Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baja, 2011. július 19. Fejlesztési stratégiák Vajdaság és Szabadka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baja, 2011. július 19. Fejlesztési stratégiák Vajdaság és Szabadka."— Előadás másolata:

1 Baja, 2011. július 19. Fejlesztési stratégiák Vajdaság és Szabadka

2 Vajdasági stratégiai dokumentumok • Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine • Regionalni prostorni plan Autonomne Pokrajine Vojvodine • Projekat regionalnog plana razvoja AP Vojvodine - analiza dosadašnjeg razvoja i SWOT analiza, Novi Sad, 2003. • Program privrednog razvoja AP Vojvodine • Strategija vodosnabdevanja i zaštite voda u ap vojvodini • Strategija e-Uprave pokrajinskih ograna • Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije u AP Vojvodini (od 2007. do 2012. godine) • Marketing strategija turizma Vojvodine, istraživačko razvojni projekat, novembar, 2009. g. • Strategija razvija širokopojasnih telekomunikacionih mreža AP Vojvodine u periodu od 2007. do 2010. godine • Strategija razvoja klastera

3 Vajdaság Autonóm Tartomány Gazdasági Fejlesztési Terve 2004-2007 - ex-ante elemzése 2006-ban • PROJEKTEK: – IPA – megvalósíthatósági hatástanulmány – vasúti közlekedés Szeged- Röszke-Horgoš-Subotica-Čikerija-Bácsalmás-Baja 08.02.2011. – „Najbolje iz Vojvodine” (Legjobbat Vajdaságból) – Gazdasági titkárság, Szabványosítással és a szellemi tulajdon védelmével megbízott bizottság. • GYÜMÖLCS ÉS GYÜMÖLCS ALAPÚ TERMÉKEK • TEJ ÉS TEJTERMÉKEK • HÚS ÉS HÚSTERMÉKEK • MALOMIPARI TERMÉKEK ÉS PÉKÁRU • ÉDESSÉG, MÉZ – BSC- termékek és szolgáltatások minőségjavítása belső tartalékok felhasználásával. – BPF – Kivitelt népszerűsítő program - Gazdasági titkárság – kiállítások, promoció – NTD - Gazdasági titkárság – Nautikus turizmus a Duna mentén – WSP – DTD vízgazdálkodási projektje – Klaszterek fejlesztáse - oktatás

4 • Vajdaság Technológiai Fejlesztési Irányai - a tudásalapú gazdaság fejlesztése - új centralizáció – Újvidék – 6 fejlesztési terület: • Számítástechnika, kommunikáció és automatizált rendszerek • Biotechnológia és élelmiszer-előállítás • Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások • Ökológia és vegyészet • Új technológiák az orvostudományban és a gyógyszeriparban • Nukleáris technológiák és új anyagok

5 Fejlesztési alapok • Nagyberuházási Alap – infrastruktúra fejlesztés • Gazdaságfejlesztési Alap – Céleszközök hitelezése (öntözőrendszerek, melegágyak, őshonos fajok újrahonosítása, méhészet, állóeszközök)

6 SZABADKA - STRATÉGIÁK • ÖKAT – Önkormányzati Környezetvédelmi Akcióterv– 2003. • Építési Főterv Szabadka Palics 2020 – Ipari zónák > 2.300 ha • Szabadka község területfejlesztési terve • Részletes rendezési tervek • Szabadka Község Gazdaságfejlesztési Stratégiája (2007 – 2011) • Szabadka Község Szociális Védelmének Stratégiája (2008 - 2012)

7 FONTOSABB TERVDOKUMENTUMOK • Kapitális beruházások tervmetodológiája – SLAP adatbázis • Palics Idegenforgalmi Fejlesztésének Beruházási Terve • Önkormányzati Ifjúsági Akcióterv - tervezet • Önkormányzati Foglalkoztatási Akcióterv • Stratégiai Program a Nők Foglalkoztatására és Önfoglalkoztatására a Vidékfejlesztésben - tervezet • Hulladékgazdálkodási Terv • A Vízgazdálkodás Húszéves Fejlesztési Terve

8 ÖKAT Önkormányzati Környezetvédelmi Akcióterv

9 A KÖZÖSSÉG JÖVŐKÉPE A település és az ipar fejlesztésekor az olyan technikákat és technológiákat kell előnyben részesíteni melyek racionálisan viszonyulnak a természeti környezethez: • megakadályozzák a szennyezést, • közelítenek a hulladékmentes környezethez, • nem használnak mérgező anyagokat, • biztosítják a környezetbarát ill. alternatív energiaforrásokat, • serkentik az innovációs technikákat a gazdaságosság és a a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett, • mineden polgárnak biztosítják a legalapvetőbb egzisztenciális szükségleteit: higiénikus lakhely, élelem és ivóvíz.

10 KÜLDETÉS Az ÖKAT meghatározza azokat a területeket, melyek által felmérhető környezetünk egészének állapota, rangsorolja a problémákat és a prioritásokat a környezetvédelmi célra fordítható, igen korlátozott községi eszközök ésszerű elosztása céljából.

11 TÉMÁK 1.FELSZÍNI VIZEK, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2.KOMMUNÁLIS SZILÁRD HULLADÉK 3.A LÉGSZENNYEZETTSÉG ÉS A ZAJSZINT 4.VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS ERDŐK 5.TERMŐFÖLD 6.ZÖLD TERÜLETEK 7.A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE 8.KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS NEVELÉS 9.HARMADIK SZAKASZ – A KÖRNYEZETVÉDELMI SZERVEZETEK SZEREPE

12 Szabadka Község Szociális Védelmének Stratégiája (2008 - 2012)

13 JÖVŐKÉP Szabadka község az emberre méretezett közösség, olyan közösség mely teljeskörű - munkán, szolidaritáson, egyenjogúságon és emberségen alapuló – szociális biztonságot nyújt lakosai számára.

14 KÜLDETÉS Szociális biztonságot nyújtani Szabadka polgárai számára fenntartható, hatékony és mindenki számára elérhető szociális védelmi rendszer megőrzésével és továbbfejlesztésével mely a szolgáltatást nyújtó köz-, magán- és civil-ágazat teljeskörű részvételén alapszik.

15 CÉLCSOPORTOK • Gyermekek és ifjúság • Család • Fogyatékkal élők • Idősek • Szegények és munkanélküliek • Romák

16 SZABADKA KÖZSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007 – 2011

17 Szabadka község fejlesztési stratégiájának alapvető célja • A tudáson és újításokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés és növekedés • a tőke vonzása • a lakosság életszínvonalának növekedése • az infrastruktúra és a gazdaság fejlődését ösztönző egyéb feltételek megteremtése

18 JÖVŐKÉP Szabadka regionális központ • növeli gazdaságának versenyképességét és fenntarthatóságát • stabil növekedést mutat, amit a tudásra és újításokra alapoz • védjegyes termékekkel és szolgáltatásokkal rendelkezik, melyek a piacon keresettek, gyártóik számára pedig jövedelmezőek

19 A gazdaság-fejlesztési stratégia küldetése • egybegyűjteni a Szabadka község területén működő entitások pozitív energiáit, • a város fenntartható és dinamikus fejlesztése, • a korszerű tudás és technológiák alkalmazásának elve

20 A GAZDASÁGI FEJLESZTÉS NÉGY ALAPVETŐ TERÜLETE 1.INFRASTRUKTÚRA 2.PRIMER (ELSŐDLEGES) ÉS SZEKUNDER (MÁSODLAGOS) SZEKTOR 3.TERCIER (HARMADLAGOS) SZEKTOR 4.SZABADKA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE

21 INFRASTRUKTÚRA •Az ipari-üzleti övezetek elsődleges infrastrukturális felszerelése – A gázvezeték kiépítésének folytatása – A vízvezeték és csatornahálózat bővítése és fejlesztése – A távhőrendszer újjáépítése és épületeinek, létesítményeinek kiépítése – A távközlési rendszer fejlesztése – A villamoshálózat kiépítése – A Palicsi Gyógyfürdő kommunális infrastruktúrájának kiépítése (Kisbajmok, Vámszabad Övezet, „Petar Drapsin” ipari övezet)

22 INFRASTRUKTÚRA •A logisztikai infrastruktúra fejlesztése – Multimodális szállítási rendszer kiépítése – Az Y – letérő logisztikája a város zaj- és légszennyezésének csökkentése végett.

23 INFRASTRUKTÚRA •A közlekedési és úthálózat kiépítése – A közúti közlekedés túlterheltségének csökkentése – A helyi úthálózat minőségének feljavítása, mely a jelenlegi ipari és üzleti övezeteket a fő közlekedési útvonalakkal köti össze. (kerülőutak, körforgalmak)

24 INFRASTRUKTÚRA •A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás – Megfelelő gazdálkodás a szilárd háztartási hulladékkal – Szélvédő erdősávok felújítása és telepítése – A geotermikus vizek kihasználása (Regionáklis depónia)

25 INFRASTRUKTÚRA •A kulturális-társadalmi rendeltetésű infrastruktúrába való befektetés – A sport infrastruktúrájának kiépítése – A község kulturális örökségének újjáépítése – A temetkezés gondjának megoldása Szabadka község területén (Felújítások, új kapitális beruházások – pénzügyi gondok)

26 PRIMER ÉS SZEKUNDER SZEKTOR •A termelési tevékenységek pénzügyi támogatása – Közvetlen támogatás a hitelvonalakon keresztül. – Közvetítés alapok és alapítványok, valamint a pénzeszközök végső felhasználói között.

27 PRIMER ÉS SZEKUNDER SZEKTOR •Megfelelő, értelmiségi és szakkáderek képzése és a gazdasági fejlődés érdekében – Az oktatási és tanácsadó programok támogatása – A gazdaság innovatív potenciáljának növelése (mechatronika, átképzés, kísérleti tagozatok, bilingvális képzés)

28 PRIMER ÉS SZEKUNDER SZEKTOR •Kedvező feltételek biztosítása az ipari és üzleti övezetekben – A község adminisztratív működésének fejlesztése - gazdaságfejlesztés – A fejlődés ösztönzése és előmozdítása az iparzónák – ipari park, üzleti inkubátor, vámszabad övezet és technológiai központ által (Intézményesítési törekvések)

29 PRIMER ÉS SZEKUNDER SZEKTOR •A mezőgazdasági termelés fejlesztése – A biotermelést végző földművesek képzése – A mezőgazdasági termékek kivitelének ösztönzése – A falusi vidékek diverzifikációja, a mezőgazdaság fejlesztése és a megújuló energiaforrások felhasználása (Civil szervezetekkel való együttműködés, IPA, USAID)

30 TERCIER SZEKTOR •A turizmus fejlődése – A turisztikai létesítmények kibővítése és fejlesztése – Palics, mint turisztikai célállomás irányítási modelljének meghatározása – A Palicsi Gyógyfürdő minden szükséges iratanyagának elkészítése – A vállalkozások ösztönzése, szolgáltatói láncok megalakításának kezdeményezése, a turisztikai kínálat fokozása végett. – A városi, etno- és egyéb fajta turizmus befogadóképességének bővítése. (Intézményesítés, tanulmányok, dokumentáció...)

31 TERCIÁLIS SZEKTOR •A szolgáltatói tevékenység fejlesztése – A szolgáltatási tevékenységek és a szolgáltatások felhasználói összekötésének előmozdítása – A szolgáltatói és a szolgáltatásokat igénylő piac feltérképezése a község területén (hagyományos tevékenységek, kézművesek bázisa)

32 TERCIÁLIS SZEKTOR •A város elhelyezése Délkelet Európa logisztikai rendszerében. – Pénzügyi támogatás a logisztika fejlesztéséhez Szabadka gazdasági fejlődése céljából. – A nemzetközi folyamatokba való bekapcsolódás (IPA, tanulmányok)

33 SZABADKA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE •A város bemutatásának fejlesztése – Szabadka, mint névjegy •A befektetések idevonzását és új munkahelyek létesítését célzó népszerűsítés – Honlapok és portálok. – A helyszínek népszerűsítése és a vásárokon, kiállításokon és konferenciákon való részvétel. (Marketing stratégia, beruházási kiállítások...)

34 SZABADKA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE •A turizmus fejlesztését célzó bemutatók – Marketing terv Palics, mint idegenforgalmi központ népszerűsítésére (Intézményesítés) •A város kulturális és szórakoztató arculatának fejlesztése (fesztiválok, rendezvények, kiadványok, interkulturalizmus)

35 SZABADKA VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE •A község átminősítése oktatási és egyetemi központtá – Előfeltételek megteremtése a hallgatók és diákok számának növelésére (Diákotthon, egyetemista otthonok)

36 Vállalati statisztika Forrás: Szerb Nemzeti bank

37 Foglalkoztatottak száma Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal

38 Foglalkoztatottak száma

39 Fenntartható fejlesztési stratégia kidolgozása • A Városi Képviselő-testület 32. ülése: 2011. június 15. • 2012-2021.

40 Köszönöm a figyelmet! Kudlik Erika Szabadka, Városi Tanács gvmedreg@subotica.rs www.subotica.rs www.suboticainvest.com


Letölteni ppt "Baja, 2011. július 19. Fejlesztési stratégiák Vajdaság és Szabadka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések