Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén"— Előadás másolata:

1 Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén
Szolnok 2009

2 oktatási, képzési rendszerek átalakítása
Európai Unió oktatáspolitika iránya foglalkoztatás növelés tudás alapú társadalom megteremtése Célja : oktatási, képzési rendszerek átalakítása

3 A hazai oktatás átalakítása során a hangsúly az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére helyeződött át.

4 HEFOP TÁMOP3.1.4 Az e célokat szolgáló programfejlesztési projektsorozat a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1 intézkedéseiben valósult meg. A es program öt kiemelt kompetenciaterületen támogatta oktatási programcsomagok létrehozását, valamint elkészült a kompetencia alapú óvodai programcsomag (szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, szociális, életviteli és környezeti, életpálya-építés) A Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázata e programoknak a közoktatási intézményekben való alkalmazását teszi lehetővé

5 A kompetencia alapú óvodai programcsomag
A fenti fejlesztések megalapozását egy önálló óvodai programcsomag biztosítja, mely az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült. /alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szellemiség és szemléletmód/

6 A kompetencia alapú óvodai programcsomag
Egyes elemei egyrészt részenként is felhasználhatók bármely legitim helyi nevelési programhoz, másrészt egészben is, komplexen és csomagként kezelve is használható.

7 A kompetencia alapú óvodai programcsomag
elemei Elméleti alapvetések Komplex Fejlesztési- Tématervek Kiegészítő kiadványok, eszközök Kompetencia alapú óvodai programcsomag Elméleti alapvetések általános szakmai koncepciót és a három kidolgozatlan fejlesztési területre vonatkozó pedagógiai koncepciót tartalmaz. valamint olyan szakmai írásokat, anyagokat amelyek ezek feldolgozását megértését segítik. A Komplex Fejlesztési Tématervek ajánlások négy képességfajtára és három differenciálási szintre kidolgozva. . A tárgyi fejlesztési eszközök, egyéb kiadványok több kötetből áll. A világ befogadásának elérhetőségei című füzetsorozat és eszköztár 12 részből áll

8 Elméleti alapvetések Általános szakmai koncepciót és a három kidolgozatlan fejlesztési területre vonatkozó pedagógiai koncepciót tartalmaz az óvoda-iskola átmenetre a befogadó vagy inkluziv pedagógiára érzelmi –erkölcsi nevelésre vonatkozóan valamint olyan szakmai írásokat, anyagokat amelyek ezek feldolgozását ,megértését segítik.

9 Komplex Fejlesztési- Tématervek
Ajánlások négy képességfajtára - szociális képesség - értelmi képesség - verbális képesség - testi képesség három differenciálási szintre van kidolgozva I. szint: sajátos nevelési igényű gyerekek II. szint: standardhoz közelítő képességű gyerekek III. szint: tehetséges, kreatív gyerekek Az ajánlások tartalmai hozzájárulnak a gyerekek képességfejlesztéséhez, valamint a tevékenységek céljának,feladatának, módszereinek,eszközeinek, előzetes anyagainak, szervezeti kereteinek kiválasztásához A négy képességfajta -Szociális képességek Szociális képességek Kritikai gondolkodás-Tervszerû, motivált munkavégzés, akaraterô, kitartás- Kreativitás, problémamegoldó gondolkodás– Konfliktuskezelés, szabálytartás– Empátia, tolerancia, nyitottság – Együttmûködô-készség, szervezôkészség– Önállóság, önismeret, önbizalom – Metakommunikáció, az egyes társas helyzetekben való adekvát viselkedés, kommunikáció – A demokrácia intézményeiben való részvétel, képviselet készségei 2. Értelmi képességek Pontos, differenciált vizuális észlelés,- Hallott-auditív információk pontos észlelése, megkülönböztetése A látott-hallott információk összekapcsolásának képessége -Rövid idejû vizuális-verbális memória – Szándékos figyelem– Környezettudatos magatartás kialakítása növelni a gyerekek önállóságát, önbizalmát -Problémakezelés– Önismeret-fejlesztés -Döntési képesség megalapozása Verbális képességek– Szóbeli kommunikáció,– Beszédbátorság (beszélgetôkör)– Belsô képkészítés (mesehallgatás) – Mozgáskoordináció (ritmikus tevékenységek) fejlesztés– Helyes beszédtechnika– beszédlégzés– artikuláció – beszédtempó– hangsúly – hanglejtés 2.A három differenciálási szint: A gyerekek képességszintjei egyéni, sajátos fejlôdési mintázatot mutatnak. Az egyes szintek értelmezése: I. szint: sajátos nevelési igényû gyerekek II. szint: standardhoz közelítô képességû gyerekek III. szint: tehetséges, kreatív gyerekek

10 „A világ befogadásának elérhetőségei” című füzetsorozat és eszköztár
A füzetsorozat és eszköztár 12 részből áll  Zenevarázs  Bábjáték és játék a bábokkal  Meseládikó eszköztár Játszunk? Természetesen!  Felfedezések a természetben  Kiegészítő segédlet/dráma- és mozgásos játékok/  Néphagyomány  Játék, tánc, élet  Játék, tánc, élet DVD  Varázseszközök az óvodában/ajánlások érzelmi , erkölcsi kompetenciák fejlesztéséhez/  Kóstolgató /gyermekirodalmi összeállítás/  A gyermek fejlődésének nyomon követése

11 A kompetencia alapú óvodai programcsomag
A komplexitás három nagy kategóriája elkészült: az óvoda–iskola átmenet, az integráció, inkluzió az érzelmi, erkölcsi nevelés, játék 1. Labáth Ferencné: Általános szakmai koncepció 1. Az ONAP csupán iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkezzen a gyermek az iskolába lépéskor 2. Az óvodai és az iskolai nevelés nem épül egymásra, széttagolódik az, ami a gyermek életében egy folyamat. 3. Az iskolákkal való szoros együttmûködés rendszere kidolgozatlan, holott az óvodai nevelésre épül a közoktatási rendszer következô lépcsôfoka, az iskolai tanulás megkezdése. Más kérdés, hogy ezt az összehangolt elvi és gyakorlati tevékenységet a mûködés érdekében az iskoláknak is gyakorolniuk kellene. 4. A befogadó pedagógia még nem vált általánossá, alkalmazása, helyes értelmezése szûk körû. 5. A sajátos nevelési igényû gyermek is teljes értékû ember. Joga, hogy megfelelô, elfogadó, ugyanakkor fejlesztô hatású környezetben éljen, fejlôdjön. A gyerekek ôszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylô társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítôkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. 6. Az érzelmi és erkölcsi nevelés háttérbe szorult a társadalmi, az értékrendi és az érzelmi válságok begyûrûzése miatt. Az érzelmi és erkölcsi nevelésnek komoly hangsúlyt kell kapnia, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját. Segít a családoknak az értékek mentén történô nevelésben, kapaszkodót nyújt a kusza világban. A megalapozott szokásrend – amely értékrendhez vezet – olyan biztonság, amely támpontot ad a mindennapokban, s amely értelmes célokkal tölti meg azokat.

12 A programcsomag I. témaköre az óvoda-iskola átmenet
Amikor óvoda–iskola átmenetről van szó, akkor azonos elvek mentén való fejlesztésről beszélünk Konkrét kapcsolódási pontok az óvodai programcsomag és az iskolai kompetencia fejlesztés területei között - Szövegértés- szövegalkotás területén - Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák területén - Matematika kompetencia területén - Életpálya-építés kompetencia területén Ha óvodapedagógusként-tanítóként egyféleképpen gondolkodunk a gyermekekrôl – elfogadjuk, hogy a saját képességeinek megfelelô ütemben kell haladnia, életkorának, fejlettségi szintjének megfelelô ismeretet kell kapnia saját tanulási útján –, akkor a váltás óvoda és iskola között a gyermek számára nem lehet trauma, hiszen a környezete ugyan megváltozott, de a pedagógiai légkör, a tanulás módja nem lesz ismeretlen a számára. A kompetencia alapú fejlesztés kétféle értelemben segíti az óvoda–iskola átmenetet. Egyrészt elvi síkon a fejlesztési irányok, alapelvek meghatározásával , a fejlesztés hangsúlyainak megadásával; másrészt gyakorlati síkon segíti az óvodapedagógust, tanítót az elvi megközelítés tényleges megvalósulása felé.

13 A programcsomag II. témaköre a differenciálás, az integráció és az inklúzív pedagógia
Jogszabályi háttér biztosított Az integrált nevelés-oktatás jogi szabályozása, és a sajátos nevelési igény meghatározása megtörtént A pedagógiai alapelvek és tartalmak az ONAP-ban az Irányelvekben és NAT-ban megfogalmazottak Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzió az integráció által a differenciálás módszerével lehetséges

14 A programcsomag III. témaköre a játék, az érzelmi és erkölcsi nevelés
Az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék A játék és a játékba integrált tanulás összefüggéseit mutatja be. Az óvónő kiemelkedően fontos szerepe a játékban Hogyan történik és történjen az erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban Erkölcsi érzék, érzelmek nevelése a játék során A kommunikáció és a játék fejlődése a játék által

15 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka
a gyerekek számára a szülők számára az óvodapedagógusok számára az intézményfenntartó számára

16 Köszönöm a figyelmüket! intézményi folyamat tanácsadó
Hepp Attiláné közoktatási szakértő intézményi folyamat tanácsadó

17 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a gyerekek számára
önfeledt, boldog gyermekkort jelent számukra elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak átélhetik a mesék, a versek, a zene ,a festés a hagyományok világát - bábozhatnak, dramatizálhatnak élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják megtapasztalják , hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges A kompetencia alapú programcsomag a gyerekek számára - önfeledt, boldog gyermekkort jelent, amelyben - kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak; - kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben; - átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát; - átérezhetik a hagyományok üzenetét; - bábozhatnak, dramatizálhatnak; - nap mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról; - játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől; - a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják; - a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges; - figyelembe veszik a gyermekek törvényeit is.

18 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a szülők számára
biztosítékot kapnak arra vonatkozóan, hogy a program középpontjában a gyermekük áll, gyermekük komplex képességei fejlődnek a fejlesztés figyelembe veszi a gyermek egyéni és életkori sajátosságait gyermekével megtanítják értékelni és elfogadni a másik gyermek másságát is gyermekének örökérvényű értékeket közvetít a fejlesztés hangsúlya a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyereke(i)k számára; - a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához; - gyermekük komplex képességei fejleszthetők; - figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait; - értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek; - gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is; - gyermeke(i) számára olyan tudástartalmakat adnak át, amelyek az iskolai tanuláshoz szükséges kultúrtechnikákat alapozzák meg; - gyermekének olyan értékeket (hagyományőrzés-, ápolás, a magyar anyanyelv, népdal-, mese és mondavilág, tisztelet, 30 szeretet, megbecsülés, elfogadás, a közösségben való együttélés) közvetít, amelyek örökérvényűek; - a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van; - gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár; - a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének; - plusz szolgáltatásokkal (idegen nyelv, számítógépes ismeretek) nem terheli meg a gyermeke(i)t; - Önre nézve nem jelent többletköltséget; - a gyermekével való közös gyűjtőmunkát közös élményfeldolgozás követhet; - az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat, fejlődhet; - gyermekének több sajátélményben, tapasztalatszerzésben lesz része; - a program figyelembe veszi az Ön észrevételeit is.

19 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka az óvodapedagógusok számára
az óvoda-iskola átmenet, az inklúzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újraértelmezésére; az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójának új tartalommal való megtöltésére a nevelési színterek (család, óvoda, iskola) folytonos nevelő hatásának érvényesítésére a saját kompetenciájának fejlesztésére (ismeret, tudás, attitűd) a gyerekek differenciálisi szintek (I.-II.-III.), valamint képességfajták szerinti fejlesztésére (értelmi, szociális, kommunikációs: verbális, nonverbális, testi)

20 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka az intézményfenntartó számára
az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai továbbképzése az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül várhatóan emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma A fenntartó a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata során bizonyságot nyerhet afelől, hogy - az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei közé tartozik; - biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai ingyenes továbbképzése; - az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül; - a fenntartása alatt működő óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja; - a programcsomag alkalmazása plusz anyagi terhet nem jelent számára; - az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt; - az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi; - vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma.


Letölteni ppt "Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések