Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Házi feladat 1. típus Mintakérdések  Milyen mélyre kell vetni egy tetszőleges gazdasági növényt? Hogyan kell beállítani a vetőgépet?  Milyen mélyen kell.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Házi feladat 1. típus Mintakérdések  Milyen mélyre kell vetni egy tetszőleges gazdasági növényt? Hogyan kell beállítani a vetőgépet?  Milyen mélyen kell."— Előadás másolata:

1 Házi feladat 1. típus Mintakérdések  Milyen mélyre kell vetni egy tetszőleges gazdasági növényt? Hogyan kell beállítani a vetőgépet?  Milyen mélyen kell szántani (avagy mi a helyes ekemélység)?  Mennyi műtrágya-hatóanyaggal szükséges mindösszesen a tenyészidő- szakban ellátni egy növényt (avagy mi a helyes gépbeállítás)?  Mennyi hozam várható (bármely növényi és állati termék esetén)?  Nő vagy csökken a BUX (HUF/EUR, USD/EUR) a következő napon, héten, dekádban, hónapban, negyedévben, évben?  Hány száraz (szénakészítésre alkalmas nap) következik?  Hogyan változik a kereslet az ár x%-os csökkentésére adott termék esetén?  Milyen lesz egy adott folyó vízállása adott mérőhelyen a következő napon, héten, dekádban, hónapban, negyedévben, évben?  Mennyi kártevő lesz jelen adott növény esetén a következő napon, héten, dekádban, hónapban, negyedévben, évben?  Mennyi öntözővíz esetén térül meg az öntözés, adott növény adott feno- fázisában?

2 INFO munkalap, tartalmaznia kell a feladat célját és rövid leírását egyetlen cellában (A1). HF 1. (1)

3 HF 1. (2) SZR alapkérdése Lehetséges válaszok szö- vegesen, és értelmezési intervallumban (a megje- lölt szakirodalom alapján). Kombinatorikai tér (attr. opc. ×). SZR oszlopainak és sorainak száma! (Ellenőrző funkció, a feladatban nem kell szerepelnie.) Klasszikus szakértői rendszer séma (a fela- datban nem ez kell!) Attribútumok és opcióik részletesen kifejtve. (A feladatban nem kell sze- repelnie.) DM munkalap

4 HF 1. (3) A klasszikus SZR tábla „x”- eit „1”-re, üres helyeit „0”- ra cseréljük (1). DM munkalap Átlépünk az EXS munkalapra és bekapcsoljuk a Nézet/Eszköztárak/Űrlapok eszközt Az értékeket szö- vegesen összefűz- zük (2). Ellenőrzések: • sztring hossza = opc. összege • „1”-ek száma = attr. száma • átfedés mentes- ség HA függ- vénnyel (?!)

5 HF 1. (4) Kiválasztjuk a „Kombi panel” eszközt (1). „Bemenő tarto-mány”- nak megadjuk a DM lap meg- felelő celláit (3/a). Megrajzoljuk a lenyílót, majd duplán kattin- tunk, vagy a helyi menüből a „Vezérlő formázása”-t választjuk (2). „Cellacsatolás”- ként bármelyik cellát megadhatjuk, ezt később elrejtjük (3/b). „Lenyíló sorok” száma az opciók számával lesz egyenlő (3/c). EXS munkalap

6 HF 1. (5) Lenyílók be- méretezve, az opciók kivá- laszthatók. A kiválasztás eredménye a csatolt cellában látszik. Az „1” és „2” kiválasztott elemszám jelzést „10”, „01” – illetve a HA függ- vények egymásba illesz- tésével összetettebb – kó- dokra váltjuk (1). A kódokat a megismert módon összefűzzük (2). EXS munkalap

7 HF 1. (6) Az összefűzött kódhoz megkeressük a DM mun- kalapon a megfelelő vá- laszt VKERES függ- vénnyel. Tábla: a DM mun- kalap megfelelő te- rülete (2). Keresési érték: az összefűzött kivá- lasztási kód (1). Tartományban keres: „0”, mert nincsenek sorban a kódok! (4) Sorszám: melyik sort adja vissza eredményül (3). EXS munkalap

8 EXS nyers változata… HF 1. (7) Az SZR-nek informatívnak és felhasználó barátnak kell lennie, ezért:  SZR alapkérdését át kell hivatkozni a DM lapról;  lenyílók előtt korrekt kérdést kell megfogalmazni;  a válaszoknak felelniük kell a kérdésekre;  mértékegységek megjelölése…

9 HF 1. (8) EXS nyers elsődle- gesen kész változa- ta, a PIVOT után még visszatérünk ide…

10 DATA munkalap Oszlopok száma és elnevezése szinkronban van az SZR-el (hivatkozással a DM lapra). HF 1. (9) A sorok száma min.= 20×(SZR-ben defini- ált kimenetek száma). Szükséges oszlopok:  megfigyelés helye,  ideje,  forrása (hipotézis, tény: forrásdoku- mentum egyértelmű beazonosítása),  attribútumok (hivatkozással a DM lapra),  kimentek számszerűen (mértékegység!) és  kategorizálva (hivatkozással a DM lapra).

11 HF 1. (10) Az A1-es cellán állva kapcsoljuk be az Adatok/Szűrő/Auto- szűrő menüpontot. Az attribútumok ér- tékeinél legördítve el-lenőrizhetjük, hogy jól gépeltük-e be azo-kat (nincs köztük elí-rás). A számszerű adatokat beír-hatjuk, vagy fiktív esetben VÉL függvény megfelelő intervallumba szorításával számíttathatjuk ki (értel- mes adatok!). Ez esetben a végén az értékeket másol- juk rá, máskülönben min- den egyes megnyitáskor módosulnak az adatok! Szöveges katego- rizálás a szakiroda-lom alapján, követ- kezetesen (legjobb a HA fgv. haszná- lata, így ellenőriz- hető is, hogy nem került bele értel- metlen adat).

12 HF 1. (11) DATA munkalap Válasszuk ki az Adatok/ Kimutatás vagy kimuta- tásdiagram (Pivot) menü-pontot. A Varázslóban adjuk meg, hogy a forrás Excel lista, a típusa Ki-mutatás (ez az alapértel-mezés…).

13 HF 1. (12) Tartománynak adjuk meg a DATA lap adatokat tartal-mazó részét. Vigyázat! Ha az adatsorok között üresek is vannak, nem fogja auto-matikusan felvenni a he-lyes tartományt. Ilyenkor jelöljük ki, vagy gépeljük be azt. DATA munkalap

14 HF 1. (13) Kimutatásunkat helyezzük el új munkalapon, ez lesz a TABLE. Nyomjuk meg az „Elrendezés” gombot (1). A mezőgombok megfe- lelő helyre való húzoga- tásával kialakítható a kimutatás (2). (Később módosítható…) DATA munkalap

15 A Kimutatás eszköz segítségével az oldalfejlécbe helyeztük a táblaazono- sítót. (Más módosítás is lehetséges…) TABLE munkalap HF 1. (14) Az adatmező fejlécén duplán kattintva a kimutatásmezőbe az alapértelmezett „Összeg helyett” a „Darab”-ot állítjuk be, így látható, hogy valamennyi adatsor bekerült a kimutatásba. Ellenőrzési funk-ció: a „Végösszeg” (jobb alsó sa-rok) = 100, ennyi adatsor van a DATA lapon, ill. valamennyi esetre van példa, egyetlen cella sem tartalmaz üres értéket… A max. ill. a min. kiválasztásával a plauzibilitás ellenőrizhető, azaz minden adat a megadott hatá- rok között van-e. Az átlag a homogenitás elle- nőrzésére optimális (jól elkülönülő kategóriák).

16 HF 1. (15) A végösszeg oszlop elemeit átmásoljuk a DM lapra. TABLE munkalap DM munkalap

17 HF 1. (16) A kimutatásmező beállítási le- hetőségei közül, legördítve az „Egyebek” gomb megnyomá- sára megjelenő részt. Az ada- tok megjelenítése közül „A sor százaléka” beállítást választ- juk. TABLE munkalap

18 HF 1. (17) TABLE munkalap A helyi menüben megjelenő, vagy a „Kimutatás” eszköz- táron definiált „Mező-beállítások” segítsé-gével letiltjuk a részösszegek megje-lenését (1). A „Táblajellemzők” beállítás segítségé- vel letiltjuk a sor- és oszlopösszegzőket (2).

19 Soronként megkeressük a legnagyobb értéket (1). HF 1. (18) TABLE munkalap DM munkalap Csak olyan kísérleti ada- tok kerültek feldolgozás- ra ebben a példában, me- lyek gazdaságilag rele- váns eredményt hoznak. Az értékeket áthivatkozzuk a DM lapra (2).

20 EXS munkalap A CNF és darabszám adato- kat a megismert VKERES függvénnyel behivatkozzuk az EXS lapra. HF 1. (19) Befejezés:  a Fájl/Adatlap-ról ki kell törölni az adatokat (cím, szerző, cégnév stb.);  az INFO munkalapra kell állni;  a fájlt a hallgató-kódnak megfelelően el kell nevezni;  gyakorlatvezetőnek elküldeni.

21 Házi feladat Ellenőrző kérdések  Hogyan jeleníthetünk meg egy aktuálisan nem látható eszköz- tárat az Excelben?  Mit jelent a sztring, és kisebb egységekből hogyan lehet egy egészet készíteni?  Milyen attribútumokkal rendel- kezik a HA függvény Excel-ben?  Milyen attribútumokat adhatók meg a VKERES függvénynek Excelben?  Mit jelent a tartomány mega- dásánál a felkiáltójel előtti rész?  Mire szolgál az autoszűrő, hogyan lehet bekapcsolni?  Milyen lépéseken keresztül hozható létre egy új kimutatás (Pivot)?  Milyen forrásokból készíthető kimu- tatás?  Hogyan rejthetők el ill. jeleníthetők meg a kimutatás rész- és végösz- szeg sorai ill. oszlopa?  Mi a különbség egy cella értékének behivatkozása, és az érték átmá- solása között?  Hogyan lehet a kijelölt celláknak csak az értékeit beilleszteni?  Egy Excel-fájl megnyitásakor melyik munkalap lesz az aktuális?


Letölteni ppt "Házi feladat 1. típus Mintakérdések  Milyen mélyre kell vetni egy tetszőleges gazdasági növényt? Hogyan kell beállítani a vetőgépet?  Milyen mélyen kell."

Hasonló előadás


Google Hirdetések