Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mobil közigazgatás jogi környezete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mobil közigazgatás jogi környezete"— Előadás másolata:

1

2 A mobil közigazgatás jogi környezete
Dr. Budai Balázs Benjámin egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem – Közigazgatástudományi Kar – Közigazgatás-Szervezési és Urbanisztikai Tanszék E-government Kutatócsoport

3 Tartalom A jogi szabályozás jellege Stratégiai tényezők
Fontosabb jogszabályok A KET. A KET. módosítása A helyzettudatosság törvény háttere Szabályozási lehetőség alsóbb szinteken A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

4 A jogi szabályozás jellege
Prizma elmélet: Közösségi alapító szerződés elvei: Távközlési politika Infokommunikációs szabályozás Európai ipari versenyképesség szabályai Transzeurópai hálózati politika Másodlagos jog (intézmények joga) Stratégiák Határozatok Irányelvek Rendeletek A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

5 Stratégiai tényezők EU FP7
Új, alternatív technológiák szerepe a digitális szakadék csökkentésében. Az IKT fejlődésétől a közszolgáltatások korszerűsödését várja „Többet kevesebbért” : fejlesztendő hatékonyságjavító funkcionalitások Űrprogram: GALILEO, GMES, műholdas távközlés fejlesztése. CIP (Versenyképességi és innovációs keretprogram) Egységes európai információs tér kialakítása IKT eszközök segítségével. Innováció ösztönzése, az IKT alapú beruházások segítségével, az IKT szélesebb körű bevezetésén keresztül; Integrált információs társadalom és a közérdekű szolgáltatások területén hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakítása, az életminőség javítása. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

6 Fontosabb jogszabályok
Elektronikus aláírás 2001. évi XXXV. TV és rendeletei Közigazgatási alkalmazásához a KET-re várni kellett 194/2005. (IX.22.) Korm. Rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről Az e-aláírást (minősítettet) közigazgatási eljárásban el kell fogadni PKI: Tanúsító hatóság. Olyan – a társadalom által elfogadott – szervezet, amely a felhasználó részére kiadja a kulcspárt, majd ennek nyilvános részét egy adatbázisban közzéteszi. Nyilvános adatbázis. Felhasználó. Privát kulcs segítségével elektronikusan aláírja az általa küldendő iratot. Alkalmazás-szolgáltatók (bankok, webszolgáltatók stb.). Az adatbázisból kinyert nyilvános kulccsal ellenőrzik a felhasználó által küldött irat eredetiségét és hitelességét. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

7 Fontosabb jogszabályok
A négy csapásiránynak megfelelő jogszabályok Információs szolgáltatások Egymenetes egyszerű ügyek intézése, ügyelőkészítés, részmozzanatok intézése; Mobilfizetés (micropayment szolgáltatások) Hitelesítés (m-signo, w-pki) A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

8 Fontosabb jogszabályok
2001. évi CVIII. E-Kereskedelemi törvény Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 1990. évi XCIII. Törvény (illeték Tv.) Lehetőség az elektronikus lerovásra (m-payment, W-PKI) 1992. évi LXIII. Törvény (adatvédelmi Tv.) Az e-közigazgatásban a hatósági adatkezelés során számos helyen sérülhetnek személyiségi jogok 1997. évi CXLV. törvény és az ezt módosító évi LXXXI. Törvény az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről Kft és Rt. esetében elektronikusan jegyezhető cég Illeték szintén elektronikusan A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

9 Fontosabb jogszabályok
2003. évi CXXIX. Tv. A közbeszerzésről E-közbeszerzés (EKR) lehetőségének megteremtése 2005. évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról Minden közérdekű adat és jogszabály elérhető Több lépcsős végrehajtás: teljes hatályosulás 2008-tól Távközlési szabályozás 2001. évi XL. TV a Hírközlésről, majd 2003. évi C. TV a Hírközlésről Eredmény: liberalizálódó távközlési piac, új belépők Fogyasztóvédelmi rendelkezések NHH A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

10 KET Áe és KET (1957. évi IV. És 2004. évi CXL Tv.)
Áe is számos lehetőséget biztosított módosításai után KET önálló X. fejezete szól az e-ügyintézésről Minden intézhető elektronikusan, amit jogszabály nem zár ki(!) Kifejezett tiltás hiányában elektronikus formában végezhető: kérelem, fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem és a jogszabályban előírt mellékleteinek benyújtása; a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítése; a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás; az eljárás irataiba való betekintés; az idézés; az igazolási kérelem előterjesztése; az ügyfél nyilatkozata; bejelentése; a hatósághoz intézett bármely beadványa; a bizonyítékok ügyfél elé tárásának határnapját tartalmazó felhívás; a felügyeleti szerv eljárásához szükséges iratok felterjesztésére szóló felhívás; az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása; a döntés közlése. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

11 KET Főszabály szerint nem kötelező az elektronikus út
Bármikor kérhető, bármikor váltható, bármikor visszaváltható Hatóság mindig minősített aláírással ellátott közokiratot állít ki Üzemzavar Átmeneti (24 órán belül szervizelt) Tartós (5 napon át tartó) Tájékoztatási kötelezettség, határidők számításánál figyelmen kívül kell hagyni Ügyfél oldali üzemzavar esetében mulasztás esetén igazolási kérelemnek van helye A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

12 KET Elektronikus tájékoztató szolgáltatás
Nagy részét azonosítás nélkül, bárki igénybe veheti Hatóság neve, hatásköre, illetékessége Elektronikus elérhetőség Ügyintézők neve Ügyfélfogadás rendje Ügyintézéshez kapcsolódó útmutatók Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ahol elektronikus ügyintézés van, tájékoztat: az ügyintézés során alkalmazott, hatályos jogszabályokról és annak határidejéről; az ügyintézés során elektronikus úton végezhető cselekményekről, az azokhoz kapcsolódó, ügyfelet érintő jogokról és kötelezettségekről; az adatkezelésről és az ügyfél adatvédelmi jogairól; az eljárási illetékről vagy szolgáltatási díjról és megfizetésének módjáról; az egyedi azonosító használatáról és a hozzájutás módjáról; az elektronikus ügyintézés technikai szabályairól. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

13 KET Követelmények az e-ügyintézéssel és tájékoztatással szemben
A hivatal biztosítja: az elektronikus ügyirat sérthetetlenségét, megváltoztathatatlanságát; az olyan informatikai megoldások igénybevételét, mellyel lehetővé válik a hatóság és az ügyfél közötti, a személyes adatok védelmének és a megismerhető adatokhoz való hozzáférés követelményeinek megfelelő kommunikáció; az ügyiratba való betekintést, arról hiteles másolat készítését, visszakereshetőségét és jogszabály szerinti megőrzését. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

14 A KET. módosítása A módosítás egy új II/A. fejezetet tesz a Ket-be, amely az ügyfél és hatóság, valamint a hatóságok közötti kapcsolattartást szabályozza. Itt a kapcsolattartás négy formáját nevesíti: írásbeli (papír, vagy telefax segítségével), szóbeli (jelenlévők között vagy telefon segítségével), elektronikus (elektronikus dokumentum, elektronikus levél, vagy ügyfélkapu segítségével,) valamint a rövid szöveges üzenet (sms) útján történő kapcsolattartást. 30 napos határidő 15 napra csökken (fokozatosan 2014-ig) Ügyfeleknek időpontfoglalás 8 napon belüli időpontra. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

15 Helyzettudatosság törvényi háttere
Fogalmak Helymeghatározó: a Helyinformáció szolgáltatásra szerződést kötő mobil előfizető, aki lekérdezési lehetőséget kap az erre hozzájárulást adott mobil előfizetők tulajdonában álló GSM számok fizikai pozíciójának meghatározására. Helymeghatározott: az a mobil előfizető, illetve felhasználó, aki hozzájárulását adta arra, hogy egy harmadik személy, a tulajdonában, illetve használatában álló előfizetés fizikai pozícióját meghatározza. A hozzájárulás megadása a mobil operátoron keresztül történhet. Fehér lista: az a lista, amelyen a mobil operátor – az előfizetők és felhasználók hozzájárulása alapján – minden Helymeghatározó vonatkozásában nyilvántartja, hogy a Helymeghatározó mely GSM számok fizikai pozíciójának lekérdezésére jogosult. Felhasználó: egy adott előfizetés felhasználója olyan természetes személy (jogi- és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás), aki az adott előfizetéshez tartozó SIM kártyát használja. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

16 Helyzettudatosság törvényi háttere
Az Elektronikus hírközlésről szóló törvény (2003. évi C. törvény) rendelkezései alapján csak annak a felhasználónak, illetve előfizetőnek a fizikai pozícióját lehet meghatározni, aki ehhez hozzájárult. „156. § (7) A felhasználóval, illetve előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat a szolgáltató kizárólag a felhasználó, illetve az előfizető hozzájárulása esetén kezelheti és csak olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához. (8) A felhasználó, illetve az előfizető a (7) bekezdésben foglalt hozzájárulását bármikor visszavonhatja.” A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

17 Helyzettudatosság törvényi háttere
Egy GSM szám lekérdezéséhez a következő feltételeknek kell teljesülnie: minden GSM számnak az Előfizető tulajdonában kell lennie, minden GSM szám tekintetében az Előfizetőnek meg kell neveznie a Felhasználót, az írásos hozzájárulását be kell mutatnia, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy a GSM számhoz tartozó SIM kártyát fixen beszereli egy a tulajdonában álló gépjárműbe vagy egyéb objektumba. A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

18 Szabályozás alsóbb szinteken
Megye és régió „elméleti fogalmak” ebben a körben Kistérség ekvivalens a kistérségi központtal és annak jogalkotásával A települési jogszabályalkotást megszabja: Nemzetközi stratégiák és jogszabályok Nemzeti (központ) jogszabályok (pl.: Ötv) Önkormányzati modernizációs törekvések A jogharmonizáció főbb irányai A települési elvárások – ideális esetben – települési informatikai stratégiában jelennek meg, melyek a MITS EÖR adaptációi Markáns helyi rendelet még nincs, de az elvi lehetőség tág tereket nyit A mobil közigazgatás jogi környezete Dr. Budai Balázs Benjámin

19 Köszönöm a figyelmet! balazs.budai@e-government.hu www.e-government.hu


Letölteni ppt "A mobil közigazgatás jogi környezete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések