Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára"— Előadás másolata:

1 Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára
Kuktin Erzsébet

2 Tihanyi Alapítólevél 1055 – első magyar szórványemlék
András ben apátságot létesített Tihanyban, melynek alapítólevele az elsõ eredetiben fennmaradt magyar oklevél. A szórványemlékek (az első lejegyzett magyar szavak idegen nyelvű szövegekbe ágyazódtak be) .Nemcsak tulajdonneveket, hanem közneveket, szószerke-zeteket és egy mondattöredéket is tartalmaz magyarul: »feheruuaru rea meneh hodu utu rea« (Fehérvárra menő hadi útra). Összesen 58 magyar közszó található az Alapítólevélben. I. András király ( ) a Thuróczy Krónikában

3 Kuktin Erzsébet

4

5 Tihanyi Bencés Apátság

6 Tihanyi Apátság – I. András sírja (1046-1060)

7 Szerkesztője, fogalmazója valószínűleg Miklós püspök volt, leírója más, ismeretlen személy. Két hártyából összevarrt, több helyen sérült oklevél. Alapító okirat

8 Az első prózai emlékünk:
Halotti Beszéd és Könyörgés /1200 Egy latin nyelvű egyházi könyvben, az úgynevezett Pray-kódexben maradt fenn. A kódex 172 hártya-lapból áll, 1192 és 1203 között készült. 1813 óta az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. Pray György ( ) 

9 Kuktin Erzsébet

10 Egybefüggő magyar mondatokat tartalmaz.
Két részből áll: 26 soros temetési beszédből és 6 soros könyörgésből. Míg az előbbi szabad tolmácsolása a következő lapon található latin szövegnek, addig az utóbbi pontos fordítása a latin eredetinek. Összesen 274 magyar szóelőfordulás található benne (a Halotti Beszédben 227, a Könyörgésben 47 szó van). Ez 190 szótári szót tesz ki.

11 Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté kezdetben [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot házzá. És mind[en] paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcs- től, halálnak halálával halsz”. Hallá holtát teremtő Isten- től, de feledé. Engede ördög intetének, és evék az[on] tiltott gyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala leve, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék. Haraguvék Isten, és veté őt ez munkás világba: és lőn halálnak és pokolnak martaléka, és mind[en] ő nemének. Kik azok? mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: Bizony, egy ember sem kerülheti el ez vermet, bizony, mind ahhoz járó vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét!

12 Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. Látjátok fele[baráta]im szemtekhel[=-kel] mik vagymuk[=-unk]. ysa pur es chomuv uogmuc. Is-a [=bizony] por és hamu vagymuk[=-unk]. Menyi milostben terumteve eleve miv isemucut adamut. Mennyi mi[=a]laszt-ben teremt(ev)é eleve[=eleinte] mi ősemüket[=ősünket] Ádamot, es odutta vola neki paradisumut hazoa. és ad(ot)ta (vala) neki Paradicsomot házává. Es mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki elnie. És mind Paradicsom-ben való gyümölcsöktől monda neki élnie, Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. híon[=(híján),csak] til(a)t(ov)á őt egy fa gyümölcsétől, Pais Dezső –1973

13 Az első magyar vers: Ómagyar Mária-siralom /1300
37 soros, két hasábba írt és 132 szóból álló szövegemlék egy latin nyelvű, úgynevezett Leuveni Kódexben maradt fenn . 1922-ben véletlenül bukkantak rá az írásra, amely addigra már majdnem olvashatatlanná vált. A versre egy belgiumi egyetem könyvtárában őrzött latin nyelvű kódexben találtak rá. Szerzője valószínűleg az olaszországi Bolongnából származott.

14 Énekelnek: Baloghné Horváth Erzsébet, Csizinszky Judit, Dudás Karolina, Kiss Bernadett, Kiss Fatime, Majdán Piroska . Vezényel: Palatin Krisztina

15

16 A magyar irodalom első lírai emléke
A magyar irodalom első lírai emléke. Könnyed,lendületes, szabad fordítása egy latin nyelvű sequentiának /versnek, éneknek/. Az egyéni vallásos érzésterméke, Mária fájdalmát a részvét költőiségével jeleníti meg. A kötet két összekötött könyvtestből áll, a Siralmat az első rész utolsó levelének hátlapjára írták. A szöveg kopása a 15. századi egybekötés előtti használatból ered. A kódexet, mely az első világháború után bukkant fel, csere útján szereztük meg 1982-ben a Leuveni Katolikus Egyetem Könyvtárából.

17 Valék siralm-tudatlan. Si- ralmal sepedek, búal aszok, epedek
Valék siralm-tudatlan. Si- ralmal sepedek, búal aszok, epedek. Választ világom- tól zsidó, fiadomtól, ézes örömömtől. Ó én ézesuradom, egyen egy fiadom, síró a- nyát tekintsed, búábelől kinyújtsad! Szemem konyűel árad, én jonhom búal fárad, te véred hullatja én jon- hom alélatja. Világ vilá- ga, virágnak virága, keserű- en kínzatol, vas szegekkel veretel! Oh nekem, én fiam, ézes mézül, szégye- nül szépséged, véred hiul vízül. Siralmam, fohá- szatom tertetik kíül, én jonhomnak bel búa, ki somha nem [effacé: kíül] hűl. Végy halál engemet, egye- dem éljen, maradjon ura- dom, kit világ féljen!

18 „Világ világa, Virágnak virága!”
Alliteráció - a szókezdő v- hang összecsengése. A figura etymologica (jelentése szófejtő alakzat) azonos tövű szavak ismétlésén alapuló szóalakzat, retorikai alakzat; játék az azonos szótövekkel, illetve az azonos hangzású, de különböző jelentésű szavakkal. Hatása a hangzásbeli csekély változásban rejlik. Előfordul a köznyelvben, a népköltészetben, a műköltészetben, például kínok kínja, szépek szépe

19 Szalay Lajos: Ómagyar Mária-siralom /grafikák/


Letölteni ppt "Nyelvemlékek Bemutató óra a 8. osztály számára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések