Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A ZÖLD FŐISKOLA 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A ZÖLD FŐISKOLA 1."— Előadás másolata:

1 A ZÖLD FŐISKOLA 1

2 A PROJEKT CÉLJAI ÉS HATÁSAI
Dr. Gergely Sándor CSc. projektvezető TÁMOP /1/KONV – „Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a zöld Magyarországért” projekt nyitó rendezvény és sajtótájékoztató Gyöngyös, február 21.

3 A Projekt címe: „Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja
az energetikai biomassza (zöldenergia) termelés, átalakítás, hasznosítás, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a zöld Magyarországért” Azonosító száma: TÁMOP /1/KONV

4 Károly Róbert Főiskola, mint konzorcium vezető;
A projekt Konzorciumi partnerei: Károly Róbert Főiskola, mint konzorcium vezető; Konzorciumi tagok: NORDA Kft. Heves Megyei Agrárkamara Nógrád Megyei Agrárkamara

5 A Projekt megvalósításának kezdete: 2012. november 30.
A Projekt befejezésének tervezett időpontja: január 31. A Projekt összköltsége: Ft

6 A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A HAZAI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSPOLITIKÁHOZ
- Kitörési lehetőség a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodóknak, élőknek is. - Új munkahelyek, foglalkoztatás növekszik - Lakosság megtartó-képesség növekszik - Helyi adóbevétel növekszik - A régió, kistérség és település versenyképesség növekszik - Innovációk alkalmazása - Helyi szaktudás felhasználása, képzés és továbbképzés - Életszínvonal növekszik - életminőség javul. - Talajminőség javul, talajerózió csökken - Növekszik az O2 termelés - Növekszik a CO2 megkötés - Növekszik a pormegkötés - Levegő és vízminőség javul - Növekszik a rekreációs potenciál - Javul az életminőség - Alternatív és fenntartható földhasználati lehetőségek - Tőkebeáramlás, beruházás növekszik - A megnövekedett keresletre új ipar, szolgáltatási rendszer és kereskedelem települ - Infrastruktúra-fejlesztés - A helyi energia-önellátás szintje növekszik A projekt társadalmi, gazdasági, környezeti hatásai Társadalmi hatások Gazdasági hatások Környezeti hatások

7 PROBLÉMAFA Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió lakosságának életminősége romlik A vidéki térségek leszakadása növekszik Helyi gazdaság fejletlen volta Alacsony kutatási, fejlesztési és innovációs képesség Alacsony hatásfokú gyakorlati alkalmazás 1. probléma Határrégió centrum periféria viszony 2. Elöregedő népesség; fiatalok elvándor-lása 6. probléma: Zöld beruházásokban a vállalkozói aktivitás alacsony 7. problé-ma: Foglal-koztatá-si ráta igen a-lacsony szintű 8. problé-ma: Vállal-kozások tőke-ereje csekély 12. probléma: A kutatás-, fejlesztés, innováció eredmé-nyeinek gyakorlati-üzleti hasznosí-tása alacsony színvonalú 11. probléma: Kihaszná-latlan emberi és természeti potenci-álok 3. Alternatív jövedelem szerzési lehetősé-gek isme-retének hiánya 4. A régióban keletkező innovációk terjeszté-sének hiányossá-gai 5. A helyi energia és élelmiszer termelés-hez kapcso-lódó gyakorlati ismeretek hiányosak 9. probléma: A vállalko-zók ismeretei hiányosak a zöld gazdaság-ról, ezért is fejletlen az A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony 13. probléma: A helyi energia és élelmiszer termelés-hez kapcsoló-dó kor-szerű és gyakorlati ismeretek hiányosak 10. probléma: A helyi zöldener-gia és a helyi élelmiszer termelés-, átalakítás-, hasznosí-tás elmara-dottsága a lehetősé-gekhez képest

8 PROBLÉMAFA 1. A vidéki térségek leszakadása növekszik 1. probléma 2.
Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony A régió lakosságának életminősége romlik A vidéki térségek leszakadása növekszik 1. probléma Határrégió centrum periféria viszony 2. probléma Elöregedő népesség; fiatalok elvándorlása 3. probléma Alternatív jövedelem szerzési lehetősé-gek ismeretének hiánya 4. probléma A régióban keletkező innovációk terjesztésének hiányosságai 5. probléma A helyi energia és élelmiszer termeléshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek hiányosak

9 PROBLÉMAFA 2. Helyi gazdaság fejletlen volta 6. probléma 7. probléma
Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony A régió lakosságának életminősége romlik Helyi gazdaság fejletlen volta 6. probléma Zöld beruházásokban a vállalkozói aktivitás alacsony 7. probléma Foglalkoztatási ráta igen alacsony szintű 8. probléma Vállalkozások tőke-ereje csekély 9. probléma A vállalkozók ismeretei hiányosak a zöld gazdaságról, ezért is fejletlen az 10. probléma A helyi zöldenergia és a helyi élelmiszer termelés-, átalakítás-, hasznosítás elmaradottsága a lehetőségekhez képest

10 PROBLÉMAFA 3. Alacsony kutatási, fejlesztési és innovációs képesség
Az Észak-Magyarországi régióban az elszegényedési folyamat nem mérséklődik A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége alacsony A régió lakosságának életminősége romlik Alacsony kutatási, fejlesztési és innovációs képesség Alacsony hatásfokú gyakorlati alkalmazás 11. probléma Kihasználatlan emberi és természeti potenciálok 12. probléma A kutatás-, fejlesztés, innováció eredményeinek gyakorlati-üzleti hasznosítása alacsony színvonalú 13. probléma A helyi energia és élelmiszer termeléshez kapcsolódó korszerű és gyakorlati ismeretek hiányosak

11

12

13

14 A fiatal kutató életpálya népszerűsítése a régióban
A PROJEKT CÉLJAI A KRF innovációs tevékenységének ismertetése, TTT tevékenységének disszeminációja Hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása K+F+I eszközeivel Kutatási- fejlesztési-innovációs tevékenységek eredményei gyakorlati hasznosításának elősegítése Átfogó cél Fő cél Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a társadalom és a gazdaság szereplői felé a szegénység leküzdése érdekében A fiatal kutató életpálya népszerűsítése a régióban Rész célok

15 CÉLFA 1. Az Észak-Magyarországi régió elszegényedési folyamata mérséklődik, majd megáll és elindul a fenntartható fejlődés útján A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége javul A lakosság életminősége és jól-léte növekszik Felzárkózó vidéki térségek az Észak-Magyarországi régióban 1. Alternatív jövedelem-szerzési források bemutatása 2. Kutatási-fejlesztési és innovációs eredmények bemutatása hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez 3. Technológiai bemutatók és más tudomá-nyos ered-mény disszemi-nációk elősegítik a helyi gazdaság magára találását és fejlesztését 4. Növekszik a helyi élelmi-szer termelés feldolgozás és fogyasztás 5. A régió zöld gazdaságá-ban növekszik a vállalkozói aktivitás 6. A régió zöld gazda-ságában növekszik a foglal-koztatás 7. Növekszik a hátrányos helyzetű lakossági cso-portok foglal-koztatása

16 CÉLFA 2. Az Észak-Magyarországi régió elszegényedési folyamata mérséklődik, majd megáll és elindul a fenntartható fejlődés útján A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége javul A lakosság életminősége és jól-léte növekszik Felzárkózó vidéki térségek az Észak-Magyarországi régióban 8. Zöld beruházások; környezetipari minta-térségek kialakítása 9. Margináis területek energetikai célú kihasználása 10. Vállalkozói tudás készlet és kooperációs attitűd javul 11. A helyi élelmiszer és energia ökociklus lehetőségek integráltan és hosszú távon fenntartható módon való hasznosítása

17 CÉLFA 3. Az Észak-Magyarországi régió elszegényedési folyamata mérséklődik, majd megáll és elindul a fenntartható fejlődés útján A régió foglalkoztatási, GDP előállítási és tőkevonzó képessége javul A lakosság életminősége és jól-léte növekszik Felzárkózó vidéki térségek az Észak-Magyarországi régióban 12. 10-18 éves és a 19-40 éves korosztály számára jövőkép és a fenn-tartható fejlődés feltételeinek tudatosítása 13. Fiatal kutatók alkalmazása 14. A tudás, és technológia transzfer szín-vonala és hatékonysága növekszik 15. A kutatás, fejlesztés-, innováció eredményeinek gyakorlati-üzleti hasznosítási színvonala emelkedik

18 TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV 1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
2. SZAKMAI FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG 3. KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG 1.1. Megvalósíthatósági tanulmány 1.2. Igényfelmérés, piackutatás 1.3. Egyéb szükséges háttértanulmány 3.1. Tájékoztatás, nyilvánosság 3.2. Könyvvizsgálat 3.3. Esélyegyenlőség 3.4. Fenntarthatóság A Tudományos eredmények és tevékenységek népszerűsítése a felsőoktatási intézmények kutatásainak társadalmi megismertetése különös tekintettel a fiatalabb korosztály részére B Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása C A tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése a felsőoktatásban és a tudományos kutatásokban lévő trendek és eredmények közvetítése a társadalom, különös tekintettel a fiatal korosztályok irányába HEMAK 2.A.2. Zöld szabadegyetem, nemcsak főiskolásoknak (téli időszakban) HEMAK HEVES 2.A.3. Helyszíni bemutatók szervezése NORDA 2.A.4. Dokumentumfilm-készítés 2.A.5. Flash animációk 2.C.2. Két nemzetközi és egy magyar konferencia – két évente német-magyar, két évente távérzékelési konferencia 2.C.3. Fiatal kutatók éjszakája 2.C.4. Állandó kiállítás Tass-pusztán 2.C.5. „Kutatások a KRF-en” – c. műsor a Gyöngyösi TV-ben (kéthetente 10 perc) 2.C.6. Károly Róbert Napok (kapcsolódás a városi Szüreti Napok programsorozathoz) 2.A.1. Nyári egyetem szervezése angol és/vagy német nyelven 2.B.1. Regionális verseny főiskolásoknak 2.C.1. Elektronikus szakmai lap alapítása 2.A.6. Angol, ill. magyar nyelvű brosúrák készítése – népszerűsítő kiadvány 2.C.7. Honlap készítése 2.C.8. A XX. századi magyar tudós nők kiállítása 2.C.9. Kiválósági díjak alapítása – Zöld Magyarországért-díj 2.C.10. Könyvek kiadása - Zöldláng fűtőmű (önkormányzatok, nem mezőgazdasági vállalkozók részére) - Zöldenergia és élelmiszer helyből a helyieknek (hátrányos helyzetűek és romák részére) - Termőföld hasznosítás zöldenergiával (mezőgazdasági vállalkozók részére) NORDA BAZ 2.A.3. Helyszíni bemutatók szervezése NMAK NÓGRÁD 2.A.3. Helyszíni bemutatók szervezése 2.A.2. Zöld szabadegyetem, nemcsak főiskolásoknak (téli időszakban) NMAK 2.A.2. Zöld szabadegyetem, nemcsak főiskolásoknak (téli időszakban)

19

20 A szakmai tevékenység mellé rendelt disszeminációs
eszközök és az általuk elérni kívánt célcsoportok 1. Szakmai fejlesztő tevékenység Disszeminációs eszközök Elért célcsoport/célközönség Nyári Egyetemek szervezése brosúra 30 fő Zöld szabadegyetem nemcsak Főiskolásoknak Előadás+ brosúra 90 fő+ 90 Helyszíni bemutatók szervezése Bemutató+ 125 fő+125 Ismeretterjesztő film készítés film 340 000 fő Flash Animációk készítése Interaktív média 1800 Angol, illetve magyar nyelvű brosúrák készítése 50 fő Regionális verseny főiskolásoknak Verseny 20 fő

21 A szakmai tevékenység mellé rendelt disszeminációs
eszközök és az általuk elérni kívánt célcsoportok Szakmai fejlesztő tevékenység Disszeminációs eszközök Elért célcsoport/célközönség Elektronikus szakmai lap alapítása és működtetése /olvasótábor/ Szakmai lap 1800 főx8=14 400 Elektronikus szakmai lap alapítása és működtetése publikáló hallgatók száma:10 Két nemzetközi és 1 magyar nyelvű konferencia szervezése Konferencia+ brosúra+kiadvány 160 fő Fiatal Kutatók éjszakája Kutatói nap 160fő Állandó kiállítás Tass-pusztán Kiállítás 150 főx8=14 400 Kutatások a KRF-en Gyöngyös városi TV Riportműsor 52x20 000”1 040 000 fő Károly Róbert Napok Rendezvény 300 fő Honlap aloldal készítése, működtetése Interaktív média

22 A szakmai tevékenység mellé rendelt disszeminációs
eszközök és az általuk elérni kívánt célcsoportok Szakmai fejlesztő tevékenység Disszeminációs eszközök Elért célcsoport/célközönség XX. századi magyar tudós nők kiállítás kiállítás 150 fő Kiválósági díjak alapítása - Zöld Magyarországért-díj 6 Könyvek kiadása könyv 2500 brosúra 9975 Rádió megjelenés riport 3x80 000= Rendezvények látogatói rendezvény 520 fő Összesen közvetlen célcsoport 1316 Összesen közvetett célcsoport

23 Hazánk gazdag jövő elé néz.
A jövő azé a nemzeté, amely erőit egyesítve állítja elő élelmiszerét, energia szükségletét és megóvja édesvíz kincsét. Hazánk gazdag jövő elé néz.

24 „Aki vetőmagját sírva emelve megy tova,
vigadozással jő elő, kévéit emelve.” /Zsoltárok könyve 126.6/

25 Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


Letölteni ppt "A ZÖLD FŐISKOLA 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések