Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A SZOLGÁLTATÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A SZOLGÁLTATÁS"— Előadás másolata:

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A SZOLGÁLTATÁS

2 A SZOLGÁLTATÁS FOGALMA
A szolgáltatás az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles.

3 A SZOLGÁLTATÁS FAJAI FŐSZOLGÁLTATÁS ÉS MELLÉKSZOLGÁLTATÁS
TEVŐLEGES ÉS NEMLEGES SZOLGÁLTATÁS EGYSZERI, TARTÓS, IDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ OSZTHATÓ, OSZTHATATLAN VISSZAFORDÍTHATÓ, VISSZAFORDÍTHATATLAN FORGALMI JELLEGŰ, SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT VISSZTERHES, INGYENES EGYEDI, FAJLAGOS, ZÁRTFAJÚ VAGYLAGOS PÉNZSZOLGÁLTATÁS FELTÉTELTŐL, IDŐHATÁROZÁSTÓL FÜGGŐ SZOLGÁLTATÁS

4 FŐSZOLGÁLTATÁS; MELLÉKSZOLGÁLTATÁS
A főszolgáltatás előmozdítását szolgálják, azzal járnak, azt megerősítik (pl. tájékoztatás adása a dolog lényeges tulajdonságairól, foglaló adása.) A szerződésre legjellemzőbb szolgáltatásfajta, amellyel a szerződés rendeltetése megvalósul. (a kötelezett szempontjából maga a főkötelezettség)

5 TEVŐLEGES ÉS NEMLEGES SZOLGÁLTATÁS
valamely dolog adása, tulajdonba adás, használatba adás (dare) munkavégzés, tevékenység kifejtése (facere) helytállás, készenlét (praestare) előszerződés (pactum de contrahendo) tartózkodás valamely magatartástól (a bérbeadó tartózkodik a bérlemény haszná-latától) tűrése valamely magatartásnak (a bérlő általi használat a tűrése)

6 ELŐSZERZŐDÉS (Ptk. 208.§) A felek megállapodnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Ennek alapján a felek kötelesek a szerződést megkötni. (szerződéskötési kötelezettség) Jogszabály előszerződés kötését kötelezővé teheti. Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. A szerződés megkötésének elmaradása esetén a bíróság bármelyik fél kérelmére a szerződést létrehozhatja és tartalmát megállapíthatja, még akkor is, ha az előszerződés a szerződés lényeges kérdéseiben való megállapodást nem tartalmazza, feltéve, hogy a nemzetgazdaság és a felek érdekeinek figyelembevételével, a felek tárgyalásai, korábbi szerződései és az eset összes körülményei alapján a szerződés tartalma meghatározható. Kivételesen az előszerződésben megállapított feltételek módosításával is létrehozhatja, ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy a felek különös méltánylást érdemlő érdeke indokolja. A szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az előszerződés létrejötte után beállott körülmény folytán -a szerződés teljesítésére nem képes, illetőleg -a szerződés megkötése nemzetgazdasági érdeket sértene, vagy - ha e körülmény alapján a szerződés megkötése után elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. (Clausula rebus sic stantibus) A megkötendő (végleges) szerződésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

7 EGYSZERI, TARTÓS, IDŐSZAKONKÉNT VISSZATÉRŐ
a szolgáltatás egyetlen magatartással teljesíthető (pl. kölcsön visszafizetése) Tipikus joghatás: a szerződés megszűnik a teljesítés huzamos ideig, folyamatosan történik (pl. tartás) Ptk §. …tartós jogviszony, bírósági szerződésmódosítás időközönként, megszakításokkal, de rendszeresen (pl. bérleti díj, életjáradék fizetése) a késedelem jogkövetkezményei az adott időszakra nézve állnak be

8 OSZTHATÓ, OSZTHATATLAN
a szolgáltatás fizikailag megosztható és a megosztott részek önmagukban is alkalmasak a jogosulti érdek legalább részleges kielégítésére (pl. kölcsön részlete) fizikailag nem bontható külön is használható részekre, vagy a felosztással a részek nem alkalmasak a szerződési érdek kielégítésére (pl. számítógép, személygépkocsi)

9 VISSZAFORDÍTHATÓ VISSZAFORDÍTHATATLAN
a szolgáltatást megelőző állapot visszaállítható (reverzibilis) pl. a még meglévő dolog visszaadása ex tunc hatályú érvénytelenség; elállás, felbontó szerződés lehetősége a szolgáltatást megelőző állapot nem állítható helyre (irreverzibilis) pl. a bérlő általi használat, a megbízott munkavégzése ex nunc hatályú érvénytelenség; felmondás, megszüntető szerződés lehetősége

10 FORGALMI JELLEGŰ, SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT
A szolgáltatást csak meghatározott személy teljesítheti és/vagy meghatározott személy a jogosult pl. tartási szerződés, megbízás, speciális képességet igénylő tevékenység (opera ária előadása) nincs helye jogutódlásnak Főszabály szerint a szolgáltatásokat más is teljesítheti, és másnak is teljesíthető, jogutódlás beállhat akár a kötelezetti, akár a jogosulti oldalon pl. pénzkölcsön jogutódlás lehetősége a kötelemben

11 VISSZTERHES INGYENES A szolgáltatásért – általában – azzal egyenértékű ellenszolgáltatás áll, szinallagmatikus viszonyban állnak egymással (mindkét fél kölcsönös szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget) Ptk § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért – ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nem következik - ellenszolgáltatás jár. A visszterhesség vélelme A szolgáltatással nem áll szemben ellenszolgáltatás pl. ajándékozás Eltérő szerződés értelmezési, szerződésszegési szabályok, enyhébb felelősség

12 EGYEDI FAJLAGOS ZÁRTFAJÚ
mással nem helyettesíthető, meghatározott, konkrét dolog pl. a pécsi hrsz-ú ingatlan A szolgáltatás elpusztulása lehetetleníti a szerződést fajta és mennyiség szerint meghatározott szolgáltatás 200 db csirke Genus perire non potest! (A fajta nem pusztulhat el.) a fajtán belüli korlátozással, szűkítéssel meghatározott szolgáltatás pl. 200 db saját nevelésű csirke részben vagy egészben lehetetlenülhet a teljesítés

13 VAGYLAGOS SZOLGÁLTATÁS (alternatio)
Két vagy több (egyenrangú) szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy ezek közül valamelyik fél vagy harmadik személy meghatározhatja, hogy melyik legyen a teljesítendő. A választás joga - ha jogszabály kivételt nem tesz - a kötelezettet illeti. Ez a joga a bírósági határozattal kitűzött teljesítési határidő elteltével a jogosultra száll át. Ha a jogosult választhatna, de a választással késedelembe esik, e joga a kötelezettre száll át. Ha az arra jogosult választott, a szerződés koncentrálódik a kiválasztott szolgáltatásra.

14 Vagylagos felhatalmazottság (facultas alternativa)
Eredetileg csak egy szolgáltatásra irányul a szerződés, de ezt utóbb - valamelyik fél választása szerint - egy másik, ugyancsak eredetileg megállapított szolgáltatás váltja fel. Ha az eredeti szolgáltatás lehetetlenül, a felváltó szolgáltatás is lehetetlenül (járulékos természetű) Bánatpénz fizetése teljesítés helyett. Facultas alternativa activa (a jogosultat megillető választás, ld. hibás teljesítés jogkövetkezményei) Facultas alternativa passiva (a kötelezettet megillető választás: Ha ez a jogosult érdekeinek sérelme nélkül lehetséges, a kötelezett a kijavítás vagy árleszállítás helyett a dolgot kicserélheti )

15 PÉNZSZOLGÁLTATÁS Meghatározott összegű és fajtájú pénzt kell teljesíteni (pl. 100 Euro) A teljesítés helyén érvényben lévő pénznemben. Más pénznemben vagy aranyban meghatározott pénztartozás átszámítása: a fizetés helyén és idején érvényes árfolyam (ár) alapján. Elnevezése: ár, bér, díj (ellenérték) Kamat: más pénzének használatáért fizetendő, a használat tartamától és a kamatlábtól függő pénzösszeg. (Magánszemélyek között csak külön kikötés esetén jár.61/1993.XI.29. AB hat. kamatos kamat tilalom eltörlése magánszemélyek közötti viszonyokban) fajai: ügyleti kamat késedelmi kamat kár kamat egyenértéki kamat törvényes kamat

16 FELTÉTELTŐL, IDŐHATÁROZÁSTÓL FÜGGŐ SZOLGÁLTATÁS
Meghatározott jövőbeni időpont, amelynek bekövetkeztétől függ a joghatás kezdő és végződési határidő A feltétel: jövőbeni bizonytalan esemény, amelynek beálltától a szerződés hatálya függ: halasztja, vagy megszünteti a szerződés hatályát.


Letölteni ppt "A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A SZOLGÁLTATÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések