Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazotti teljesítményértékelés és közalkalmazotti minősítés az intézményi minőségirányítási programban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazotti teljesítményértékelés és közalkalmazotti minősítés az intézményi minőségirányítási programban."— Előadás másolata:

1 Alkalmazotti teljesítményértékelés és közalkalmazotti minősítés az intézményi minőségirányítási programban

2 A pedagógus (közalkalmazott) teljesítményértékelés célja
Olyan pedagógus, (nem pedagógus) és vezetőértékelési rendszer kialakítása, amely alapján megítélhető a pedagógus (közalkalmazott) és a(z) (intézmény)vezető, mint munkavállaló teljesítménye, értékelhetővé válik tevékenységének szakmai eredményessége.

3 A közalkalmazotti törvény (Kjt.) módosítása
Kjt. 40.§ előírja, hogy a közalkalmazottakat minősíteni kell, meghatározza annak eszközét (minősítő lap), időpontjait, illetve ciklusát, eljárásrendjét. Kjt. 40.§ (8) bek. A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan

4 A közalkalmazotti törvény (Kjt.) módosítása
Kjt. 40.§ (12) bek. Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak tekintetében, és végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit.

5 A közoktatási törvény (Kt.) módosítása
Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. intézményeknek augusztus 31.-ig ki kell egészíteniük a MIP-t a nem pedagógus közalkalmazottak teljesítményértékelésével

6 Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban a teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámokat is az alábbiak szerint (4 fokú skála!): a) kiemelkedő minősítés három pont, b) megfelelő minősítés kettő pont, c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, ____________________________________ d) nem megfelelő minősítés nulla pont.

7 Intézményvezetők

8 Az intézményvezető („magasabb vezető”) értékelésének helye
Munkáltatói jog gyakorlása: Intézményvezető – fenntartó Egyéb vezetők – intézményvezető ((fő)igazgató) A IMIP szabályozása az intézmény alkalmazottaira (vezetőire) terjed ki Az intézményvezető teljesítményének értékelése a fenntartó feladata – ezért szabályozásának az ÖMIP-ben a helye!

9 Értékelési területek Az értékelési területek meghatározása az intézményvezetői feladatok alapján (7 fő-, összesen 40 részterület): Vezetői felkészültség, kompetenciák birtoklása és alkalmazása Tanügyigazgatási feladatok ellátása Nevelési-oktatási folyamatok irányítása Gazdálkodási tevékenység irányítása Humánerőforrás fejlesztés és gazdálkodás Szervezetfejlesztés Kapcsolattartás, információ és kommunikáció

10 Követelmények (elvárások)
Az egyes részterületekhez követelményeket (elvárásokat) szükséges meghatározni A követelmények teljesülését meghatározott skálával szükséges értékelni (a pontszámok esetleges súlyozása lehetséges) Követelmények meghatározása és rögzítése nélkül nem lehetséges az értékelés elvégzése!

11 Egy példa a követelmények meghatározására
Terület: Humánerőforrás fejlesztése Részterület: Továbbképzés tervezése A középtávú továbbképzési program, éves beiskolázási terv csak formális dokumentumként létezik. Az éves beiskolázási terv csak a pedagógusok igényeihez alkalmazkodik. A szükséges humánerőforrás alapján tervezett a továbbképzés, de a beiskolázás sokszor a pillanatnyi intézményi és munkavállalói igények alapján változik. A pedagógiai program megvalósításához szükséges kompetenciáknak megfelelően, hosszútávon a pedagógus igényeit is figyelembe véve alakul a továbbképzés tervezése és megvalósítása.

12 Pedagógusok és alacsonyabb szintű vezetők értékelése

13 Az értékelés szintjei Alapvető, minden pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása Specifikált, a vezetői és az egyes speciális (pl. osztályfőnöki) tevékenységekhez kapcsolódó különleges elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása Kiemelkedő, a munkaköri leírásából nem következő, de az intézmény számára hasznos teljesítmény megállapítása

14 Feltételek A pedagógus és a vezető által egyaránt aláírt (elfogadott) munkaköri leírás megléte Szabályozott legyen a közép- és felsővezetők feladata és tevékenysége a pedagógusértékelés megvalósításában Szabályozott legyen a pedagógusok önértékelésének kötelezettsége, ideje és eljárásrendje Terjedjen ki a kötelező munkaidő egészére (heti 40 óra)

15 Az értékelés alapelvei
Az értékelés legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló teljesítményének megállapítására Az értékelés fejlesztő célú, támogatja a szakmai önmegvalósítás kibontakozását Az értékelés összekapcsolódik a pedagógus szakmai tevékenységének eredményességével Támaszkodjon az intézményben követett eddigi gyakorlat felhasználható elemeire

16 Az értékelés alapelvei
A pedagógusok értékelése mindenkire kiterjed, elfogadott és nyilvános eljárásrend szerint történik A pedagógusértékelés összekapcsolódik az intézményen belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával A pedagógusok teljesítményértékelését az általuk végzett tevékenységek minden fő területére kiterjedően meghatározott követelmények egyértelművé tétele teszi lehetségessé.

17 Területek (1) Az alapvető elvárásokhoz kapcsolódó területek:
Tanórai nevelő-oktató munka Tanórán kívüli, a gyermekkel, tanulóval együtt végzett nevelő-oktató munka Az intézményi szintű programok szervezése és lebonyolítása Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység Az előírt adminisztráció elvégzése

18 Területek (2) A specifikált elvárásokhoz kapcsolódó speciális feladatkörök, területek: Vezető-helyettesi, igazgató-helyettesi munka Osztályfőnöki munka Munkaközösség-vezetői (team-vezetői) munka Minőségügyi vezetői munka Speciális feladatokhoz (reszortokhoz) kapcsolódó munka Egyéb specializáció

19 Példa a követelményre Terület: tanórai nevelő-oktató munka
Részterület: A tanulók értékelése A helyi tanterv alapján elvárt követelmények megismertetése Minimum köv. : Gondoskodik arról, hogy a tanulók és a szülők ismerjék meg a helyi tanterv követelményeit, az ellenőrzés, értékékelés, osztályozás rendszerét, módját. Optimum köv. : A PP vonatkozó fejezeteit, valamint a HT-ben előírt követelményeket maradéktalanul betartja

20 Az értékelés eredménye
A pedagógus teljesítményértékelése az alapvető és a rá vonatkozó specifikált elvárások teljesítése alapján történik. Az egyes pedagógus csoportoknak más-más lesz a 100%-os teljesítmény maximális pontszáma. A vezetők teljesítményértékelése az alapvető elvárások közül a tanórai nevelő-oktató munka területének és a vezetői területhez kapcsolt specifikált elvárások teljesítésének alapján történik.

21 Az értékelés eredménye
Összetevők: Önértékelési pontszám + vezető értékelése pontszám átlaga Előny: a pedagógus önértékelése fontos elem Hátrány: a nem objektív önértékelés torzulást okozhat Írásos kiegészítés

22 A Kjt. és a teljesítményértékelés összhangba hozása
A pedagógus teljesítményértékelési területekhez kapcsolódó pontértékek beállítása az alábbiak szerint: kiemelkedő eredmény (3 pont): az optimum követelmények teljesítése esetén megfelelő eredmény (2 pont): a minimumot meghaladó, de az optimumot el nem érő teljesítmény esetén kevéssé megfelelő eredmény (1 pont): a minimum követelmények teljesítése esetén _____________________________________________ nem megfelelő eredmény (0 pont): a minimum követelmények nem teljesítése esetén

23 A minősítés eredménye (most)
A minősítés végső eredménye megállapításakor a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 8.§ (2) bekezdésében meghatározott ponthatárokat kell alkalmazni: kiválóan alkalmas (80-100%) alkalmas (60-79%) kevéssé alkalmas (30-59%) alkalmatlan (30% alatt)

24 Nem pedagógus alkalmazottak

25 Nem pedagógus alkalmazottak
Meg kell határozni az egyes munkakörökhöz kapcsolódó elvárt kompetenciákat és tevékenységeket, amelyet a munkaköri leírások alapján célszerű elvégezni. Minimum és optimum követelmények meghatározása. A nem-pedagógus alkalmazottak esetében a Kjt. mellékletében megadott minősítési lapot is lehet alkalmazni.

26 Minősítési lap 3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai
3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

27 A teljesítményértékelési rendszer alkalmazását támogató szoftver

28 A nyitó oldal

29 Az egyes pedagógus értékelő lapja

30 Az értékelés eredménye (1)

31 Az értékelés eredménye (2)

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Alkalmazotti teljesítményértékelés és közalkalmazotti minősítés az intézményi minőségirányítási programban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések