Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hivatások, foglalkozások szakmai Etikai Kódexeinek bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hivatások, foglalkozások szakmai Etikai Kódexeinek bemutatása"— Előadás másolata:

1 Hivatások, foglalkozások szakmai Etikai Kódexeinek bemutatása

2 AZ etikai kódex helye a szabályok hierarchiájában
Jogszabály Szakmai szabály Etikai kódex Illem, kultúra

3 Az etikai kódex feladata
A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él. Szerepe: meghatározza a szakmát művelő jogait és kötelességeit mihez kell tartanom magam, hogy tisztességgel ellássam a munkám védelmet nyújt pl: orvosi titoktartás- a szakma különben kizárja Az első etikai kódex: éve (orvosok) a legrégibb szakmai etika: papi foglalkozás nem volt írásos formája, a mindenkori pap személyét a hívők etikai alapon ítélték meg

4 Az etikai kódex feladata, példa:
összefoglalni és meghatározni mindazon magatartási és viselkedési normákat, amelyek segítséget nyújtanak a helyes döntések, állásfoglalások kialakításához, az érintett szervek eredményes működésének biztosításához, ezen keresztül pedig tekintélyük megőrzéséhez, ill. folyamatos emeléséhez stb. Belügyminisztérium hivatali szervezetei, a minisztérium hivatal tevékenységét segítő szervezetek, a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos állománya számára ;

5 Jogszabály vs. Etikai kódex
törvényi, jogi előírások: a végeredményt, a látható magatartást elemzik, értékelik, Etikai Kódex: a szándék, és a végrehajtás közbeni magatartás is fontos!

6 Mi az Etikai Kódex? eszmék gyűjteménye
közösen kimunkált, egységes értékrend magatartásszabály viselkedésminta

7 Kutatás Etikai Bizottságok
Kik írják a Kódexeket?   Etikai Bizottságok Szakmai Kamarák Kutatás Etikai Bizottságok „A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladatai közé tartozik, hogy a gyógyszerészi hivatás tisztasága fölött őrködjék, védelmezze a hivatásukat megfelelően gyakorló gyógyszerészeket elmarasztalja azokat, akik esküjüket, s ezzel a szakmai és erkölcsi szabályokat megszegik.”

8 Közös szóhasználat az etikai kódexekben:
„Etikátlan” „Tartsa erkölcsi kötelességének” „Elítélendő” „Tisztességtelen magatartás” „Önfegyelmet kell gyakorolni” „Tiszteletben tartja” „Köteles tevékenységét etikusan… végezni”

9 Szemléletbeli különbségek az egyes kódexekben
pozitív módon gondolkodik, a követendő magatartást fogalmazza meg pl. orvosetikai Kódex „A tájékoztatás a kezelőorvos feladata. Ha egy beteget több orvos kezel, és ezért a tájékoztatás feladatát több orvos látja el, figyelmet kell fordítani arra, hogy a tájékoztatásban ne legyenek ellentmondások” „Az orvosi titoktartás kötelezettsége értelemszerűen vonatkozik mindazon személyekre, akik munkájuk során a titoktartás tárgyát képező adatokhoz hozzájuthatnak. Az orvos feladata és kötelessége erre munkatársainak, tanítványainak figyelmét nyomatékosan felhívni és ennek megtartását ellenőrizni.” a helytelen magatartást írja le pl. az Informatikai Vállalkozások Szövetségének Etikai Kódexe „Az információbróker nem támogatja tudatosan a faji, bőrszíni, vallási vagy nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetést, nem állítja, hogy olyan szolgáltatást vagy szakmai tájékoztatást nyújt, amit nem lehet teljesíteni, nem ad magáról semmilyen okból megtévesztő információt. Nem vállal el a képességeit meghaladó munkát; nem téveszt meg másokat, hogy egy szerződést elnyerjen; nem állítja más munkájáról, hogy az a sajátja; nem értékeli a valóságosnál magasabbra az általa nyújtott információt” „így és így viselkedik, ezt és ezt teszi” Katolikus pedagógusok Etikai Kódexe A katolikus iskola a tudományokat tisztelettel műveli, ·        nem pusztán ismereteket nyújt, hanem értékeket közvetít, ·        elindítja növendékeit a hit elmélyítésének útján, ·        kiaknázza a tantárgyak lehetőségeit a keresztény személyiség kibontakoztatása érdekében, ·        alakítja növendékei lelkét és szívét, ·        alkalmassá teszi őket a személyes, odaadó szeretetre Krisztus iránt, ·        az emberi tudást tiszteli, fölfedezni való igazságnak tartja, ·        a szaktudományok feltárásán túl elvezeti tanítványait a teljes igazságra, ·        az értékek elsajátítása során az örök valóságokra irányítja figyelmüket.

10 A kódex felépítése I.: A kódex fogalma, célja
Az Etikai Kódex mindazon – ….(cég, hivatás stb.) által elfogadott és elvárt – emberi és szakmai magatartási normák gyűjteménye, amelyeket a hatálya alá tartozó természetes személyek és gazdálkodó szervezetek kötelesek betartani működésük során mind belső, mind külső kapcsolataik vonatkozásában. Az Etikai Kódex célja a … (cég) működése során kialakult szervezeti értékek és magas színvonalú munkakultúra megőrzése, a munkavállalók egységes – a Cég hírnevének és arculatának megfelelő – magatartásának biztosítása, erősítve ezzel a cégcsoportról kialakult pozitív képet (image), az Etikai Kódex alanyai közötti összetartozást, az egymás iránti felelősséget, a biztonságérzetet.

11 A kódex felépítése II.: A kódex hatálya
Területi hatály Az Etikai Kódex kiterjed: a ….Cégcsoport teljes területére, ideértve a társaságok székhelyét, valamennyi telephelyét, kirendeltségét és képviseletét, mindazon – a Cégcsoport területén kívül eső – helyekre, ahol az Etikai Kódex személyi hatálya alá tartozók a cégcsoportot képviselik, ill. nevében eljárnak. Személyi hatály Az Etikai Kódex alanyai: a …Zrt. és 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, a Cégcsoport valamennyi munkavállalója, azon természetes személyek, ill. gazdálkodó ..szervezetek, akik/amelyek a cégcsoporttal létrejött jogviszony alapján a Társaságok nevében és képviseletében járnak el. Időbeli hatály Az Etikai Kódex hatályba lépésének időpontja: 2008. november 1. Az Etikai Kódex időbeli hatálya a munkaviszony, illetve egyéb jogviszony fennállásának időtartamára terjed ki.

12 A kódex felépítése III.: Főbb alapelvek és elvárások
Vállalaton belüli kapcsolatok Az ember tisztelete – a vállalaton belüli emberi kapcsolatok alapja Együttműködés a munkatársakkal Együttműködés az érdekképviseleti partnerekkel A kommunikáció etikája Bizalmas ügykezelés és adatvédelem A vállalat jó hírnevének és eszközeinek védelme Átláthatóság Ellenérdekeltség

13 A kódex felépítése IV.: főbb fejezetek
Kapcsolat a vevőkkel Kapcsolat a beszállítókkal vagy hitelezőkkel Kapcsolat a versenytársakkal Kapcsolat az állami vagy kormányzati hatóságokkal, a régióval és a társadalommal Minőség, biztonság, környezetvédelem Nemzetközi kapcsolatok Tulajdonosi kapcsolat A vezetés erkölcsi felelőssége Végrehajtás, szankciók

14 A Kódexekben képviselt értékek
Általános alapelvek A szolgálat felvételének, teljesítésének, megtagadásának feltételei Szolgálat akadályozása A szolgálatot teljesítők védelme Kapcsolat azokkal, akik felé a szolgálat irányul Szakmai hozzáértés, igényesség, kapcsolat a szakmai ismeret továbbadóival, forrásaival

15 A Kódexekben képviselt értékek folyt.
Kapcsolat szakterületen belüli társakkal Szolgálat és reklámtevékenység Titoktartás, informálás Szolgálat és nemzet, szolgálat és társadalom Szolgálatból eredő haszon A magánéletről, személyes érintettségről

16 Etikai kódexekben található általános alapelvek
a mesterség, hivatás tudatának ápolása, művelése Jó szándék és jóhiszeműség „Mindig jót tenni és nem ártani” az igazságosság szolgálata; a hátrányos helyzetűek fokozott védelme pontosság, rendszeresség, kiszámíthatóság „Tilos kellő szakértelem, felkészültség nélkül, kontár módon szakmai tevékenységet végezni.”

17 A szolgálat felvételének, teljesítésének, megtagadásának feltételei
egy szolgáltatás vállalásának feltételei vannak megtagadható az arra vonatkozó kérés visszautasítás csak nyomós okkal történhet Pl. a szolgálat, szolgáltatás ellátásának nem megfelelő mivolta, Jogszabályba ütköző, személyes erkölcsi felfogással, illetve lelkiismerettel ellenkező a követelés „A gyógyszerész közérdekű tevékenységet lát el, és megilleti személyes méltóságának és fizikai sérthetetlenségének törvényes védelme.”

18 Szolgálat akadályozása
erőfölényben levők mások versenybeszállását akadályozzák a munkahely-változtatás tisztességtelen előmozdítása munkaerő-csábítás más gyógyszertárból partner iránt kikötés, hogy más vállalkozóval nem léphet gazdasági kapcsolatba

19 Kapcsolat azokkal, akik felé a szolgálat irányul
a szolgáltatást kérő kiszolgáltatott helyzetével nem szabad visszaélni, nem szabad tárgyként, ügyesetként, vagy sorszámként kezelni, udvariasság, kultúrált megjelenés és viselkedés, határozott és megnyugtató fellépés, empátia Teljes, tartós tisztelet a másik ember iránt!

20 Szakmai hozzáértés, igényesség, kapcsolat a szakmai ismeret továbbadóival, forrásaival, képzés, önképzés, továbbképzés saját kompetenciánk határai! az adott problémának megfelelő helyre kell irányítani a kérést „a hallgatót a hivatás szeretetére és megbecsülésére kell nevelni, ismereteit a tőle elvárható legmagasabb szakmai szinten kell átadni” törekednie kell az önképzésre!

21 Kapcsolat szakterületen belüli társakkal
egymás iránti tisztelet, lojalitás és szolidaritás, kölcsönös bizalom összefogásra, a problémák megoldásának közös keresése egymás szaktárgyait a közös területen dolgozók kölcsönösen fontosnak tartsák a vezető személyes példamutatása

22 Szolgálat és reklámtevékenység
Bizonyos területeken egyáltalán nem végezhető reklámtevékenység „Az orvos tartózkodjék az olyan magatartástól vagy nyilatkozat adástól, amely a beteg kezelésének megszerzését célozza.” „az orvos más orvos személyét, tevékenységét akár írásban, akár szóban túlzó módon dicséri, reklámozza” reklámtevékenység erkölcsi feltételeit tisztázzák pl. a reklámozott dolog ne kötődjön játékszenvedélyhez, különösen súlyos, helytelen magatartásforma a hírnévrontás, tiltott összehasonlító reklámozás, a fogyasztók megtévesztése, reklámszédelgés

23 Titoktartás, informálás
„Súlyosan etikátlan, ha az orvos a betegben a kezelés javaslatával hamis illúziót kelt.” „Az orvosnak nem csak szavait kell meggondolnia, ügyelnie kell arra is, hogy non verbális kommunikációja révén se ártson a betegnek.” „Súlyos etikai vétség, ha az orvos tudását, tapasztalatait nemtörődömségből, vagy szándékosan visszatartja.”

24 Szolgálat és nemzet, szolgálat és társadalom, közélet
a helyes beszéd kötelezettsége, „A gyógyszerész óvja és tartsa tiszteletben a magyar és más nemzetek gyógyszerészeinek hagyományait és tárgyi emlékeit.”

25 Szolgálatból eredő haszon
a beteg érdeke legyen a legfőbb törvény (gazdasági kényszer?) „A gyógyszerész az általa nyújtott ellátásért - a jogszabályban rögzítetteken túlmenően - külön anyagi vagy más előnyt nem kérhet, az ellátást vagy annak színvonalát ilyen feltételhez nem kötheti” Olyan hatóság vagy más szervezet szakmai döntéseiben ne vegyen részt a szolgáltató, amely neki, magának, vagy családjának közvetlen haszonnal járna

26 Az Etikai Kódexek a magánéletről, személyes érintettségről, meggyőződésről, hitről
„A gyógyszerész hivatásához méltatlan magatartást a magánéletében sem tanúsíthat.” „Etikailag nem marasztalható el az orvos, aki szakmai és erkölcsi meggyőződése ellenére nem vállal és nem végez bizonyos kezeléseket.”

27 Gyógyszerismertetés és reklám etika

28 Forrás: Abádiné dr. Erdei Ildikó (OGYI) közleményei
Leggyakoribb hibák Forrás: Abádiné dr. Erdei Ildikó (OGYI)  közleményei

29 Brosúrák az orvosnál 1. kisszámú betegen elvégzett, nem mértékadó lapban publikált, egyedi megfigyelésen alapuló tapasztalat alapján adnak közre tudományos eredményeket, azt a látszatot keltve, mintha az része lenne az elfogadott dokumentációnak, ár alapján hasonlítanak össze és minősítenek bizonyos készítményeket, azokkal a gyógyszerekkel állítva egy sorba saját terméküket, amelyek lényegesen borsosabb árúak és - érdekes módon - így a saját gyógyszer "varázslatos" ára mindig alacsonyabbnak tűnik. Az értékelés során figyelmen kívül hagyták a hatáserősség, illetve a kiszerelésbeli különbséget, nem vették figyelembe a gyógyszer mellékhatásának a profilját, korszerűségét. vaskészítményt bemutató hirdetés: egy őzet ábrázol, és a magyarázó képaláírás: "Ez nem szarvas." urológus kollégák kaptak olyan képeslapot a gyógyszergyártó magyarországi képviselőjétől, amelyben a pisai ferde torony aggasztó állapotáról értesülhettek: "És csak dől a Pisa" felirattal, a benignus prostata hyperplasia tüneti kezelésére ajánlott gyógyszer nevének egyidejű közlésével. a konkurens termékről megjelent irodalmi adatok kiragadott, elferdített közreadása, mindjárt személyre szóló, ún. "Dear Doctor" levelekben, azzal a célzattal, hogy "megóvják" az orvost a konkurens termék rendelésével elkövetett "szakmai hibától".

30 Gyógyszerhirdetések 1. Az „élenjáró fájdalomcsillapító” család hirdetésének szlogenje az volt, hogy kíméli a gyomrot. a gyógyszercsalád egyik készítménye koffeint is tartalmaz, amely fokozza ugyan a gyógyszer hatékonyságát, de alkalmazása során előfordulhat gyomorirritáció. Ezért a gyártót arra kötelezték, hogy a hirdetést ilyen formában ne terjessze.  A felsőfok használata nem etikus, „a világ legkedveltebb savkötője”, „a legtöbbet rendelt fájdalomcsillapító”, „a legteljesebb összetételű multivitamin”, „a leghatásosabb fájdalomcsillapító” stb. nem támogatjuk.

31 Gyógyszerhirdetések 2. A gyógyszer megvásárlását nem lehet nyereményjátékkal összekötni. Csak az vegyen és csak annyi gyógyszert, akinek és amennyire szüksége van, ha az orvos vagy a gyógyszerész ezt tanácsolta, ne pedig a kilátásba helyezett külföldi jutalomutazás reményében! Minden olyan akciót ellenzünk, amelyben a megvásárolt gyógyszer blokkja, a dobozon levő vonalkód stb. a belépő a nyereményjátékba. egy régi betiltott akció: „a gyógyszer megvásárlásával nemcsak egy herpeszmentes nyarat, hanem felejthetetlen utazást is nyerhet két személy részére, Ft értékben!…

32 Gyógyszerhirdetések 3. „kék” tabletta
Jogszabály: VK gyógyszereket tilos a lakosságnak hirdetni! Nincs könnyű helyzete a hatóságnak, ha a kék tabletta védett nevének használata ellen kíván fellépni, mert az szinte már a köznapi beszéd részévé vált. „Micsoda megkönnyebbülés! A gyomrot mindvégig kíméli, és semmilyen káros mellékhatása nincs.”  

33 A Kommunikációs Etikai Bizottság állásfoglalásai közül
www. magyosz.org

34 VK gyógyszerek promóciója során betegeknek nyújtott ajándékok
64/2003. ESzCsM rend. 5.§, (7): „Tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék közvetlenül vagy az orvos, illetve gyógyszerész által történő adása, felajánlása, amely a) egy adott, gyógyszertárból kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer, vagy b) egy adott gyógyszergyár gyógyszertárból kizárólag orvosi rendelvényre kiadható termékeinek felhasználására ösztönöz, vagy azt feltételül szabja.” A rendelet tehát a vényköteles gyógyszerek promóciója során nem tiltja meg kizárólagosan a betegeknek ajándékok juttatásának lehetőségét, hanem mérlegelésre ad lehetőséget – csupán akkor tiltja, ha az adott ajándék a vényköteles gyógyszer felhasználására ösztönöz vagy azt feltételéül szabja. A KEB szigorúbb önszabályozást tart szükségesnek: semmiféle tárgyi ajándék betegeknek történő közvetlen vagy közvetett juttatását a KEB nem tartja kívánatos gyakorlatnak. Elfogadhatónak tartja: - a betegek oktatása, együttműködésének javítása céljából – a kizárólag információs értékkel bíró tájékoztató kiadványok, és egyéb nyomtatott anyagok betegeknek történő eljuttatását Anyagi értékkel bíró tárgyak információhordozóként nem szerepelhetnek, tehát az ajándéktárgyon feltüntetett, a betegnek szóló információ nem elfogadható indok az ajándékozásra.

35 KEB 2. A KEB állásfoglalása alapján tilos:
gyári készítmény nevével előre lepecsételt, kinyomtatott vények vagy a gyári készítmény nevét tartalmazó pecsét vagy bélyegző alkalmazása a promóciós gyakorlatban. Gyógyszerkészítmény felírására a pecsét vagy bélyegző használata csak a több komponensű egyedi magisztrális készítmények rendelése esetében elfogadható.

36 KEB 3: Az orvosoknak, gyógyszerészeknek, eü
KEB 3: Az orvosoknak, gyógyszerészeknek, eü.-i dolgozóknak adható ajándékokról és ösztönzésről ETIKAI KÓDEX 10. § = az ajándékokra és ösztönzésre vonatkozó ajánlások A KEB jelen állásfoglalásában megerősíti, hogy semmilyen ajándék, anyagi vagy egyéb előny nem adható, nem kínálható vagy ígérhető az orvosnak, gyógyszerésznek, egészségügyi dolgozónak. Az ebből eredő etikai vétségeket a KEB igen súlyosnak ítéli. Kizárólag csekély értékű ajándék adható és annak minden esetben a szakma gyakorlásához, a betegek ellátásához kell kapcsolódnia. Személyes ajándék, reprezentáció célját szolgáló ajándék, a szakma gyakorlásához vagy a betegek ellátásához közvetlenül nem köthető ajándék vagy egyéb előny semmilyen módon nem adható, kínálható vagy ígérhető. Az ETIKAI KÓDEX fentiekre vonatkozó ajánlásai szigorodtak a korábbi szabályozást tekintve. Ennek ismeretében és tudatában kérjük az érintetteket, hogy az erre vonatkozó promóciós tevékenységüket ezen állásfoglalás alapján végezzék.

37 Rendezvények közvetett formában történő támogatása:
KEB 4.: hazai vagy külföldön megrendezésre kerülő tudományos vagy promóciós célú rendezvények támogatásáról Rendezvények közvetett formában történő támogatása: ha egy gyógyszercég tud. vagy promóciós célú rendezvény megrendezéséhez pénzügyi támogatást nyújt (szakmai kezdeményezőnek, lebonyolítónak) A támogatást nyújtó gyógyszercégnek a támogatott féllel írásban támogatási szerződést kell kötnie, biztosítania kell, hogy a nyújtott támogatást ne lehessen a jogszabályokba és az Etikai Kódex előírásaiba ütköző célokra és módon felhasználni. A tudományos vagy promóciós rendezvény külföldön történő megszervezésére az érvényes Etikai Kódex ajánlásainak megfelelően, indokolt esetben kerülhet sor. A támogatási szerződést a gyógyszercégnek a hatóságok vagy a KEB kérésére be kell mutatni, ezzel igazolva, hogy a rendezvény támogatásánál a tőle elvárható gondossággal járt el. Ennek hiányában a KEB a gyógyszercéget elmarasztalhatja a cég által támogatott rendezvényen történt jogszabályellenes vagy etikát eseményekért.

38 A KEB állásfoglalása a gyógyszerek nevének domain névként történő alkalmazásáról 2010. június 16.
Az utóbbi időben az internetes kommunikációban megjelent a gyógyszerek nevének domain névként történő alkalmazása. A gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható, vagy társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek nevének domain névként, vagy annak részeként történő alkalmazása alkalmas a gyógyszer értékesítésének vagy igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben az adott gyógyszer márkaneve ismertségének növelésére. A hatályos jogszabályok szerint gazdasági reklámnak minősül, amely ezen gyógyszerek esetében tilos. Fenti gyógyszerek nemzetközi szabadnevének domain névként vagy domain név részeként történő alkalmazása csak akkor megengedett, ha a weboldal megnyitását követően a készítmény nem beazonosítható, azon a gyártó neve vagy más, a gyógyszer beazonosítására alkalmas utalás nem szerepel.

39 Hogyan működik hazánkban az önszabályozás?
A MAGYOSZ és az Innovatív, valamint a Generikus Gyógyszergyártók Egyesülete etikai bizottsága, a kamarák fontos szerepet töltenek be, hogy a marketingtevékenység megfelelő jogszabályi és etikai keretek között működjön. Az OGYI- hoz az ügyek akkor kerülnek, amikor szakhatósági véleményünket kéri a szankcionáló hatóság, ilyenkor már nehezen kerülhető el a büntetés, a brosúrák bevonása, anyagi és presztízs veszteség a gyártónak, a forgalmazónak a hirdetők előzetesen véleményeztethetik a hirdetési anyagokat, a szakembereknek szóló tájékoztatókat az OGYI-ban, hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb jogellenes, etikátlan brosúra kerüljön a szakemberek kezébe.

40 Nemzetközi irányelvek. EFPIA. PGEU. FIP Hazai etikai kódexek
Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK

41 EFPIA The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”) Európai gyógyszeripari szervezet Tagjai több mint 20 ország nemzeti gyógyszeripari egyesületei az EFPIA „Code of practice” az EU „Council Directive 2001/83/EC” tartalmával összhangban AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (

42 EFPIA irányelv fejezetei
MARKETING AUTHORIZATION INFORMATION TO BE MADE AVAILABLE PROMOTION AND ITS SUBSTANTIATION USE OF QUOTATIONS IN PROMOTION ACCEPTABILITY OF PROMOTION DISTRIBUTION OF PROMOTION TRANSPARENCY OF PROMOTION NO ADVICE ON PERSONAL MEDICAL MATTERS EVENTS AND HOSPITALITY GIFTS AND INDUCEMENTS SPONSORSHIP OF HEALTHCARE PROFESSIONALS SAMPLES PHARMACEUTICAL COMPANY STAFF GUIDELINES FOR INTERNET WEBSITES AVAILABLE TO HEALTHCARE PROFESSIONALS, PATIENTS AND THE PUBLIC IN THE EU

43 The Pharmaceutical Group of the European Union
PGEU The Pharmaceutical Group of the European Union =gytári gyógyszerészek európai szervezete 29 európai ország (tagállamok, jelöltek és EFTA tagok Kb. 400,000 gytári gyógyszerészt képviselve mintegy 500 millió ember egészségét őrzi Európa szerte „Prescription only medicines should not be advertised directly to the public”

44 FIP International Pharmaceutical Federation www.fip.org
tudományos és szakmai gyógyszerész-szervezetek egyesületeként a gyógyszerészet és a gyógyszerészeti tuományok képviseletét látja el, Hágában alakult (1912), központja jelenleg is itt van, FIP STATEMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS CODES OF ETHICS FOR PHARMACISTS

45 A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE

46 Kik, mikor, miért? 2008: július, legutóbbi jóváhagyás Ki Mikor Miért
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (IGY) Mikor 1995 – első változat 2002: a 92/28 EEC Irányelv + Európai Kódex + USA Etikai Szabályzata + EFPIA* + IFPMA** érvényes ajánlásai figyelembevételével, 2005: EU tagság: 2001/83 Irányelv + EFPlA (European Code of Practice)követelményei + magyarországi speciális kihívásokra ad választ European Federation of Pharmaceutical Industries Associations **The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations A jelen, módosított Kódex tervezetét: 2008: július, legutóbbi jóváhagyás Miért felelősség az etikus gyógyszer-kommunikáció kialakításában és megvalósításában, ami biztosítja a megfelelően széleskörű tájékoztatást és méltóan tükrözi az ipar és a kereskedelem szerepét az egészségügy rendszerében, a köz egészsége érdekében *

47 változások jogszabályok szigorodtak, Betegszokások:
háziorvosi látogatások 75 %-a gyógyszefelírással végződik →a felírt gyógyszerek 10 %-át soha nem váltják ki → a kiváltott gyógyszerek 20%-át nem veszik be =évente 2500 tonna gyógyszer kerül a kukába, ami milliárd forint felesleges kiadást jelent Változások a szakmai továbbképző utak szervezésében és a gyógyszerek hatásfelmérő vizsgálatainak végzésében lépnek életbe. jövőben például magyarországi gyógyszercég kizárólag magyar orvosok részére nem tarthatna külföldi konferenciát. A gyógyszerek hatásvizsgálatainak jó része semmilyen tudományos eredményt nem hozott, s feltehetően csak a termék népszerűsítését szolgált. A jövőben csak az orvosi osztályok végezhetnek majd ilyen vizsgálatokat, a gyógyszergyárak által megbízott orvos látogatók közreműködése nélkül, azok teljes kizárásával, s azt is rendkívül szigorú előírások és utólagos elszámoltatás szerint

48 A KÓDEX törvényi háttere
összhangban a 2001/83 EU Irányelvvel A gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. Törvény, Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásról és ismertetéséről szóló 64/2003. (X.31.) ESZCSM rendelet, 1996. évi LVII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló évi XXV. Törvény és módosításai,

49 A jelen Kódex hatálya kiterjed:
az embergyógyászatban használatos tk.-be bejegyzett, forg.hoz.eng.-el rendelkező és gyógyszernek minősített anyagokkal vagy anyagkeverékekkel (vényköteles és vény nélküli gyógyszerek) kapcsolatban a MK területén gyógyszer felírását, forgalmazását, fogyasztását elősegítő bármely marketing- és információs tevékenységre (reklámtevékenységre), ideértve A gyógyszerismertetést, a fogyasztók/betegek részére szánt reklámot és hirdetést egyaránt.

50 Milyen kommunikációs eszközök, csatornák?
Élőszó; Nyomtatott anyagok; Hirdetések: nyomtatott sajtó; elektronikus sajtó; közterületen elhelyezett hirdetések; szakembereknek szóló nyomtatott anyagok; Audiovizuális reklámeszközök; Konferenciák, kongresszusok; Gyógyszerminta, ajándékozás; Internet; Telekommunikáció.

51 nem terjed ki: a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre
tápszerekre az állatgyógyászati készítményekre

52 A KÓDEX rendelkezései Forgalombahozatali engedély Átadandó információ
Promóciós információ és annak alátámasztása Idézetek alkalmazása A promóció elfogadhatósága A promóció címzettjei A transzparens promóció Laikusoknak szóló hirdetések Rendezvények és üzleti vendéglátás Ajándék és ösztönzés Adományok és támogatások Egészségügyben dolgozók számára nyújtott támogatás Szolgáltatások igénybevétele és díjazása Vizsgálatok, kutatási tevékenység Gyógyszerminták és gyógyszeradományok A gyógyszeripari alkalmazottak PR-tevékenység és sajtókapcsolatok A gyógyszeripar és Betegszervezetek közötti kapcsolatok Eljárási szabályok

53 Forgalombahozatali engedély
A hirdetés/promóció során megjelenő valamennyi információnak összhangban kell lennie: az alkalmazási előírásban ismertetett terméktulajdonságokkal, azok csak a jóváhagyott javallatokkal lehetnek kapcsolatosak. Független szakmai-tudományos konferencián lehetőség van a gyógyszerkutatással kapcsolatos, új tudományos információk átadására amennyiben az információ-átadás hatályos jogszabály alapján nem minősül promóciónak.

54 Átadandó információ (minden promóciós anyagon) 1.
a gyógyszer védjegyzett neve, gyógyszerformája, hatóanyaga (nemzetközi szabadnév) és hatóanyag-tartalma; (OGYI által jóváhagyott) javallata(i); adagolása és az alkalmazás módja; ellenjavallatai; legfontosabb mellékhatások; figyelmeztető szöveg: "Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!"; az alkalmazási előírás dátuma; a forg.hoz. eng. jogosultjának a mo.-i képviselő: neve és elérhetősége a nyomtatott anyag belső azonosító kódja.

55 Promóciós információ és annak alátámasztása
pontos, kiegyensúlyozott, tisztességes, tárgyilagos olyan részletességgel, hogy az Eü.-i Szakember az illető gyógyszer terápiás értékéről képes legyen saját véleményét kialakítani. Az információnak a tudományos bizonyítékok naprakész értékelésére kell alapulnia, és azt megfelelően kell tükröznie. Az átadott információ nem lehet félrevezető, sem a valóság torzításával, sem nem megfelelő hangsúlyozással, sem elhallgatással, sem más módon. A promóciós állítások alátámasztására szolgáló szakirodalmat az Eü. Szakemberek, a versenytársak vagy az illetékes hatóságok kérésére 10 munkanapon belül - rendelkezésre kell bocsátani. Alátámasztásul kizárólag a szakirodalomban közlésre került tudományos eredmények használhatóak, minimális feltételként beleértve a hazai vagy nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások vagy bemutatott poszterek írásban megjelent absztraktjait.

56 Folyt. A promóciónak az ésszerű gyógyszeralkalmazást kell elősegítenie, a gyógyszer tulajdonságainak tárgyilagos, nem túlzó bemutatásával. A promóció nem sugallhatja azt, hogy a gyógyszernek valamilyen speciális érdeme, tulajdonsága, képessége van, csak ha ez kellően megalapozott. Az egyedülálló, kiemelkedő jelzők csak egyértelműen bizonyított esetben használhatók.

57 Folyt. Összehasonlító reklám esetén az összehasonlítás alapjául szolgáló gyógyszerről szóló állítás(ok)nak is objektívnek kell lenni(ük). Az összehasonlításnak relevánsnak kell lennie, csak valóban egymással összevethető dolgokat szabad összehasonlítani. az összehasonlítás nem lehet félrevezető; a versenytárs termékének hitelét rontani tilos; a versenytárs termékének, védjegyének hírnevével tisztességtelen előny szerzése tilos; más Vállalat promóciós anyagát még szolgai másolatban sem szabad közzétenni, illetve azt sajátként közölni. A promóciós anyagban szereplő ár-összehasonlítás is gyógyszerreklámnak minősül, ezért azt csak konkrét adatokkal és a forrásra való pontos hivatkozással lehet megtenni.

58 Folyt. In vitro, állatkísérletes, illetve egészséges önkénteseken nyert adatokat oly módon kell megjelentetni, hogy eredetüket és jelentőségüket illetően az ne lehessen félrevezető. klinikai következtetéseket csak akkor lehet levonni, ha adatok bizonyítják azok relevanciáját és jelentőségét. Amikor a promóció publikált vizsgálat(ok)ra utal, a hivatkozásokat egyértelműen kell feltüntetni. Ilyen hivatkozások szintén csak az alkalmazási előírással összhangban tehetők

59 Folyt. A promóció során tilos olyan különbséget tenni originális és generikus gyógyszerek között, amely szakmailag nincs megfelelően alátámasztva, illetve amely egy készítmény originális vagy generikus voltát a gyógyszer speciális érdemeként, értékeként vagy előnyeként, illetve hátrányaként, hiányosságaként vagy kockázataként tünteti fel.

60 Folyt. Az anyag teljes megjelenítésének követnie kell az alábbi elveket, beleértve a megjelent publikációkból vett grafikonokat, ábrákat, fotókat, táblázatokat: pontosan meg kell adnia a forrást; híven kell tükröznie az eredeti információt különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az ábrázolás ne okozhasson félreértést a gyógyszer alkalmazása tekintetében (pl. adható-e gyerekeknek), illetve ne legyen félrevezető, pl. részleges vagy statisztikailag irreleváns információ, vagy szokatlan léptékek megjelenítésével.

61 Folyt. Túlzó, általánosító állításokat nem szabad tenni.
a közép- és felsőfok csak konkrét, és megfelelően alátámasztott tények leírására használható. A "biztonság(os)" kifejezést, illetve annak származékait csak jelentésének pontos meghatározásával lehet használni pl. "plazmakoncentrációja veseelégtelenségben sem emelkedik", hivatkozva a megfelelő forrásra, és kerülve a túlzó általánosításokat (pl. "bizonyított biztonság"). Az "új" megnevezést csak a gyógyszernek a hazai piacra való bevezetésétől, azaz magyarországi kereskedelmi forgalomba kerülésétől számított egy évig szabad használni. Tilos annak állítása, hogy a gyógyszernek nincsenek mellékhatásai, toxikus veszélyei, vagy nem okoz hozzászokást.

62 Folyt.: A laikus közönségnek (betegeknek, illetve fogyasztóknak) szóló reklám (hirdetés)
nem tartalmazhat olyan összehasonlítást, állítást, utalást vagy kifejezést, amely: az orvosi vizsgálat, kezelés vagy műtéti beavatkozás szükségtelenségére vagy mellőzhetőségére hivatkozik; a gyógyszer mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulást eredményező alkalmazhatóságának képzetét kelti; gyógyszert kozmetikumként vagy élelmiszerként tüntet fel; a gyógyszer hatásosságát és biztonságos használatát annak természetes eredetére vezeti vissza; kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével téves öndiagnózist eredményezhet; betegség vagy sérülés hatására bekövetkező változást, illetve a gyógyszer által az emberi szervezetre vagy annak valamely részére gyakorolt hatást, félelemérzetet keltve, vagy a valóságtól eltérő módon mutat be; tudósok, Egészségügyi Szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza; annak képzetét kelti, hogy a gyógyszer alkalmazása nélkül az emberi egészség károsul; és a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyére hivatkozik.

63 A promóció elfogadhatósága
nem hozhat szégyent a gyógyszeriparra és nem veszélyeztetheti a gyógyszergyártókba vetett bizalmat a reklám és az ismertetés szövegének szabatosnak kell lennie és meg kell felelnie a magyar, illetve a használt egyéb nyelv és helyesírás, valamint a helyes stílus szabályainak. a fogyasztók/betegek számára készült reklámoknak és hirdetéseknek közérthetőnek kell lenniük minden reklámtevékenységnél az ésszerű önkorlátozásnak, mértéktartásnak kell érvényesülnie, figyelembe véve az esztétikai közízlést.

64 A promóció címzettjei Szakmai promóció csak azok felé irányulhat, akik estében joggal feltételezhető az adott információ iránti igény, illetve érdeklődés. A címlistákat naprakész állapotban kell használni. Amennyiben az egészségügyben dolgozó kéri nevének eltávolítását a listáról, annak eleget kell tenni. Fax-ok, -ek, automatizált hívásrendszerek, fix üzenetek promóciós célú alkalmazása tilos, kivéve a címzett előzetes engedélyével, ill. kifejezett kérésére.

65 A transzparens promóció
A reklámot csak a reklámjelleg felismerhető feltüntetésével és a környezetétől elkülönítve szabad közzétenni. A semleges információ látszatát keltő tájékoztatás formájában közzétett reklám (burkolt reklám) tilos. A reklámból, hirdetésből világosan ki kell tűnnie annak, hogy gyógyszerreklámról van szó. A promóció nem álcázható tudományos kutatás, klinikai értékelés, piackutatás vagy más, nem promóciós célú adatgyűjtések, vizsgálatok formájában.

66 Folyt. Ha egy Vállalat promóciós anyagát valamely folyóiratban megjelenteti, ügyelni kell arra, hogy az ne keltse független szakmai vagy tudományos közlemény vagy szerkesztőségi vélemény látszatát. Gyári készítmény nevét tartalmazó, előre elkészített, nyomtatott, illetve bélyegzővel vagy egyéb módon sokszorosított orvosi rendelvény, vagy az orvosi rendelvényhez összetéveszthetőségig hasonló promóciós anyag alkalmazása a promóciós gyakorlatban tilos. Társadalombiztosítási támogatással rendelhető, vagy kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszerkészítmények esetében a készítmény nevét tartalmazó, előre elkészített, nyomtatott, illetve bélyegzővel vagy más módon sokszorosított egyéb formanyomtatványokat (pl. beutalókat, javaslati tömböket, stb.) sem szabad a promóciós gyakorlatban alkalmazni.

67 Laikusoknak szóló hirdetések
gyógyszer nevét vagy a gyógyszert azonosító utalást tartalmazó bármely nyilvános tájékoztatás reklámnak minősül. nem tekinthetők reklámnak az emberi egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos közlések, információk, feltéve, hogy azok közvetett módon sem utalnak megnevezett vagy beazonosítható gyógyszerre. Vényköteles gyógyszerekről betegtájékoztató kiadványok és oktatási anyagok kizárólag olyan betegnek adhatók, akinek Egészségügyi Szakember előzetesen az adott gyógyszert rendelte. A tájékoztató nem lehet reklám jellegű, annak tartalma a gyógyszer hivatalos betegtájékoztatójával legnagyobb összhangban kell legyen, és célja a betegségről szóló ismeretek és gyógyszerszedési tanácsok átadása, a beteg együttműködésének javítása kell legyen

68 Rendezvények és üzleti vendéglátás
A Rendezvények csak olyan helyen kerülhetnek megrendezésre, amely összhangban van a Rendezvény fő célkitűzésével. A helyszín kiválasztásánál kerülni kell a szórakozóhelyeiről híres, vagy a Rendezvény fő célkitűzésével össze nem egyeztethető módon különleges élményt nyújtó, extravagáns helyszíneket. A Vállalat Magyarországon kívüli helyszínen nem szervez, és nem támogat Rendezvényt, kivéve: ha a résztvevők jelentős része külföldi, és szakmailag, illetve logisztikailag indokolható a rendezvény külföldi megrendezése, vagy; ha a rendezvény tárgyát képező vagy céljához kapcsolódó szükséges erőforrások vagy szakértelem helyhezkötöttsége alapján logisztikailag indokolható a rendezvény külföldi megrendezése, vagy; ha a vállalat egy külföldön megrendezett, független, szakmai-tudományos rendezvény meghívott magyar résztvevői számára a rendezvény külföldi helyszínén, a rendezvényhez kapcsolódó, kiegészítő, szakmai/tudományos rendezvényt szervez, amely azonban nem szolgáltathat alkalmat a kinntartózkodás indokolt időtartamának meghosszabbításához.

69 Folyt. A Rendezvényen történő részvételre nyújtott támogatás kizárólag az utazásra, a Rendezvény időtartama alatti étkezésekre, szállásra, valamint a regisztrációs költségekre szorítkozik. a támogatást nyújtó Vállalatnak a támogatott féllel írásban támogatási szerződést kell kötnie Az Egészségügyi Szakemberek számára szervezett Rendezvényeken a vendéglátás nem foglalhat magában szórakozás céljából szervezett programokat, eseményeket (pl. kulturális, sport, szabadidő, stb.). Többnapos külföldi konferencia előtt és után az utazásra legfeljebb egy-egy extra nap biztosítható, ha az logisztikailag indokolt. A meghívás és a vendéglátás csak olyan Egészségügyi Szakemberekre terjed ki, akik saját jogon vesznek részt a rendezvényen, hozzátartozókra, további vendégekre nem.

70 Ajándék és ösztönzés Egészségügyi Szakembernek semmilyen ajándék, anyagi vagy egyéb előny nem adható, kínálható vagy ígérhető valamely termék alkalmazásával, felírásával vagy rendelésével kapcsolatosan. Egészségügyi Szakembernek kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott, csekély értékű ajándék adható, amely kapcsolatos a szakember által folytatott egészségügyi tevékenységgel. Személyes előnyt nyújtó vagy reprezentáció célját szolgáló ajándék, vagy egyéb előny, juttatás semmilyen módon nem adható, kínálható vagy ígérhető

71 Folyt. A betegnek, fogyasztónak kizárólag olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, juttatás, támogatás adható, amely csekély értékű és nem ösztönzi, illetve nem szabja feltételül egy adott gyógyszer, egy adott gyógyszergyár termékei vagy társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztását vagy használatát.

72 Vizsgálatok, kutatási tevékenység
Az emberen végzett orvostudományi kutatás minden formája - így a klinikai vizsgálatok és a beavatkozással nem járó vizsgálatok is - engedélykötelesek. A vizsgálatot szponzoráló Vállalatnak a vizsgálat engedélyezését igazoló dokumentumokat a KEB kérésére be kell mutatnia. Az értékesítésben közvetlenül érdekelt munkatársak a vizsgálatok szervezésében, bonyolításában, értékelésében nem vehetnek részt, különös tekintettel a vizsgálatokban résztvevők kiválasztására.

73 A gyógyszeripari alkalmazottak
A gyógyszerismertetést végző személy köteles tartózkodni attól, hogy: az igazságot más szempontoknak alárendelje; olyan információt terjesszen, amely nem megalapozott és nem bizonyítható tényeken alapul; bármiféle jogszabályba ütköző vagy etikátlan vállalkozásban vagy ügyletben részt vegyen; megtévesztő vagy manipulatív meggyőző, befolyásoló vagy motiváló módszereket alkalmazzon.

74 Folyt. A gyógyszerismertetést végzők az Egészségügyi Szakemberekkel történő találkozás kieszközlése, elnyerése érdekében semmiféle előnyt, ösztönzést, valótlan ürügyet nem alkalmazhatnak, és - a találkozó illetve a találkozóra való törekvés során - minden ésszerűen elvárható lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ne merülhessen fel kétség látogatásuk célját, illetve saját, valamint megbízójuk azonosságát illetően.

75 Kommunikációs Etikai Bizottság
8 tagból áll: 4 tag - MAGYOSZ 4 tag -IGY eljárás kérelemre - bejelentésre - indul, de a KEB saját kezdeményezésre, hivatalból is lefolytathat vizsgálatot a tudomására jutott ügyek esetében.


Letölteni ppt "Hivatások, foglalkozások szakmai Etikai Kódexeinek bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések