Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életpálya modell, portfólió

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életpálya modell, portfólió"— Előadás másolata:

1 Életpálya modell, portfólió

2 Az életpályamodell koncepció az „egyéni teljesítmény” értékelésén alapul.
Előnyei: Emelkedhet a pedagógusoknak jelentkezők száma. (kiválasztás) Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt. Az egyéni érdemeket honorálja. Motiválja a tanárokat.

3 Minősítés A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (7) Minősítő vizsga: a gyakornok részére. Minősítő eljárás: a pályán lévő pedagógusnak. A minősítést a kormányhivatal szervezi, ITT KELL JELENTKEZNI. A minősítési eljárás összetett folyamat a minősítés szempontjai, az eljárásban résztvevők, a módszerek és a minősítő eljárás időtartama tekintetében is.

4 Az életpálya fokozatok
1. fokozat: Gyakornok (2-4 év) 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év) 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év) 4. fokozat: Mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 5. fokozat: Kutatótanár feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)

5 A minősítési szempontok
A bizottságnak figyelembe kell venni többek között: A pedagógussal készített önértékelést (portfóliót), interjút; Az intézményvezető összegző véleményét; Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket; A foglalkozás-megfigyelések eredményeit; A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat; A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét.

6 Minősítési eljárásra jelentkezés
Keretszám alapján a pedagógus adott év március 31-ig kezdeményezi a kormányhivatalnál Munkáltató véleményének kikérése alapján jelentkezik Megjelöli a minősítés során elérni kívánt fokozatot Adott év április 30-ig dönt a részt vevő pedagógusokról Adott év május 31-ig értesít a döntésről A pedagógus a jelentkezést követő évben teszi le a minősítő vizsgát. A munkáltató köteles a részvételt biztosítani Átsorolás a sikeres vizsgát követő év első napjától történik A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete MAGYAR KÖZLÖNY • 2013.évi143.szám

7 PORTFÓLIÓ Jelentése: Dokumentumdosszié, műfaját tekintve gyűjtemény.
Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítanak egy területen megszerzett tudást, gyakorlottságot. A tanárok munkáiból (dolgozatok, írások, kérdőívek, előadások, fotók és minden olyan munka, ami az oktatási munkához kapcsolódik) készült összesítés. Összegezve: A tanári gyakorlat eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati munkát, fejlődést dokumentálja a portfólió.

8 Készítése nem igényel részletes központi előírásokat.
Munkaportfólió A tanári pálya eseményeinek munkanaplószerű rögzítése, melynek célja az egyéni fejlődés biztosítása. Összegyűjti mindazokat a tapasztalatokat, amelyek tudatosítása és felhasználása a pedagógus későbbi munkája során nagy segítséget jelenthet. Bemutatja a tanári kompetenciák meglétét, illetve fejlettségét. Összeállítása egyedi. Készítése nem igényel részletes központi előírásokat.

9 A portfólió tartalma A szakmai életpálya bemutatása
A szakmai munka dokumentumai Reflexiók, önértékelés Külső értékelések A szakmai fejlődés útja

10 A szakmai életpálya bemutatása
Tanulmányok (iskolai végzettségek, részvétel képzéseken, továbbképzéseken); Munkahelyek, reflexiók az eddigi munkahelyekről; Szakmai tevékenységek; Közéleti tevékenységek; Publikációk; Innovációk bemutatása (pl. tananyagfejlesztés); Előző minősítések dokumentumai; Elismerések, díjak;

11 A szakmai munka dokumentumai
A pedagógiai munkával kapcsolatos elemzések, értékelések, írásos anyagok, képek, videók, hanganyagok, stb. Óraleírások (10) Tanórán kívüli programokról készült anyagok; A pedagógus továbbképzését, önképzését igazoló szakmai anyagok; Tréningek, képzések magtartását igazoló dokumentumok; Programokról készült anyagok, dokumentációk;

12 Reflexiók, önértékelés
Reflexió - a pedagógus elemző-értékelő gondolatai. Az önértékelés „az ember kritikai megítélése és minősítése önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, magatartásáról. A folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzése alapuló önértékelés lehetővé teszi az egészséges, személyiségre jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás képességének fejlődését.” Az alábbi tényezők alakítják a tanár önértékelését, identitását: egyéni tapasztalatai; környezetének visszajelzései. Báthory Zoltán - Falus Iván: Pedagógiai lexikon III., Keraban, Budapest 1997, (102. o.)

13 Külső szakemberek véleménye:
Külső értékelések Külső szakemberek véleménye: szakmai munkaközösség-vezető; igazgató, szaktanácsadó, szakértő, szülők, tanulók véleményét tartalmazó anyagok, amelyek lehetnek: írásos dokumentumok; a minősítés során folyatott interjúk.

14 A szakmai fejlődés útja
Rövid, néhány oldalas összefoglalás: a pedagógus szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődését segítő és gátló tényezőkről, folyamatokról; a pedagógus jövőbeni terveiről.

15 A portfólió készítésének szakaszai
Célok megismerése A cél eléréséhez szükséges dokumentumok körének meghatározása. Anyaggyűjtés A cél elérésének bizonyítására alkalmas dokumentumok gyűjtése, reflektív jegyzetek készítése. Válogatás A portfólióba kerülő anyagok kiválasztása. Reflexió A választás indoklására minden dokumentumhoz reflektív jegyzetek csatolása. Reflektív önértékelés írása a bemutatott fejlődésről, eredményekről. Szerkesztés A portfólió gondosan szerkesztett, átlátható, vizuálisan is vonzó formába öntése.

16 Lehetséges portfólió-tartalmi elemek
Minden tartalmi elemhez reflexiót kell készíteni, melyben igazolni kell az ott megjelent tanári kompetenciák meglétét! Tanulmányok készítése a tantárgy oktatásával kapcsolatban; Hazai, külföldi szakirodalom reflektív elemzése; Módszertani segédanyag készítése; Helyi tanterv kidolgozása; Saját készítésű tanmenet; Fejlesztési tervek; Projektoktatás dokumentumai; Szabadidős programok dokumentumai; Táborok programdokumentumai; Szakmai rendezvényeken való részvétel dokumentumai; Fényképek, videók mellékletként csatolva; … stb.

17 A portfólió minősítésének kritériumai
A gyűjtemény megtervezettsége, szerkesztettsége, koherenciája; A bemutatott dokumentumok mennyisége; A bemutatott dokumentumok minősége, feldolgozottsága; A dokumentumok sokszínűsége (eredetiség, változatos médiumok); A dokumentumokkal kapcsolatos reflexiókban: a kifejtés szakszerűsége, szabatossága; szaknyelv alkalmazása; az elemzés /értelmezés/ összegzés terjedelme; az elemzés /értelmezés/ összegzés színvonala; A formai követelményeknek való megfelelés Lehetővé teszi a tanárok teljesítményének munkájuk alapján történő értékelését, ami növeli az értékelés érvényességét.

18 Formai követelmények a papírméret A4-es (29,7 × 21 cm);
margók: alul, felül, jobb és bal oldalon egyaránt 2,5 cm-es, kötés(margó): bal oldalon, értéke 1,5 cm; a dokumentum egyoldalas, azaz nyomtatás kizárólag a lap egyik oldalára történhet; A betű mérete 12 pt; a bekezdés igazítás sorkizárt; sortávolság 1,5-es, a tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátva) a dolgozat elején, a bibliográfia a végén helyezkedjen el, oldalszámozás Arab számokkal történik. A tartalomjegyzéktől kezdve, folyamatosan végezzük.

19 Formai követelmények Az irodalomjegyzék feltüntetésére vonatkozó szabályok: Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom szerepeljen! Könyvre való hivatkozásnál tartsuk be az általánosan elfogadott szabályokat! Ha folyóiratcikkre hivatkozunk: 1. A kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos oldalszámot: Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia. Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz Az Internetről letöltött dokumentumok leírásával kapcsolatos előírások: A hivatkozott link mellett mindig meg kell jeleníteni a letöltés pontos dátumát.

20 1. Bevezetés, bemutatkozó esszé
Bemutatkozás: Visszatekintés saját szakmai fejlődésemre; Szakmai fejlődésem állomásai; Az esszében bemutatkozom, leírom a tanári pályám során a pedagógiához, a tantárgya(i)mhoz kapcsolódó tanulmányaimat, szakmai fejlődésem állomásait. Ezekkel a már meglévő kompetenciáimat fogom alátámasztani.

21 Pedagógus kompetenciák
A tanár szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas: A tanulói személyiségének fejlesztésére, az egyéni bánásmód érvényesítésére; A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére, esélyteremtésre, nyitottságra a különböző társadalmi-kulturális sokféleség iránt; Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás megszerzésére, birtoklására; A pedagógiai folyamat tervezésére; A tanulás támogatására; A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelésére; Kommunikációra és szakmai együttműködésre; Elkötelezettségre és felelősségvállalásra a szakmai fejlődésért.

22 Lehetséges megoldás a meglévő tanári kompetenciák bemutatására I.
Bevezető Óravázlat Tanterv - elemzés Projekt-oktatás Szabadidős tevékenység 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése X 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre 3. Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 4. A pedagógiai folyamat tervezése 5. A tanulás támogatása 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

23 Lehetséges megoldás a meglévő tanári kompetenciák bemutatására I.

24 Óraterv A tanítási gyakorlat elemzése, reflexiók
Az óra helye, célja, A tananyag tartalma, terjedelme megfelelt, e a tantervi követelményeknek? Milyen készségeket, képességeket igyekeztem fejleszteni? Mik voltak a nevelési célok és azok megvalósultak-e? Motiválás Tanulásszervezés Differenciálás Megvalósultak-e a következők: Tanulói önállóság Egyéni korrekció Felzárkóztatás Tehetséggondozás Saját munkám értékelése A kompetenciák, amik megvalósultak

25 RJR modell Ráhangolódás – Jelentésteremtés - Reflektálás
Tudományos megfogalmazása: Tanulási-tanulássegítés modell a kritikai gondolkodás és az aktív tanulás érdekében. Minden maradandó tudást a már meglévő és megértett ismeretekre alapozzuk Ráhangolódás: motiváció, előzetes ismeretek Jelentésteremtés: az új ismeretek megértése, tudásrendszerbe való beépítése és rögzítése Reflektálás: az új ismeretek erősítése, ellenőrzése Önállóan megoldandó tanulási helyzetben alkalmazzák saját gondolkodásuk és a tanulási folyamat megfigyelésére, képessé válnak arra, hogy az új információt hozzáadják a már korábban megszerzett tudásukhoz. A maradandó tudás megszerzése és az elmélyült megértés személyes dolog.

26 Segédeszközök és időbeosztás
Óravázlat Tantárgy: testnevelés Évfolyam: Téma: Tanár: Óraszám: AZ ÓRA ELŐTT Motiváció Az óra értéke: Oktatási folyamatba illeszkedés (korábbi és következő tananyag): Tervezés szempontjai és indokai: Célok Oktatási anyag: Várható eredmények: Hasznosítása a tudásnak: Előfeltételek Milyen ismeretekkel, készségekkel és képességekkel kell rendelkezniük a tanulóknak? Értékelés Eredményesség mérése: Segédeszközök és időbeosztás Eszközszükséglet: Időbeosztás: Munkaforma Alakzatalakítás: Csoportbeosztás: Egyéb:

27 Óravázlat AZ ÓRÁN Bevezető rész (Ráhangolódás) Rendtartó intézkedések:
Órai feladatok ismertetése: Előkészítő mozgások: Fő rész (Jelentésteremtés) Rávezető gyakorlatok: (alakzatalakítás) Célgyakorlatok: (csoportbeosztás) Tervezett tevékenység rögzítése: Csoport feladatcserék: Végrehajtás ellenőrzése Tanulói önértékelés: Befejező rész (reflektálás) Tanultak hasznosítása: Milyen irányítást kaptak a tanulók ahhoz, hogy tudásukat megszerezzék és hasznosíthatják? Eszközök helyretétele Óra értékelése: AZ ÓRA UTÁN Mentálhigiéniás feltételek, szertár- és öltözőrend Óraterv értékelése: Személyes reflexiók:

28 Felhasznált irodalom A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete MAGYAR KÖZLÖNY • évi143.szám html ( ) ezs.html ( ) alapvet_cljai.html ( ) __hrom_t.html ( ) ( ) Ajánlom: ( )

29 A FIGYELMET! JÓ MUNKÁT ÉS SOK SIKERT! erdeine.bekesi.valeria@ofi.hu
KÖSZÖNÖM


Letölteni ppt "Életpálya modell, portfólió"

Hasonló előadás


Google Hirdetések