Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA?"— Előadás másolata:

1 Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA?
A képzők felelőssége…

2 Felvetődik a szakmában már kezdetektől meglévő dichotómia:
Megtanítani együtt élni a rossz körülményekkel és/vagy Megtenni mindent a körülmények megváltoztatásáért (pl. a közösségi munka eszközeivel) Közösségi munka: a szociális munka hagyományos alkalmazási területe, melynél lakóterületek vagy más közösségek tervezési-szervezési ügyeivel foglal- koznak annak érdekében, hogy új szolgáltatásokat alakítsanak ki, illetve elősegítsék az életkörülmények javítását egy bizonyos közösség tagjai részére. (Dean Pierce) Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

3 HÍVÓSZAVAK (különösen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után):
Integráció Állampolgári részvétel Szolidaritás Szubszidiaritás Helyi problémákra helyi megoldások keresése Inkluzió (bevonás) Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

4 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd
Eddigi tapasztalataink alapján miért kell hangsúlyt adni a „bevonásnak”? adott közösség tagjai alacsony részvételi aktivitást mutatnak, gyenge az egymás iránti bizalom és szolidaritás, csekély a kölcsönös segítés, a cselekvő viszonyok száma, a lakosok nem ismerik a jogaikat, kötelességeiket, lehetőségeiket, az intézmények elvileg értük, gyakorlatilag nélkülük működnek, a döntési/ellenőrzési folyamatban résztvevők száma alacsony (ld. a vidék – térség - regionális fejlesztések stratégiáinak kidolgozásakor nincsenek jelen, nem tényezői a megrendelői környezetnek) Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

5 A szociális munkás feladatai a megváltozott társadalmi környezetben:
párbeszédet kezdeményez, a közösség szempontjá-ból fontos információkat eljuttatja a helyi társa-dalmi rendszerekbe, bátorítja az embereket és szervezeteiket a számonkérésre („nyilvánosságot szervez”), összekapcsolja a formális és informális erőforráso-kat, a közösség erőforrásait mobilizálja („projekt-munkában gondolkodik”), a partnerség szellemében az embereket és a helyi intézményeket érdekeltté teszi saját ügyeikben („regionális és kistérségi tervezés”), és képessé teszi őket a részvételre („kapcsolatszervezés”), figyelmet fordít a hálózatok kiépítésére (ld. civil szerveződések és az általuk felvállalt szociális ellátások, „menedzsment”). Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

6 A képzésre ható kihívások:
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv, a közösségi tervezés (LEADER-program), a településtervezési folyama-tok (főleg a kistérségekben) igénylik a felkészült szociális szakembereket is, akik képesek a helyi társadalom, a szomszédságban élők, (lakosok, civil szervezetek, helyi kormányza-tok) együttműködésének generálására, akik képesek eddig nem (vagy csak részben) alkal-mazott munkaformák, szervezeti keretek bevezeté-sére és működtetésére. A „képessé tétel” a szociális munkások képessé tételével kezdődik, a képzésben is érvényesülnie kell a „bevonás” stratégiájának: megszólítás megvitatás összefogás cselekvés felelőssé válás Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

7 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd
A közösségi irányultságú képzés helye a BA-tantervben: * szakmai törzsmodul * komplex modul Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

8 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

9 Szakmai törzsmodul - Közösségi szociális munka
Célja: hogy a hallgatók megtanulják értelmezni a közösséget, elsajátítsák a közösségi szociális munka modelljeinek elméletét, a szomszédság megismerésének és a hálózatépítésnek a folyamatát. Programja: A közösségfejlesztés, a szociális tervezés, a szoci-ális akció. A közösségi szerveződések természete. Modellek a gyakorlatban külföldön és hazánkban. A szociális munka problé-mamegoldó eljárásának alkalmazása a közösségi munkában. A közösségi munkás szerepei. Értékek és dilemmák a közösségi munkában, etikai kérdések. Eredménye: a hallgató ismeretet szerez a társadalmi problémákra adható vála-szokról, képessé válik a közösségekben a probléma-megoldó modell alkalmazására, a szakma etikai normáinak megfelelő munkavégzésre. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

10 Szakmai törzsmodul - Közösségi munka módszertana
Célja: hogy a hallgatók érdeklődését felkeltse a helyi közösségekben végezhető munka iránt, a közösségi munka szemléletének és módszereinek elsajátítása. Programja: A település és a közösség megismerésének módszerei – szükségletfelmérés, diagnóziskészítés a szomszédsági környezetben, helyzetfeltárás. A közösségi stratégia megvalósítása – koalícióképzés és hálózat-építés. Források mobilizálása, a támogatásszerzés módszerei. Viták, értekezletek, gyűlések. Bizottságok, testületek. Programtervezés, forgató-könyvírás. Nyilvánosság, a médiával való munka. Eredménye: A hallgató képessé válik az adott közösség megismerésére, annak módszeres elemzése révén a beavatkozás, a képessé tevés stratégiájának kidolgozására. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

11 Szakmai törzsmodul - Közösségi munka gyakorlata
Célja: hogy a hallgatók megismerjenek egy azonos problémával küszködő közösséget, vegyenek részt egy akció kezdeményezé-sében, megszer-vezésében és a kivitelezésben. Programja: Az adott közösség szükségleteinek felmérése és értékelése. Diagnóziskészítés majd programtervezés. A témától függően részvétel (érték- és érdekközvetítő szereppel) a helyi politika alakításában – különböző testületek, bizottságok ülésein. A pénzalap-gyűjtés módszereinek feltérképezése, abban való részvétel. A nyilvánosság használata a probléma és a program bemutatására. Eredménye: a hallgató képessé válik arra, hogy elősegítse és támogassa a különböző csoportérdekek kifejeződését és találkozását, a közösség erőforrásainak jobb kihasználá-sát. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

12 Szakmai törzsmodul - Projektmunka
Célja: hogy segítse az innovatív szemlélet kialakítását, a projektgondolkodás elsajátítását, a projekttervezés fő elemeinek megismerését, vezesse be a hallgatót a megváltozott hazai és nemzetközi környezetben az új ötletek menedzselésébe. Programja: A projekt és a projektlánc, a projektciklus szakaszai. A projekt meghatározásához és előkészítéséhez kapcsolódó feladatok és módszerek. A team-munka, a hálózatépítés, az önkéntesek bevonása. Projektterv összeállítása egy valóságos problémára. Kitekintés a gyakorlatba: már működő projekt elemzése. Eredménye: a kurzus felkészíti a hallgatót a szociális ellátások megszervezésének innovatív szemléletű megközelítésére, a partnerségben gondolkodásra. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

13 Komplex modul - Szociális menedzsment
Célja: adjon a gyakorlatban hasznosítható ismereteket az intézmények/ szervezetek létrehozásának, működtetésének szervezés- és vezetéselméleti alapkérdéseiről. Programja: A szervezés- és vezetéselmélet alapjai. A hatékony szervezet. Menedzselés, menedzsment. Marketing alapismeretek. Szociális menedzsment: szociális feladatvállalás közösségek, civilek megszervezésével. Beruházás az emberi tőkébe, emberi erőforrás-tervezés, munkahelyi motiváció. Eredménye: a hallgató ismeretet szerez a szociális területen működő innovatív kezdeményezések megszervezésének mikéntjéről, módszereiről, amelyek az állami, a piaci és a civil szektorban egyaránt jól hasznosíthatók. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

14 Komplex modul - Regionális és kistérségi tervezés
Célja: hogy felkészítse a hallgatót a II. Nemzeti Fejlesz-tési Terv és ezen belül a Regioná-lis Operatív prog-ramokban való eligazodásra, annak felismeré-sére, hogy hol lehet helye és szerepe a szociális munkásnak ebben a folyamatban. Programja: A területfejlesztés struktú-rája, alapelvei, az EU regi-onális politikájához való illeszkedés A vidékfejlesztés új lehetőségei, a fejlesztés folyamata, konkrét tartalma és módszertana. A közösségi tervezés (LEADER program) gyakorlata, alkalmazásának lehetősége a települések és a kistérségek fejlődése érdekében. Eredménye: A megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók ismerői, értői, későbbi hivatásukban gyakorlati alkalmazói lehetnek a terület- és településfejlesztés, ezen belül a közösségi munka rendszerének és módszertanának. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

15 Komplex modul - Nyilvánosság- és kapcsolatszervezés
Célja: hogy megfelelő ismereteket adjon a különböző intézményekben, szervezetekben dolgozó szakembereknek a hálózatépítéshez, a médiapolitika és a saját hírközlés megteremtéséhez és terjesztéséhez. Programja: Nyilvánosság, helyi nyilvánosság, civilek nyilvánossága. Célcsoportos motiválás. Marketing, szocio-marketing. PR, belső és külső kommunikáció. Médiapolitika, kapcsola-tok építése. Kapcsolat- és támogatásszervezés. Eredménye: olyan technikák elsajátítása, amelyek segítségével a hallgatók hatékonyan tudják az információkat átadni, mozgósító hatású stratégiákat kidolgozni, és a médiapolitikai forrásaikat felfedezve azokat mobilizálni. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

16 Komplex modul - Szociális ellátások szervezése gyakorlata
Célja: hogy a hallga-tó részese legyen a szer-vezet, a település, a kistérség lehetőségei feltérképezésé-nek, annak alakításában és fejlesztésé-ben aktív részt vállaljon. Programja: A szükségletek és a szolgálta-tások közötti viszony elem-zése, a szolgáltatás korláta-inak, a feltételek javításának és az újabb szolgáltatásigé-nyeknek felismerése és felis-mertetése. Egyének és közös-ségeik hozzásegítése a prob-lémák hatékony megoldását elősegítő demokratikus rész-vételhez. Az erőforrások mobilizálása, pályázatírás, konferenciaszervezés, tanfolyamok, tréningek a közösség tagjainak fejlődésé-ért. Koalícióképzés, hálózat-építés. Eredménye: a hallgatók képessé válnak a társadal-mi megismerés sokoldalú eljárásai-nak alkalmazására, a különböző rendszerekben való tevékenységre, az új iránti fogékonyság-ra, a korszerű adminisztrációs rendszerek és eszközök használatára. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

17 Komplex modul - Gyakorlatelemzés
Célja: hogy a gyakorlat és az elmélet találkozása kapcsán felmerü-lő dilemmákat tisztázza, melynek révén mélyül a hallga-tók intellektuális nyitottsága, az új iránti fogékony-sága. Programja: Az adott helyi közösség struktúrájának, műkö-désének, aktuális problé-máinak, konfliktusainak, szociális ellátó rendszerének komplex ismertetése. Mi az adott intézmény/ szervezet küldetése, hol helyezkedik el a szociális ellátó rendszerben. Az erőforrások feltérképezé-sének tapasztalatai, a nyilvánosságnak szánt anyagok bemutatása és elemzése. Eredménye: a hallgató képessé válik saját gyakorlati tapasztalatainak kritikus elemzésére, a társak által felvetett kérdések és dilemmák kapcsán a konstruktív véle-ménynyilvánításra. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd

18 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd
Végezetül… „ A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem.” … hogy hová helyezzük az írásjeleket, a hangsúlyokat. Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd


Letölteni ppt "Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések