Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A háromdimenziós gazdaság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A háromdimenziós gazdaság"— Előadás másolata:

1 A háromdimenziós gazdaság
Alternatív gazdasági modell erényetikai paradigmában Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

2 2

3 Gondolkodásmód „A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított gépezet, a társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac ármechanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat.” Muzslay, I., 1995 „…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti eszközből szervezeti céllá, feladattá váljon.” Kerekes, S. – Wetzker K., Harvard Business Manager, Magyar kiadás 2007 Hipotézis: „ha az ember gondolkodásmódja változik, változni fognak konkrét cselekedetei is, ennek alapján a gazdaság rendje és a világ rendje is, továbbá vele együtt az emberiség jövőjét meghatározó természeti környezet ügye is.” (MKPK körlevele 2008, 89.)

4 Az ember van a gazdaságért A gazdaság van az emberért
Gondolkodásmód Az ember van a gazdaságért A gazdaság van az emberért Alternatív közgazdaságtan Daly, Lutz, Lux, Schumacher Muzslay Egyház társadalmi tanítása Főáramú közgazdaságtan Samuelson, Friedman, Arrrow

5 ÉN – AZ ÉN – TE Martin Buber: ÉN és TE individualizmus perszonalizmus
Gondolkodásmód ÉN – AZ ÉN – TE tömeg közösség Martin Buber: ÉN és TE individualizmus perszonalizmus

6 Erényetika Boldogság Civil gazdaság
Arisztotelész (barátság!), Cicero (önérték) De finibus bonorum et malorum Genovesi, Salutati, Bruni Aquinói Szt. Tamás, MacIntyre, Maritain Beccaria, L.A. Muratori Bruni-Zamagni: Civil economy Haszonelvűség, konzekvencializmus rule-utilitarianizm Adam Smith J. S. Mill, J. Bentham Theory of moral sentiments; Wealth of nations OIKONOMIA Á-Á’ Á-P-Á’ használati érték KREMATISZTIKA P-Á-P’ P-P’ csereérték Daly-Cobb: For the Common Good Uzsora ↔ Monti di Pieta (montes pietatis) P-Á-P’(Á) Reciprocitás (logic of gift, gratuitousness, fraternity) tuizmus – non tuizmus (Wicksteed) szubjektív közgazdaságtan XIX. szd. Redukcionizmus (Modernitás) Gosssen, Walras, Jevons, Pareto, Menger Ockham nominalizmus. Szerződéselméletek Hobbes, Locke, Rousseau. Mandeville Kahneman: Hedonista taposómalom

7 A gondolkodásmód változása
Haszonközpontú Erényetikai Szubjektív, haszon, hedonista ÉN BOLDOGSÁG ERÉNY ÖNÉRDEK Objektív, célra irányul, hierarchikus, racionális Birtokol, individuum, Én – AZ Létezik, kiteljesedik, személy, ÉN – TE Hêdoné, állapot Eudaimonia, dinamizmus Hatalom, birtoklás, mértéktelenség Jóra való cselekvési készség Szubjektivista Objektivista Látszólagos önérdekét követő Valódi önérdekét követő

8 Valódi szükségleteimben
Objektivista önérdek: Valódi szükségleteimben a másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Szándék / motiváció: külső, belső SDT

9 ÉSZ spekulatív, felismeri az ÖRÖK TÖRVÉNYT,
Erényetika ÉSZ spekulatív, felismeri az ÖRÖK TÖRVÉNYT, TERMÉSZETTÖRVÉNYT, ERKÖLCSI TÖRVÉNYEKET JÓ objektív, a lét= jó (Ter 1,3-31) ÉN - az ember természete szerint kiteljesedésre tör; - a létezés jellemzi a birtoklás helyett; - valódi szükségleteiben a másik ember jólléte is benne van, ÉN –TE kapcsolatok „jót tenni jó” BOLDOGSÁG eudaimonia – az ember végső célja - egyéni tökéletesedés, a jó tevése által érjük el, - a közjóért való munkálkodás, - lelki élet ERÉNY jóra való cselekvési készség, a cselevés motiválója ”a hátán hordozza az örömöt” (Scheler, M.) Okosság,igazságosság, lelkierő, mértékletesség (Aquinói)

10 TEHÁT AZ EMBER SAJÁTOS CÉLJA:
Erényetika TEHÁT AZ EMBER SAJÁTOS CÉLJA: - SAJÁT TÖKÉLETESSÉG (ERÉNYEK) - MÁSOKÉRT VALÓ MUNKÁLKODÁS (KÖZJÓ) - LELKI ÉLET (NE, S.Th.) Ez az ember önmaga legészszerűbb szeretete objektivista ÖNÉRDEK=ÖNSZERETET Erich Fromm

11 látszólagos önérdekét követő
Utilitarista fordulat Max Weber, Mandeville, Hirschman szubjektivista ÖNÉRDEK = látszólagos önérdekét követő „Az utolsó háromszáz évben az önérdek fogalma egyre gyorsabb ütemben szűkült le… azonossá vált az önzés fogalmával, a materiális gyarapodásban, hatalomban és sikerben megtestesülő érdekkel, az objektivista önérdek megközelítést a helytelen szubjektivista megközelítés váltotta fel. Az önérdek már nem az emberi természet és szükségletek alapján lett meghatározva… Azt hiszi, hogy saját érdeke szerint cselekszik, amikor valójában legfőbb érdeke a pénz és siker,becsapja önmagát; legfontosabb emberi lehetőségei beteljesedés nélkül maradnak…” (Erich Fromm, 1993)

12 ÉSZ redukálódik a tapasztalható felismerésére, materialista
Haszonközpontúság ÉSZ redukálódik a tapasztalható felismerésére, materialista ÉN közösség helyett önmagára irányul; az vagyok, amit birtoklok, ÉN – TE helyett ÉN – AZ kapcsolatok JÓ ami hasznot hoz nekem (szubjektív jó) ami növeli a gyönyört és élvezetet bennem (hedonizmus) BOLDOGSÁG hedonizmus elv, haszonelv: az élvezetek és haszon maximálása (nem észszerű!) ERÉNY a jóra való cselekvési készség helyett a birtoklás, hatalom, mértéktelenség a cselekvés motiválói

13 Motivációk – extrinzik, intrinzik, transzcendens
Az emberi tettek tényezői: ●Konzekvencializmus (Krematisztika) szándék (akarat) (cél)=eredmény, kimenet indíték / motiváció =”érzés” (Mill) MIÉRT? ●Tomizmus (Oikonomia) Szándék (akarat) indíték (motiváció) MIÉRT? tárgy körülmények konkrét cél J. S. Mill: fuldokló

14 A jó-k analogikus rendje
„Annyiban jó ugyanis valami, amennyiben kívánatos és vágyóképesség változásának végpontja” […] „Ennek megfelelően azt a kívánatos dolgot, amely a vágyóképesség változását relatív értelemben (ti. úgy, mint eszközt a végső határpont elérésére) lezárja, hasznos jónak nevezzük. Azt pedig, amit mint végsőt kívánunk, s ami, mint egy bizonyos dolog, amelyre a vágyóképesség törekszik, teljesen lezárja a változást, erkölcsi jónak mondjuk. Az pedig, ami a vágyó- képesség változását a kívánt dologban való meg- nyugvásként zárja le, nem más, mint a gyönyörködtető jó” […] „Azok a sajátosan gyönyörködtető javak, amelyek egyedül az élvezet miatt kívánatosak, noha olykor haszontalanok és erkölcstelenek. Hasznos javaknak pedig azokat nevezzük, amik önmagukban nem hordoznak olyasmit, ami miatt kívánatosak lennének, hanem azért kívánatosak, mert más jó elérésének eszközei. Ilyen például a keserű orvosság bevétele. Erkölcsi javaknak pedig azokat mondjuk, amelyek önmagukban hordoznak olyasmit, ami miatt kívánatosak”[...]„A jó ugyanis elsődlegesen az erkölcsi jóról állítható, a gyönyörködtető jóról másodlagosan, a hasznos jóról pedig harmadsorban.” (STh. I. q 5., a 6.)

15 A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t.
Klasszikus görög filozófia Aquinói Szt. Tamás Abraham Maslow Erkölcsi értékek Intellektuális értékek Érzékelés Vegetatív Holt anyag Materiális világ Erkölcsi jó Gyönyörködtető jó Hasznos A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t. „keserű orvosság” S.Th. I. q5,a6.

16 A gondolkodásmód változása
Haszonközpontú Erényetikai haszon, élvezet erkölcs, erény CÉL élvezet ESZ- KÖZ hasznos erkölcs, erény Homo Oeconomicus Homo Reciprocans Fukuyama: Bizalom, Steven Covey: The 7 habits of highly motivated people

17 redukció (2 dimenzió) teljes ember (3 dimenzió)
csere hasznos javak Homo Oeconomicus Boldogtalan, Céltévesztett, Nem tud szeretni Homo Reciprocans kölcsönösség erkölcsi javak redukció (2 dimenzió) teljes ember (3 dimenzió) Csere, szerződés csere, szerződés + kapcsolati javak, bizalom, ingyenesség, testvériség, … non-tuizmus, (ÉN-AZ) tuizmus, (ÉN-TE), szubjektivista önérdek objektivista önérdek

18 Homo Oeconomicus Homo Reciprocans Önérdek Redukált, célt tévesztett, Boldogtalan, nem tud szeretni Szubjektivista önérdek, Látszólagos önszeretet Amor concupiscentiae Haszonért való barátság Extrinzik motivációk Konzekvencializmus Non-tuizmus Hasznos jó, gyönyörködtető jó Teljes, célra orientált, Boldog, tud szeretni Objektivista önérdek, Valódi önszeretet, Amor amicitiae, Erkölcsi barátság Intrinzik, transzcendens motiv. Emberi tettek tényezői tomista Tuizmus Hasznos, gyöny., erkölcsi jó Gazda-sági rend Egyenértékek cseréje, szerződés, Krematisztika Két dimenziós Individuumok piaca (Hayek) Minden áru Reciprocitás, nagylelkűség ingyenesség, testvériség Oikonomia 3D Perszonák piaca (CV) Kapcsolati javak, végtelen értékek Profit Cél Eszköz

19 A piaci mechanizmusok az alapvető javak
(Alford-Naughton, 2004) A háromdimenziós gazdaság 1. és 2. dimenzió 3. dimenzió Alapvető javak tőke javak pénzügyi eszközök marketing stratégia profit Kiemelkedő javak Társadalmi felelősség bizalom, igazságosság szolidaritás reciprocitás mértékletesség élet A környezet rekreációs és önértéke < eszközök célok 2. 1. A piaci mechanizmusok az alapvető javak körében érvényesek.

20 Erkölcsi jó Kiemelkedő javak
Hasznos jó Alapvető javak

21 Erényetikai gondolkodás
Reciprocitás Kiemelkedő javak Egyenértékek cseréje, szerződés Alapvető javak Alford – Naughton Bruni – Zamagni Theory of the firm = Vállalatelmélet Economic theory = Gazdasági elmélet

22 Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás
ERÉNYETIKAI HASZONKÖZPONTÚ Kiemelkedő javak PÉNZ Alapvető javak Pénz Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” „Végső cél”

23 A profit trónfosztása cél eszköz haszon hasznosság uralkodik szolgál
uralkodó „a szolgák szolgája” Helye: a hasznos jó-k között

24 A gazdaság célja a közjó, a profit eszközként szolgál
ennek eléréséhez.

25 környezet A háromdimenziós gazdaság, mint ész-szerű globális rend
erkölcsi jó kiemelkedő javak társadalom gyönyörködtető jó (piac)gazdaság alapvető javak hasznos jó környezet egyéni közösségi globális értékrend

26 Boldogság paradoxon, Kapcsolati javak
A harmadik dimenzió Easterlin, Kahneman, Bruni Kasser, Kocsis, Kerekes Boldogság paradoxon, Kapcsolati javak Hi X (critical point) Ii RI H”= f(I,R) Welfare→ Wellbeing Jólét → Jóllét H = happiness I = income, marketed goods R = relational goods

27 Reciprocitás, tradíciók, szokások, család, háztáji
A harmadik dimenzió Scitovsky, Polányi Reciprocitás, tradíciók, szokások, család, háztáji "A piaciakon kívül számos olyan termék és szolgáltatás is van, amely nem megy át a piacon. Ezek ingyenességét, kölcsönösségen alapuló egyenlő elosztását szokások, hagyományok, társadalmi nyomás, a családi szervezet, vagy a jog biztosítja. …A becslések azt mutatják, hogy a családon belül és a család számára végzett nem piaci tevékenységek értéke eléri a családi jövedelem felét…” (Scitovsky, T., Örömtelen gazdaság, 1990) Polányi

28 Közjavak (public goods), magánjavak (private goods)
A harmadik dimenzió Amartia Sen Közjavak (public goods), magánjavak (private goods) Értékek a makrogazdaságban: méltányosság, igazságosság, szolidaritás ”A piaci mechanizmus olykor még a hatékonyság elérésében sem igazán hathatós, kiváltképp a közjavaknak nevezett dolgok esetében… A piaci mechanizmus logikája a magánjavakra méretezett (mint az alma és az ing), nem pedig a közjavakra…” (Sen, A.: A fejlődés, mint szabadság, 2003) Piaci mechanizmusok: alma, ing = magánjavak

29 Társadalmi tőke (Social capital)
A harmadik dimenzió Bourdieu, Putnam, Fukuyama, Madison Kopp Mária Társadalmi tőke (Social capital) Bizalom Hálózatok Reciprocitás Szolidaritás

30 Arisztotelész Aquinói Szent Tamás Abraham Maslow Alasdair MacIntyre
Helen Alford O.P. Antonio Argandona XVI. Benedek Edmund Burke Bakacsi Gyula Cesare Beccaria Beran Ferenc D. G. Blanchflower Bourdieu, Martin Buber Luk Buckaert H. E. Cobb Steven Covey Tom Chappell F. Compagnoni O.P. J. Cornwal Herman Daly E. L. Deci Amitai Etzioni R. Easterlin P.A Egom Erich Fromm E.R. Freeman Francis Fukuyama Antonio Genovesi Kenneth E. Goodpaster M. Gunkel J. Habermas F. Herzberg Albert O. Hirschman Geert Hofstede Horváth Sándor O.P. Bede Jarrett O.P II János Pál Thomas Jefferson D. Kahneman Tim Kasser John Kavanaugh Kerekes Sándor Kindler József Kocsis Tamás Kopp Mária David Korten B. Las Casas John Locke M. A. Lutz Kenneth Lux Gabriel Marcel Jacques Maritain Martos Tamás Reinhard Marx C.D. McClelland Muzslay István Michael Naughton Juan Antonio Perez-Lopez Pataki György J. Pieper S. J. Pope R.E. Quinn P. Ricoeur, Anita Roddick Carl Rogers David Ross R. M. Ryan M.J. Sandel, Scitovsky Tibor Amartia Sen Skrabski Árpád Takács-Sánta András Charles Taylor Tomka Miklós J. P. Torrell O.P. Tóth Gergely Tringer László Turgonyi Zoltán A. Tversky M. Waltzer Stefano Zamagni Zsolnai László Arisztotelész Aquinói Szent Tamás Abraham Maslow Alasdair MacIntyre 30

31

32 Cél: Közjó Cél: Πmax Profit és érték viszonya EIRIS! Profit szolgál
értéket Közösségi Gazdaság Keresztény vállalatok Alternatív kapitalisták Társadalmi vállalkozók Stratégiai iskolák Klasszikus Rt. Kö- zös- ségi vállal- kozások Másért vállalkozók Értékalapú szervezetek Mintzberg Érték szolgál profitnövelést „Rendes”, helyi vállalkozások Cél: Πmax Tóth, G.: A valóban felelős vállalat

33 EIRIS

34 ÜZLETMENET / 20 KKV ÉRME, KG, KEVE 2005 loss = losses (1)
surv = survive (2) diff = struggles with difficulties (2) mod = modest profit and growth(10) dynam = dynamic profit and growth (3)

35 Jó hírek Financial Times: emberarcú kapitlizmus
CSR tartalmának változása Gazdaságetika: etika: intrinsic value, frugality first AT Kearney kutatása: „azok a cégek teljesítenek jobban a válságban, amelyek igazi elkötelezettséget mutatnak a fenntarthatóság iránt”: etikai kódex, korrupció ellenesség, üzleti etika, átláthatóság, környezetvédelem → integrált megközelítés Harmadik szektor, Társadalmi vállalkozók - állam és piac között, helyi szint hangsúlyos, - társadalmi célok maximálása profit elsősége helyett - környezet, társadalom, gazdaság integrált megközelítése - létszámuk 3-4x olyan gyorsan nő, mint a gazdaság Korten – kulturális, spirituális kreatívok

36 Banca Etica – Alternative banking
Jó hírek Banca Etica – Alternative banking ●partnerválasztása: érték alap, etikus viselkedésre garancia, ● preferencia: szolidaritás, emberi jogok, hátrányos helyzetűek, környezetvédelem, vallási szervezetek, harmadik szektor ● Nem hierarchikus szervezeti struktúra, Felelősség megosztás Önkéntesek Hálózat többi etikus bankkal Mikrohitelezés Yunusz, Magnet

37 Jó hírek Focoláre mozgalom, Közösségi Gazdaság
750 vállalkozás, 200 millió EUR éves termelés Profitjukból és adományokból 25 millió EUR-t adtak a szegényeknek eddig Elveik: egység, vagyonközösség, kölcsönösség, megosztás, kölcsönös segítségnyújtás a nehéz helyzetben, hálózatalkotás Krizsevci konferencia, 2009 február: A válság lehetőség a minőségi változásra, a másképp gondolkodásra, egy másik gazdasági kultúra létrejöttére, a közjóért való munkálkodásra Remény: Noé – szivárvány, Új világ születik

38

39 N=302 Kutatás, Baritz 2013. 03. - 06. on line kérdőív, 88 kérdés
Korrelációk, Klaszter elemzés, Főkomponens elemzés, Sokdimenziós skálázás Big5 Személyiségvonások INTR, EXTR MOTIVÁCIÓK – BELSŐ MOTIVÁCIÓ: INTRme SWB, HED, EUD Boldogságok (Hed, Eud, SWB) MLQ Élet értelmessége VEthics Etikai, erkölcsi jellemzők MAT Matetializmus faith Hit Wnow Jelenlegi munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz Widea Ideális munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz Klaszterek 1. Fogaskerék 2. Elefántcsonttorony 3. Kovász 4. Csillogó 5. Integrált TOP15

40

41 INTRme VEthics MLQ EUD MAT (-) Wnow EXTRme

42 KÖSZÖNÖM!


Letölteni ppt "A háromdimenziós gazdaság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések