Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Őstörténet és nyelvrokonság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Őstörténet és nyelvrokonság"— Előadás másolata:

1 Őstörténet és nyelvrokonság
© N. Fodor János, 2012

2 A nyelvrokonság kritériumai
latin olasz francia portugál spanyol román lac, lactis ’tej’ latte lait leite leche lapte octo ’8’ otto huit oito ocho opt factum ’tett; tény’ fatto fait feito hecho fapt nox, noctis ’éj’ notte nuit noite noche noapte L. még részletesen Honti László: A történeti-összehasonlító nyelvtudományról dióhéjban. In: Honti László főszerk., A nyelvrokonságról. Bp., –31.

3 magyar finn osztják vogul ház kota kat faz(-ék) pata put pōt kéz käte ket kät száz szata szàt šāt lúd lintu lont lōnt had kunta χɒntəγ χònt

4 A finnugor (ugor) alapszókincsbeli fogalomkörök
testrészek: fő, száj, áll, fül, szem, fog, láb, mell, máj, bőr, ágyék, far, epe, here rokoni kapcsolatok: apa, anya, fiú, leány, meny, ángy, öcs, vő, férj elemi cselekvések: él, hal, lesz, szül, van, áll, megy, ül, eszik, fal, lát, les, dug számok: egy, két, három, négy, öt, hat, hét, száz természet tárgyai, jelenségei: csillag, ég, világ, jég, hó, esik, fagy, víz, ár, hab, tó, hegy

5 növények, növényi részek és állatok: ág, fa, odu, tő, fenyő, nyár, meggy, egér, hód, sün, hal, kígyó, holló, lúd, varjú, légy, méh, nyű, ló stb.) ház körüli eszközök, használati tárgyak: ágy, ajtó, fal, ház, zug, fazék, háló, kés, íj, ideg, nyíl, nyereg, kengyel

6 A magyar nép útja az Uráltól a Kárpátokig

7 A térképek forrása: Róna-Tas: A honfoglaló magyar nép. Bp., 1996.

8

9

10 Forrás: mindentudas.hu

11 A magyarok elnevezései
Forrás: mindentudas.hu

12 A honfoglalás előtti iráni és ótörök jövevényszavaink mint a társadalom- és művelő-déstörténet forrásai

13 A nyelvi kontaktus feltétele: időbeli és térbeli érintkezés
A népek és annak nyelvhasználói történetük során számos néppel és nyelvvel érintkeznek.  nyelvi kontaktus: areális nyelvi hatás, lexikális hatás (szókölcsönzés) A nyelvi kontaktus feltétele: időbeli és térbeli érintkezés A szóeredet-magyarázatokban igazolni kell, hogy a két nép egyidőben és egymás mellett élt az átadás-átvételkor. (Pl. a sumér-magyar szómagyarázatok ezért is problémásak!)

14 A jövevényszóvá válás kritériuma: az idegen eredetű szó alkalmazkodik az átvevő nyelv rendszeréhez
 fonetikai és grammatikai alkalmazkodás A hanghelyettesítés (fonetikai) kritériuma: az átvevő nyelvből hiányzó hangokat helyettesíteni kell olyan hanggal, amely a hiányzótól lehetőleg egy képzési mozzanatban (tulajdonságban) különbözik.  Csak az átvevő nyelv hangjaiból épülhet fel az átvett szó. Grammatikai kritérium: az átvett szavak igazodnak az átvevő nyelv struktúrájához.  A jövevényszavakra is vonatkoznak a mondat-szerkesztési szabályok.

15 Grammatikai analógia:
A jövevényszavak beilleszkedésükkor az adott kor nyelvállapotának alaktani szabályait követik. Pl. fólia : fóliá-t (fóliat)| Minta: alma : almá-t Megkapják az aktuálisan produktív képzőket: pl. –l vagy –z (faxol, ímélezik) A szófaji rendszerbe történő beépülés is végbemegy. A jövevényszavak többsége a főnév, ige, melléknév közé tagozódik be. (A nemeket ismerő nyelvekben nembe sorolás is történik!)

16 A nyelv rendszerébe történő teljes beilleszkedés kritériumai:
A jövevényszó fogalma A jövevényszó olyan más nyelvből átvett szó, amely az átvevő nyelv rendszerébe teljes mértékben beilleszkedett, az anyanyelvi beszélők számára az idegen eredete teljesen felismerhetetlenné vált. A nyelv rendszerébe történő teljes beilleszkedés kritériumai: illeszkedés a nyelv hangrendszeréhez (pl. pláza) illeszkedés a grammatikai rendszerhez (pl. plázában) szócsalád létrehozása (pl. plázaépítés, plázacica, plázázik)

17 A jövevényszavak bekerülése a magyar nyelvbe
Kr. e. I. évezredtől – napjainkig A honfoglalás előtt a magyarság különböző nyelvű steppei (sztyeppei) népekkel érintkezett. Iráni és ótörök nyelvi kontaktusok Az ótörök nyelvekkel több évszázadig tartó, intenzív kapcsolat  az ősmagyar jövevényszavaink legnagyobb hányada ótörök eredetű

18

19 Az iráni jövevényszavak
A honfoglalás előtt több időszakban is volt ős- és óiráni nyelvi érintkezés. 1) Az Urál déli lejtőjére húzódó magyarság új ismereteket sajátít el: kezdetleges állattartás (szarvasmarhatartás) nomád életforma Kr. e. II. évszázadtól középiráni szavak: tehén, tej, hús? + tíz nemez, réz?

20 2) Vándorlások korában (V–VI. sz.-tól, VIII. sz.)
Hunor és Magor története (alán lányrablás) a Kaukázustól és a Fekete-tengertől északra, a Kubán folyó vidékén asszony, híd, vért, méreg, tölgy, üveg, verem, zöld, gazdag?, kincs?, ezer kereskedelmi kapcsolatok révén perzsa szavak: vám, vár, vásár

21 Török jövevényszavak csoportjai
A magyar nyelv kialakulása előtt is volt török nyelvű népekkel való érintkezés  ősi, alapnyelvi eredetű szókészlethez tartozik. Ótörök nyelvek: csuvasos és köztörök Török népek: csuvas; onogurok, volgai bolgárok, kazárok, türkök, kunok, besenyők, oszmán törökök 1) Dél-uráli őshaza területén: harang, homok, ér ‘megérint, érkezik’ 2) Vándorlások kora (Kr. u. V–VI. sz.-tól) erős nyelvi-kulturális hatás 3) Kárpát-medencei letelepedés után: kun, besenyő 4) Oszmán-török (XVI–XVII. sz.)

22 Az ótörök nyelvi kontaktus helye
A nyelvi kontaktus ideje Kr. u. V–VI. század—IX. század

23 A csuvasos és a köztörök eredet hangtani alapon elkülöníthető:
1) Őstörök (PT) *r > csuvasos r ikir ‘ökör’ > köztörök z ikiz (öküz) A magyarba bekerülő szavak főként csuvasos jellegűek: borjú, iker, karó, ökör, sár, tenger, térd, ír, gyűrű, sárkány stb. 2) őstörök *j> csuvasos szj v. sz > köztörök j Csuvasos eredetű: szél ‘légáramlat’, szérű, szőlő

24 3) őstörök *j > biz. csuvasos nyelvekben dzs
 a magyarban ma gy (gyapjú, gyékény, gyertya, gyöngy, gyümölcs, gyűrű, gyűszű) 4) őstörök *l > csuvasos l (~ lč ~ č) > köztörök š [s] A magyar dél, dől, kölyök csuvasos eredetű. L. még: bölcső, erkölcs, gyümölcs; bocsát (HB. bulcsássá), búcsú (~ Búlcsú), tanács 5) őstörök *š [s] > csuvasos š [s] > köztörök si-, sa- [szi] csuvasos: sárkány, serke, sárga köztörök: szúnyog

25 Az ótörök jövevényszavak jellemzése
szókészletünk lényeges része  ugor-török „háború” 491 biztos lexéma (össz.: 561) (Róna-Tas, 2011) (TESz.: 224; EWUng.: 325) széles körű és mély műveltségi hatást tükröznek  A török népek jól szervezett lovas-nomádok, nagyállattartók, vándorló életmódúak voltak, de voltak állandó szálláshelyeik, ahol földművelést folytattak. sokféle fogalomkört érintenek az átvett szavak

26 tejfeldolgozás: köpű, író, sajt, túró
1) testrésznevek: kar, gyomor, köldök, szakáll, szeplő, boka, csipa, térd 2) tulajdonságok: apró, bátor, gyarló, gyáva, gyenge, kék, kicsi ~ kis, orv, öreg, tar, erő 3) állattenyésztés szavai: szarvasmarhatartás: bika, ökör, tinó, borjú, ünő juhtenyésztés: kos, üvecs, toklyó ‘két éves juh’, gyapjú, ürü kecsketartás: kecske, olló ‘gida’ sertéstenyésztés: disznó, ártány, serte > sertés; baromfi: tyúk (Fiastyúk) tejfeldolgozás: köpű, író, sajt, túró

27 gabonafélék: árpa, búza, komló
kapcsolódó fogalmak: karám, ól (1211: Bureuohul), béklyó, gyeplő 4) földművelés: gabonafélék: árpa, búza, komló Feldolgozás: dara, eke, őröl, sarló, arat, szérű, tarló, kéve, kepe, boglya, ocsú, szór konyhakerti növények: borsó, komló, torma gyümölcstermesztés: gyümölcs, alma, körte, som, dió, szőlő borászat: szőlő, szűr, bor, söprő 5) lakóhely: sátor, karó, kút, kapu Berendezés: szék, bölcső, kancsó, gyertya, szapu

28 6) öltözködés: ölt, illik, saru, süveg, csat, ködmön, köpönyeg, bársony, gyöngy, gyűrű, kép, tükör;
kender  tiló, orsó, gyűszű, csepű 7) mesterségek: szűcs, ács, szatócs, tolmács Kapcsolódó fogalmak: csavar, gyárt, gyúr, teker, tűr ‘összehajt’, balta? 8) társadalmi és állami élet: temetkezési szokások: tor, gyász, koporsó hadviselés: sereg, gyűl, tömény ‘tízezer emberből álló hadi egység’; bátor, gyáva, érdem jogi fogalmak: törvény, tanú, bér, barom ‘vagyon’, kölcsön, orv, bocsát

29 9) hitvilág: id ‘szent’ > *idház > egyház (An.: Igfon)
táltos, bölcs, boszorkány, bossz(ankodik), bűvöl, bájol, ige, gyaláz, gyón, sárkány 10) halászat-vadászat: gyertya, süllő, tok, hurok, tőr 11) természeti környezet: nyár, homok, árok, dél, sár, szél, tenger Állatok: teve, görény, borz, bölény, ölyű, turul, sólyom, torontál, Növények: gyertyán, kőris, kökény, bojtorján, torma, csalán 12) műveltség: ír, betű, szám, idő, kor

30 „A nyelv egy nép kultúrájának leggazdagabb okmánytára, él és emlékezik
„A nyelv egy nép kultúrájának leggazdagabb okmánytára, él és emlékezik.” (Tompa József)


Letölteni ppt "Őstörténet és nyelvrokonság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések