Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatvédelem a munkahelyen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatvédelem a munkahelyen"— Előadás másolata:

1 Adatvédelem a munkahelyen
Dr. Kulcsár Zoltán

2 Az információs alapjogok
Mi is a védelem célja? Az információs önrendelkezési jog Az információszabadság Hazánk és az adatvédelem Európai szabályozás - 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

3 A közérdekű adatok nyilvánossága
Alkotmány 61. § (1) bekezdése: A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. Alk. 61. § (2) bek.: A MK. elismeri és védi a sajtó szabadságát. 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

4 A közérdekű adatok nyilvánossága
Közérdekű adat [Avtv. 2. § 4. pont] Közérdekből nyilvános adat [5. pont] Általános szab. [Avtv. 19. § (1) bek.] Közzététel [Avtv. 19. § (2) bek.] Megismerés [Avtv. 20. § és 21/A. §] Kivételek [Avtv. 4. § és 19. § (3)-(7) bek.] Bíróság [Avtv. 21. §] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

5 A közérdekű adatok nyilvánossága
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról Célja: a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyama- tosan és díjmentesen közzétegyék. 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

6 Elektronikus információszabadság
2005. évi XC. tv. (Eitv.) Közzétételi kötelezettség [3-8. §§] Jogszabály-előkészítés [9-11. §§] Jogszabályok [ §§] Bírósági határozatok [ §§] Hatálybalépés [21. §] Általános közzétételi lista [a törvény melléklete] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

7 Elektronikus információszabadság
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A honlap kialakítása, fellelhetősége és működtetése Közzététel, helyesbítés, frissítés és eltávolítás 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet A közérdekű adatok menü elnevezése, tagolása Egyéb részletszabályok 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

8 A személyes adatok védelme
Alkotmány 59. § (1) bekezdése: A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Ptk §§: Személyhez fűződő jogok védelme 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

9 A személyes adatok védelme
Személyes adat [Avtv. 2. § 1. pont] További fogalmak [Avtv. 2. §] Adatkezelés feltételei [Avtv. 3. §] Adatfeldolgozás [Avtv. 4/A. §] Célhoz kötöttség elve [Avtv. 5. §] Tájékoztatás [Avtv. 6. §] Adatok minősége [7. §] Adattovábbítás [8-9. §§] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

10 A személyes adatok védelme
Automatizált egyedi döntés [Avtv. 9/A. §] Adatbiztonság [Avtv. 10. §] Érintettek jogai [Avtv /A. §§] Adatvédelmi nyilvántartás [ §§] Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat [Avtv. 31/A. §] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

11 A jogellenes adatkezelés következményei
Törlés [Avtv. 14. § (2) bek. e)] Bíróság lehetőségei [Avtv. 17. §] Kártérítés [Avtv. 18. §] Más polgári jogi igények [Ptk. 84. §] Szabálysértés [Szabs. r. 26. §] Munkajogi [Mt § (3) bek.] Bűncselekmény [Btk /A. §§] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

12 Bírósági, hatósági eljárás
Adatvédelmi biztos eljárása Szabálysértési eljárás Büntetőeljárás Személyiségi jogi és más személyes adatok védelmével összefüggő per Közérdekű adat kiadása iránti per 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

13 Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu
DM szabályok 1995. évi CXIX. törvény (DM tv.) Kezdetben minden csatorna, ma levél Név- és lakcímadatok átvételének általános szabályai [DM tv §§] Adatvédelem és adatbiztonság [DM tv §§] Közvélemény- és piac- kutatás [DM tv §§] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

14 Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu
DM szabályok Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés [DM tv §§] Robinson-lista [DM tv. 21. §] opt-out rendszer 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

15 Elektronikus kereskedelmi szabályok
2001. évi CVIII. tv. (Eker. tv.) A törvény hatálya [1. §] Adatszolgáltatás [4. §] Adatvédelem [13/A. §] Elektronikus hirdetés [14. §] (opt-in) A többi § kereskedelmi, fogyasztóvédelmi terület , SMS, MMS, fax, bluetooth 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

16 Elektronikus hírközlési szabályok
2003. évi C tv. (Eht.) 162. § Beszédhívások (opt-out) Automatizált telefonhívás (opt-in) 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

17 Alapvető informatikai biztonsági kérdések
MSZ ISO/IEC 17799 Az informatikai biztonságot az jellemzi, hogy megőrzi a titkosságot; a sértetlenséget; a rendelkezésre állást. 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

18 Alapvető informatikai biztonsági kérdések
Biztonsági szabályzat Szervezetbiztonság Vagyonbiztonság Személyzet biztonsága Fizikai és környezeti biztonság Hozzáférés-ellenőrzés Üzemeltetés menedzselése 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

19 Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu
Munkahelyi privacy A munkavállaló „önkéntessége” korlátozott A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulá-sával közölhet. [Mt. 3. § (4) bek.] A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmas-sági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti [Mt. 77. § (1) bek.] 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

20 Munkaviszony létrejötte
Pályázat (cég neve nyilvános) CV-k kezelése (időtartam) Külső szakértő cég igénybevétele Nyilatkozatot, szerződés kötéshez szükséges iratok, adatok (célhoz kötöttség elve) Munkaszerződés megőrzése Adatszolgáltatás APEH, MEP felé 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

21 Internet forgalom ellenőrzése
Az internet munkaeszköz Munkavállaló nyilatkozata Csak üzleti célra használható net esetében Ha a privát használat is engedélyezett, akkor nem ellenőrizhető 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

22 Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu
ek ellenőrzése A feladó és a címzett levéltitka A 3. személy nem tud hozzájárulni A munkavállaló „önkéntes” hozzájárulása Aki nem írja alá a hozzájárulást? Nem alkalmas az ellenőrzés a vállalat titkainak megőrzésére (pen drive, fotó, nyomtató) 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

23 Postai levelek iktatása
A cég vagy a képviselője részére érkezett küldemények felbonthatók „Címzett saját kezéhez”, „s.k.”, „privát” vagy hasonló levelek nem bonthatók fel központilag Felbontott, de priváttá minősített küldemény  rövid úton átadni a címzett részére 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

24 Híváslista, helymeghatározás
Milyen célból? Az elszámolásra van más módszer is (%, limit) A hívott felek telefonszáma is személyes adat (nincs hozzájárulás) A munkavállaló „önkéntessége” Veszélyes munkakörben indokolt lehet a helymeghatározás, de a munkavégzés ellenőr- zésére nem használható 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

25 Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu
Kamerás megfigyelés Csak magánterületen Munkáltató vagy vagyonőr (2005. évi CXXXIII. tv. 26. § és 28.§) Megfelelő cél és megfelelő tájékoz-tatáson alapuló hozzájárulás Megfigyelés vagy rögzítés? Munkavégzés ellenőrzé- sére nem irányulhat Intim helyiségekben tilos 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

26 Munkahelyi alkohol-, drogteszt
Megbízhatatlan drogtesztek  csak eü. Személyzet végezheti Önkéntesség megkérdőjelezése Csak kifejezett törvényi felhatalmazás alapján végezhető drogteszt(katonák) Alkoholteszt megengedett, ha nem indokolatlan zaklatás 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

27 Munkaviszony megszűnése
Az ek átirányítása tilos a vezető részére A munkavállaló kérésére másolatot kell adni minden vele kapcsolatos dokumentumról Csak a jogszabályban előírt adatokat lehet és kell megőrizni Mindkét felet titoktartás kötelezi a mviszony után is 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

28 PPOS Adatvédelmi auditálás célja és módszere
Célja: a szervezet adatkezelései megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak Módszere: a kezelt személyes adatok életútjának elemzése az adatfelvételtől, az adatok felhasználásán át, az adatok törléséig. 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

29 PPOS Adatvédelmi auditálás menete
Adatfelvétel, információgyűjtés Az adatkezelés részletes vizsgálata Próbaregisztrálások Szakértői jelentés elkészítése, ajánlásokkal, javaslatokkal Adatkezelési tájékoztató Ismételt ellenőrzés Tanúsítvány átadása 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

30 PPOS Adatvédelmi auditálás előnyei
Jogszerű működés Szankciók elkerülése Bizalom az ügyfelek felé Felelősségvállalás pénzügyi háttérrel Több, elégedett ügyfél 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu

31 Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu
Köszönöm a figyelmet! Dr. Kulcsár Zoltán Privacy Policy Online Services 2120 Dunakeszi, Csillag u. 10. Tel./fax: Mobil: Honlap: 2008. június 13. Dr. Kulcsár Zoltán - ppos.hu


Letölteni ppt "Adatvédelem a munkahelyen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések