Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása bővülő lehetőséget teremtett a különféle szervezeteknek arra, hogy régóta tervezett projektjeik végrehajtásához.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása bővülő lehetőséget teremtett a különféle szervezeteknek arra, hogy régóta tervezett projektjeik végrehajtásához."— Előadás másolata:

1 Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása bővülő lehetőséget teremtett a különféle szervezeteknek arra, hogy régóta tervezett projektjeik végrehajtásához forrásokat találjanak. Az EU Strukturális-, és Kohéziós Alapjainak megpályázásához a célokat Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a hozzá kapcsolódó operatív programok (OP-k) határozták meg. A magyar Nemzeti Fejlesztési Terv 5 operatív programja keretében 2004- től több mint 60 különböző pályázat indult. Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP): mezőgazdasági és élelmiszeripari, továbbá egyes vidékfejlesztési támogatások Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP): befektetés ösztönzés, kis-és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és innováció, információs társadalom fejlesztése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP): környezetvédelem, közlekedési infrastruktúra megteremtése Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP): turisztikai potenciál erősítése, térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése, humánerőforrás-fejlesztés regionális orientációjának erősítése Humán Erőforrások Fejlesztése Operatív Program (HEFOP): aktív munkaerő-piaci politikák, társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, az egész életen át tartó tanulás támogatása, szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

2   A HEFOP 1.1. intézkedése „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” címmel azt tűzte ki célul, hogy a célcsoportok   fiatalok, 16-30 év között;   tartósan munkanélküliek, 30év felett;   illetve a még nem tartósan nyilvántartott munkanélküliek, regisztrált álláskeresők, és inaktív személyek: 30 év felettiek azon tagjainál, ahol a munkaügyi szervezet a hagyományos eszközeivel nem tud eredményt elérni, ott az Európai Szociális Alap (ESZA) lehetőségeit kihasználva új típusú megközelítéseket és támogatásokat, szolgáltatásokat is alkalmazva segítse elő a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. Ennek a feladatnak az ESZA támogatáspolitikájában hagyományai vannak, minden tagország küzd hasonló problémákkal. A feladat végrehajtására, mint az intézkedés végső kedvezményezettjei- a munkaügyi központok kerültek kijelölésre a Foglalkoztatási Hivatal szakmai irányítása és koordinációja mellett.

3 HEFOP 1.1 intézkedés A munkanélküliség megelőzése és kezelése •A HEFOP 1.1. intézkedés központi program, amely 20 projekt keretében valósult meg. • A program megvalósítási ideje: 2004.szeptember 1 – 2007. december 31. /2008. október 31 •A program átfogó célja: •Minél több embert munkához juttatni •A munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzésekkel növelni az emberek versenyképességét. •Elősegíteni a társadalmi beilleszkedést, esélyegyenlőséget biztosítani a hátrányos helyzetű emberek számára

4 Elősegíteni:  A fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését,  A munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív népesség munkaerőpiacra történő visszatérését,  A munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését,  Az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét (különös tekintettel a tömeges leépítések során munkanélkülivé válókra)  Rendelkezésre álló forrás  Európai uniós támogatás (75 %) 22.350.745.856 Ft.  Hazai forrás(25 %) 7.450.248.619 Ft.  Összesen: 29.800.994.475 Ft.

5 HEFOP 1.1 támogatási eszközei  A célok eléréséhez a célcsoportok részére nyújtható támogatások 1.Humánszolgáltatás 2.Felzárkóztató és szakképzés 3.Képzéshez kapcsolódó költségtérítés 4.Munkagyakorlat szerzési támogatás 5.Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség térítés 6.Vállalkozóvá válás támogatása

6 A program tervezett eredménye  A programba a három év során 25.000 főt kell bevonni úgy, hogy közben a munkaügyi szervezet által felhasznált decentralizált Foglalkoztatási Alapból támogatásban részesülők aránya a munkanélküliek 2002. évi átlagos létszámához viszonyítva nem csökkenhet.  A programokat 20 ezer főnek kell sikeresen befejezni.  A programot sikeresen befejezettek közül az elhelyezkedettek vagy valamilyen más pozitív kimenettel (pl. szakképzettséggel nem rendelkezők esetében egy OKJ szakképzettséget és gyakorlatot szerez) befejezők aránya a program befejezése után hat hónappal 50%-ot kell elérjen,  továbbá ennek legalább 2/3-a az elhelyezkedettek aránya (összesen 33%).

7 A HEF OP 1.1 projekt országos eredményei az indikátorok tükrében

8 Új Magyarország Fejlesztési Terv • Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma • Összesen mintegy 8 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás • Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése • Humánerőforrás fejlesztési programok:  - Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések  - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések

9 1.Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, területi különbségek csökkentése, a változásokhoz való alkalmazkodás segítése, LLL elősegítése, egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása, társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása (összesen 9 prioritás mentén) 2.Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): a TÁMOP-hoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

10 TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”. A TÁMOP 1.1.2 program célja:  A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő- piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. TÁMOP 1.1.2 program célcsoportjai:  a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők,  a pályakezdők,  a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek,  akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek.

11 A TÁMOP 1.1.2 programelemei:  Képzési költség támogatása  Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás és annak járulékai  Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költség támogatása  Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása  Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása  Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása  Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása  Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (a továbbiakban: bértámogatás)  Munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (együtt: munkatapasztalat- szerzés) céljából bérköltség támogatás  Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése  Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása  Önfoglalkoztatás támogatása  Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése  Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás és annak járulékai  Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása  Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása  Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése  Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

12 A TÁMOP 1.1.2 program tervezett országos eredménye 2009. december 31-ig terjedő szakaszban:  Programba bevont személyek száma legalább a 19 755 főt érje el.   Programot sikeresen befejezők száma legalább a 15 855 főt érje el.   Képzésben résztvevők száma legalább a 12 266 főt érje el.   Az egyéni program befejezése utáni 180. napon foglalkoztatottak száma legalább a 5 608 főt, illetve a sikeresen befejezők 35 %-át érje el.

13 TÁMOP 2.2.2. program a hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésére – cél a LLG  A „lifelong guidance” (angol rövidítéssel LLG) rendszerének magyarországi megalapozását tűzte ki célul a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vezetésével 2008. végén indult TÁMOP 2.2.2 – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” címet viselő kiemelt program. Az első szakaszban 2010 szeptemberéig tartó, 2 milliárd forintból megvalósuló projekt keretében továbbfejlesztik, illetve kialakítják az egész életutat támogató pályaorientációs/karrier-tanácsadói rendszer szolgáltatás- és eszközkészletének számos elemét.

14 TÁMOP 2.2.2. program a hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésére – cél a LLG  A projekt hangsúlyos eleme a 2009 szeptemberében induló, a nemzetközi trendekhez és a fejlett informatikai lehetőségekhez igazodó új Nemzeti Pályaorientációs Portál. A 2010 őszéig folyamatosan továbbfejlesztésre és bővítésre kerülő új honlap hasznos segítséget tud majd nyújtani az önismeret, a szakmaismeret, a tanulás és a munka világa iránt érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A projekt keretében 100 új és 50 aktualizált szakmabemutató mappát dolgoznak ki, valamint 20 új szakmabemutató filmet készítenek el és publikálnak.

15 TÁMOP 2.2.2. program a hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésére – cél a LLG  2009 tavaszán kezdi meg működését a TÁMOP 2.2.2 projekt keretében felálló országos pályaorientációs hálózat. Az ország 28 városában kialakított tanácsadó ponton elhelyezett 50 szakember révén nagymértékben nő az ingyenesen igénybe vehető pályaorientációs szolgáltatáskínálat


Letölteni ppt "Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása bővülő lehetőséget teremtett a különféle szervezeteknek arra, hogy régóta tervezett projektjeik végrehajtásához."

Hasonló előadás


Google Hirdetések