Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Miskolc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Miskolc"— Előadás másolata:

1 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Miskolc
A KOMPETENCIÁK FEJLETTSÉGÉNEK MÉRÉSE, A KOMPETENCIAFEJLESZTÉST SEGÍTŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK Dr. Ficsór Józsefné igazgató Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Miskolc

2 Pedagógiai elvárások az értékeléssel szemben
Pontos információ a tanulók tudásáról és/ vagy képességeiről Minősítési lehetőség, a tanulók esetenkénti osztályozása Motiválás/szankcionálás, a tanulók önérté-kelésének alakítása Hatékony információ a tanítás és a fejlesztés tervezéséhez Összehasonlítási lehetőség tanulócsoportok, életkori csoportok között

3 A kísérleti programok tapasztalatai
Az innovációt segítő értékelés csak megfelelő eszközökkel és módszerekkel működtethető sikeresen A fejlesztő értékelés eszközei és módszerei sokfélék, hatékony alkalmazásukhoz célzott felkészítés szükséges Az iskolai gyakorlatba beépülő mérőeszközök jelentősen elősegíthetik az értékelési kultúra fejlődését

4 Következtetések A hatékonyan szabályozó értékelésben fontos szerepet töltenek be a számítógépes feladat- és tesztbankok A rendszer kiépítése és gondozása állandó intézményi hátteret, ezen belül folyamatos fejlesztéseket, kutatásokat igényel A szabályozó értékelés iskolai gyakorlatának kialakítása érdekében továbbképzési rendszer működtetése szükséges

5 Kompetencia Röviden: hozzáértőnek, képesnek bizonyulni valamire
Kompetencia Röviden: hozzáértőnek, képesnek bizonyulni valamire. Valamit jól ismerni és cselekedni tudni. Adjon kihívás jellegű feladatokat Szükség esetén nyújtson segítséget Szorgalmazza a gyerekek együttműködését csoportmunkával is A gyerekekkel közösen alkosson szabályokat Adjon megerősítéseket a gyerekeknek Használja a diákok előismereteit Adjon lehetőséget, hogy a gyerekek beleszóljanak az óraszervezésbe Reális elvárásokat fogalmazzon meg Érezzék a gyerekek, hogy bízik bennük Aktivizáló attitűddel dolgozzon

6 SZÖVEGTÍPUSOK A tesztekben három alapvető szövegtípus szerepel: elbeszélő, magyarázó és dokumentum típusú szöveg. Elbeszélő típusúnak nevezzük azokat a folyamatos, összefüggő írásos szövegeket, melyek célja egy történet, egy esemény leírása. E szövegtípus jellemzői: az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás, a személyes hangvétel, az emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek hatásos megformálása stb. A magyarázó szövegek elsősorban tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegűek, és céljuk az információközlés: egy jelenség elmagyarázása, egy esemény bemutatása objektív szempontok alapján A dokumentum típusú szövegek formailag nem folyamatosak. Olyan írásos információhordozók tartoznak ide, mint a grafikonok, menetrendek, táblázatok, térképek, ábrák, használati utasítások, különböző nyomtatványok, kérdőívek, szabályzatok, amelyekkel a tanuló a társadalmi élet különböző színterein (például az iskolában, otthon, a postán, utazás közben) találkozik. Itt nem a műfajnak vagy a témának van meghatározó szerepe, hanem a szöveg formájának, elrendezésének.

7 - Információ-visszakeresés
MŰVELETEK - Információ-visszakeresés • a szöveg céljával kapcsolatos információk azonosítása; • szavak, kifejezések visszakeresése; • a történet körülményeinek (idő, helyszín stb.) azonosítása; • a szöveg fő gondolatának vagy kulcsmondatának (tételmondatainak) visszakeresése (amikor az explicit módon van jelen a szövegben).

8 - Kapcsolatok, összefüggések felismerése
• következtetés egyik eseményből egy másik eseményre; • érvek és ellenérvek sorozatából a legfőbb gondolat kibővítése; • egy személyre vonatkozó állítások azonosítása; • általánosítások felismerése a szövegben; • két szereplő közötti leírás.

9 Értelmezés • a szöveg legfőbb üzenetének vagy témájának azonosítása, megfogalmazása; • egy alternatíva értelmezése a szereplő cselekedeteinek tükrében; • a szöveg információinak összehasonlítása és szembeállítása; • egy szöveg hangulatának, hangnemének jellemzése; • a szöveg információinak értelmezése a való élet viszonylatában.

10 A szövegtípusok és a műveletek százalékos aránya a 10
A szövegtípusok és a műveletek százalékos aránya a 10. évfolyam tesztjében Műveletek Szövegtípusok Információ- visszakeresés Kapcsolatok, összefüggések felismerése Értelmezés Összesen Elbeszélő 10 30 Magyarázó 13 33 Dokumentum 12 37 32 35 100

11 A feladattípusok százalékos megoszlása (szövegértés, 10. évfolyam)
Feleletválasztó feladatok 50 Nyílt végű feladatok Rövid választ igénylő feladatok 25 Hosszabb kifejtést igénylő feladatok

12 Képességszint A tanulók ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képesek egy szempont alapján. Az információkat explicit formában tartalmazza a szöveg. A tanulók felismerik a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatokat, valamint azonosítani tudják a szöveg főbb témáját és a szerző szándékát ismert téma esetében. Háttértudásukra támaszkodva képesek a szöveg egy jellemzőjének értékelésére.

13 2. képességszint Ezen a szinten a tanulók több szempont alapján egy vagy több információt képesek azonosítani, és átlátják a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat. Képesek egyszerű szövegbeli kapcsolatok felismerésére, egyszerű kategóriák kialakítására és alkalmazására, illetve alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismerik a szöveg legfőbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott részét, és – ismert téma esetében – képesek a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására. Háttértudásukra támaszkodva értékelik a szöveg egy jellemzőjét.

14 3. képességszint A tanulók ezen a szinten képesek az információk közötti kapcsolat megtalálására több szempont figyelembevételével. Átlátják a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képesek a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Képesek összefüggéseket felismerni és megérteni a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tudnak levonni a szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket egységbe tudják rendezni. Háttértudásuk segítségével képesek egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képesek a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére. Tudnak reflektálni a szövegre saját tudásuk, tapasztalatuk és gondolataik alapján.

15 4. képességszint A tanulók képesek a szövegbe mélyen beágyazott információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik nem szó szerint szerepel a szövegben. Képesek olyan információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek meg; ki tudják következtetni, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és képesek a hasonló jellegű információk közül a megfelelő kiválasztására, azonosítására. Képesek bonyolult összefüggések feltárására egy számukra ismeretlen szövegben, képesek a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből, illetve a következtetések magas szintű értelmezésére. Tudják értelmezni a teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg egészének tükrében, a két- vagy többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat egy hosszabb és bonyolultabb szövegben. Háttértudásukra támaszkodva képesek egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének vagy részletének kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására.

16 -1, azaz 1 szórásnyival az évfolyam átlag alatt
A HÉI nagysága -1, azaz 1 szórásnyival az évfolyam átlag alatt 0, azaz az évfolyam átlagos hátterű diákja 1, azaz 1 szórásnyival az évfolyam átlag felett 10. osztály Édesapja érettségivel, édesanyja szakmunkásképzővel rendelkezik, 1 polcra való könyv van otthon, a diáknak vannak saját könyvei, de se autójuk, se számítógépük nincsen. Érettségizett szülők gyermeke, 2-3 polcra való könyvük, autójuk és számítógépük van otthon, továbbá a diáknak is vannak saját könyvei. Diplomás szülők gyermeke, 2 könyvszekrényre való könyvvel, van számítógépük, autójuk és a diáknak is vannak saját könyvei. Édesanyja érettségivel, édesapja szakmunkásképzővel rendelkezik, van számítógép és autó, de nincsen a diáknak saját könyve. Édesapja érettségivel, édesanyja diplomával rendelkezik, 5-6 polcra való könyvük van, de se autó, se számítógép nincs, és a diáknak sincsen saját könyve. Szülei diplomások, 1000-nél több könyvvel, van a diáknak saját könyve, de nincsen se számítógép, se autó otthon.

17 Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


Letölteni ppt "Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Miskolc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések