Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Honnan jön segítségem?”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Honnan jön segítségem?”"— Előadás másolata:

1 „Honnan jön segítségem?”
Szolgálat az egyház közösségében communio peccatorum / communio sanctorum Presbiteri nap – Albertirsa, április 28.

2 Miről szeretnék beszélni?
I. Mi az egyház? – dogmatikai szempont II. Szolgálat az egyház közösségében – gyakorlati szempont

3 I. Mi az egyház?

4 1.1 A szó jelentése: „Egyház” – egy ház?
Az “egyház” kifejezés a görög “ecclesia” szóból származik Kihívottak gyülekezete Etimológiailag

5 1.2 Nekünk mit jelent az egyház?
- Társadalmi megítélés - Jogi aspektus - Teológiai aspektus

6 1.3 Az egyház születése Az első Pünkösd- ApCsel 2,37-42
  37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.  39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!"  41Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 

7 Az őskeresztyén gyülekezet példáján, a mai gyülekezeteknek is alapja:
1) Apostoli tanítás 2) közösség 3) kenyér megtörése 4) közös imádkozás

8 1.4 Egyház az Újszövetségben
Isten népe (Zsid 4,9) Isten Izraele (Gal 6,16) Isten temploma (1Kor 3,16) Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet (1Pt 2,9) Isten szántóföldje, épülete (1Kor 3,9) Ház, épület- Péter a kőszikla, a szegletkő Krisztus (Ef 2,20-22), Krisztus a fundamentum (1Kor 3,11) Lelki ház 1Pt 2,5 Az egyház Krisztus teste (1Kor 12,12-27) A jó pásztor nyája- Jn 10,1-18; 1Pt 2,25; 1Pt 5,2; Jel 7,17; ApCsel 20,28. Krisztus jegyese (2Kor 11,2)

9 1.5 Evangélikus egyházfogalom
Hitvallási iratainkban Dogmatikai fogalmak

10 Ágostai Hitvallás VII. cikke: AZ EGYHÁZ
„Tanítják továbbá, hogy az egy anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok vagyis az emberi eredetű egyházi szokások és szertartások, mindenütt egyformák legyenek. Amint Pál mondja: "Egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek Atyja" stb. Ef 4,5-6.”

11 Ágostai Hitvallás VIII. cikke: MI AZ EGYHÁZ?
Az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete. De mivel ebben az életben sok képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki. Krisztus mondása szerint: "Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek" stb. (Mt 23,2). Mind a szentségeknek, mind az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van hatóereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak velük.

12 Apológia, azaz az Ágostai Hitvallás védelme
„…mi a Szentírás alapján azt véljük, hogy az egyház tulajdonképpeni értelemben véve azoknak a szenteknek gyülekezete, akik igazán hisznek Krisztus evangéliumában, és vették a Szentlelket. Emellett azonban bevalljuk, hogy a külsőségeiben látható egyházban ez életben sok képmutató és rossz ember van a jók közé keverve, és ezek a külsőségekben való közösség alapján az egyháznak tagjai, és azért hivatalt is viselhetnek az egyházban.”

13 Schmalkaldeni cikkek: Az egyházról
… Istennek hála, a hét éves gyermek is tudja, mi az egyház, ti. a szent hívők és juhok, akik az ő pásztoruknak hangját hallják. Azért a gyermekek így imádkoznak: hiszek egy szent keresztyén egyházat. E szentség nem a karingekben, nem a hosszú kabátokban és egyéb szertartásaikban vagyon, amiket a Szent Irás ellenére kieszeltek, hanem Isten igéjében és az igaz hitben.

14 Dogmatikai fogalmak Az egyház fogalma Az egyház egyedül, mint ilyen
- Krisztus élő teste - Krisztus országa Láthatatlan- látható Küzdő és diadalmas Szent és bűnös

15 Milyen legyen az evangélikus egyház? Stratégia
Ha az egyház mai helyzetére kérdezünk rá: az evangélikus egyház legyen missziós központja az országon belül lassan növekvő keresztény vallási többségnek. Ha a szakrális feladatára kérdezünk rá: igehirdető, spirituális egyházat szeretnénk, Ha a társadalmi feladatára kérdezünk rá: oktató-szolidáris egyházat szeretnénk Ha az egyház irányíthatóságára kérdezünk rá, egyházunkat gyülekezetek szolidáris közösségeként képzeljük el. Ha a feladat elvégzés hogyanjára kérdezünk rá: vitákban érlelődő többségi döntések következetes végrehajtására van szükség

16 II. Szolgálat az egyház közösségében

17 7A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.  11És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, 13míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 15hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

18 A gyülekezeti szolgálat összetevői:
Csapatmunka Elhívás Szentlélek ajándékai

19 Jézus Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon. (Mt 20:28)

20 Milyen szolgálatokat tehetünk?
Családlátogatás, hívogatás Baba-mama kör Imaszolgálat Technika Bibliaóra, bibliakör tartása (háznál, gyülekezeti házban) Katechéta szolgálat (hitoktatás iskolában, gyülekezetben) Konfirmációra való felkészítésben segítés (látogatás, órákon való részvétel), (fiatalok, felnőttek) Bibliaiskola Szeretetszolgálat (diakónia) Beteglátogatás Kórházlátogatás Öregotthon látogatása Egyedül élő idősek támogatása Lelkigondozás Templomi rend fenntartása (pl. érkezők fogadása) Gazdasági- és pénzügyek intézése Építési és műszaki ügyek Épületkezelés és épületfenntartás Irodai ügyek és jegyzőkönyvvezetés Jogi tanácsadás Fenntartói járulékszedés- sáfárkodás Takarítás Iratterjesztés Gyülekezeten belüli kommunikáció (sajtó, hangkazetta, videó) Gyülekezeti rendezvények Nyári táborozások vezetése, segítése Kirándulások szervezése, vezetése Gyermek játékdélután szervezése Kántorizálás Énekkari szolgálat Kapcsolattartás más gyülekezetekkel

21 Melyik való nekem?

22

23

24

25 „Ha gödörben érzed magad, akkor a legjobb mód, hogy odamész valakihez, akiről látod, hogy benne van egy gödörben. Aztán bátorítod, szereted, kisegíted a gödörből. Aztán azt találod, hogy te is kinn vagy.”

26 Köszönöm a figyelmet! Isten áldását kívánom a szolgálatukra!


Letölteni ppt "„Honnan jön segítségem?”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések