Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁRTFOGÁS NAPJA Foglalkoztatáspolitikai lehetőségek a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására Budapest 2008. szeptember 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁRTFOGÁS NAPJA Foglalkoztatáspolitikai lehetőségek a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására Budapest 2008. szeptember 4."— Előadás másolata:

1 PÁRTFOGÁS NAPJA Foglalkoztatáspolitikai lehetőségek a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására Budapest 2008. szeptember 4.

2 A hátrányos helyzet kialakulásának okai
Hátrányos megkülönböztetés, Negatív diszkrimináció (faj, nem kor, nemzetiség, vallás, stb.), Fogyatékosság, Alacsony iskolai végzettség/szakképzettség hiánya, Gyakorlat hiánya (pl. pályakezdők), Földrajzilag hátrányos helyzetű lakóhely, A személy ideiglenesen távol kerül a munka világától, ezért tudása részben pótlásra szorul (pl. GYED-en, GYES-en lévők) Ezek a kategóriák ugyanannál a személynél sokszor halmozottan jelennek meg.

3 A foglalkoztatást elősegítő támogatások
Foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű az, akinek a munkaerő-piaci esélyei az átlagnál alacsonyabbak. A támogatás megállapításának szempontjából hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt, aki: a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap során 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva vagy, a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

4 Bértámogatás A foglalkoztatott álláskereső munkabéréhez és annak járulékaihoz nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatásához: Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és járulékai legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. Megváltozott munkaképességű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra.

5 Képzés támogatása kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás,
Célja: az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartás esélyeinek növelése. Képzési támogatásként: kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése (a képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítése) adható. A képzési támogatás keretében az alábbi költségek téríthetők meg: képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése étkezési költségtérítés szállás költség térítése

6 Munkaerő-piaci programok
A program lehet: Központi munkaerő-piaci program Regionális munkaerő-piaci program Uniós munkaerő-piaci program Időtartama a 3 évet nem haladhatja meg Célja: Térségi foglalkoztatási célok megvalósítása Munkaerő-piaci folyamatok befolyásolása A munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Elemei lehetnek: Munkaerő-piaci szolgáltatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások: képzés, közhasznú munkavégzés támogatása, bérköltség támogatás, helyközi utazás, csoportos személyszállítás támogatása

7 A régiókban indított munkaerő-piaci programok
Dél-dunántúli régió „Mentor-tanár” program – cél a tanulási nehézségekkel küzdő 7-8. és/vagy osztályos tanulók esélyegyenlőségének növelése, felzárkóztatásuk elősegítése és iskolai eredményességük javítása tanórán kívüli foglalkozások rendszerében. A program költsége 34 M Ft volt. Legfontosabb mutatói: a hiányzási mutatók % javulást mutattak a mentorált tanulóknál az általános iskolában, %-ot a középiskolákban. Mindkét iskolafokozatban a bukás, lemorzsolódás aránya lényegesen kisebb volt az előző tanévhez viszonyítva. Az Észak-alföldi Regionális Képző Központ olyan képzési programot indított, ahol az iskolai tanulmányaikat félbehagyók lehetőséget kaptak arra, hogy 7-8 osztályos felzárkóztató képzésen vegyenek részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 50 fővel, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 18 fővel indult a program. Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ olyan speciális felépítésű tanfolyamot indított, ahol lehetővé tették, hogy az iskolai tanulmányaikat félbehagyók az előzetesen megszerzett ismereteik figyelembe vételével kapcsolódhassanak be a képzésbe.

8 A régiókban indított munkaerő-piaci programok
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ „Alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek felzárkóztató munkaerő-piaci programja Ibrány térségében” 20 fővel indult ,-eFt felhasználásával, „Esélyteremtés hátrányos helyzetűeknek a megye 4 térségében” program 100 fő bevonásával eFt felhasználásával valósult meg. A 2006-ban elkezdődött „Pályakezdők a közoktatásban” elnevezésű program 24 fő részvételével, 2007 évben 9.867,-eFt felhasználásával folytatódott és 2009 júliusáig tart. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci felkészítő tábort szervezett 35 fő év közötti önálló életvitelre alkalmas fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű fiatal részére, melynek költsége megközelítőleg 1 millió Ft volt. A „Csellengők” program keretében a „Grundsulival” együttműködve a év közötti rászoruló fiatalok részére kulcsképesség fejlesztő, személyiségfejlesztő, tanulást segítő tréningeket tartottak. A 3 év időtartamra tervezett „Patrónus” elnevezésű program keretében 100 álláskereső pedagógus bevonásával 76 intézménynél kiemelten foglalkoznak a pályaválasztásukban veszélyeztetett fiatalokkal.

9 Alanyi jogon járó kedvezmények
A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok foglalkoztatásának elősegítésére, a évi CXXIII. törvény, illetve 31/2005.(IX.29.) PM rendelet alapján azok a foglalkoztatók, akik a törvényben meghatározott feltételek fennállásával érvényes START, START PLUSZ és START EXTRA kártyával rendelkező munkavállalókat foglalkoztatnak, járulékkedvezményt vehetnek igénybe. A kártyák érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított 2 év.

10 A munkáltató járulékfizetési kötelezettsége kártya típusonként:
Kártya típusa Foglalkoztatás 1. éve 2. éve START a bruttó munkabér 15 % a bruttó munkabér 25 % START PLUSZ START EXTRA járulékfizetési mentesség

11 A bűnmegelőzés érdekében 2007. évben tett intézkedések
Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, munkanélküli fiatalok számára nyújtott speciális nevelési, foglalkoztatási, sajátos készségfejlesztési, képzési, átképzési, pályaorientációs programok, szolgáltatások indítása, a gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzése érdekében állampolgári és bűnmegelőzési ismeretek oktatása az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésében, és továbbképzésében, támogató programok indítása annak érdekében, hogy a roma származású fiatalok köréből minél több szociális munkás, család- és gyermekvédelmi szakember, rendőr, áldozatsegítő, pártfogó felügyelő kerüljön ki, városokban a regisztrált álláskeresők bűnmegelőzési célú teljes – és részmunkaidős foglalkoztatásának, (például kalauz, házi gondnok, kerületi őr, bűnmegelőzési koordinátor, utcai szociális munkás, kórházi biztonsági őr) szakképzésének, átképzésének elősegítése, a szociális alapellátás munkatársainak, az önkormányzatok oktatási referenseinek, felkészítése a családon belüli erőszak észlelésére és más intézményekkel együttműködésben történő kezelésére, a büntetés-végrehajtási intézetekben és a javítóintézetekben lévők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a szabadságvesztés tartama alatti oktatás, szakképzés, OKJ-s képesítést adó képzési programok indítása és kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások működtetése.

12 A nyilvántartott álláskeresők bűnmegelőzési célú teljes és részmunkaidős foglalkoztatása bővítésének lehetőségei A városok biztonságát elősegíti az első szakmás képzések lebonyolítása, mely megnöveli a végzettek elhelyezkedési esélyeit a munkaerőpiacon. Pl: Hajdú-Bihar megyében 11, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 17 képzési programot bonyolítottunk le a szakmával nem rendelkezők részére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett közmunka program szintén elősegíti a tartósan munkanélküli és halmozottan hátrányos helyzetű városlakók mindennapi boldogulását, mely programból a hajdú-bihari városokban négyet bonyolítottunk le „Parkok, zöldterületek karbantartása” témakörben. A „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” című HEFOP projekt keretében kifejlesztettük a „Roma polgárőr” képzési programot. Sajnos a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség részéről ellenállásba ütköztünk, ami meggátolta a év elején való indítást.

13 Az iskolából kimaradt tanköteles korúak, valamint a munkanélküli fiatalok számára biztosított képzési, átképzési lehetőségek felzárkóztató képzés, szakképzés, átképzés, foglalkoztatást elősegítő tréningek, munkaerő-piaci programok, a halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek társadalmi beilleszkedését és munkavállalását segítő központi képzési programok, a „Lépj egyet előre!” programok

14 A büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak számára szervezett programok
A munkaügyi szervezet kiemelt figyelmet fordít a büntetés-végrehajtási intézményekben szabadulás előtt álló elítéltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítésére. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal segíti mindazokat a kezdeményezéseket, amelyeket a munkaügyi központok és a regionális képző központok folytatnak együttműködési megállapodás keretében a büntetés-végrehajtási intézményekben. A regionális képző központok évek óta – folyamatos és jó kapcsolatot építettek ki a működési területükhöz kapcsolódó BV Intézetekkel. A képző központok és az érintett BV intézetek rendszeresen valósítanak meg képzéseket elsősorban szabadulás előtt álló, szakképzetlen elítéltek részére, a munka világába történő visszatérésük és beilleszkedésük elősegítése érdekében.

15 Külön említést érdemel a Kecskeméti Regionális Képző Központ,
„Parkgondozó képzés és fejlesztő tréningek az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézetben” c. projektje. A Parkgondozó képzés és önfejlesztő tréning 18 fővel indult, az összes hallgató sikeres szakmai vizsgát tett. A projekt zárását követően munkájukat elismerő oklevéllel jutalmazta a pályázat kiírója, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság. A HEFOP „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” c. projekt keretében az elsőként összeállított, hátrányos helyzetűek részére kidolgozott Rongyszőnyegszövő program lebonyolítására a Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézetben került sor. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartottak képzési igényeinek kielégítése vált lehetővé a ” Lépj egyet előre” program, az MPA képzési keret, a BV-intézet saját finanszírozása, illetve a központi program forrásainak segítségével.

16 A regionális képző központok programjai
A regionális képző központok minden esetben felkészítő/motivációs tréninget, sok esetben felzárkóztató foglalkozásokat tartanak. Céljuk, hogy felkészítsék az iskolarendszerből lemorzsolódott hallgatókat az elméleti tudás befogadására, a huzamosabb idejű tanulásra, a tanfolyam ideje alatti, csoportban és közösségben való együttműködésre, a hatékony tanulás technikáira. A résztvevők a képzés végén 30 órás munkaerő-piaci tréning keretében álláskeresési technikákkal ismerkedtek meg. Elkészítették az önéletrajzukat a szakemberek felkészítették őket az állásinterjúra.

17 Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben és felnőttképzési szolgáltatásokban biztosított konfliktuskezelő és álláskeresési tréningek A regionális képző központok programjainak fontos eleme a büntetés-végrehajtási programokon belül a mentálhigiénés, valamint a szabadulás előtt állók társadalmi és munkahelyi beilleszkedését segítő tréningeken belül az álláskeresési tréningek oktatása. A felzárkóztató tréning által lehetőség nyílik a csoporttagok kooperatív együttműködésére, ezáltal a csoportkohézió erősítésére. A képzésbe vont csoportok lehetőséget kapnak közérdekű témák kapcsán személyes megnyilatkozásra, valamint álláspontjaik építő jellegű vita során történő ütköztetésére, egymás jobb megismerésére.

18 A „Lépj egyet előre!” program keretén belül 2006-2007-ben szervezett programok
Pécsi RKK Kalocsai Fegyház és Börtön virágkötő Baracskai Országos Bv. Intézet könnyűgépkezelő sütőipari munkás Budapesti MIK Budapesti Fegyház és Börtön számítógép kezelő-használó Márianosztrai Fegyház és Börtön szobafestő-mázoló és tapétázó Székesfehérvári RKK Veszprém Megyei Bv. Intézet KIT Balassagyarmati Fegyház és Börtön gyorsétkeztetési eladó ADU Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl Sprinter Heves Megyei Bv Intézet Rutinsoft Kft Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Szabolcs Szatmár Bereg M-i Bv. Burgerland Vas Megyei Bv. Intézet Szobafestő-mázoló és tapétázó Számítástechnikai és oktatási Kft Fiatalkorúak Reg. Bv. Int., Szirmabesenyő ECDL FULL

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Lőrincz Leó Főosztályvezető
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal


Letölteni ppt "PÁRTFOGÁS NAPJA Foglalkoztatáspolitikai lehetőségek a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására Budapest 2008. szeptember 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések