FOGALMA EU-s megfogalmazás: • „Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.”

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt • „Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet, végül a napi gyakorlatban alkalmazásra kerül, tehát a.” kreativitás innovatív produktummá válik AZ INNOVÁCIÓ EGYSZERŰ DEFINÍCIÓJA Egy kreatív ötletből születő, a gyakorlatban megvalósuló pedagógiai újítás létrehozása, elterjesztése.

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt I NNOVÁCIÓS STRATÉGIA Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik (olykor a legfontosabb) eleme, a versenyképesség megteremtéséhez, megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok meghatározása, majd megvalósítása. Az innovációval piaci előnyök teremthetők.

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt P EDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ • A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai tevékenysége, hatékonysága fejlesztésének azon módja, melyben meghatározók, hogy • 1. a fejlesztés szakmai bázisa elsősorban maga az intézmény, annak belső szellemi erőforrásait az intézmény pedagógusai képezik; • 2. a fejlesztés általában nem lépi át a hatályos tv.-i szabályozás kereteit, bevezetése, alkalmazása nem igényel különleges (jogi) engedélyezést; • 3. a fejlesztést általában csupán a közönséges folyamat-ellenőrzés kíséri, vele szemben nincsenek a tudományos kísérletre jellemző elvárások. (Trencsényi László)

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt I NTÉZMÉNYI SAJÁT INNOVÁCIÓ A TÁMOP 3.1.4- BEN • Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációja: a helyi igényekhez igazodva – egyéni fejlesztésre, – a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, – az esélyegyenlőség kiteljesítésére • hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása. Pl.: – oktatási projektek, – fejlesztő programok, – átvezetés-tervek, – korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása, – önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A SAJÁT INNOVÁCIÓ PUBLIKÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGE • Pályázati útmutató C1.1.1. (5. bekezdés) „A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb.) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht. (TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani.”

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt M I LEGYEN A SAJÁT INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ ? XIX. SZÁMÚ MELLÉKLET A TÁMOP-3.1.4./08/2. PÁLYÁZATI KIÍRÁSHOZ SZAKMAI SEGÉDLET ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK TERVEZÉSÉHEZ

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt S ZAKMAI IRÁNYMUTATÁSOK AZ ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ TEMATIKÁJÁHOZ, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Óvoda Például: • A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek • A gyermekek fejlődésének nyomon követési rendszere a HOP- hoz igazodva • Óvoda-szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósulást segítő eszközök • A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére kidolgozott projektek, tervek • A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésére irányuló fejlesztési tervek, játékgyűjtemények

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt I SKOLA Például: • Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztések • A pedagógiai program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek • Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedését segítő program • Életpálya-építési programok, fejlesztések • Egyéni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programok • Korszerű info-kommunikációs technológiai eszközök használata

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt K OLLÉGIUM Például: • Az iskola–kollégium együttműködések a tanulói fejlesztések érdekében • Tanulói felzárkóztató programok tervezése, bevezetése • Esélyegyenlőségi programok bevezetése a hátrányok csökkentése céljából • Múzeumpedagógiai programok megszervezése • Közművelődési, kulturális intézményekkel való együttműködési programok • A család és az iskola-kollégium jobb együttműködését célzó tevékenységek

17 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Z INNOVÁCIÓ ELSZÁMOLHATÓSÁGA • Munkaidő-nyilvántartás/munkanapló vezetése (a ráfordított órák nyomon követhetősége) • Közzététel az interneten – Saját weblap –Educatio (A véglegesített adattartalom kinyomtatott és aláírt adatlapját az innováció tulajdonosa megőrzi.) • A honorárium 10 e FT+járulék/óra (intézménytípustól ill. tanulócsoportok számától függően differenciált)

18 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Z INNOVÁCIÓ ELSZÁMOLHATÓSÁGA Költségvetési specifikáció 3. II. c pontja szerint Többletmunka feladatellátási helyenként: -Óvoda esetében: legfeljebb 40 óra -Iskola 8 tanulócsoportig (kollégium, AMI): 60 óra -Iskola 9 tanulócsoporttól: max. 120 óra Honoráriumban csak a fejlesztésben érintett pedagógus részesülhet! ● határozott időre szóló megbízási szerződés alapján ● célfeladat kitűzésével (feladat meghatározás)

19 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt SAJÁT INNOVÁCIÓ FELTÖLTÉSE A http://kosar.educatio.hu FELÜLETRE

20 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Á LTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FELTÖLTÉSRŐL • Adatbázis funkciói: – A szolgáltatói kosár közzétételi felületet biztosít az intézményi saját innovációknak. – Az érdeklődő intézmények számára keresési lehetőséget biztosít saját fejlesztések tervezéséhez. • területi, • intézménytípus, • tematikus • A Szolgáltatói kosár felületén megjelenő saját innovációkat az Educatio Kft. ellenőrzés és minőségbiztosítás nélkül teszi közzé.

21 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt S AJÁT INNOVÁCIÓ FELTÖLTÉSI FELÜLETE

22 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Z INNOVÁCIÓS FELÜLET FORMAI ELEMEI AZ E DUCATIO HONLAPJÁN • Fenntartó adatai • Intézményi adatok • A kapcsolattartó elérhetősége • Innováció jellemzői • Információk az innovációt hasznosítók számára

23 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Z INNOVÁCIÓS FELÜLET TARTALMI ELEMEI AZ E DUCATIO HONLAPJÁN I. • Innováció jellemzői: – Az innováció címe – Az innováció tömör tartalmi leírása – Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették – Az innováció újdonságértéke az intézmény életében (max. 500 karakter) – A humánerőforrás (max. 500 karakter) – A fejlesztés alapdokumentumainak feltöltése: pl. projektterv, tanmenet, témahét, stb. – Az innováció egyéb dokumentumainak feltöltési lehetősége • Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi. • Max. 2 MB/állomány

24 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A Z INNOVÁCIÓS FELÜLET TARTALMI ELEMEI AZ E DUCATIO HONLAPJÁN II. • Információk az innovációt hasznosítók számára – Az innováció típusa – Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható – Az innováció megvalósításához szükséges időkeret – Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező, max. 500 karakter)

25 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma is működnek a magyar iskolákban olyan megbecsült műhelyek és olyan kiváló pedagógus egyéniségek, akik egy nagyon nehéz helyzetben is nap mint nap csodákat tesznek.” (Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009)

26 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Krauszné Simon Nóra nora.krauszne@bmtk.hu 06-20-230-468


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések