Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁRAK TRANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁRAK TRANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS"— Előadás másolata:

1 KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁRAK TRANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS
ADÓHATÁSOK KAPCSOLT VISZONYNÁL/ÜGYLETEKNÉL ELŐZETES ÁRKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS MKVK KEM Szervezet 2009. március 23. Szénásy Péterné

2 Bevezetés - Nemzetközi adózás dióhéjban
Alapproblémák / kívánalmak: Kettős adóztatás elkerülése Káros adóverseny, aluladóztatás elkerülése Megoldás: egyezmények Hátterük: modellek (OECD, ENSZ, [USA]) Magyarország ← OECD Modellegyezmény Szénásy Péterné

3 I. Kapcsolt vállalkozások fogalma
Számviteli törvény: ≥ 20%, csak vállalkozások viszonylatában, Szt.3.§. (2) 7. Tao-törvény, Art: > 50%, vállalkozás és személy is Tao-tv. 4.§.23., Art. 178.§.17., Ptk. 685/B. §, 685. § b) Ptk. – közvetlenül, közvetve, közeli hozzátartozók befolyása egybeszámítva Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardek: ≥ 20%, vállalkozás és személy is MNKSZ 550. (IAS 24, IAS 28) IAS 24 szerinti kapcsolt felek (ellenőrzés, jelentős befolyás, kulcsvezető, és közeli hozzátartozók, közvetlen vagy közvetett) Szénásy Péterné

4 II. Szokásos piaci ár meghatározása - Transzferárak
Transzferárak (elszámolóárak, belső átadási árak): kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióiban alkalmazott árak multinacionális vállalkozások viszonylatában kiemelt jelentőségűek alkalmasak lehetnek adóoptimalizálásra, a különböző országok közötti nyereségátcsoportosításra Érintett ügyletek: termékek, szolg.-ok, immat.javak, kamatok… Szokásos piaci ár elve (arm’s length principle) Ha két (különböző állambeli) kapcsolt vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan feltételeket teremt vagy köt ki, amelyek különböznek a független vállalkozások között alkalmazott feltételektől, az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nékül elért volna, de azok miatt nem realizált, az érintett vállalkozás nyereségéhez hozzászámítható és ennek megfelelően adóztatható (OECD modellegyezmény a jövedelem és a vagyon adóztatásáról 9. cikkely) Fő irány: a kapcsolt ügyleteket független vállalkozások feltételeivel kell összemérni. Szénásy Péterné

5 II. Szokásos piaci ár meghatározása
Szokásos piaci ár (SZPÁ): az az ár, amelyet független felek összehasonlítható körülmények között alkalmaznak vagy alkalmaznának. A SZPÁ-tól való eltérés megadóztatható. Art. 1. §. (8): a SZPÁ-tól eltérő feltételekkel létrejött kapcsolt ügyleteket a SZPÁ alapulvételével kell adóztatni. Transzferárazási módszerek: OECD irányelvek alapján Szénásy Péterné

6 A SZPÁ meghatározásának módszerei
(Tao-tv.18.§.(2) Összehasonlító árak módszere (Comparable Uncontrolled Prices, CUP) SZPÁ = amelyet független felek alkalmaznak összehasonlítható termék vagy szolgáltatás értékesítésekor gazdaságilag összehasonlítható piacon. Viszonteladási árak módszere (Resale Price Method, RPM; resale minus) SZPÁ = a termék, szolgáltatás független felek részére változatlan formában történő értékesítés során alkalmazott árából a viszonteladó költségeinek és szokásos hasznának levonásával számított ár. Szénásy Péterné

7 A SZPÁ meghatározásának módszerei
Költség és jövedelem módszer (Cost Plus Method, CPM) SZPÁ = önköltség + szokásos haszon Egyéb módszer A fentiektől eltérő más módszer; akkor alkalmazható, ha az 1-3. alapján nem határozható meg a SZPÁ (bizonyítás!), és ha az adózó által alkalmazott egyéb módszerrel ténylegesen meghatározható a SZPÁ. Pl. ilyenek az ügyleti nyereségen alapuló módszerek (Transactional Profit Methods, TPM). Például: Nyereségmegosztási módszer (Profit Split Method, PSM) Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (Transactional Net Margin Method, TNMM) Szénásy Péterné

8 III. Transzferár-nyilvántartás (Tao-tv. 18. §. (5), 18/2003
III. Transzferár-nyilvántartás (Tao-tv. 18. §. (5), 18/2003. PM rendelet) Készítésére kötelezettek: az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak (2004. évi XXXIV. tv §: teljes csoport L<50 fő és Ért.nettó árb. vagy mérlegfőö.≤10 m€-nak megfelelő Ft-összeg, (19.§) szerinti kivételekkel) nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai rt, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivételekkel, pl. közhasznú, nonprofit, állami tulajdonú). Nem kell elkészíteni a nyilvántartást, ha a szerződés: nem egyéni vállalkozó magánszeméllyel jött létre; kis- és középvállalkozások versenyhátrány miatt létrehozott beszerzési csoportjai között jött létre (Tao-tv.18.§.(3)); valamint tőzsdei ügylet esetén (kivéve a jogellenesség eseteit, pl. bennfentes kereskedelem); hatósági ár vagy más, jogszabályban meghatározott ár alkalmazása esetén. Szénásy Péterné

9 A nyilvántartás tartalma:
Elkészítésének határideje: az adóévi ügyletekre nézve a Tao-bevallás benyújtásáig. Ha nem történt teljesítés, az adott szerződésről nem kell nyilvántartást készíteni. A nyilvántartás tartalma: alapvető tartalmi elemek: SZPÁ SZPÁ meghatározásánál alkalmazott módszer az azt alátámasztó tények és körülmények. Szénásy Péterné

10 PM-rendelet szerinti alapelvek, követelmények:
minden jelentős tény, körülmény figyelembe vétele (adózótól elvárható gondossággal) költség-haszon elv (aránytalanul nagy költségáldozat nem várható el, de a költség nem mentesít a készítés kötelezettsége alól) alapesetben szerződésenként külön nyilvántartás összevont nyilvántartás lehetséges, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti és a szerződések tárgya azonos, feltételeik rögzítettek és lényegileg azonosak, vagy egymással szorosan összefüggnek. Az összevonást indokolni kell. Egyszerűsített nyilvántartás készíthető, ha az ügylet áfa nélküli SZPÁ-on számított értéke ≤ 50 mFt. A nyilvántartást módosítani kell, ha olyan változás történik, amelyet független felek az árnál érvényesítenének. Szénásy Péterné

11 PM-rendelet szerinti részletes tartalmi elemek:
„Teljes” (nem egyszerűsített) nyilvántartás: kapcsolt vállalkozás azonosító adatai (név, székhely, adószám, ennek hiányában cégjegyzékszám és a bíróság megjelölése) a szerződés tárgya, hatálya, a szerződéskötés és -módosítás időpontja a termék/szolgáltatás jellemzői, a teljesítés módja, feltétele a végzett tevékenység elemei, jellemzői, a felhasznált erőforrások és a vállalt üzleti kockázat (funkcionális elemzés) a piac meghatározása és jellemzői (iparági és piacelemzés, a releváns piacon) - a SZPÁ meghatározására választott módszer megnevezése, - egyéb módszer esetén annak jellemzői, - a módszer kiválasztásának indokai, - az összehasonlításhoz felhasznált adatok meghatározása, az adatok kiválasztásának menete, ezek indoklása - az összehasonlító eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozó tények, körülmények (jellemzők) Szénásy Péterné

12 Egyszerűsített nyilvántartás tartalma:
- az összehasonlítható termékek, szolgáltatások alapján a választott módszerrel számított ár, árrés, haszon, egyéb érték vagy azok tartománya (=SZPÁ), - a SZPÁ-t befolyásoló tényezők eltérésének meghatározása és az emiatt szükséges kiigazítás; - a SZPÁ a szerződés tárgyában folyó vagy lezárt, SZPÁ-ral összefüggő bírósági, hatósági eljárás főbb adatai készítés és módosítás időpontja aláírások (készítő, jóváhagyó). Egyszerűsített nyilvántartás tartalma: 1)-2) szerinti azonosító adatok, valamint: a SZPÁ; az egyszerűsített nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja; aláírások. Szénásy Péterné

13 A SZPÁ meghatározásakor figyelembe vehető:
Egyéb rendelkezések A SZPÁ meghatározásakor figyelembe vehető: - független féllel kötött szerződés - kapcsolt vállalkozás és független fél szerződése - független vállalkozások egymás közötti szerződései - összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó, nyilvános adatbázisban tárolt adatok. Gyakorlati megjelenési forma A vállalkozások jellemzően egy egyberendezett transzferár-dokumentációt készítenek, mely dosszién belül szerződésenként, valamely sorszámmal vagy azonosító számmal ellátva jelennek meg az egyes nyilvántartások. Célszerű a szerződéseket (másolatukat) is a nyilvántartáshoz kapcsolódóan a dokumentációban tárolni. MEGŐRZÉSI ÉS AKTUALIZÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG Szankciók: mulasztási bírság – hiányzó, hiányos vagy az előírásoktól eltérő nyilvántartás esetén, nyilvántartásonként 2 mFt-ig terjedően (Art § (16)) Szénásy Péterné

14 IV. A kapcsolt viszony hatása az adónemekre
IV. A kapcsolt viszony hatása az adónemekre (Tao, különadó, áfa, innovációs járulék) Társasági adó Ha a kapcsolt vállalkozások a piacitól eltérő árat alkalmaznak, az alkalmazott és a piaci érték különbözete az adózás előtti eredményt növeli vagy csökkentheti. Növeli, ha az adózó eredménye < SZPÁ esetén lett volna (kivéve, ha a kapcsolt fél nem EV magánszemély) csökkenti, ha az adózó eredménye > SZPÁ esetén lenne és a kapcsolt fél belföldi adózó, vagy a TAO-nak megfelelő adó alanya külföldön, és rendelkezik a kapcsolt fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét. (Tao-tv.18.§.(1)) Az egyéb, adózás előtti eredményt módosító tételektől függetlenül! Szénásy Péterné

15 A SZPÁ-tól való eltérés miatti módosítás hatálya alá tartozó ügyletek:
minden gazdasági esemény Speciális, külön nevesített ügyletek: Jegyzett tőke apporttal történő emelése Jegyzett tőke leszállítása nem pénzben történő vagyonkiadással Jogutód nélküli megszűnés miatt nem pénzben történő vagyonkiadás Osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítése Mentesülés: KKV-k közös beszerzésre és értékesítésre létrehozott kapcsolt vállalkozásával kötött tartós szerződés (KKV-k szavazati aránya összesen > 50%). (Tao-tv. 18. § (3)) Szénásy Péterné

16 Egyéb, kapcsolt vállalkozások miatti módosítások a Tao-ban (a fontosabbak):
kamatnyereség 50%-a növelő (kivéve írásbeli tájékoztatás esetén), kamatveszteség 50%-a csökkentő (választható, kedvezménykorláttal) kivéve: pénzügyi intézménytől kapott /ilyennek fizetett kamat. (Tao-tv. 7,§,(1) k, 8. § (1) k, 29/D. § (15)) kapott osztalék és részesedés csökkentő, kivéve az ellenőrzött külföldi vállalatoktól kapott alultőkésítés miatti növelő tétel (8.§.(1) j,): nem pénzügyi intézménnyel szembeni kötelezettségek fizetett kamatából az átlagos saját tőke 3-szorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos rész nemcsak kapcsolt viszonyban kell alkalmazni csoportos számlavezetés (cash pooling) rendszerben felszámolt kamatra is kell alkalmazni a 8.§.(1) k, szerint növelő tételként elszámolt kamat összege levonható. Szénásy Péterné

17 2. Különadó (2006 évi. LIX. tv., Kjt.)
A Kjt. 3. §. (15) szerint ha a felek eltérnek a piaci ártól, a Tao-tv. 18.§-ában foglaltakat a különadó számításánál is megfelelően alkalmazni kell. A SZPÁ-tól eltérően alkalmazott ellenérték „eredményt rontó” különbözete növeli az adóalapot, a SZPÁ-tól eltérően alkalmazott ellenérték „eredményt javító” különbözete csökkentheti az adóalapot. Speciálisan a kapcsolt vállalkozásokra nevesített adóalap-módosító tételek nem szerepelnek a Kjt-ben, de figyelemmel kell lenni különösen a bérleti díjakra, a szolgáltatások díjára, a kölcsönök kamatára, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatásokra. Szénásy Péterné

18 3. Általános forgalmi adó
2007. évi CXXVII. tv. 66. §, 67. § (1)-(2), 255. §, 259.§. 13. 1., Csereügylet, amikor az ellenérték nem pénzben kifejezett: az adó alapja a SZPÁ, és a szembenálló ügyletek SZPÁ-át külön-külön kell meghatározni. 2., Kapcsolt ügyletek: az ellenérték helyett a SZPÁ az adó alapja, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik, és az ellenérték aránytalanul magas a SZPÁ-hoz képest és az eladót/szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg az ellenérték aránytalanul alacsony a SZPÁ-hoz képest és a vevőt az adólevonási jog nem egészben illeti meg az ellenérték aránytalanul alacsony a SZPÁ-hoz képest és az eladót/szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg, valamint a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól a 85.§.(1), 86.§.(1), 87.§. alapján („tárgyi mentes” tevékenységek és olyan értékesítés, amelyhez nem kapcsolódott levonási jog). Kivétel: jogszabály alapján meghatározott ellenérték. Szénásy Péterné

19 Nem független felek az (új) Áfa-tv. szerint:
kapcsolt vállalkozások névre szóló tulajdonosi (tagsági) viszony fennállása egyik fél a másik fél vezető tisztségviselője vagy FB-tagja a 6.§.(5) szerinti alárendeltségi viszonyban állók (munkaviszony stb.) egymás közeli hozzátartozói, vagy az előbbiek közeli hozzátartozói. Szénásy Péterné

20 4. Innovációs járulék 2003. évi XC-tv. (KTIA)
Nem alanya a járuléknak az a vállalkozás, amely a évi XXXIV. tv. 3.§. (2)-(3) bekezdései szerint kisvállalkozás (vagy mikrovállalkozás). Létszám < 50 fő és Értékesítés nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg ≤ 10 millió €-nak megfelelő Ft-összeg (a besorolást megelőző üzleti év végi MNB devizaárfolyamon) A kapcsolódásokat a besorolásnál nem kell figyelembe venni. A besorolást az utolsó egyedi beszámoló alapján kell elvégezni. Szénásy Péterné

21 V. Előzetes árképzési megállapodás lehetősége az adóeljárásban
(Advance Pricing Arrangement, APA) Art. 132/A. §, 132/B. §, 178. § 16., 33.; 38/2006. PM-rendelet; APIAC nyomtatvány Definíciók: 1., Olyan megállapodás adózó(k) és adóhatóság(ok) között, mely a kapcsolt ügyletek megkötése előtt feltételrendszert szab meg a transzferárak képzéséhez, meghatározott időtartamra. 2., Kérelemre történő, kötőerővel bíró SZPÁ-megállapítás. A kötőerő csak változatlan tényállás esetén érvényesül. Tárgya: transzferárak előzetes értékelése – az ár / a módszer megfelel-e a valódiságnak (vagy alkalmazásának egyik célja az adókötelezettség megkerülése?) Lényege: a transzferár-nyilvántartásra kötelezett adózó kérheti, hogy az adóhatóság határozattal állapítsa meg kapcsolt vállalkozásával folytatandó jövőbeni tranzakciójára érvényesíthető transzferárazási módszert, annak tényeit és körülményeit, és ha meghatározható, a SZPÁ-t, ártartományt. Szénásy Péterné

22 Kötőerő: ha a jövőbeni ügylet során az adózó az előre megállapodott feltételeknek megfelelően jár el, a határozat hatálya (3-5 év) alatt az APEH csak a feltételeknek való megfelelést vizsgálhatja, a módszert vagy a transzferárat nem. Az eljárás menete: Kérelem benyújtása mellékletekkel, ellenjegyzéssel, minimális díj megfizetésével. Díjsávok: min. 5 – max. 12 mFt (egyoldalú eljárás) min. 10 – max. 17 mFt (kétoldalú eljárás) min. 15 – max. 20 mFt (többoldalú eljárás) Illetékesség (2009-től): APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága Megelőzően lehetőség: előzetes konzultáció az eljárás részleteiről Szénásy Péterné

23 Vizsgálat valódiságvizsgálat (lehetőség) kétoldalú vagy többoldalú eljárásnál nemzetközi egyeztetés (csak az adóhatóságok vesznek részt, az adózó közvetlenül nem) Határidő: 120 nap ( nap), nem számít bele a valódiságvizsgálat, a külföldi egyeztetés és a hiánypótlás ideje; megszakad és újrakezdődik a transzferárazás kritikus feltételeinek jelentős változása esetén. Határozathozatal Közlését megelőzően a díjkülönbözet adózó részéről történő megfizetése; Teljes díj: a SZPÁ 1 %-a, illetve az ártartomány alsó és felső értékei középértékének 1%-a, de legfeljebb a max. díjtétel. Hatályosulás: az adózó és érintett kapcsolt vállalkozásai elfogadó nyilatkozatát követően. Szénásy Péterné

24 A kérelem elutasítása Főbb okai: valótlan tényközlés
már teljesített ügylet körülmények jelentős változása külföldi adóhatóságok együttműködésének hiánya az eljárás jogszabálymódosítást igényelne. Visszajáró díj: 75%, kivéve a már lefolytatott eljárás végén a határozatközlést megelőzően esedékes díjkülönbözet befizetésének elmulasztása esetén (ez esetben elutasítás díjvisszatérítés nélkül). Szénásy Péterné

25 Köszönöm a figyelmet! Szénásy Péterné okl. közgazdász, MBA,
okl. könyvvizsgáló


Letölteni ppt "KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁRAK TRANSZFERÁR-NYILVÁNTARTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések