Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS"— Előadás másolata:

1 A szabadságvesztés „határértékei” büntetéstani és végrehajtási problémák

2 SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS
HALÁLBÜNTETÉS SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS ALTERNATÍV SZANKCIÓK

3 ELÍTÉLTEK ÍTÉLETIDŐ SZERINT MEGOSZLÁSA (2008. december 31.)
Ítéleti idő % 1 hónapig 15 0,1 1-6 hónapig 281 2,5 6-12 hónap 1505 14,5 1-2 év 2011 19,5 2-3 év 1493 3-5 év 1867 18 5-10 év 2138 20,6 10 év felett 839 8,1 Életfogytiglan (felülv.) 219 2,1 Életfogytiglan (tényl.) 12 Összesen 10380 100%

4 MINDKÉT OLDALON KÖZÖS PROBLÉMA
PÓTOLHATÓ –E EGY SZANKCIÓ EGY MÁSIKKAL? ☛ MINDEN SZANKCIÓNAK SAJÁTOS SZIMBOLIKÁJA (JELLEGE) VAN ☛ AZ ÉRINTKEZÉSI PONTOK CSAK VIRTUÁLISAK, INKÁBB CSAK A KODIFIKÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI

5 Melyek a halálbüntetés jellegzetességei?
☛ végleges ártalmatlanná tétel ☛ a tálio szublimált – legális formája ☛ a büntetés- végrehajtás a test megsemmisítését jelenti

6 Mi a szabadságvesztés büntetés lényege?
☛ a fogvatartott testének átmeneti kisajátítása révén ☛ a személyiség javítását büntetéstani korszakfüggő módon: rehabilitációját -reintegrációját, azaz a társadalomba való visszaillesztését célozza, ☛ hogy szabadulás után önálló életvitelre képes ember maradjon

7 Milyen szimbolikát hordoznak az alternatív szankciók?
☛ az elítéltet rendszerint szabadlábon hagyja, legfeljebb „szabadidő-vesztést” okoz ☛ erőteljes a jóvátételi elem: munkával, vagy vagyonnal kárpótolja a közösséget/és vagy a sértettet

8 Büntetéstani következtetések
► a kodifikátor az egyik szankciót lecserélheti egy másik- kal, de nem várhatja ugyanazt a pönológiai hatást ►a büntetőpolitika megfontolások átmenetileg új szerepet rendelhetnek a régi szankciókhoz, de alaptermészetük tartósan nem téríthetik el ►hasonlóképpen, egy új szankció beiktatása átértelmezi a szankciórendszer egészét, de a régi formák lényegüket megőrzik

9 Valami hasonlót mondott az Ab is:
„Mivel a Btk.-ban meghatározott büntetések összefüggő rendszert alkotnak, a halálbün- tetésnek mint e rendszer egyik elemének megszüntetése szükségessé teszi az egész büntetési rendszer felülvizsgálatát, amely azonban nem az Alkotmánybíróság hatás- körébe tartozik.” [23/1990.(X.31.) AB hat. V/5 pontja]

10 A kodifikátori kísérletek az életfogytiglani szabadságvesztés szerepének megtalálására
☛ gyors egymást követő öt változat - a bizonytalanság jele ☛ folyamatosan szigorodó rendszer – a (jog) politikai reagálása a társadalom bűnözési félelmére,

11 Késői Kádár-kor – konszolidált bűnözés
➨ A hatályos Btk (1978. évi IV. tv) eredeti: - mindig vagylagos ( alternatíva: 15 éves határozott tartamú szabadságvesztés) - a feltételes szabadságra bocsátásról 20 év után a bv. bíró dönthet ➨ Az első változás: évi III. törvény: Az ítélőbíró a feltételes legkorábbi időpontját 5 évvel elhalaszthatja

12 A rendszerváltás kezdete – bűnözés robbanás
➨ A második változtatás: évi IX. törvény: Az ítélőbíró a feltételes legkorábbi időpontját: 15-25 év között határozza meg. ➨ A harmadik változás: évi LXXIII. törvény: - a feltételes legkorábbi időpontja ‘általában’: év között, de - az olyan bűncselekmények esetén, ahol törvény kizárja az elévülést: év között - kizárt a feltételes szabadlábra állítás, ha az életfogytiglanra ítéltet ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.

13 Egy új minőség születése …
☝ A negyedik változtatás: évi LXXXVII. Törvény szerint a Btk 47/A.§(1) „… a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizár- hatja.” = tényleges életfogytiglani (TÉSZ)

14 De lege ferenda ? ☻ a 2004/2008 közötti több Btk. Kódex tervezet, mind a TÉSZ nélkül készült ☹ a legutóbbi (2009) tervezet szerint: - a feltételes szabadság legkorábbi időpontja: 20 év; a legkésőbbi: 40 év. - marad a TÉSZ

15 A TÉSZ elméleti problémái
➨ büntetéstani: egyáltalán szabadságvesztés büntetés-e ? ➨ ütközés veszélye alkotmányossággal/ nemzetközi kötelezettség vállalásokkal

16 TÉSZ = SZABADSÁGVESZTÉS?
☛ a TÉSZ a személyi szabadságtól való végleges megfosztás (a köztársasági elnöki kegyelem bizonytalan reményét nem lehet rendszer sajátosságnak tekinteni) ☛ a TÉSZ alkalmatlan a szabadságvesztés ere-dendő társadalmi funkciójának megvalósítá-sára: a reintegrációra

17 TÉSZ és alkotmányosság
☹ tényleges megfosztást jelent a legtöbb – az Alkotmány XII. Fejeztében biztosított – alapvető jogtól, holott ☹ alapvető jog tartalmát törvény sem korlátozhatja [Alk. 8.§.(2)] ☹ kínzás, kegyetlen, embertelen büntetés, bánásmód tilalma [Alk. 54.§.(2)]

18 TÉSZ és hazánk nemzetközi kötelezettség-vállalásai
A KÍNZÁS, KEGYETLEN, EMBERTELEN, ILLETVE LEALACSONYÍTÓ BÜNTETÉS ÉS BÁNÁSMÓD TILALMA ☛ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (7. cikk) ☛ Emberi Jogok Európai Konvenciója (3.cikk) ☛ A kínzás, kegyetlen … megelőzésére szol-gáló európai Konvenció

19 TÉSZ a nemzetközi börtönügyi ajánlások tükrében
Európa Tanács ajánlásai: ☛ R(1976) 2. A hosszú idejű elítéltek kezeléséről ☛ Rec (2003) 22. A feltételes szabadság- ra bocsátásról ☛ Rec (2003) 23. Az életfogytiglani és más hosszú időtartamra elítéltek kezeléséről

20 Részletek a Rec(2003)22. ajánlásból
► „… a törvénynek valamennyi elítélt számára biztosítani kell a feltételes szabadságra bocsátást, az életfogytig- lanra ítélteket is beleértve” (3. pont) ► KÖTELEZŐ SZABADSÁGRA BOCSÁTÁSI RENDSZER:„A törvényeknek kell meghatározniuk azt az időtartamot, amelynek letöltése után a fogvatartottak jogosulttá vál-nak a feltételes szabadságra bocsátásra.” (22. pont) ► „A büntetés letöltésének megkezdésekor a fogvatar- tottnak tudniuk kell, hogy mikor válnak jogosulttá a sza- badonbocsátásra az előírt minimális időtartam letöltésé- vel…” (5. cikk)

21 Részletek a Rec (2003) 23. ajánlásból
☛ a kezelés elvei: - egyéniesítés - normalizálás - felelősség elve - az elkülönítés tilalma - progresszivitás elve ( pont) ☛ „fokozott biztonságú körleteket csak végső esetben szabad használni, és ezeket …rendszeresen felül kell vizsgálni” (20/a. pont) ☛ „…külön erőfeszítéseket kell tenni a családi kötelékek megszakadásának megakadályozására”(22. pont) ☛ „különös erőfeszítéseket kell tenni a börtönből való el- távozások különböző formáinak lehetővé tételére …” (23/a. pont)

22 A TÉSZ az európai összehasonlításban
a német alkotmány- bíróság döntése (1977): „Az emberhez méltó büntetés- végrehajtás előfeltételeihez tartozik, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltnek esélye marad arra, hogy egykoron szabadságba kerülhessen.” Az osztrák és a svájci Btk. ismeri „az életre szóló” szabadság- vesztést

23 TÉSZ (BÜNTETÉS)VÉGREHAJTÁSI PROBLÉMÁI
az emberi méltóságot megőrző, a fogvatartott számára értelmes programok szervezése a biztonsági kockázatot figyelembe vevő dinamikus rendszer kívánalmai

24 TÉSZ és a CPT honi látogatása 2007
☛ a Szegedi Fegyház és Börtön HSR részlegének elhelyezési körülményeinek együttesen különös tekintettel a teljes szenzoriális elkülönítésre, és az állandó video – megfigyelésre, a programok hiányára, a kapcsolattartás személytelenségére, a sétaudvar komoly veszélyt hordoznak. ☛ a személyes kockázatelemzés alapján – a fogvatartott számára megismerhető tények alapján - rendszeresen felül kell vizsgálni a HSR részlegen való elhelyezést

25 A rövid tartamú szabadságvesztés dilemmái
►büntetéstani kérdőjelek ►végrehajtási problémák 25

26 Mi a rövid tartam? ► F. von Liszt szerint: 1 év alatti szabadságvesztés alkalmatlan a pozitív változás elérésére … ► A treatment (rehabilitáció) tanai szerint a személyiségváltozáshoz szükséges idő határozza meg a beutalás tartamát = elvben a rövid „haszontalan” ► A mai szakmai felfogás szerint a 6 hónap alatti számít rövidnek … 26

27 Büntetéstani kérdőjelek
● büntetés - filozófiai megközelítés ● büntetéstani teszt ● egyéb büntetési – praktikus megfontolások 27

28 A büntetéstani iskolák alapállása
tett-büntetőjog tettes-büntetőjog „klasszikus”- iskola (pozitivista – reform – bűnmegelőzési – treatment - restoratív tan) tett és bűnösség arányos büntetés elve szerint a rövid tartam elvben sem biz- indokolható a rövid tosít kellő lehetőséget a pozi- tartamú büntetés, mert tív befolyásolásra, inkább el intő- fegyelmező jellegű kell kerülni a rövid tartamú büntetés kiszabását, s főként végrehajtását. 28

29 Büntetéstani teszt ► bűnkiegyenlítés elve ►generális prevenció:
- normastabilitás - általános elrettentés ►speciális prevenció: - reintegráció - egyéni elrettentés

30 ♦ A bűnkiegyenlítés elve
amely a bűnösséggel arányos büntetés alkalmazását kívánja, egyértelműen nem jelöl ki valamilyen szankciót az „alsó küszöb” környékén tehát egyaránt indokolható - a rövid tartamú szabadságvesztés - az alternatív, közösségi szankció (is) 30

31 ♦ a generál-prevenció elve
a.) normastabilitás kívánalma szintén csak „súly” szerint választ a szankciók közül …. b.) általános elrettentés célja nem mérhető fel, hogy a szándék sze- rinti címzetteket milyen tényezők befo- lyásolják … 31

32 ♦speciális prevenció elvárásai
a.) reintegráció: a végrehajtandó szabadságvesztés, tekintettel arra, hogy deszocilaizál erőteljesen akadályozza a társada-lomba való visszailleszkedést b.) egyéni elrettentés: a végrehajtandó szabadságvesztés nagyobb visszatartó ereje vélelmezhető 32

33 Egyéb nem elhanyagolható megfontolások,
amelyek a rövid tartamú végrehajtandó szabadságvesztés ellen szólnak: • gazdaságosság (kumulált társadalmi veszteség) • káros hatása a személyiségre: - szociális tekintélyre, - családi,- társadalmi, - és munkakapcsola- tokra 33

34 mégis miért vannak rövid tartamba a „börtönben”?
Az előzetesben kitöltött idő „maradéka” Az alternatív szankciók sikertelensége: a fogház fokozatban 719 „eredeti” 307 átváltoztatott büntetését töltő elítélt volt ( én)

35 Ítélkezési gyakorlat ►minden 10-ik elítéltre szabnak ki végrehajtandó szabadságvesztést ►ennek 4-5 %-a hat hónap alatti

36 Börtön – statisztika 1 hónap alatti 14 fő 0.14% 1-6 hónap közötti 567 fő 5.53% 6-12 hónap közötti 1549 fő 15.24% ÖSSZESEN: 2130 FŐ (F. v. Liszt szemlélte szerint: 20.91%) forrás: BVOP beszámoló

37 Végrehajtási problémák
■ rezsim: - elkülönítés(börtönártalmak kiszűrése), - napirend - „nevelés” – pozitív ráhatás korlátai ■ foglalkoztatás: - munkáltatás (gazdaságtalan) - oktatás – képzés (értelmetlen) ■ visszavezetés a társadalomba? 37

38 A megoldás egy lehetséges útjai
Ambuláns végrehajtás: ☛ nyitott intézetek ☛ éjszakai/ hétvégi elzárás ☛ elektronikus megfigyelés

39


Letölteni ppt "SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések