Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI ADÓK, ILLETÉKEK, GÉPJÁRMŰ- és CÉGAUTÓADÓ, BALESETI ADÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI ADÓK, ILLETÉKEK, GÉPJÁRMŰ- és CÉGAUTÓADÓ, BALESETI ADÓ"— Előadás másolata:

1 HELYI ADÓK, ILLETÉKEK, GÉPJÁRMŰ- és CÉGAUTÓADÓ, BALESETI ADÓ
2011. december 5. Köztisztasági Egyesülés Dr. Kovács Attila

2 2011. évközi változás iparűzési adó
szabályozott ingatlan-befektetési társaság (Sit.) évi CII. tv.  július 27-től új 39/E. § a Htv-ben fogalmak:szabályozott ingatlan-befektetései társaság, elővállalkozás, projekttársaság a mentesség a speciális státusz időtartamára speciális szabályok és jogkövetkezmények az elővállalkozásra és annak projekttársaságára

3 2012. évi változás helyi adók
a Htv. hatálya alá nem tartozó, ill. feltételesen mentes személyi kör/feltételrendszer módosulása: + „nonprofit” szervezet csak az alapszabály (alapító okirat) szerint végzett tevékenységéhez használt ingatlana után, egyéb feltétel teljesülése mellett mentes az építmény-, telekadóban + ún. közműszolgáltatók (pl. távfűtés-, ivóvíz, csatorna) kikerülnek a közszolgáltató fogalmából, megszűnik feltételes mentes státusz az önkormányzati mozgástér bővülése: + tárgyi adók kapcsán az adómérték-differenciálás törvényi szempontjai megszűntek, de a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete/telke után tárgyi alapú differenciális lehet megalapozott + marad adónemenként a törvényi adómaximum magánszemély kommunális adója, a tv-i tételes mérték Ft-ról Ft-ra emelkedik, adómaximum évtől ,6 Ft/adótárgy nem lesz települési adó

4 Telekadó adóköteles telek fogalmának változása:
+ az építmény (pl. út, parkoló) által lefedett telek, + külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földterület külterületen lévő tanyához tartozó földterület, ha nem áll mezőgazdasági művelés alatt , + nem terjed ki a az adókötelezettség a közúti/vasúti pálya (utóbbi tartozékai) által lefedett telekre adókötelezettség-változás (keletkezés/megszűnés) az új szabályozáshoz igazodik

5 Törvényi mentességek megszűnése
építményadó + gyógy- üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen lévő komfort nélküli (max. 100 m2-es ) lakás + szociális, nevelési-oktatási, egészségügyi intézmény céljára szolgáló helyiség telekadó + építmény rendeltetésszerű használatához tartozó telekrész + helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany telke + építményhez tartozó védő (biztonsági) terület + építési tilalom alatt álló telek 50%-a az önkormányzat rendeletében – vállalkozó adóalany adótárgya kivételével – továbbra is biztosíthatja e mentességet

6 Adómaximumok 2012. évre Építményadó: 1 658,3 Ft/m2
Telekadó: 301,5 Ft/m2 Magánszemély kommunális adója ,5 Ft/adótárgy Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 452,3 Ft/vendégéjszaka

7 Iparűzési adó I. 2010. évi CLIII. tv.
távközlési tev-et végző: nettó árbevétele legalább 75 %-ban TEÁOR ’08 szerint a 61. ágazatba sorolt tev-ből ered vezeték nélküli (mobiltelefon, -internet) szolgáltató (nettó árbevétele legalább 75 %-ben vezeték nélküli tev-ből származik (MOBIL) szolgáltató évben kezdődő adóévi hipa-kötelezettsége: + új telephely (ahol az előfizető számlázási címe adóév 1. napján található) + új adóalap-megosztás: a településen az adóév 1. napján számlázási címmel rendelkező előfizetőknek az adózó összes előfizetőjének számában képviselt aránya új telephely szerinti adóhatósághoz való bejelentés + adóelőleg-megállapítás január 15-ig

8 Iparűzési adó II. a külföldi telephelyre is meg kell osztani a vállalkozási szintű adóalapot,de azon adóalaprész után az adóalanyt egyéb kötelezettség (területi hatály okán) nem terheli (nincs mentes adóalaprész), az Sztv. szerinti közvetített szolgáltatások értéke, illetve az alvállalkozói teljesítések értéke (tartalmi változás nélkül) külön értelmező rendelkezésben szerepel a nettó árbevétel-fogalom pontjai – lényegi változtatás nélkül – részben strukturálódtak + társadalmi szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár  csak vállalkozási tev-ből származó árbevétele + szja-tv. hatálya alá tartozó váll. termékértékesítéssel, szolgáltatás-nyújtással közvetlenül összefüggésben kapott ellenérték (pl. nem értendő ide a támogatás) K+F azonos a Tao-tv. szerinti fogalommal

9 2011. évközi változás illetékek
„Z” jelű rendszám kiadása illetékmentes Itv. szerint gépjármű Magyarország területén történő megszerzése, illetve belföldön való nyilvántartásba vétele illetékköteles nem kell illetéket fizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg + külföldi kivitel céljából vagy + Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti az illetékkötelezettség változatlanul fennáll, ha + nem végleges külföldi kivitel céljából kérik a Z jelű rendszám kiadását, + Z jelű rendszámmal ellátott jármű vásárlása + gépjármű öröklése vagy ajándékozással történő megszerzése

10 Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban való részesedésszerzés
az illetékkötelezettség a megszerzett társaság főtevékenységétől függ, cégjegyzék/létesítő okirat szerinti tev-e + épületépítési projekt szervezése, + lakó- és nem lakó épület építése, + saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele a megszerzett társaság – közvetlen/közvetett tulajdonában lévő – további társaságok főtevékenysége az illetékkötelezettséget nem befolyásolja olyan belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság megszerzése, mely főtevékenysége nem az említett körbe tartozik, nem illetékköteles (tehát bejelentés sincs)

11 Szabályozott ingatlan-befektetési társaság
fogalmak: vö. hipa ha a vagyonszerző Szit., vagy elővállalkozása, kedvezményes, 2%-os az illetékkulcs + ingatlan tulajdonjogának, + ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak + belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdasági társaságban fennálló vagyoni betét visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső szerzése esetén projekttársaság esetén az „utóbbi eset” kizárt, mivel más társaságban részesedést nem szerezhet kedvezményi feltétel: + Szit-nél kizárólag e státusz fennállásához kötött + elővállalkozásnál a később megszerzendő Szit. státuszra tekintettel illeti meg + projekttársaságnál kizárólag a tulajdonosra tekintettel illeti meg a kedvezményes mérték, a feltételek teljesülését a Szit. vagy az elővállalkozás vállalja, illetve a vállalás meghiúsulásából eredő pótilletéket is ezen társaság fizeti

12 2012. évi változások illetékek
feltételes mentesség szabályváltozása + személyhez kötődő feltétel esetén a vagyonszerzést megelőző adóév tao. fizetési köt. hiányáról kell nyilatkozni, az adóév utolsó napját követő 150. napig nyilatkozat a várhatóságról szól + közigazgatási/bírósági eljárás megindításakor, gépjármű szerzésekor nyilatkozni kell a feltétel tényéről, egyéb esetben a NAV hivatalból jár el lakóház építésére alkalmas telektulajdon-szerzés mentességi köre bővül + gazdálkodó szervezet átalakul + örökös (nevére szóló használatbavételi engedély) az eredeti jogosultra vonatkozó feltételek teljesülése esetén

13 Gépjárműszerzés a vagyonszerzési illetékalap (cm3 helyett) kW és gyártási év szerinti differenciált (12 kategória) 120 kW feletti szgk., tehergépjármű és autóbusz a 120 kW szerinti tétellel adózik kizárólag elektromos meghajtású gépjármű mentes a visszterhes illeték alól (fél)pótkocsi, üzembentartó változatlanul illetékezik

14 Visszterhes vagyonátruházási mentesség
ingatlannak, belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása + illetékkötelezettség 2011 júl. 15-től csak speciális főtevékenység (pl. bérelt ingatlan bérbeadása esetén) keletkezik, említett mentesség e köre vonatkozhat egyéni cég egyszemélyes Kft-vé alakulása során történő vagyonszerzés természeti katasztrófa következtében megsemmisült, megrongálódott lakás pótlására vásárolt lakás (6 M Ft-ról) 10 M Ft-ig, feltétek (pl. életvitelszerű használat, másik lakásban max. 50%-a alatti tulajdoni hányad)

15 Közigazgatási eljárási illetékek
általános tétel első fokú, kérelemre induló hatósági eljárás illetéke Ft-ról Ft lesz (kivéve: mentes., ig. szolgdíjas, speciális tételű eljárások) adópolitikáért felelős miniszternél kezdeményezett felügyeleti eljárás illetéke (a kérelemmel érintett/vitatott összeg minden Ft-ja után 500 Ft, de max Ft, ha a kérelem tárgya pénzben nem állapítható meg, Ft) adó és járulék ügyben indult első fokú eljárások tárgyuknál mentesek, kivételek pontosítása: fizetési könnyítés, adómérséklés, adóigazolás kiadása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása a fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárások közül kizárólag az első fokú – a fogyasztói jogok érdemi védelmére és érvényesítésére szolgáló – fogyasztóvédelmi eljárás tárgyi mentes igazgatási szolgáltatási pótdíjat – illetéken felül – jogszabály előírhat, nem csak a hivatali munkaidőn túli eljárásra, hanem a soron kívüli/azonnali eljárás kezdeményezésére is

16 Bírósági illetékek emelkedik (például)
+ az egyes első fokú polgári peres eljárások általános mértéke, egyes fellebbezési illetékek + a házassági bontóper tételes illetéke Ft + csődeljárás és a felszámolási eljárás során benyújtott kifogás, végrehajtási kifogás illetéke Ft + kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban a feljelentés illetéke Ft bírósági illeték utólagos elszámolása + engedélyezési kör a NAV-hoz kerül, az adóhatóság elnöke adja ki a határozatot + gazdálkodó szervezet 1 éven belül min. 250 eljárást indít

17 Telekszerző, ingatlanforgalmazó kedvezményi lehetősége
gazdasági válság hatósának enyhítése (2009. évi LXXVII. tv.) október 1. és május 31. között illetékkiszabásra bejelentett továbbértékesítési céllal vásárolt ingatlan forgalmazó 2 éven belüli eladta, vagy futamidő végén pénzügyi lízingbe adta 4 év, e határidő kérelemre 2 évvel meghosszabbodott október 1. és május 31. között illetékkiszabásra bejelentett építési telekvásárlás – lakóházépítés 4 éven belüli vállalása, kérelemre 2 évvel kitolódott 2012. március 31-ig benyújtott kérelem alapján mentesülhetnek a lakóház felépítése/továbbértékesítése alól, ha a jelenleg hatályos illetékmértékkel megfizetik a vagyonszerzési illetéket ha a vállalás elmaradása okán pótlékkal növelt összegben fizették az illetéket, akkor a „különbözet” visszatérítését kérhetik

18 Gépjárműadó gépjárműadó-törvény
+ az „érvényes” rendszámtábla léte korábban sem volt az adókötelezettség feltétele, így a jelző csupán zavart okozott + illetékességi szabály összehangolása a Kknyt-vel, a Közúti Járműnyilvántartás címrovata ugyanis vállalkozások esetén egyidejűleg (ügyfél döntése szerint) a székhelyet vagy a telephelyet tartalmazza adóztatással összefüggő közúti közlekedési nyilvántartásról szóló tv. módosítása + tulajdonváltozás esetén a régi tulajdonos változás-bejelentése alapján a tulajdonszerző adatai bekerülnek a Járműnyilvántartásba, akiről az önk. adóhatóság adatot kap  így a vevő (bejelentés hiányában) is adóztatható + 3,5 to össztömeg feletti tehergépjármű, autóbusz cégjegyzék szerinti székhelye/telephelye a Járműnyilvántartásba csak akkor jegyezhető be, ha a települési jegyző igazolja, hogy az ingatlan a járművek tárolására alkalmas - -> székhelyszolgáltatással való visszaélés korlátozása

19 Cégautóadó a személygépkocsik utáni adóteher
- környezetvédelmi osztályba-sorolás (0-4, 6-10, illetve 5 és 14-15) szerint és - négy kW kategória kombinációja eredményeként létrehozott 12 adótétel havi összegének eredőjeként áll elő e változással az adószint átlagosan 40 %-kal emelkedik a bevallás és az adófizetés rendje változatlan

20 Baleseti adó I. adókötelezettség (Kgfb. tv. szerinti kötelezettség)
adóalany (üzembentartó) adóalap (biztosítási díj, fedezetlenségi díj) biztosító, mint adóbeszedésre kötelezett (ha megfizették részére a díjat) önadózás, (amely időre fizetni kellet volna a díjat, határon átnyúló szolgáltatás esetén)

21 Baleseti adó II. adómérték (biztosítási díj 30 %-a, de max. 83 Ft/nap/gépjármű) adó-visszatérítés (ha a díj visszajár, akkor az adó is) bevallás (a biztosító tárgyhónapot követő hó 15-ig, önadózás esetén például a kivonást követő hó 15. napjáig átmenti szabályozás (biztosítási időszak év előtt kezdődött, s az esedékes díjat megfizette az üzembentartó, akkor február 15-ig kell az adót (napi arányosítással) megfizetni

22 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "HELYI ADÓK, ILLETÉKEK, GÉPJÁRMŰ- és CÉGAUTÓADÓ, BALESETI ADÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések