Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Napjaink kihívásai, információvédelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Napjaink kihívásai, információvédelem"— Előadás másolata:

1 Napjaink kihívásai, információvédelem
„A biztonságot egészében kell vizsgálni, mert egy rendszer csak annyira erős, mint a leggyengébb eleme!” 2012

2 Prime Rate A helyszín Alapítás éve:1994
Tulajdonosi hátér: magyarországi magánszemélyek Dolgozók száma: 105 fő Nettó árbevétel (2011): 2,6 Mrd. Forint Székhely: Budapest, Megyeri út 53. A helyszín

3 A tevékenység Digitális nyomtatás vezető szerep
A régió legmodernebb digitális nyomdája (13 nyomógép, teljes körű kötészet) Piacvezető a kibocsátásban (színes digitális nyomtatás 30%, egyszínes digitális nyomtatás 10%) Biztonság (ISO , 15 éves gyakorlat, beléptető és kamerarendszer, titkosított adatkapcsolat, védett szerverterem, stb.) A tevékenység

4 A kapcsolat Évtizedes együttműködés Közös projektek
Egymásra épülő szolgáltatások pl.:papíralapú számlák – elektronikus számlák Infrastruktúra biztosítás (A Doqsys beszállítói számláinak feldolgozása az Invoicehotel alapokon) A Prime Rate 33 %-os tulajdonos A kapcsolat

5 A XXI. században is sikeresen működni akaró vállalatoknál a használt információ-technológia alapvető sikertényező. A tárolt információk a működés, a döntések és az üzleti sikerek alapja. A szervezetek felépítése ERP ( Enterprise Resource Planning) - SCM(Supply Chain Management) - Hálózatos szervezetek - Virtuális szervezetek Materiális vagyon - információ vagyon Új helyzet – új értékek

6 Információ: sikertényező és kockázat
Sajátságos kettősség A siker érdekében a szervezetek növelik az információk gyűjtésére és hierarchikus feldolgozására tett igyekezeteiket . fenyegetettebbé tesz információvédelem Információ: sikertényező és kockázat

7 Információbiztonsági trendek az IT oldaláról
IDG Global Solutions (szponzor a HP) IT Infrastructure: A European IT Management Perspective 13 IT téma relatív fontossági rangsorában 1. az adatvédelem 4.55 átlaggal A költségcsökkentést minden országban megelőzi az adatvédelem IT stratégia probléma terület: 1. biztonság 39% Tech/Tudomány darab 100 fő feletti magyar cég Minden ötödik céget kár ért az információbiztonság gyengesége miatt az informatikai adatbiztonságot a cégvezetők csak közepes fontosságú kérdésként kezelik Ernst&Young (2010) A válaszadók 60 %érzékel kockázatot Információbiztonsági trendek az IT oldaláról

8 Információbiztonsági trendek az IT oldaláról
KPMG Global Information Security Survey A vizsgált cégeknek átlag USD káruk volt IT incidensekből Ebből a bizalmas adatok elvesztéséből az átlag: USD Csak a cégek 60%-nál készül valamilyen inf. biztonsági jelentés A biztonságért felelősöknek csak 43% tudta mennyit költenek rá „A megelőzés jobb, mint az utólagos kezelés” Gartner A világ informatikai beruházásokra fordított összegének egyre nagyobb részét teszi ki az informatikai biztonság – 5%; – 11%; – 40% – 45% Információbiztonsági trendek az IT oldaláról

9 Információbiztonsági trendek
„…a legnagyobb gondot az okozza, hogy a felmerülő problémákat a legtöbb helyen nem átfogóan, rendszerben gondolkodva közelítik meg, hanem csak egyes részterületeken próbálnak meg eredményeket elérni,…” (Kürt Kft.) Információbiztonsági trendek

10 Információbiztonsági trendek
Üzleti intelligencia Offenzív Információszerzés, elemzés Defenzív Információvédelem Információbiztonsági trendek

11 A VÉDELEM CÉLJA (Belső)
A védelem célja, előnyök: a folyamatos működés megszakadás, zavarás megelőzése, a döntéstámogatás elvesztésének megelőzése, veszteségek, kockázatok , problémák elkerülése/ kezelése kellő gondosság biztosítása a bizalmasság (csak azok férjenek hozzá, akik jogosultak) elvesztésének elkerülése, nyomon követhető a rendszer, az események a vezetői felügyelet megörzése, stb. De ehhez be is kell tartani… A VÉDELEM CÉLJA (Belső) 11

12 A VÉDELEM CÉLJA (Külső)
A védelem célja, előnyök: partnereknek információ, a szükséges korlátokkal vevői bizalom nő piaci versenyben előny vevők, bevétel elvesztés megelőzése, hírnév, goodwill, cégimázs De ehhez be is kell tartani… A VÉDELEM CÉLJA (Külső) 12

13 Milyen lenne az ideális IT Biztonság?
Teljes körű + Humán erőforrás Logikai védelem (technikai megoldások) Adminisztratív védelem Fizikai védelem Milyen lenne az ideális IT Biztonság?

14 A védelmi intézkedések:
Fizikai védelem Vagyonvédelmi Tűzvédelmi Beléptető- Videó megfigyelő- rendszerek Szünetmentes áram- források Logikai védelem Tűzfalak Behatolás-érzékelő rendszerek Autentikációs rendszerek Publikus kulcsú infrastruktúra – PKI Titkosítás Tartalomszűrés Virtuális magánhálózat – VPN Mentési/archiválási rendszerek Jogosultsági rendszerek Vírusvédelem Adminisztratív védelem Informatikai biztonsági politika szabályzat Üzletmenet-folytonossági terv – BCP Katasztrófa-elhárítási terv – DRP Milyen lenne az ideális IT Biztonság?

15 Egyenszilárd Kockázat arányos Mérhető (?) Biztonsági követelmények szerinti Időben állandó (!) Gazdaságos Minden szervezeti szinten érvényes Milyen lenne az ideális IT Biztonság?

16 Mi a valóság az IT Biztonság területén?
Nincs egységes ajánlás vagy szabvány pl.: CobiT, ISO 27001, CC, ITSEC, stb. Eltérő hangsúlyok, más szemlélet Időben változó kockázatok pl.: technikai, környezeti változások Cégek nagy része: logikai védelem “kérek egy tűzfalat” Az IT biztonsági problémák ~80%-a belső eredetű! Mi a valóság az IT Biztonság területén?

17 A személyes adeatok védelméhez való alapvető jog – Alaptörvény
VI. cikk (2) és (3) bekezdése: Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. A jogi vetület 17

18 Adatvédelmi törvény A személyes adat fogalma
Az új datvédelmi törvény (2012): 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Új technológiák Új adatkezelési jogalapok Adatvédelmi biztos – Hatóság Nagyobb szankciók Pontosítások Jogharmonizáció (A törvény hatálya változatlan- Kivétel: EU-n átmenő adatforgalom, természetes személy saját céljai) Adatvédelmi törvény A személyes adat fogalma 18

19 A személyes adat fogalma
Az új datvédelmi törvény Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy többfizikai, fiziológiai, mentélis, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az datkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. A személyes adat fogalma

20 Az adatkezelés – mint jogviszony
Az adatkezelés fogalma Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, rovábbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok továbi felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. újj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése Az adatkezelés – mint jogviszony 20

21 Az adatkezelő Az adatkezelő fogalma
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelést be kell jelenteni (NAIH nyilvántartásba veszi) (Kivétel: adatkezelővel tagsági-, munkaviszonyban, ügyfélkapcsolatban álló személyek adatkezelését...) DE be kell jelenteni az ügyfélkapcsolatot pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében /65. (3) bek. / Az adatkezelő

22 Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó fogalma
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – az adatkezelővel kötött szerződés alapján – (…) a személye adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó

23 Adatfeldolgozás Részletszabályok
Az adatkezelő írásos megbízás alapján végzi tevékenységét; Csak technikai feladatok ellátása a személyes adatokkal, érdemi döntés nélkül; Az utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel; Az adatfeldolgozó a technikai műveletekért felel; Adatfeldolgozó alvállalkozót nem vehet igénybe; Saját célra adatot nem dolgozhat fel; Nem bízható meg olyan cég aki érdekelt az adatkezelő üzleti tevékenységében; Tájékoztatni kell az érintetteket; Adatfeldolgozás

24 Az adatkezelés feltételei
Az adatkezelés alapvető feltételei 1. célhozkötöttség elve (legfontosabb elv) /Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.(...)/ 2. az adatkezelés jogalapja 3. egyértelmű, részletes tájékoztatás 4. adatvédelmi nyilvántartás Az adatkezelés feltételei

25 JÓ HÍR! Az Invoicehotel keretében nincs adatkezelés!
Ténylegesen és jogi szempontból is adatfeldolgozásról beszélünk! Minden feltétel biztosított! Napi gyakorlat! Rendszeresen auditált környezet, független nemzetközi auditorok által! JÓ HÍR!

26 Büntetőjog - ultima ratio
Visszaélés személyes adattal – 177/A. § Visszaélés közérdekű adattal – 177/B. § Magántitok jogosulatlan megismerése – 178/A. § Üzleti titok megsértése – 300. § Banktitok megsértése – 300/A-B. § Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 300/C. § Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Büntetőjog - ultima ratio 26

27 AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG FOGALMA
Adatok és a működés teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos biztonsága sértetlenség (teljesség, hitelesség, pontosság) (integrity) az információ és a feldolgozási módszerek pontosságának és teljességének biztosítása [MSZ ISO/IEC 27001:2006] rendelkezésre állás (availability) annak biztosítása, hogy amikor szükséges, feljogosított felhasználók hozzáférhetnek az információhoz és a kapcsolódó vagyontárgyakhoz [MSZ ISO/IEC 27001:2006] bizalmasság (confidentiality) annak biztosítása, hogy az információ csak azok számára elérhető, akik erre feljogosítottak [MSZ ISO/IEC 27001:2006] Védelem a tevékenység, folyamat, biztonság az eredmény Sértetlenség (integrity) az információk és a feldolgozási módszerek teljességének és pontosságának megőrzése véletlen, illetéktelen szándékos hozzáférés, felhasználás, módosítás, megsemmisítés, elérhetetlenné tétel ellen teljes, eredeti teljesség, veszteség, módosítás, hozzáadás nélkül a kezelési, transzformációs folyamatok során az információk hiteles forrásból, ellenőrzött módon származnak (credibility) Rendelkezésre állás (availability) - a felhatalmazott felhasználók hozzáférése az információkhoz és a kapcsolódó értékekhez, amikor szükséges. (adathoz, kezelő eszközhöz, időben (timeliness), könnyen kezelhetően (easy handling), könnyen visszakereshetően (easy retrieval) Bizalmasság (confidentiality) - az információ csak az arra felhatalmazottak számára legyen elérhető Titkosság (Privacy) csak arra használják, amire szánta Teljeskörű, folytonos, kockázatokkal arányos Megközelítés 27

28 IT biztonsági kritériumok
Hatékonyság Hatásosság Bizalmasság Sértetlenség Rendelkezésre állás Megfelelőség Megbízhatóság IT biztonsági kritériumok Szemléletmód

29 Prime Rate - ISO 27001 - Doqsys
ISO JELLEMZŐI I. a legjobb gyakorlat szabvánnyá emelése menedzsment rendszer (nem technika, termék) üzleti célokkal összhang biztosítása alkalmazható minden ágazatra, közösségi és magán szektorra is bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás mellett szempont az értékelhetőség és a tanúsíthatóság értékelhetőség (accountability) tanúsíthatóság (auditability) Prime Rate - ISO Doqsys 29

30 Prime Rate - ISO 27001 - Doqsys
ISO JELLEMZŐI II. technológia független nemzetközi (nem tartalmazza a nemzeti jogszabályokat) információs rendszerre (nemcsak informatikára) Integrációs lehetőség MIR-rel és KIRrel Prime Rate - ISO Doqsys 30

31 Prime Rate - ISO 27001 - Doqsys
ISO JELLEMZŐI II. technológia független nemzetközi (nem tartalmazza a nemzeti jogszabályokat) információs rendszerre (nemcsak informatikára) Integrációs lehetőség MIR-rel és KIRrel Prime Rate - ISO Doqsys 31

32 DRP: Disaster Recovery Plan – Katasztrófa utáni helyreállítási terv
Mikorra? Milyen funkcionalitással? BCP: Business Continuity Plan – Üzletmenet-folytonossági terv Nem az IT folytonosságának, hanem a működés folytonosságának biztosítása van a fókuszban! Mi az a DRP és a BCP? 32

33 Prime Rate - ISO 27001 - Doqsys
Amit elvégeztünk áttekintettük az alkalmazott szoftver és hardver rendszereket, kommunikációs (hálózati) rendszereket, adathordozókat, a személyi környezetet, a teljes fizikai környezetet és infrastruktúrát, az adatok és dokumentumok fajtáit, keletkezésüket, kezelésüket és a hozzáférésük körülményeit. meghatároztuk a biztonságpolitikát és létrehoztuk a szervezetre szabott Információbiztonsági Szabályzatot és kísérő dokumentumait. És nap-mint nap fenntartunk és fejlesztünk! Prime Rate - ISO Doqsys

34 Vigyázunk az adataikra!
Köszönöm a figyelmet! Vigyázunk az adataikra!


Letölteni ppt "Napjaink kihívásai, információvédelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések