Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új felnőttképzési törvényi változások az uniós projektek tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új felnőttképzési törvényi változások az uniós projektek tükrében"— Előadás másolata:

1 Az új felnőttképzési törvényi változások az uniós projektek tükrében

2 Projekt tevékenységek 1.4.6-os projektekben
- a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított (munkaviszonyon alapuló) - iskolarendszeren kívüli, - a kulcsképességek fejlesztésével összekapcsolt, - OKJ-s szakképesítést nyújtó, vagy munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítő végzettség megszerzésére irányuló képzés, amelyet Alaposan előkészített kiválasztás után Pályaorientáció, - Felzárkóztatás vagy ismeret-felújítás, - Motiválás előz meg, és kísér, - A foglalkoztatottak egyéni pszichoszociális problémáinak megoldását segítő folyamatos szolgáltatás(ok) egészít(enek) ki, - A projektből kilépők elhelyez(ked)ése követ, végül - Nyomon követésük, utógondozásuk zár le.

3 Támogatható tevékenységek köre
A célcsoport bevonásához, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: 1.Célcsoport elérése, toborzása 2.Célcsoport kiválasztása 3. Célcsoport bevonása 4.Célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre (pl.: önismeret, személyiségfejlesztés, csapatépítés, tanulási- és munkamotiváció, pályaorientáció, munkaerő-piaci, álláskeresési képességek, készségek fejlesztése, vállalkozói ismeretekre, szociális szövetkezet alakítására való felkészítés stb.)

4 Kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek
1. a tranzit típusú (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) program megvalósítása az építőipar területén, 2. a képzést sikeresen elvégzők minimum 25%-nak építőiparhoz tartozó OKJ-s szakképzettséghez való hozzájuttatása, 3. támogatott foglalkoztatás idejének felével megegyező továbbfoglalkoztatás biztosítása 4. a célcsoport tagjainak képzésben és foglalkoztatásban tartását szolgáló személyre szabott szolgáltatások biztosítása 5. nyílt munkaerő-piaci reintegráció elősegítése.

5 Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 1. a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 2. jelen Útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; 3. az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere.

6 Képzéssel szembeni elvárások
A célcsoport tagjaival (teljes vagy részmunkaidős) munkaszerződést és felnőttképzési szerződést kell kötni. A projektrésztvevőknek a foglalkoztatással egybekötött képzés időtartamára számítva legalább a kapcsolódó jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) kell biztosítani. A képzésbe bevontak min. 25%-nak kötelező a szakmai OKJ-s (építőipari) képzés megszerzése. A projekt keretében megvalósítani kívánt bármely oktatási-, képzési- és tréning tevékenység (a továbbiakban: képzés) kizárólag a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) által akkreditált képző intézménytől vehető igénybe. Képzésnek minősül az a felnőttképzési tevékenység, amelynek célja meghatározott képzettség megszerzése, kompetencia elsajátítása általános-, nyelvi- vagy szakmai képzés, továbbá tréning keretében. Az intézményi akkreditációnak érvényesnek kell lennie a képzés teljes időtartamára. Amennyiben az intézményi akkreditáció érvényességi ideje nem fedi le a képzés teljes időtartamát, úgy a képzés teljesítése a projekt keretében nem ismerhető el, a kapcsolódó indikátorok nem fogadhatóak el és a képzés költségeihez (sem a közvetlen, sem a járulékos költségekhez) támogatás nem nyújtható.

7 A felnőttképzési intézmények
A felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégekre, egyéni vállalkozók. A gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati képzést folytató szervezetek.

8 Mit tekintünk a felnőttképzési tevékenységnek – képzési körök
A felnőttképzési intézmények felnőttképzésben résztvevők számára nyújtott iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége : a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés;

9 Belső képzés A munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés; A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része terhére megvalósuló képzés. Nem lehet OKJ-s, valamint általános nyelvi képzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben munkavállalóként meghatározott személy.

10 Felnőttképzést kiegészítő tevékenység
Leánykori nevén: felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás Olyan tevékenység, amely a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére irányul; a képzés hatékonyságának javítására irányul; a munkavállalás elősegítésére irányul;

11 Mire nem terjed ki a törvény…
Az intézményeknek az OKJ megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére. Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint létrejött jogi személyre. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre. A pedagógus továbbképzésekre Az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre . A hatósági jellegű képzésekre. Az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának keretében szervezett képzéseire Az igazságügyi alkalmazottak képzésére, továbbképzésére.

12 Új fogalmak Képzési tevékenység: szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés. Egyéb képzés: Olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, vagy megnevezhető szakképesítéshez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

13 Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag nem elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. A fogalmak valamennyit finomodtak, de a felnőttképzési törvény fogalomhasználata nem került új alapokra.

14 Engedélyezés Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető . Az engedély célja annak biztosítása, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.

15 Az engedélyező és az engedélyezés
Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet, vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani. Az engedélyezési eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény – KET - rendelkezéseit kell alkalmazni - hatósági eljárás.

16 Engedélyezés és nyilvántartás
Az engedéllyel rendelkező intézmények szerepelnek a nyilvántartásban. A nyilvántartás tartalmazza A képzési kör megjelölését A képzési programokat A felnőttképzési szolgáltatásokat Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén a kérelmet és bejelentést az intézmény nyújtja be a hatósághoz.

17 Az engedély módosítása, vagy kiegészítése
A hatóság az engedély módosításával az intézmény engedélyét új képzési körrel bővíti. Az engedély kiegészítésével az intézmény engedélyében szereplő képzéseit – az engedélyben megjelölt képzési körön belüli – új képzéssel bővíti.

18 Engedély annak az intézménynek adható amely rendelkezik
A tv-ben meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal ; a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel ; szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel

19 A működés során betartandó követelmények
Felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programnak megfelelően kell folytatnia, Minden felnőttképzésben részt vevő felnőttel felnőttképzési szerződést kell kötnie, Gondoskodnia kell a személyi adatok megfelelő kezeléséről, Eleget kell tennie tájékoztatási kötelezettségének, Gondoskodnia kell az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról,

20 A működés során betartandó követelmények
A képzések befejezését követően - a támogatott képzések esetén - a támogatást nyújtó bevonásával mérnie kell a képzésben résztvevők elégedettségét, Oktatói minősítési rendszert kell működtetnie, Az előzetes kompetenciamérést OKJ-s és nyelvi képzések esetén kötelezően, egyébként a jelentkező kérésére, az egyéb szakmai és egyéb képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján kell biztosítania,

21 A működés során betartandó követelmények
vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggő, a tv-ben meghatározott dokumentumokat, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást kell nyújtania. az OKJ-s képzések esetén a gyakorlati képzést a szakképzésről szóló törvény szerint meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, és a gyakorlati foglalkozás teljesítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell szerveznie

22 A működés során betartandó követelmények
ha nem rendelkezik feltételekkel, a gyakorlati képzés megvalósítására szerződést köt a gyakorlati képzést folytató szervezettel. felnőttképzési információs rendszert kell működtetnie, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert kell működtetnie, a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie

23 Felnőttképzési szerződés – ami új
Tartalmaznia kell A képzési csoport képzésének kezdési időpontját, haladásának modulokra, tananyagegységekre vagy tantárgyakra bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését, képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását.

24 Felnőttképzési szerződés – ami új
Tartalmaznia kell a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését: tanúsítvány, igazolás, stb. A felnőttképzést folytató intézmény OKJ-s képzéseihez kapcsolódó vizsgadíjat csak a vizsgára történő jelentkezéskor kérheti a képzésben résztvevőtől. A felnőttképzést folytató intézmény a képzési díjat egyösszegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és a javítóvizsga díját – további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben résztvevő terhére.

25 Felnőttképzési biztosíték
Célja a felnőttképzésben részt vevő képzése befejezésének biztosítása A felnőttképzést folytató intézménynek a szerződés megkötésének időpontjától kezdődően az engedélyezett képzéseinek befejezéséig kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie. igazodnia kell a felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek számához. a biztosíték mértéke, a hozzáférés módja a szerződés része;

26 Elektronikus adatszolgáltatás képzésenként kiterjed
A felnőttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, az engedély megszerzésének időpontjára és számára – változás azonnal bejelentendő; a képzés megnevezésére a képzési csoport - a képzés első képzési napját megelőző harmadik napig képzésének első képzési napjára, haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére, képzése befejezésének tervezett időpontjára, résztvevőinek számára,

27 Elektronikus adatszolgáltatás képzésenként kiterjed
a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére a képzésben részt vevők elégettség-mérésére vonatkozó adatokat szolgáltatja - a képzés befejezését követő tíz napon belül.

28 Felnőttképzési dokumentumok
Képzési program A képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumok Jelenléti ív és az elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentum A képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló dokumentumok +személyi adatok Felnőttképzési szerződés Haladási napló – hiányzást is dokumentálja; Követelmények teljesítését igazoló dokumentum, és az átvételét igazoló dokumentum; Személyi és tárgyi feltételeket biztosító szerződések Az oktatók foglalkoztatásával összefügg dokumentumok Statisztikai adatszolgáltatás megtörténtét igazoló dokumentumok.

29 Tájékoztatási kötelezettség
Engedély szám = nyilvántartási szám A nyilvántartási számra vonatkozó kötelezettség ugyanaz, mint eddig: A tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni.

30 Nyilvánosság Ügyfelek részére folyamatos hozzáférést biztosít:
a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz; a képzési programhoz A szakképesítésért felelős miniszter részére Az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerint biztosít hozzáférést a programokhoz és tájékoztatóhoz.

31 Ellenőrzés Felnőttképzési szakértő és programszakértő bevonásával – OKJ-s képzés esetén kamarai szakértő bevonásával; Két évente, de szükség szerint; Tevékenységét kezdő intézményt évente ellenőrzik; Nem a feltételeknek megfelelően végzi képzési tevékenységét – minimálbér 5-10 –szerese; Nem lehet kevesebb 8-szorosnál, ha súlyosabbnak minősül a jogszabálysértés; Engedély nélkül végzett tevékenység esetén 8-10-szeres (3 hónap, 100 fő meghaladása esetén 10-szeres) Változás: Megszűnik a mérlegelési jogkör; év eltiltás ismételt jogszabálysértés esetén.

32 Ellenőrzés és támogatás
A hatóság az ellenőrzése során a támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésről, szabálytalanságról értesíti a támogató szervet a szükséges intézkedések megtétele céljából.

33 Jogszabályok 56/2013 (XII. 4.) NGM rendelet
393/2013 (XI.12.) Kormányrendelet

34 Az engedélyezésre vonatkozó szabályozás tartalma
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás, A követelményrendszer részletes szabályai, A kérelem és bejelentés adattartalma és benyújtásának részletes szabályai, A vagyoni biztosíték formái, mértéke és felhasználásának szabályai, Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályok A nyilvántartásból való törlés eseteit, A felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények Az engedéllyel rendelkező intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok.

35 Átmenet A évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján intézményakkreditációval, vagy programakkreditációval rendelkező intézmények akkreditációja augusztus 31-ig megfelel az e törvény alapján kiadott engedélynek. A augusztus 31. napján a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő képzéseik alapján. Amennyiben augusztus 31-e után lejár az akkreditációja, el kell indítania az engedélyezési eljárást.

36 Átmenet II. Ha januárja után akkreditált intézmények március 31-ig a augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést A képzés indításának a felnőttképzést folytató intézmény által megtartott első képzési nap minősül. Az ellenőrzési is a augusztus 31-én hatályos szabályok szerint történik.

37 Átmenet - programok A felnőttképzést folytató intézményeknek az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában augusztus 31 . napján szereplő képzési programjai augusztus 31-ig, a január 1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények esetében március 31-ig megfelelnek az e törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak .

38 Átmenet és támogatott képzések
A felnőttképzési intézmények a szeptember 1-e előtt létrejött támogatási szerződés alapján végzett képzéseket a képzés megvalósítására a támogatási szerződésben megállapított időtartam végéig az Fktv augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint folytathatják le. A támogatási szerződés létrejöttének időpontjában intézmény-akkreditációval és a vonatkozó képzésekre program-akkreditációval rendelkező intézmények akkreditációja – az akkreditációs tanúsítványban szereplő hatálytól függetlenül – a képzések befejezéséig tart. Az ellenőrzés is a augusztus 31-i szabályok alapján történik.

39 Vegyes képzés – nem távoktatás
Távoktatás: az oktatásnak az a formája, ahol a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb mint felében pedig konzultációkon vesz részt. Ami nem ilyen, az nem távoktatás – vegyes képzés.

40 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Miskolc, 2014. február 17.
Magyar Mariann képzési szakterületi tanácsadó Miskolc, február 17. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az új felnőttképzési törvényi változások az uniós projektek tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések