Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„… ezek nem célok, következmények.” Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről ………………………………………................ Fábry Béla 2011. november 12. Pedagógusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„… ezek nem célok, következmények.” Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről ………………………………………................ Fábry Béla 2011. november 12. Pedagógusok."— Előadás másolata:

1 „… ezek nem célok, következmények.” Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről ………………………………………................ Fábry Béla 2011. november 12. Pedagógusok Szakszervezete szakmai konferenciája a Nemzeti Köznevelési Törvényről és várható következményeiről

2 Fábry Béla, 2011. november 12.2 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… A köznevelési törvény illeszkedik az ország „újjászervezésének” folyamatába. vö: kötcsei program (2009) - törvényalkotás folyamata - Alaptörvény - Alkotmánybíróság -16%-os adó, eva-kivezetése, egyéb adók - független intézmények nem független vezetői - média-törvény - választási törvény (előkészületben) - önkormányzati törvény (előkészületben) - Munka Törvénykönyve (előkészületben)

3 Fábry Béla, 2011. november 12.3 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → a többpárti parlamenti demokráciát, a szociális piacgazdaságot, a szolidaritást a mindennapokban érvé- nyesítő társadalmi gyakorlatot felváltja egy tekintélyelvű, monopolizált politikai helyzetével visszaélő hatalom, visszatér a gazdagok gazdagodjanak, a szegények szegényedjenek kapitalizmusa, egy „dö- göljön meg a szomszéd tehene is” tár- sadalmi gyakorlat. Magyarország visszatér Nyugat-Európa XIX. sz. második felének világába.

4 Fábry Béla, 2011. november 12.4 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Az Orbán-Hoffmann köznevelési törvény egyik eszköze e szép, új világ kiépítésé- nek. Az oktatási rendszer ebben az össze- függésben nem a társadalmi moder- nizáció egyik legfontosabb tényezője, a társadalom, az egyes ember boldogu- lását biztosító intézmény- és tevékeny- ségrendszer, hanem egyszerű hatalom- technikai eszköz.

5 Fábry Béla, 2011. november 12.5 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 1. A nemzeti köznevelési törvény nem felel meg a modern tudományosság kö- vetelményeinek - nem készültek tudományos elemzések - nem készült tudományosan megalapozott oktatás-fejlesztési stratégia - gyermek fejlődéséről való tudás (vö: 1.§ (1), 45.§ (2), 56.§) - tanulás pszichológiája (vö: tv. 58. § (1)) - tartalmi szabályozás (vö: tv. 5. § (4) és (5)) - szegregáció társadalmi hatásai (vö: tv. 14.§, 45.§ (3) - értékelés szerepe a pedagógiai folyamatokban (vö: tv. 54.§, 58.§, 86.§) - diákjogok modern értelmezése

6 Fábry Béla, 2011. november 12.6 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → A magyar iskolaügy szabályozása és ennek következtében kialakuló működési gyakorlata a tudo- mányos megalapozottság hiányában nem felel meg a XXI. sz.-i követelményeknek. Ennek vélelmezhető eredménye az lesz, hogy a magyar gyerekek tudása, munka- erő-piaci felkészültsége, versenyképes- sége elmarad a társadalmi elvárásoktól, nemzetközi összehasonlításban Magyar- ország elveszíti egyik versenyelőny té- nyezőjét.

7 Fábry Béla, 2011. november 12.7 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 2. A törvény egy anakronisztikus társa- dalomkép alapján egy antidemokratikus iskolarendszert hoz létre ill. szilárdít meg - történelmi előkép: Trianon utáni Magyarország (vö: koncepció 6. old. 6. bek., tv. 1.old. 2. bek.) - preferált társadalmi csoport: nemzeti közép- osztály, cél e társadalmi csoport megerősítése (vö: koncepció 6. old. 2. és 4.bek.) - nemzetközi tendenciák: 9-10 osztályos, egységes alapiskola a kulcskompetenciák kifejlesztése érdekében → az eredmények igazolják ennek a rendszernek a helyességét - az iskolarendszer szelekciós funkciója domináns rendszerelemmé válik

8 Fábry Béla, 2011. november 12.8 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 3. Az iskolarendszer szelekciós funkciója domináns rendszerelemmé válik - 6 és 8 osztályos gimnáziumok (vö: tv. 11. §) - tankötelezettség 16 éves korig (vö: tv: 45. § (3) ) - szakiskola – nem a NAT alapján a közismeret (vö: tv. 5.§ (4) bek.) - Hídprogramok (vö: tv. 14. §) - értékelés minősítő, nem fejlesztő - életen át tartó tanulásra való felkészítés → gimnáziumok kiváltsága (vö: koncepció, 14. old.) - gimnáziumi felvételi rendszer - érettségi – vizsgáztatási díj (vö: tv. 6. § (2))

9 Fábry Béla, 2011. november 12.9 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Az oktatási kormányzat archaikus, elitista, érvényét vesztett társadalom- kép et közvetít, és rémálom szerű idő- utazásra készül, miközben teljesen el- vesztette a kapcsolatot a valósággal, s nem foglalkozik a rendszerben komoly működészavarokat gerjesztő válságje- lenségekkel. Ezek közül a két legsúlyo- sabb a finanszírozási krízis, és nemzet- közi összehasonlításban is brutális esély- egyenlőtlenség, a hátránykompenzálás teljes hiánya. (Radó Péter)

10 Fábry Béla, 2011. november 12.10 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → Sem az európai tendenciák, sem a tudományos eredmények nem támasztják alá a szelektív rendszerek eredményességét. Az elit-oktatás preferálása és a szegregáció olyan történelmileg igazolt hátrányokkal jár, mint a Dél-Afrikai apartheid: ha az iskolarendszer képtelen in- tegrálni a leszakadó rétegeket, képtelen mobi- litási csatornaként működni, akkor a demog- ráfiai háborúban vesznek el az iskolázás győz- tesei, s végül a magasan képzett elit kénytelen elmenekülni az országból a tanulatlan társa- dalmi közeg elviselhetetlensége miatt. TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. (http://www.tarki-tudok.hu/file/kozoktatasi_torvenykoncepciotarki-tudok_velemeny.pdf, 4. old.)http://www.tarki-tudok.hu/file/kozoktatasi_torvenykoncepciotarki-tudok_velemeny.pdf

11 Fábry Béla, 2011. november 12.11 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 4. A törvény alapján egy ideológiailag meghatározott, centralizált-uniformizált, többcsatornás felügyeleti-ellenőrzési rendszerrel „minőségbiztosított” intéz- ményi működés jön létre - államosítás - értékmeghatározott NAT, 10 % „önrész” - kötelező kerettanterv - egy tankönyv - tanfelügyelet - működési szabályok fő elemei központilag meghatározottak

12 Fábry Béla, 2011. november 12.12 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Visszatérés a 70-es évekhez … Sajnos a tervezet nem gyerek- és nem tehetség- párti. (Lannert Judit) A jövőben kibontakozó közoktatási rendszer sokaknak ismerős lesz, hiszen a szocializmus alatt is hasonló, tekin- télyelvű, a szabad véleménynyilvánítást korlátozó modellben tanultak, csak most a gúla csúcsán kicserélték az értékdimenziót. (Loránd Ferenc) Ilyen törvényt a fejlett világban már nem hoznak. (Halász Gábor)

13 Fábry Béla, 2011. november 12.13 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → Az intézményi munka kétarcúvá válik. A pedagógusok meg akarnak felelni saját lelkiismeretüknek, és a jogszabá- lyoknak is. Normakövetés 1. – zárt ajtó mögötti munka, belső elvárásoknak való megfelelés - autonóm norma Normakövetés 2. – vendégek (tanfelügyelők) előtti „szereplés”, külső elvárásnak való meg- felelés - szerep-norma Az adott intézmény nevelési egysége megszű- nik, egyéni kognitív disszonancia redukciós megoldások jelennek meg.

14 Fábry Béla, 2011. november 12.14 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 5. Az Orbán-Hoffmann törvény gyerek- ellenes - elsős gyerekek buktatása - egész napos iskola - tehetséggondozás = elitképzés - korai szelekció - diákjogok korlátozása

15 Fábry Béla, 2011. november 12.15 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 6. Az Orbán-Hoffmann törvény családellenes - ideológiai indoktrináció – megmondják, mi „A helyes élet” (lásd 8. pont, 17.,18. dia) - szülők, mint iskolahasználók bele- szólási lehetőségeink korlátozása (vö: tv. 73. §) - általános iskolában(!) a munka 16.00-ig (vö: tv. 46. § (1.a))

16 Fábry Béla, 2011. november 12.16 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 7. Az Orbán-Hoffmann törvény pedagó- gusellenes - a pedagógus -- szolga - megnövelt munkaidő – csökkenő bér (vö: tv. 62. § (5), (6)) - pedagógiai program kiüresedése – az intézmény munkáját meghatározó leg- fontosabb kérdésekben nincs érdemi beleszólása (vö: tv. 26. §) - szakmai önállósága korlátozott (központi tanterv, egy tankönyv, kötelező rendelkezések az oktatás- szervezés körében) - ellenőrzési rendszer (vö. tv. 86. §)

17 Fábry Béla, 2011. november 12.17 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → A törvénynek nincs meg az a szakmai (és társadalmi!) támoga- tottsága, és – vélelmezhető –, nem lesz meg a bevezetés éveiben sem, ami nélkülözhetetlen a törvény alkalmazásának sikeréhez.

18 Fábry Béla, 2011. november 12.18 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… 8. Az Orbán-Hoffmann törvény fordított szekularizációs logikát követ Szekuláris demokrácia, amely az állam és az egyház elválasztásának, azaz a politikai, ideo- lógiai, világnézeti és vallási pluralizmusnak, valamint az egyén lelkiismereti és vallási sza- badságának az alapját jelenti. Az Orbán-Hoffmann törvény az egyházak befolyásának erősítésére törekvő állami tevékenység egyik megjelenési formája. vö: tv. 32-35. § a működés szabályairól, 88. § (6) bek. a finanszírozásról, 5. § (6) bek. az egyházi kerettantervről, 32. § (1) j.bek. a hitoktatók állami fizetéséről(!)

19 Fábry Béla, 2011. november 12.19 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Hoffmann Rózsa a keresztény civil szer- vezetek negyedik országos fórumán a Parlamentben szerdán azt mondta, hogy etika oktatás mindenütt lesz, és erő- síteni kívánják a hittan oktatását az állami iskolákban is. Ez nem kötelező hittanoktatást jelent, de "arra ügyelni fogunk", hogy erősítsük a hittanoktatást az állami iskolákban is. ( MTI, 2011.04.06. 18.42) A nevelés alapvető értékrendjének összhangban kell lennie az elfogadott alaptörvénnyel. (Hoffmann Rózsa, Pedagógusok Lapja, 2011. 09. 11. 4. old.

20 Fábry Béla, 2011. november 12.20 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → A törvényben megfogalmazott világnézeti semlegesség (3. §. (3)) írott malaszt marad.

21 Fábry Béla, 2011. november 12.21 Az Orbán-kormány köznevelési törvénye …………………………………………………………………………………………………… 9. Az Orbán-Hoffmann törvényt és kommentjeit a kettős beszéd jellemzi A törvényben megtalálhatók azok a fordulatok, melyek alapján az mondható, rendben. A road-show-kon elhangzottak, a kormányzati szereplők sajtóban megje- lenő értelmezései a törvény szövegével nincsenek összhangban. Következmény → Az inkongruencia bizalmatlanságot eredményez.

22 Fábry Béla, 2011. november 12.22 Az Orbán-kormány köznevelési törvénye …………………………………………………………………………………………………… 10. Az Orbán-Hoffmann törvény voluntarista Ezt a törvényt csak egy érv támasztja alá, Magyarországnak a FIDESZ-KDNP álma szerinti átalakítás akarata. A törvény megvalósításának nincs meg a pénzügyi feltétele (vö: „titkos” anyag számai), nincsenek meg a szervezeti feltételei, (kormányhivatal, pedagóguskamara), és nincsenek meg a személyi feltételek sem (pl. tanfelügyelők). A törvény gyakorlati alkalmazásához több tucat jogszabályt kell alkotni, el kell készíteni a NAT törvény-kompatibilis változatát és a kötelező kerettanterveket.

23 Fábry Béla, 2011. november 12.23 Az Orbán-kormány köznevelési törvénye …………………………………………………………………………………………………… Szimbolikus erőszak A hatalmi viszonyok újratermelődése érdekében a domináns pozícióba lévők ráerőltetik saját kulturális és szim- bolikus produktumaikat a társadalom többi részére. (Bourdieau)

24 Fábry Béla, 2011. november 12.24 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… Következmény → ?

25 Fábry Béla, 2011. november 12.25 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… ALÁMERÜLÜNK. KIBEKKELJÜK.

26 Fábry Béla, 2011. november 12.26 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… H A T Hálózat A Tanszabadságért www.tanszabadsag.hu Magyar Pedagógiai Társaság www.pedagogiai-tarsasag.hu

27 Fábry Béla, 2011. november 12.27 Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről …………………………………………………………………………………………………… … készüljünk fel az újrakezdésre, olyan körülmények, viszonyok, szabályozás létrehozására, hogy az iskolákban „a tanulás ne mártírum, hanem igaz gyönyörűség legyen.” (Comenius)


Letölteni ppt "„… ezek nem célok, következmények.” Az Orbán-kormány köznevelési törvényéről ………………………………………................ Fábry Béla 2011. november 12. Pedagógusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések