Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMÁCIÓS – KONZULTÁCIÓS NAP November 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMÁCIÓS – KONZULTÁCIÓS NAP November 7."— Előadás másolata:

1 INFORMÁCIÓS – KONZULTÁCIÓS NAP 2008. November 7.
Dél-Dunántúli Operatív Program Közszolgálati intézmények akadálymentesítése (DDOP-3.3.1)

2 Tartalom A Támogatási Szerződés Szerződésmódosítás, Változásbejelentés
Beszámolási kötelezettség Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) Tájékoztatás – nyilvánosság Eddigi tapasztalatok A Támogatási Szerződés „Top” pontjai Jogszabályi háttér

3 A Támogatási Szerződés
Kedvezményezettre és a megvalósítandó projektre vonatkozó adatok Szerződő felek, projekt azonosítása Megvalósítás kezdete és határideje Támogatás intenzitása és maximális összege (csökkenhet) Mellékletek Elszámolható költségek részletezése források összetétele Tevékenységütemezés Pénzügyi ütemezés (támogatásigénylés) Számszerűsíthető eredmények (kötelezettségvállalás!) Nyilatkozatok, változások listája biztosíték Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – végrehajtás szabályai

4 I. A Támogatási Szerződés
ÁSZF – Szerződésszegés esetei: hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett valótlan, hamis adatot közölt; a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki; a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja; a Kedvezményezett a projekt jelentéstételi kötelezettségeit (ZPEJ, PFJ) felszólítás ellenére sem teljesíti (fontos: megfelelő formátum, megfelelő információkkal és mellékletekkel, 1 hiánypótlás); a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette;

5 II. Szerződésmódosítás
A támogatási szerződés az alábbi formában módosulhat: Változás bejelentés Szerződésmódosítás Kedvezményezett vagy KSZ által kezdeményezett szerződésmódosítás Formanyomtatvány használata = szerződésszerű teljesítés

6 Változás bejelentés adminisztratív okokból szükséges változások;
(formanyomtatványon, indoklással) adminisztratív okokból szükséges változások; a projekt megvalósításának befejezése előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik; a projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása; a cselekvési ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik, vagy csökken; az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók személyének és adatainak megváltozása esetén; ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában.

7 Jelentési kötelezettségek
+ A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, illetve a Támogatási Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. + Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér - haladéktalanul (Tervezett és tényleges között max. 3 hónap) + A megjelölt kapcsolattartó adatainak változásáról – haladéktalanul + Kedvezményezett azonosító adatainak változásáról, annak bekövetkeztét követő 5 napon belül + A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban bekövetkező valamennyi változást - haladéktalanul A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

8 Szerződésmódosítás Kedvezményezett által kezdeményezett (formanyomtatványon, indoklással) a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása (kumulatív); 10 százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a támogatási szerződésben rögzített célértékhez képest (kumulatív); változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

9

10 KSZ által kezdeményezett
Szerződésmódosítás KSZ által kezdeményezett Intézményrendszer Jogszabályi környezet Program környezetének általános változása következtében

11 III. Beszámolási kötelezettség
Projekt Előrehaladási jelentés (PEJ) Célja: rendszeres időközönként beszámolni a projekt előrehaladásáról - legalább 6 havonta De: 1 éves megvalósítású projektek esetén csak egy jelentés kötelező A PEJ teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy a kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott tevékenységek illeszkednek-e a támogatási szerződésben foglaltakhoz illetve, hogy eleget tesznek-e az ott meghatározott kötelezettségeiknek. Az előrehaladási jelentés a szakmai előrehaladás bemutatására számszerű és szöveges adatokat kér a kedvezményezettektől.

12 III. Beszámolási kötelezettség
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) Benyújtandó: elektronikusan és papír alapon az NFÜ honlapján található Pályázó Tájékoztató Felületről on-line PEJ kitöltő alkalmazás használatával (Elérése: vagy emir.nfu.hu/nd/umft) NFÜ honlapról letöltött nyomtatvány kitöltésével és CD-re mentésével (Letölthető formanyomtatvány és kitöltési útmutató: Határidő: befejezést követő 1 hónap Hiánypótlás: csak 1 alkalommal (határideje megegyezik a Záró Kifizetési Kérelem hiánypótlásának határidejével) Amennyiben a ZPEJ nem kerül benyújtásra, a záró kifizetési kérelmet nincs mód elfogadni. Csúszik a kifizetés.

13 III. Beszámolási kötelezettség

14 III. Beszámolási kötelezettség

15 III. Beszámolási kötelezettség

16 III. Beszámolási kötelezettség

17 III. Beszámolási kötelezettség

18 III. Beszámolási kötelezettség

19 III. Beszámolási kötelezettség
Benyújtandó dokumentumok: Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok Közbeszerzési ajánlati, részvételi, ill. ajánlattételi felhívások Ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített írásbeli összegezés Jogorvoslati eljárások indításáról értesítés és lezárásáról határozat Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása Vállalkozási szerződés Tájékoztatás/nyilvánossággal kapcsolatos dokumentumok A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv

20 III. Beszámolási kötelezettség
Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) A projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig – a támogatás visszafizetésének terhe mellett éves projekt fenntartási jelentések (PFJ) benyújtása kötelező: fenntartási jelentés beadása a Szerződés hatálya alatt évente egyszer, a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanapig A fenntartási időszak kezdő napja jelenleg egyeztetés alatt. TSZ:a beruházás tárgyának használatba vételének/üzembe helyezésének napja. (ROP: projekt megvalósításának napja) Dokumentumok elkülönített nyilvántartása és ellenőrzéstűrési kötelezettség: dec. 31.-ig A projekt fenntartási szakaszának lezárását követően: Záró PFJ - igazolja a szerződéses kötelezettségek teljes körű teljesítését.

21 IV. Tájékoztatás - nyilvánosság
„V. kommunikációs csomag” (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának ( Dokumentumtár/Arculatok menüpontjából tölthető le a használandó arculati elemekkel együtt.) A projekt megvalósítás szakaszában: „C” típusú tábla elhelyezése a projekt helyszínén. fotódokumentáció készítése, kedvezményezett honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra, mind szövegesen, mind a logó elhelyezésével. Bármilyen nyilvánosság esetén utalni kell az uniós támogatásra (ellenkező esetben nem elszámolható!) A projekt megvalósítását követően: „D” típusú emlékeztető tábla kihelyezése a projekt helyszínén.

22 IV. Kommunikációs kötelezettségek (részletesen)
Az európai uniós és a hazai szabályozás is több és szigorúbb kommunikációs kötelezettséget ír elő, mint korábban. Nemcsak az intézményrendszernek, de a támogatásban részesülő kedvezményezetteknek is hatékonyabban kell tájékoztatniuk a nyilvánosságot a támogatások felhasználásáról. Ehhez készült segítő dokumentumok: ÚMFT Arculati kézikönyv Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

23 A jelenleg (2007 októbere óta) hatályos dokumentumok elérhetősége:
IV. Dokumentumok A jelenleg (2007 októbere óta) hatályos dokumentumok elérhetősége: az NFÜ honlapján: bal oldali menüsorban SAJTÓ – Arculatok – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei ugyanitt: ÚMFT Arculati kézikönyv és a kézikönyv elemei is megtalálhatóak (logók, sablonok, stb.) a VÁTI Kht. honlapján: bal oldali menüsorban ROP – Megvalósítás - Arculat

24 IV. Arculati kézikönyv grafikusok és nyomdák számára készült, tartalmazza az összes formai követelményt, mindennek úgy kell kinéznie, ahogy a kézikönyvben látható Táblák: - a projekt megvalósítása alatt a „C” típusú hirdető táblát kell kihelyezni – kézikönyv 23. oldal a „D” típusú emlékeztető táblát pedig a projekt lezárása után – kézikönyv 24. oldal

25 IV. Arculati kézikönyv - táblák „C”
Kötelező tartalmi elemek: • Projekt megnevezése • Projekt időtartama • Kedvezményezett megnevezése és adatai • A projekt támogatásának összege Kötelező formai elemek: • Mérete: A/2 (420 x 594 mm) –álló vagy fekvő • Új Magyarország Fejlesztési Terv logó • EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben. • Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye. • Oldalsáv • Infoblokk • Trikolor Kivitelezés: • Papír alapon, négy színes nyomással, bekeretezve. Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstő.

26 IV. Arculati kézikönyv - táblák „C”

27 IV. Arculati kézikönyv - táblák „D”
Kivitelezés: • Méret: minimum A4, max. A1 –álló vagy fekvő • Anyag: fehér, vagy transzparens plexi • Megmunkálás: táblanyomóval, vagy fóliázva, színesben. Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől. Kötelező tartalmi elemek: • Projekt megnevezése • A projekttámogatás összege Kötelező formai elemek: • Új Magyarország Fejlesztési Terv logó • EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével az emlékeztető tábla 25%-át elfoglaló kék flekkben. • Az emléktáblán az Irányító Hatóság/ Közreműködő Szervezet logója nem tüntethető fel • Oldalsáv • Trikolor • Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a táblaméret és a tartalom függvénye.

28 IV. Arculati kézikönyv - táblák „D”

29 IV. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
a dokumentum rengeteg segítséget tartalmaz a kötelező kommunikációs tevekénységek szakszerű és hatékony kivitelezéséhez - részletes magyarázatokkal és sablonokkal Kommunikációs csomagok (6. oldal): az V. számú csomagot kell megvalósítani (X – kötelező elemek, A – ajánlottak)

30 IV. Kommunikációs tevékenység
Minden kommunikációs tevékenységről szükséges előre tájékoztatni a programmenedzsert. Különösen fontos ez amennyiben közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. Lehetőleg küldjék meg a készülő táblák, meghívók, sajtóközlemények, ajándéktárgyak, stb. arculati tervét ellenőrzésre a kivitelezés előtt.

31 V. Eddigi tapasztalatok
Változás bejelentők Legjellemzőbb bejelentések: Projekt megvalósítás dátumának (zárás) módosítása: határidő: minden változást 5 napon belül! elszámolási kérdések Projekt megkezdés dátumának módosítása Építési engedély módosulásával nem járó műszaki tartalomváltozás Költségvetés kismértékű módosítása Forrástábla módosítása: önerőkiegészítő alap Adminisztratív módosítás (javítás): törzsszám, adószám, formakód Fontos! Záró dátum változása esetén részletes indoklás benyújtása. Műszaki tartalom változtatása esetén rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata arról, hogy a változtatás nem veszélyezteti a projekt céljait, és a módosított terv teljes körűen megfelel az akadálymentességi követelményeknek, az OTÉK követelményeinek, valamint a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglaltaknak.

32 V. Eddigi tapasztalatok
2) Szerződésmódosítások 3 hónapot meghaladó hosszabbítás. Egyéb ok lehet: Építési engedély módosításával járó műszaki tartalom módosítás Tapasztalat: A kezdeményezéstől a hatályba lépésig a szerződésmódosítás átfutási ideje kb. 1 hónap.

33 V. Eddigi tapasztalatok
3) Záró projekt előrehaladási jelentés (ZPEJ) A Záró kifizetési kérelem kötelező melléklete Tapasztalat: benyújtása elmarad, kifizetési kérelem hiánypótlása során nyújtják be a pályázó tájékoztató felületen található online PEJ kitöltő alkalmazás.

34 V. Eddigi tapasztalatok
4) Tájékoztatás, nyilvánosság Tapasztalat: Fotódokumentáció elmaradása az arculati elemek használatáról, meglétéről.

35 Hasznos információk és dokumentumsablonok elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja Pályázati Útmutató F6. Vonatkozó jogszabályok listája

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tóth Krisztián VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda Tel.: 72/ ; Web:


Letölteni ppt "INFORMÁCIÓS – KONZULTÁCIÓS NAP November 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések