Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály vezetője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály vezetője"— Előadás másolata:

1 Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály vezetője
A vízjogi engedélyezés aktuális kérdései, problémái a hatóság szemszögéből Maincz Tamás Közép-dunántúli Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály vezetője

2 Témakörök: -Kutak Öntözés Víziközmű üzemeltetés-szolgáltatás
-Nem közművel összegyűjtött szennyvizek begyűjtése

3 Kutak: Kutat létesíteni, megszüntetni csak hatósági engedéllyel lehet!
(Fontos az egyre inkább felértékelődő víz-készletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében.) Engedélyező hatóságok: 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 1.§ (1) bek. alapján: a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek a helyi önkormányzat jegyzői

4 Minden más kút engedélyezése a felügyelőségek hatáskörébe tartozik.
Jegyzők hatásköre: 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24.§ (1) bek. c) pont alapján: Házi vízigények 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgáló kizárólag talajvíz felhasználásá-val működő kutak létesítése, használatbavétele, meg-szüntetése. Minden más kút engedélyezése a felügyelőségek hatáskörébe tartozik. Az engedélyezési dokumentáció tartalmát a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet határozza meg, külön a jegyzők hatáskörébe, külön a felügyelőségek hatás-körébe tartozó kutakra vonatkozóan.

5 Kút tervezése: 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (1) bek. alapján: Kutak műszaki tervezési feladatait a település-tervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet szerinti jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.

6 Kút kivitelezése: 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bek. alapján: Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki miniszteri rendeletben meghatározott vízkútfúró szakképesítési körnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik. A szakképesítést és a vizsgakövetelményeit a 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet tartalmazta, amely aug. 31-ig volt hatályos. Az ezt felváltó 41/2013. (V.28.) VM rendeletbe nem került be!

7 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (3) bek. alapján:
100m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemű vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus- mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel ren-delkező szakember felügyelete mellett végezhető. 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13/A.§ (1) bek. alapján: Az előzőekben említett jogosultságokat igazoló dokumentumokat mellékelni kell a létesítési engedély kérelemhez, vagy legkésőbb a kút kivitelezésének idő-pontjáról szóló értesítéshez.

8 Hatékonyabb szabályozás javasolt a kivitelezés vonat-kozásában:
Szakmai szervezet által kiadott jogosultság, engedély alapján történhetne a kútfúrás. Engedély kiadása két lépcsőben történne: hatósági bizonyítvány a megvalósíthatóságról, majd a jogosultságok igazolása után engedély a létesítésre. Jegyzői eljárásokban javasolt a vízügyi hatóság, vízügyi igazgatási szerv (Igazgatóság) megkeresése (pl: belföldi jogsegély keretében). Javasolt a kútfúrás feltételeinek megismertetése a lakossággal hirdetmény, helyi újság, szórólap, média segítségével, honlapok.

9 Öntözés: 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 60.§ (1) bekezdés alapján:
Öntöző telep ott létesíthető, ahol: a szabad vízkészlet rendelkezésre áll a víz megfelelő minőségű víztakarékos technológiát alkalmaznak az öntözés szükséges minimum öt éven át a terület vízrendezése megtörtént, ill. megtörténik

10 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 60.§ (2)-(3)-(4) bek. alapján:
Öntözésre elsősorban felszíni vizet kell igénybe venni. Felszín alatti víz igénybevétele csak felszíni vízbeszerzés hiányában engedélyezhető. Felszíni víz hiánya esetén az öntözési vízigényt lehetőség szerint talajvízből kell kielégíteni. Karsztvíz, rétegvíz csak mikroöntözés céljából vehető igénybe. (mikroöntözés: olyan öntözés, melynek során a víz közvetlenül a talaj, vagy termesztő közeg felszínére, ill. a talajba vagy termesztő közegbe jut a párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében)

11 Egynyári öntözés: (Egynyári öntözés: egy öntözési idényben közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) öntözővíz kijuttatása, legfeljebb 100 ha nagyságú területen) 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 60.§ (1a) bek. alapján: Egynyári öntözés akkor engedélyezhető, ha a megfelelő minőségű szabad vízkészlet rendel-kezésre áll. 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 5.§ (13) bek. alapján: Egynyári öntözés akkor engedélyezhető, ha az öntözendő területre öt éven belül egynyári öntözésre szóló engedély nem került kiadásra.

12 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2.sz. melléklet IV./6.pont és IV/A./2.pont alapján:
Az öntözésre vonatkozó vízjogi engedély iránti kérelemhez talajvédelmi tervet ill. egynyári öntözés esetén egyszerűsített talajvédelmi tervet kell mellékelni. Az aszálykárok enyhítése érdekében sík- és dombvidéki tározók programja indult. 10 kormányrendeletben kiemelt üggyel, 1 érinti területünket.

13 Víziközmű üzemeltetés-szolgáltatás:
Víziközmű: olyan közcélú létesítmény, amely település, vagy települések ivóvízellátását, ill. a településen, településeken keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz felhasználását, elhelyezését szolgálja közüzemű működtetéssel. Az ivóvízellátás fogalomkörébe beleértendők az ivóvíztermelés, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelem, az ivóvízkezelés, -tárolás, -szállítás, -elosztás, felhasználási helyre juttatás és a kapcsolódó tüzivíz biztosítás. A szennyvízelvezetés fogalomkörébe beleértendő a elvezetés, tisztítás, befogadóba vezetés, egyesített rendszer esetén pedig a csapadékvíz-elvezetés is.

14 Üzemeltetés: Szolgáltatás:
Vízügyi hatóság által kiadott vízjogi engedély alapján az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést-tisztítást biztosító vízilétesítmények szakszerű fenntartása, használata, a megfelelő minőségű ivóvíz fogyasztókhoz való eljuttatása, ill. a szennyvizek elvezetése, megfelelő tisztítása és befogadóba vezetése. (műszaki, szakmai jellegű engedély) Szolgáltatás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély alapján az ivóvízellátás - mint szolgáltatás - szervezeti, gazdasági, minőségi biztosítása. (szervezeti, gazdasági jellegű engedély)

15 Az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok:
1995. évi LVII. Törvény (a vízgazdálkodásról) 72/1996. (V.22.) Korm.rend. 18/1996. (VI.13.) KHVM rend. 21/2002. (IV.25.) KöViM rend. 201/2001. (X.25.) Korm.rend. 58/2013. (II.27.) Korm.rend. A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CCIX. Törvény (a víziközmű-szolgáltatásról)

16 Szolgáltatás alapelvei az érvényesítés sorrendjében a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. szerint: Természetes erőforrások kíméletének Ellátásbiztonság elve Ellátási felelősség elve Szolgáltatói felelősség elve Szennyező fizet elve Regionalitás elve Szolidaritás elve Költségmegtérülés elve Legkisebb költség elve Víziközművek együttműködésének elve Keresztfinanszírozás tilalmának elve

17 Néhány új fogalom a víziközmű-szolgáltatás terén:
Felhasználói egyenérték (FE): FE=A+B+Kx4 (fogyasztók számosságát határozza meg) A: szolgáltatást lakossági díjon igénybevevő felhasználó B: szolgáltatást nem lakossági díjon igénybevevő felhasználó K: közműfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek közmű-fejlesztési kvótái Engedélyhez szükséges FE: jelenleg FE, től FE, től FE Ellátásért felelős: állam, települési önkormányzat Közérdekű üzemeltető: a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal által – az ellátáshoz fűződő közérdekből – víziközmű-szolgáltatás nyújtására kijelölt üzemeltető.

18 Közérdekű üzemeltető kijelölésének esetei:
A szolgáltatás veszélybe kerül, mert az üzemeltetési szerződés megszűnik, a szolgáltató fizetésképtelenné válik, a szolgáltatásra szóló engedély visszavonásra kerül, az üzemeltetés egyéb okból ellehetetlenül és az ellátásért felelős nem gondoskodott a szolgáltatás biztosításáról.

19 A víziközművek fejlesztése terén az ivóvízminőség javító program felgyorsítása érdekében mintegy 90 beruházást, a szennyvízelvezetési és -tisztítási program felgyorsítása érdekében mintegy 300 beruházást minősített a Kormány kiemelt üggyé Kormányrendeletekben. Ebből a területünket 5 ivóvízminőség javítást szolgáló és 35 szennyvízelvezetést és –tisztítást szolgáló beruházás érinti.

20 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
A települési folyékony hulladék (TFH, szippantott szennyvíz) gyűjtése, szállítása kikerült a hulladékok köréből és a hulladékokról szóló törvény alól és bekerült a vízgazdálkodásról szóló törvény alá, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésként mint közszolgáltatás. 1995. évi LVII. törvény X/A. Fejezete, 44/B.-44/J. §-ok Ezen közszolgáltatás ellátása az önkormányzatok kötelező feladata.

21 A szolgáltatás során összegyűjtött szennyvíz átvételének (jellemzően szennyvíztisztító telep) helyét a vízügyi hatóság jelöli (jelenleg határozattal). A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a köz-szolgáltatás szabályait. A települési önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatás ellátására szerződést köt a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett közszolgáltatóval, legfeljebb 10 évre. A hatósági nyilvántartásba vétel a közszolgáltató tevékenységre vonatkozó bejelentése alapján történik (jelenleg határozattal). A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költség-elszámolást készíteni az önkormányzat részére.

22 A részletszabályozást a 455/2013. (XI. 29. ) Korm
A részletszabályozást a 455/2013. (XI.29.) Korm.rendelet tar-talmazza, amely 2013.dec.30-án lép hatályba. Átmeneti idő: A hulladékról szóló CLXXXV. törvény 90.§ (2) bek. rendelkezése értelmében a január 1. előtt kiadott és még hatályos hulladékkezelési engedélyek alapján végezhető a tevékenység a hatályosság idejéig, de legkésőbb december 31-ig. Azon szennyvíztisztító telepek, amelyek vízjogi üzemeltetési engedély szerint rendelkeznek szippantott szennyvíz fogadó kapacitással, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján átvehetnek továbbra is kezelésre szippantott szennyvizet az engedéllyel rendelkező begyűjtőktől.

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vízimunka és Vízilétesítmény Engedélyezési Osztály vezetője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések